Du er her

Søg tilskud til din forening

Her søger du om tilskud til din forenings daglige arbejde.

Se hvordan du får tilskud til din forening

Fold alle ud
 • Hvordan bliver min forening godkendt til at modtage tilskud ?

  For at blive godkendt skal foreningen leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf

  Hvis du vil søge aktivitetstilskud, skal din forening:

  • være godkendt af Stevns Kommune
  • leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf
  • have aktiviteter for børn og unge på 25 år og derunder
  • opfylde kommunens øvrige krav
  • have korrekte vedtægter
  • aflægge regnskab hvert år.

  Folder: Folkeoplysende foreningsarbejde (pdf)

 • Hvornår yder Stevns Kommune tilskud til godkendte foreninger?

  Vi giver tilskud til foreninger, som er blevet godkendt efter reglerne i Folkeoplysningsloven.

  Vi giver tilskud til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge på 25 år og derunder.

  Det er Folkeoplysningsudvalget, der fordeler det tilskud, som er til rådighed. Udvalget tildeler efter retningslinjerne i ordningen for aktivitetstilskud. For at blive godkendt skal din forening leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf og aflægge regnskab.

  Hvilke øvrige krav skal min forening opfylde?

  Din forening skal:

  • være hjemmehørende i Stevns Kommune
  • have en virksomhed, der er almennyttig og har faste aktiviteter
  • være demokratisk opbygget
  • have en bestyrelse
  • bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer
  • være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål
  • have en vedtægt.
 • Hvad kan godkendte foreninger få tilskud til?

  Hvis din forening er godkendt af Stevns Kommune, har foreningen mulighed for at få:

 • Hvordan skal vi udforme vores vedtægter?

  Vedtægterne skal indeholde oplysninger om:

  • foreningens formål og navn
  • foreningens hjemsted
  • regler for valg til bestyrelse samt antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • regnskabs- og formueforhold; herunder regler for valg af revisorer (bilagskontrollanter)
  • betingelser for medlemskab
  • hvem, der har tegningsret for foreningen
  • hvad skal der ske med foreningens eventuelle aktiver ved ophør
  • regler for vedtægtsændringer
 • Hvilke forhold skal vi være opmærksomme på?

  Du må ikke oprette eller drive din forening for at tjene penge på det.

  Disse personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

  • Ledende personer i selskaber, foreninger, fonde m.v., der udlejer lokaler til din forening. Det gælder dog ikke for almennyttig virksomhed, hvis hovedformål er at udleje lokaler til børn og unge.
  • Ejere af lokaler m.m., der udlejer til foreningen.
  • Advokater, revisorer samt lignende rådgivere for, samt ansatte i selskaber, fonde, foreninger m.fl., der udlejer eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.
 • Hvordan aflægger vi regnskab til Stevns Kommune?

  Hvis din forening modtager tilskud skal vi have et regnskab hvert år for perioden 1. januar-31. december.

  Du skal sende jeres regnskab til os inden 31. marts det efterfølgende år. 

 • Hvad skal vores regnskab indeholde?

  Regnskabet skal bl.a. indeholde oplysninger om:

  • foreningens medlemstal - opdelt i kategorier, som danner grundlag for beregning af aktivitetstilskud.
  • oplysninger om foreningens samlede kontingentindbetaling
  • oplysninger om de tilskud, foreningen har modtaget
  • udspecificering af foreningens udgifter i henhold til lokaletilskudsordningen (se mere under punktet "hvordan søger jeg tilskud til lokaler")
  • underskrifter af samtlige bestyrelsesmedlemmer
  • underskifter af foreningens valgte revisorer (bilagskontrollanter).
 • Hvornår skal min forening betale tilskud tilbage?

  Vi vil forlange, at din forening betaler pengene tilbage, hvis det fremgår af din forenings regnskab, at det tilskud som vi har bevilget ikke er brugt i overensstemmelse med loven samt de retningslinjer, kommunalbestyrelsen har fastsat.

 • Hvilke tidsfrister skal jeg være opmærksom på?

  Du skal være opmærksomme på følgende tidsfrister: 

  • 31. januar skal du søge aktivitetstilskud
  • 31. marts skal du indsende regnskab
 • Hvordan søger jeg tilskud til lokaler?

  Du kan søge tilskud til både egne og lejede lokaler.

  Hvornår skal jeg søge?

