Du er her

I job med tilskud

Hvis du har behov for et job på særlige vilkår, kan du måske få tilskud til løntilskud, fleksjob, voksenlærlingeordning eller mentorordning.

Værd at vide om job med tilskud

Fold alle ud
 • Hvad er et løntilskud?

  Løntilskudsjob er en ordinær ansættelse, hvor arbejdsgiveren får et tilskud til lønnen i en aftalt periode.

  Virksomheden kan få et løntilskud til virksomheden, når denne ansætter en ledig. Et løntilskudsjob kræver som et udgangspunkt, at du har minimum seks måneders ledighed bag dig. For f.eks. ufaglærte og seniorer (over 50 år) gælder dog lempeligere regler med hensyn til, hvor længe du skal have været ledig for at kunne ansættes i løntilskud.

  Der skal videre være et rimeligt forhold i virksomheden mellem antallet af ansatte med og uden tilskud.

  De øvrige ansatte skal acceptere ansættelsen. Det er hensigten, at du bliver ansat på normale vilkår ved løntilskudsperiodens udløb i den pågældende virksomhed eller i en anden virksomhed. Målet er, at du bliver opkvalificeret fagligt, sprogligt og/eller socialt. Der kan suppleres med kurser o.lign, som Jobcentret helt eller delvist kan bevilge hjælp til.

  Du får udarbejdet en jobplan og får mulighed for opkvalificering:

  • Virksomheden får en medarbejder, som den selv oplærer i de beskrevne arbejdsfunktioner
  • Ansættelsen sker på overenskomstmæssig løn og vilkår
  • Ansættelsesperioden skal i udgangspunktet være tidsubegrænset
  • Perioden med løntilskud kan dog højest vare seks måneder i privat løntilskud
  • Perioden med løntilskud kan dog højest vare fire måneder i offentligt løntilskud
  • Opsigelsesvarsel i henhold til gældende regler / overenskomst
  • Arbejdsgiver deltager i opfølgningssamtaler med en virksomhedskonsulent fra Jobcentret
  • Du optjener ikke dagpengeret i et løntilskudsjob

  Læs mere om løntilskud på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

 • Hvad er et fleksjob?

  Hvis du ikke kan varetage et arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller handicap, har du mulighed for at blive visiteret til et fleksjob. Fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid eller med særlige skånehensyn.

  Fra 1. januar 2013 gælder der nye regler på området. Fleksjobreformen har ikke betydning for dig, hvis du blev ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og hvis du beholder dit nuværende fleksjob. Den har betydning, hvis du skifter til et andet fleksjob.

  Vi kan oprette fleksjob inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper, og hos både private og offentlige arbejdsgivere. Oprettelsen er ikke betinget af et krav om merbeskæftigelse på arbejdspladsen. Et fleksjob kan være ganske få timer om ugen (ned til 2 timer).

  Der er særlige regler for fleksjob til selvstændige.

  Det er Jobcentret, der træffer afgørelse om bevilling af fleksjob. Før vi kan bevilge et fleksjob, behandler vi din sag i et rehabiliteringsteam, der skal vurdere, om der er mulighed for, at du kan arbejde på normale vilkår.

  Fleksjob er midlertidigt og bevilges i en periode på 5 år. Når de op til fem år er gået, skal vi revurdere din arbejdsevne og retten til fleksjob. Hvis vi vurderer, at du fortsat er berettiget til fleksjob, kan du blive i det samme fleksjob.

  Hvis du er over 40 år har du, efter det første midlertidige fleksjob, mulighed for at blive bevilget et permanent fleksjob. Det er aktuelt, hvis vi vurderer, at din arbejdsevne ikke kan udvikles til at kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår.

  Læs mere:

 • Hvordan bliver jeg voksenlærling?

  Stevns Kommune giver tilskud til arbejdsgivere, der ansætter personer i voksenlære. Tilskuddet gives på betingelse af, at voksenlærlingen er ufaglært eller har en forældet uddannelse (ikke brugt i fem år), eller har en faglært uddannelse og været ledig i minimum de forudgående 12 måneder

  Det vil sige, at der gælder følgende regler for tilskud til voksenlærlinge:

  • Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed: Virksomheden kan få 30 kr./time i tilskud i op til de første to år af uddannelsesaftalens start. Uddannelsen skal være på den regionale voksenlærlingeliste
  • Ufaglærte ledige med mere end 2 måneders ledighed: Virksomheden kan få 40 kr./time i tilskud i hele uddannelsesperioden. Det gælder alle erhvervsuddannelser
  • Ledige med forældet uddannelse og mindre end 2 måneders ledighed: Ikke mulighed for tilskud
  • Ledige med forældet uddannelse og mere end 2 måneders ledighed: Virksomheden kan få 40 kr./time i tilskud i hele uddannelsesperioden. Det gælder alle erhvervsuddannelser
  • Faglærte ledige med mindre end 12 måneders ledighed: Ikke mulighed for tilskud
  • Faglærte ledige med mere end 12 måneders ledighed: Virksomheden kan få 40 kr./time i tilskud i hele uddannelsesperioden. Det gælder alle erhvervsuddannelser
  • Ufaglærte i beskæftigelse: Virksomheden kan få 30 kr./time i tilskud i op til de første to år af uddannelsesaftalens start. Uddannelsen skal være på den regionale voksenlærlingeliste
  • Faglærte i beskæftigelse – herunder faglærte med en forældet uddannelse: Ikke mulighed for tilskud.

  Ansøgning om tilskud skal sendes til Jobcenter Stevns, Virksomhedsservice, Ved Munkevænget 1C, 4660 Store Heddinge, inden en måned efter at du er begyndt på din uddannelse. Blanketten finder du på Jobnet.dk. Ansøgningen skal vedhæftes eller vedlægges en kopi af uddannelsesaftalen.

  Kontakt den relevante erhvervsskole for at få virksomheden godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid du som kommende voksenlærling skal være under uddannelse.

  Find de fag og uddannelser, der kan ydes tilskud til på hjemmesiden: Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sjælland.

 • Hvad går mentorordningen ud på?

  Mentorordning - tilskud til indkøring af ny medarbejder

  En mentor er en person, som har til opgave at indføre en ny medarbejder i dennes kommende arbejde. Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, som vi frikøber for et tidsrum eller en ekstern konsulent.

  Hvis mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, kan virksomheden få tilskud til mentoren. Det er en betingelse, at det er af afgørende betydning for ansættelsen, at der knyttes en mentor til den nyansatte.

  Tilskuddet dækker frikøb af den interne mentor eller honorar til en ekstern konsulent. Tilskuddet til mentorfunktionen fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren ud fra en konkret vurdering af behovet hos den nyansatte.

  Hent ansøgningsskema med vejledning på Jobnet.dk, udfyld den og send den til Jobcenter Stevns, Virksomhedsservice, Ved Munkevænget 1C, 4660 Store Heddinge. Her kan du også få svar på spørgsmål til ordningen.

Sidst opdateret

03.10.2019