Du er her

Spildevand i det åbne land

Det er vigtigt for miljøet, at du håndterer dit spildevand ordentligt.

Hvis din ejendom ligger i et område, der ikke er tilsluttet et renseanlæg, skal du selv stå for rensningen af dit spildevand. 

Der er forskellige metoder og forskellige krav til den måde du kan håndtere dit spildevand på. Opfylder du ikke rensekravene, kan Stevns Kommune pålægge dig at forbedre rensningen af dit spildevand.

En autoriseret kloakmester kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning til håndtering af dit spildevand. Du kan finde autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Søg om tilladelse

Vil du etablere eller ændre et spildevandsanlæg, skal du have en tilladelse fra Stevns Kommune.

Du skal, sammen med en aut. kloakmester, lave en ansøgning og sende den til os. Husk, at I også skal sende en kloakplan.
 
I må begynde arbejdet med dit renseanlæg, når du har modtaget din tilladelse fra kommunen. Når anlægget er færdigt, skal din aut. kloakmester indsende en færdigmelding og 'som udført' målsat kloaktegning.

Du skal være opmærksom på at:

 • nogle renseløsninger kræver en landzonetilladelse. Du kan kontakte Stevns Kommune for mere information om landzonetilladelser.
 • alle renseløsninger kræver en godkendt bundfældningstank. 
 • ved afledning af spildevand til dræn og vandløb, skal du i nogle tilfælde søge om en medbenyttelsestilladelse.

Værd at vide om private renseløsninger

Fold alle ud
 • De 4 renseklasser

  Det åbne land er opdelt i en række områder med forskellige renseklasser.

  Renseklasserne er udtryk for, hvor sårbart miljøet i det enkelte område er. Jo mere sårbart, jo højere krav er der til, hvad der skal fjernes fra spildevandet.

  De 4 renseklasser er:

  • O: Organisk stof
  • OP: Organisk stof og fosfor
  • SO: Ammoniak og organisk stof
  • SOP: Ammoniak, organisk stof og fosfor
 • Bundfældningstank

  På de fleste ejendomme i det åbne land, passerer husspildevandet igennem en bundfældningstank. En bundfældningstank renser kun spildevandet mekanisk ved at tilbageholde de faste dele i spildevandet og opfylder ikke nogen af renseklasserne. En bundfældningstank uden efterfølgende rensning kan derfor kun benyttes i de områder, hvor der ikke er rensekrav.

  Der er per 1. januar 2011 kommet nye krav til nedgravede bundfældningstanke, og der vil derfor blive stillet krav om en ny godkendt bundfældningstank, hvis du bygger om, også selvom der ikke er rensekrav på din ejendom.

  Bundfældningstanke skal være omfattet af Stevns Kommunes obligatoriske tømningsordning.

 • Beplantet filteranlæg

  Et beplantet filteranlæg opfylder alle renseklasser, og det kan du derfor benytte i alle områder med rensekrav.

  Et beplantet filteranlæg er et synligt anlæg, som kræver et areal på minimum 16 m2, svarende til rensning af spildevand fra 5 personer. Anlægget kræver lidt løbende vedligeholdelse af rør og pumpe, men passer ellers sig selv.

  Læs mere om beplantet filteranlæg.

  Hvis du vælger at søge om et beplantet filteranlæg til rensning af dit spildevand, skal du huske, at etablering af et beplantet filteranlæg også i nogle tilfælde kræver en landzonetilladelse. For nærmere information om landzonetilladelse kan du kontakte Stevns Kommune.

  Her kan du se en film om, hvordan et beplantet filteranlæg fungerer. Det er ejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

 • Biologisk renseanlæg

  Et biologisk renseanlæg opfylder alle renseklasser afhængig af hvilken model, du vælger. Det kan du altså benytte i alle områder med rensekrav. Du skal sørge for at vælge et anlæg, der opfylder rensekravet på din ejendom. 

  Det biologiske renseanlæg graves ned i jorden, og kun dækslet er synligt. Anlægget kræver ingen vedligeholdelse fra dig, men du har pligt til at lave en serviceaftale om et årligt tilsyn af anlægget.

  Læs mere om biologisk renseanlæg.

