Du er her

Klag over støj, røg og møg

Du kan klage, hvis du er generet af støj, røg eller møg fra din nabo eller andre.

Stevns Kommune har mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg- og lugtgener. Det kan ske når vi vurderer, at genen er væsentlig og ligger ud over, hvad du almindeligvis må acceptere. Der er f.eks. faste regler for virksomheders støj til omgivelserne, ligesom du må acceptere en vis røgmængde fra skorstene til private brændeovne under optændingen.

Det er ikke altid, at naboer har samme opfattelse af, hvornår noget er generende. Før Stevns Kommune behandler din klage, vil vi altid forhøre os om, hvorvidt du selv har indledt en positiv dialog med den person du klager over. En klagesag kan ofte forværre en konflikt, som måske kunne være løst i fællesskab. Husk: Du kan ikke klage anonymt.

Du modtager en kvittering på din klage indenfor 10 dage og kommunen fastsætter herefter sagens videre forløb.

Klage - hvad kan jeg forvente?

Fold alle ud
 • Hvilke klager kan jeg forvente at få behandlet?

  Du kan forvente hjælp og vejledning ved væsentlige gener fra:

  • Lugt eller støj fra landbrug, virksomheder og forretninger
  • Støj og støv fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder
  • Røg fra private fyringsanlæg
 • Hvilke klager vil ikke blive behandlet?

  • Anonyme klager eller klager der har karakter af nabochikane
  • Sager hvor kommunen ikke er myndighed
  • Forhold på privat grund, hvor der ikke er fare for miljøet
 • Afbrænding - hvad må jeg?

  Afbrænding – hvad må jeg?

  Du må ikke længere brænde haveaffald af, da affaldsbekendtgørelsen kræver, at alt bioaffald indsamles til genanvendelse og ikke må forbrændes.

  Du må dog stadig brænde haveaffald af Sankt Hans aften. 

  Sankthansbål 

  Du må tidligst etablere dit sankthansbål den 1. juni. Sankthansaften (23. juni) må du brænde haveaffald af frem til fire timer efter solnedgang. Vi opfordrer til, at du flytter bålet på selve dagen, så pindsvin, mus, fugle og andre smådyr, der har søgt ly i bunken, ikke bliver brændt levende. 

  Afstandskrav: 

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag 
  • 60 meter fra brændbare markafgrøder 
  • 200 meter fra bygninger med tag af strå eller andet letantændeligt materiale 
  • 200 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbare emballager og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser, samt overjordiske naturgasinstallationer 
  • 200 meter fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation. 

  Bemærk: I vindretningen fordobles afstandene! 

  Du skal skaffe dig af med dit bålmateriale som almindeligt haveaffald, hvis det er for vådt til, at du kan brænde dit sankthansbål af sankthansaften.

  Lejrbål 

  Du må gerne lave mindre lejrbål, herunder bål i bålfade, beregnet til madlavning og hygge på særligt indrettede pladser. HUSK at holde forsvarlig afstand til brandbare overflader og genstande.

  Du må lave lejrbål året rundt fra solopgang og det skal være afsluttet senest en time efter solnedgang samme dag. Til lejrbål må du maksimalt anvende 1 m3 rent, tørt træ, træbriketter m.v., der ikke er affald.

  Dit bål må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

  Sådan kommer du af med dit haveaffald 

  Det haveaffald, du ikke komposterer, flishugger eller lignende på din egen grund, kan du aflevere på kommunens genbrugspladser eller bortskaffe via kommunens indsamlingsordning for haveaffald.
   

 • Skorstensrøg

 • Støj og larm - hvad kan jeg gøre?

 • Regler for hønsehold

 • Hvad er reglerne for hobbydyrehold

  • Det er muligt som hobby at have dyr på din ejendom, men der er regler for hvor mange du må have før det bliver betragtet som erhvervsmæssigt.
  • Læs mere om regler for hobbydyrehold
 • Skrotbiler

  • For at forhindre at gamle biler lækker olie eller andre kemikalier, der forurener miljø og grundvand, har alle pligt til at skrotte deres udtjente køretøjer.
  • Læs mere i Stevns Kommunes Vejledning for skrotbiler
 • Lugtgener fra husdyrbrug

  • Husk på landet må man forvente at der periodevis forekommer lugt fra husdyrbrug
  • Ved helt uacceptable lugtgener fra staldanlæg kan du kontakte Stevns Kommune
  • Klager over lugtgener fra udbringning af husdyrgødning kan som udgangspunkt ikke behandles
  • Regler om lugtgener ved spredning af gylle 

Sidst opdateret

12.11.2019