Du er her

Jord

Forholdsregler og anmelderpligt ved jordforurening.

Stevns Kommune skal sikre, at ændret arealanvendelse på ejendomme, hvor der er jordforurening, ikke medfører risici for mennesker og miljø. Kommunen skal også sikre, at flytning, håndtering og genanvendelse af jord ikke medfører risici.

Forvaltningen af opgaverne på jordforureningsområdet deles med, og sker i mange tilfælde i et samarbejde med, Region Sjælland.

Det er Region Sjælland, der står for at registrere og kortlægge, hvor der er forureninger eller mulige forureninger, f.eks. pga. begrundet mistanke om forurening som følge af tidligere aktiviteter på en ejendom. Regionen kortlægger arealer som forurenede, hvis der er dokumenteret forurening. Arealer, hvor der er begrundet mistanke om forurening, kortlægges som muligt forurenede.

Jordforureningsloven

Værd at vide om jordforurening

Fold alle ud
 • Akut forurening - ring 1-1-2

  Du skal ringe 1-1-2, hvis du oplever et uheld med olie og kemikalier, hvor en omgående indsats er nødvendig for at modvirke fare for mennesker og miljø.

 • Skal jeg anmelde jordforurening?

  Du skal anmelde det til kommunen, hvis der opstår en forurening, f.eks. som følge af spild eller utæthed fra din olietank.

  Ved forureninger af jord eller vand skal du stoppe forureningen ved kilden hurtigst muligt, så du forhindrer yderligere spredning. Hvis forurening sker i forbindelse med et bygge- eller anlægsarbejde, skal du straks stoppe arbejdet og kontakte kommunen.

  Stevns Kommune har pligt til at videregive oplysninger om forurening eller mulig forurening til Region Sjælland, som skal vurdere, om der er grundlag for at kortlægge ejendommen, eller en del af ejendommen som forurenet eller muligt forurenet.

 • Ændret arealanvendelse på forurenet jord

  Du skal søge om tilladelse hos kommunen, hvis din er jord forurenet, eller din ejendom måske er forurenet, og du ønsker at opføre en bolig eller på anden måde at ændre anvendelsen af din ejendom. Find bestemmelserne på området i jordforureningslovens § 8.

  Kommunen skal herefter vurdere, om den eksisterende forurening kan udgøre en trussel overfor den fremtidige anvendelse af ejendommen og i den forbindelse menneskers sundhed.

  Vurderingen af forureningens betydning er særligt vigtig, når der sker en ændring af ejendommens arealanvendelse, så anvendelsen bliver mere følsom. Det kan f.eks. være hvis en tidligere erhvervsejendom i fremtiden skal bruges som bolig, have, børnehave eller lignende.

  Kommunen skal tage stilling til, om den planlagte fremtidige arealanvendelse er mulig. Vi kan desuden stille vilkår om oprydning til et nødvendigt niveau samt opstille vilkår i forbindelse med den fremtidige anvendelse.

  Et vilkår kan eksempelvis være, at det forurenede område skal afskærmes med fast belægning. Det kan også fastsættes som vilkår, at bygge- eller anlægsarbejdet ikke må fordyre en fremtidig offentlig afværgeindsats over for forureningen væsentligt.

 • Ren jord ved nybyggeri

  Jordforureningslovens § 72b kræver, at der er dokumenteret ren jord ved alle nybyggerier af boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller sommerhuse.

  Det betyder mere præcist, at alle områder som ikke er bebygget eller belagt med en varig fast belægning (f.eks. haver), skal være dokumenteret ren jord til 50 cm´s dybde. Kravet om ren jord gælder uanset, om der er konstateret forurenet jord, eller om der er tale om lettere forurenet jord. Ved byggeri i byzone er det derfor relevant at sikre, at de øverste 50 cm er ren jord.

 • Skal jeg anmelde flytning af jord?

  Du skal anmelde flytning af forurenet jord til kommunen. Du/din entreprenør skal sikre, at I vælger et jordhåndteringsanlæg, der må modtage jorden.Det er afhængigt af hvor kraftig jordforureninger er. Vi anviser herefter jorden til jordhåndteringsanlægget, når vi har tjekket at de må modtage jorden.

  Forurenet jord omfatter jord fra områder, der er kortlagt som forurenede eller muligt forurenede. Det omfatter også jord fra offentlige vejområder. Hvis jorden bortskaffes til eksempelvis en grusgrav, er det også nødvendigt at tage prøver af jorden, selvom jorden ikke umiddelbart formodes at være forurenet.

  Der er også pligt til at anmelde jord fra offentligt vejareal og områdeklassificerede arealer.

  Anmeld flytning af jord (pdf) Skemaet sendes til Teknik & Miljø

  Anmeld flytning af jord (NemID)

 • Flytning og genanvendelse af forurenet jord internt på ejendommen

  Hvis du flytter eller genanvender forurenet jord internt på din ejendom, skal du i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 også søge tilladelse hos kommunen.

  Vi skal herefter vurdere, om du kan få tilladelse til den påtænkte genanvendelse af jorden. I den forbindelse skal kommunen bl.a. vurdere, om den påtænkte genanvendelse af den forurenede jord kan medføre risici for miljøet.

 • Områdeklassificering i byzoner

  Stevns Kommune har udpeget lettere forurenede områder i de eksisterende byzoner – såkaldt områdeklassificering.

  Det betyder, at kommunen har udpeget områder indenfor byzonen, som vi vurderer at være lettere forurenede som følge af belastning med diffus forurening over længere tid.

  Diffus forurening omfatter bl.a. forureningsspredning fra trafik, lokal industri- og erhvervsaktivitet samt aktivitet fra livsstilsrelaterede kilder, f.eks. brændeovne.

  Områdeklassificeringen betyder, at når du i fremtiden flytter jord fra ejendomme i de områdeklassificerede områder, skal du anmelde jordflytningen til kommunen. Jorden skal i den forbindelse analyseres for forureningsindhold. Vi anbefaler, at du tager kontakt til en rådgiver med erfaring i udtagelse af jordprøver.

  Stevns Kommune har vedtaget et regulativ for områdeklassificering af byzonejord og flytning af jord (pdf). Af regulativet fremgår bestemmelserne om jordhåndtering fra de områdeklassificerede områder.

  Regulativet indeholder derudover en række kortbilag over kommunens byzoner. På kortbilagene er illustreret, hvilke områder i byzonen, der er områdeklassificeret og hvorfra jordflytning således skal anmeldes.

  Kommunen har i henhold til retningslinjerne for at udpege områderne undladt at udpege områder i byzone, hvis de historiske oplysninger peger på, at der ikke er sket en belastning med diffus forurening på området. Kommunen har ikke udpeget områder udenfor byzoner, selvom denne mulighed eksisterer, hvis de historiske oplysninger peger på lang tids påvirkning med diffus forurening fra f.eks. lokal industri el.lign.

Sidst opdateret

21.09.2020