  Her kan du se en film om, hvordan et biologisk renseanlæg fungerer. Det er ejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

 • Nedsivningsanlæg

  Et nedsivningsanlæg opfylder alle renseklasser, men de særlige forhold i den stevnske undergrund sætter begrænsninger i mulighederne for, at kommunen kan give tilladelse til nedsivningsanlæg til rensning af spildevand. Kontakt kommunen for at høre om mulighederne.

  Læs mere om nedsivningsanlæg.

  Her kan du se en film om, hvordan et nedsivningsanlæg fungerer. Det er ejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

 • Pileanlæg

  Et pileanlæg opfylder alle renseklasser, og det kan du derfor benytte i alle områder med rensekrav. Der er to typer pileanlæg: et med og et uden membran.

  I pileanlægget uden membran vil en del af spildevandet nedsive, mens resten optages af pilen, og betegnes også som et nedsivningsanlæg. For mulighederne for etablering af pileanlæg uden membran se 'Nedsivningsanlæg' ovenfor.

  Pileanlægget med membran har ingen udledning, da alt pilene optager og fordamper spildevandet. Dette betegner vi som et afløbsfrit pileanlæg.

  For begge anlæg gælder det, at pilene optager spildevandet og anvender næringsstofferne til vækst. Du skal dimensionere pileanlægget i forhold til mængden af spildevand fra husholdningen samt de lokale nedbørsforhold.

  Plant pileanlægget i vækstsæsonen, som er fra midten af marts til starten af maj, da pilene skal slå rod før det fungerer. Et pileanlæg kræver vedligeholdelse. Du skal løbende fjerne ukrudt, og hvert år i januar/februar skal du beskære 1/3 af pilene. Du skal også holde øje med rør og pumpe.

  Hvis du vælger at ansøge om et pileanlæg til rensning af dit spildevand, skal du huske at etablering af pileanlæg også kræver en landzonetilladelse. For nærmere information om landzonetilladelse kan du kontakte Stevns Kommune.

  Læs mere om pileanlæg

  Her kan du se en film om, hvordan et pileanlæg med membran fungerer. Det er ejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

 • Andre renseløsninger

  Der er flere spildevandsløsninger end beskrevet ovenfor for eksempel samletank og rodzoneanlæg.

  En samletank er en lukket tank uden udledning, som skal tømmes for slam efter behov.

  For mere information om rodzoneanlæg se Miljøstyrelsens vejledning.

 • Kan jeg få en afdragsordning og en længere frist til at etablere bedre spildevandsrensning?

  Hvis du ejer en ejendom, der får et krav fra kommunen om forbedret spildevandsrensning, så kan du nu søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget. Ansøgningsfristen vil fremgå når du modtager dit varsel om påbud. Du kan ligeledes søge om et lån til udgifterne på 20 år.

  Muligheden gælder IKKE for ejendomme der skal separatkloakere.

  Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor grundejer(e)s samlede husstandsindkomst ikke overstiger beløbsgrænsen (se ansøgningsblanket for den aktuelle beløbsgrænse). 

  Ansøgning om længere frist og afdragsordning

  Du skal udfylde ansøgningsskemaet  og sende det elektronisk til Stevns Kommune på stevns@stevns.dk, som træffer afgørelsen om, hvorvidt du er omfattet af reglerne.

  Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet kan du kontakte Styrelsen for Vand og Naturforvaltning på tlf.: 72 54 20 00.

  Låneordning

  Hvis du er omfattet af reglerne, og fristen for påbuddet bliver forlænget, skal du skriftligt ansøge forsyningen om låneordningen.

  Ansøgningen til forsyningen skal gives seneste 1 ½ år før påbuddet skal være opfyldt. Forsyningen har herefter 4 måneder til at give tilbuddet og du skal accepterer tilbuddet senest 1 år før påbuddet udløber.

  Disse tidsfrister er med til at sikre at forsyningen har mulighed at etablere spildevandsanlægget indenfor tidsfristen, i kommunens påbud.

  Har du spørgsmål til låneordningen kan du kontakte KLAR forsyning på tlf.: 56 65 22 22 eller klar@klarforsyning.dk.

 • Vejledninger og lovgivning

 • Spildevand for kloakmestre

  Når du skal etablere et spildevandsanlæg i det åbneland, skal du huske, at du ikke må begynde etableringen, før der er opnået en tilladelse.

  Søg spildevandstilladelse i ukloakerede områder

  Færdigmelding af udført kloakarbejde

Sidst opdateret

18.12.2020