  Du skal have et forhåndstilsagn, og sende et regnskab til os for at få lokaletilskud. Det er vigtigt, at du overholder tidsfristerne:

  • ​31. oktober skal du søge om forhåndstilsagn
  • 31. marts skal du indsende regnskab

  Hvis du ikke overholder tidsfristerne, er din forening ikke berettiget til at modtage tilskud.

  Vi giver ikke tilskud til lokaleaktiviteter, hvis du ikke har fået et forhåndstilsagn.

  Hvordan får min forening forhåndstilsagn om lokaletilskud?

  Du skal sende en ansøgning om forhåndstilsagn om lokaletilskud for det kommende budgetår (1. januar.-31. december) senest den 31. oktober.

  Din ansøgning skal indeholde oplysninger om:

  • hvilke lokaler eller lejrpladser, du søger tilskud til.
  • antal aktivitetstimer, du forventer at bruge lokalet/lejrpladsen i det år, du søger.
  • overslag over de forventede driftsudgifter, du søger tilskud til.
  • foreningens samlede antal medlemmer; herunder hvor mange af dem, der er 25 år på ansøgningstidspunktet.

  Folkeoplysningsudvalget behandler din ansøgning i november/december, og du får herefter forhåndstilsagn om den maksimale størrelse af de driftsudgifter og det antal aktivitetstimer, vi støtter med.

  Kan min forening få lokaletilskud til voksenundervisning?

  For at vi kan give et lokaletilskud, skal din forening være godkendt af Folkeoplysningsudvalget som en tilskudsberettiget forening. Foreningen skal tilbyde folkeoplysende voksenundervisning og høre hjemme i Stevns Kommune.

  Søg om at blive godkendt som folkeoplysende forening

  Vi giver tilskud på baggrund af dit indsendte budgetønske, hvis vi ikke kan tilbyde et offentligt lokale.

  Vi kan undlade at give tilskud, hvis vi kan tilbyde et egnet kommunalt lokale.

  Du kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag.

  Hvordan kan min forening få lokaletilskud?

  For at få lokaletilskud skal din forening være godkendt af Folkeoplysningsudvalget som tilskudsberettiget forening, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og hører hjemme i Stevns Kommune.

  Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om ikke at give driftstilskud til:

  • egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til.
  • nye lejemål eller ændring af lejemål, der indebærer merudgifter.
  • væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller.
  • nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål, der medfører væsentlige merudgifter.

  Kommunalbestyrelsen kan også:

  • nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt.
  • nedsætte driftsudgifterne til et beløb, der svarer til det normale niveau for en lignende hal, lokale eller lejrplads på egnen.

  Endelig kan kommunalbestyrelsen undlade at imødekomme nye ansøgninger, hvis vi i stedet kan anvise et egnet offentligt lokale.

  For rideklubber gælder det, at vi maksimalt kan give tilskud til rytterstue og ridehal i 1,25 time om ugen per fem medlemmer og højst 4 timer per dag.

  Vi giver ikke tilskud til udgifter til stald.

  Hvilke lokaler og lokaleudgifter kan jeg tilskud til?

  Vi giver tilskud til:

  • egne eller lejede lokaler og lejrpladser
  • renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale; herunder haller og lejrpladser
  • skatter, afgifter og forsikringer vedr. lokalet/lejrpladsen
  • udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. nødvendigt tilsyn 
  • aftalt lejebeløb.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal trækkes fra inden beregning af lokaletilskud.

  Vi giver ikke driftstilskud til:

  • lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer.
  • lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, andespil, bingo m.v., og foreningen tjener penge på det.
  • udgifter til lokaler, som andre samtidigt har adgang mod betaling. Det gælder ikke svømmehaller.
  • udgifter til leje og brug af sauna

  Hvordan beregner og udbetaler I det endelige tilskud?

  Senest den 1. marts skal du sende en endelig opgørelse over din forenings driftstilskud og påtegnet regnskab for det foregående regnskabsår (1. januar-31. december).

  Opgørelsen skal indeholde oplysninger om:

  • lokalets beliggenhed samt om det er egne eller lejede lokaler
  • antal timer, I har brugt lokalet er brugt
  • foreningens samlede antal medlemmer; herunder de medlemmer, som er over 25 år
  • dokumentation for de anførte udgifter

  Eventuel regulering af tilskuddet meddeles særskilt.

  Vi giver ikke tilskud til lokaleaktiviteter, hvis du ikke har fået et forhåndstilsagn.

Sidst opdateret

12.11.2020