Referat

 • 197. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 12. juni 2019.

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt

  Punkt 202: Rekruttering Køge Bugt - fælleskommunal virksomhedsservice - afrapportering. Udsætttes til næste møde i AET

 • 198. Budget 2020

  application/pdf icon aet_-_budgetforudsaetninger_2020_v1.pdfapplication/pdf icon aet_b2020_budgetforslag_-_indarbejdede_aendringer.pdfapplication/pdf icon aet_b2020_-_oensker_-_ud_over_vedtaget_service.pdfapplication/pdf icon aet_b2020_-_balancekatalog_-_ikke_indarbejdede_aendringer.pdfapplication/pdf icon aet_b2020_-_anlaegsforslag_-_nye_og_igangvaerende_anlaeg.pdf

  Resume

  AET skal behandle budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslaget indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetsemniaret i august.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces 

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Godkendt - se også bilag
  2. Godkendt

   

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandler i juni måned budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023, og udvalgenes anbefalinger indgår ved budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. Forslagene i balancekataloget har til formål at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter. Med de nuværende økonomiske og strukturelle udfordringer i kommunens økonomiske situtation, skal der udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio.kr. for at skabe balance i kommunens økonomi ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 1:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Forslag fra café-møder
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på AETs område

  På AETs områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  Overførselsudgifter: mindreudgifter for 12,298 mio. kr. i 2020 - faldende de efterfølgende år, da udgifterne til førtidspensionr er stigende hen ovr årene.

  Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: merudgifter for 5,377 mio. kr. i 2020

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Lov- og cirkulære ændringer: Afventer Økonomiaftalen

  Udover vedtaget service: 0,430 mio. kr. i 2020

  Balanceforslag: max. -3,533 mio. kr. i 2020

  Anlæg: 19,9 mio. kr. i 2020 og 17,5 mio. kr. i 2021

   

  Bemærk:

  AET har i løbet af foråret 2019 truffet beslutninger, som giver besparelser på overførselsudgifterne. Det er indarbejdet i budgetforslaget.

  Budgetposter som tidligere har været anlæg er indarbejdet på driften og udgør den største del af de 5,377 mio. kr.

  Et notat som hører med til budgetmaterialet er på lukket dagsorden.

   

  Budgetprocessen for 2020

  Det er i forbindelse med godkendelse af den overordnede tidsplan for budget 2020 besluttet at fremrykke en del af budgetarbejdet, således at der bliver skabt et bedre og mere færdigt grundlag allerede inden sommerferien. Udvalgene behandler således budgetforslag på egne områder færdigt inden sommerferien, det vil sige på udvalgsmøderne i juni. Dermed bliver der mulighed for tidligt i august at kunne levere et samlet overblik over budget 2020.

   

  På fagudvalgenes møder i august vil budget 2020 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, fremlæggelse af høringssvar samt konsekvenser af en eventuel ny økonomiaftale for 2020. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Tidsplanen for budgetprocessen forventes at blive ændret som følge af, at der afholdes folketingsvalg den 5. juni. Dette bevirker, at den økonomiske aftale mellem KL og regeringen indgås på et senere tidspunkt end normalt og dermed ændres forudsætningerne i tidsplanen for budget 2020.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

 • 199. Ny Stevnshal udbudskriterier og parkering

  application/pdf icon bilag_1._udbudskriterier_og_bedoemmelse.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_udvidelse_af_p-plads_budget_og_skitse.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-sammenbygning_af_hallerne.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_2_parkering_notat_forudsaetninger.pdf

  Resume

  AET skal tage stilling til vægtning af udbudskriterierne, hvor der skal vægtes imellem funktionalitet, teknisk standard og arkitektur. Endvidere skal AET tage stilling til parkeringsløsning. AET orienteres om økonomisk estimat for projektet og prioriteringen af ønsker genbesøges og fastlægges.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til AET, at

   

  1. Udbudskriterierne i bilag 1 godkendes
  2. Parkeringsløsning som vist i bilag 2 og 3 godkendes
  3. Indholdet af basishal (bilag 4 tabel 2) godkendes
  4. Prioriteringsrækkefølgen af ønskes (bilag 4 tabel 3) fastlægges

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Opdaterede bilag 2 og 4 blev udleveret. De opdaterede bilag vedlægges referatet.

   

  1. Udbudskriterierne i bilag 1 godkendt
  2. Parkeringsløsning som vist i bilag 2 og 3 godkendt - detailprojekteringen kan dog medføre mindre ændringer
  3. Indholdet af basishal (bilag 4 tabel 2) godkendt dog suppleret med et tekøkken.
  4. Prioriteringsrækkefølgen af ønsker (bilag 4 tabel 3) godkendt med ændringer.

   

  Opdateret bilag 4 (lukket) vedlægges referatet.

   

   

  Sagsfremstilling

  Udbudskriterier og bedømmelse:

  Når tilbuddene skal bedømmes skal det på forhånd være bekendtgjort, hvad man vil lægge vægt på i bedømmelsen. Stevns Ejendomme anbefaler, at der vælges en vægtning, hvor funktionalitet vægter med 40%, arkitektur med 20% og teknisk standard med 40%. Indholdet af de 3 emner er nærmere uddybet i bilag 1. Denne vægtning afspejler, at vi har et meget stærkt fokus på at få så mange funktioner ind i hallen som muligt. Arkitektur foreslås vægtet 5% højere end det var tilfældet i Sydstevnshallen. Dette skyldes, at Stevnshallen skal placeres i sammenhæng til Stevnsbadet og til den omkringliggende park, hvor Sydstevnshallen blev placeres på en åben mark. En højere vægtning af arkitektur, vil kunne påvirke prisen, da det vil kunne få tilbudsgivere til at undlade at tilbyde standardløsninger.

   

  Parkeringsløsning

  Der fremlægges et forslag, hvor der bliver 117 parkeringspladser i den nye situation imod 131 i den eksisterende. Der tages hensyn til den stramme økonomiske ramme og løsningens midlertidighed. Løsningen forventes ændret når en samlet helhedsplan for området ad åre kan gennemføres. Løsningen baseres på, at der føres en vej fra vandrerhjemmet frem til den eksisterende parkeringsplads, hvor den gamle svømmehal lå. Denne parkeringsplads udvides så den i alt rummer 101 p-pladser. På den eksisterende asfalt syd for Stevnsbadet ved den nuværende indkørsel bibeholdes 16 p-pladser sammen med plads til busser. Løsningen vil på højbelastningstidspunkter give anledning til mangel på p-pladser tæt på hallerne, hvilket kan give anledning til gener for øvrige beboere i området. Løsningen uddybes nærmere i bilag 2 og i skitserne i bilag 3.

   

  Basishal og prioriteringsrækkefølge

  I bilag 4 er det økonomiske estimat for projektet opdateret i henhold til beslutningerne på AET-mødet den 8. maj. Endvidere er den nye p-løsning med asfaltbelægning indarbejdet i overslaget. Overslaget viser, at en basishal med parkeringsløsningen og de nødvendige udgifter estimeres til at kunne indeholdes i det afsatte budget.

  (Bilag 4 er et lukket bilag og findes under diverse orienteringer)

 • 200. Ny turismestrategi - til godkendelse

  application/pdf icon turismestrategi_stevns_kommune_2019-2022_01.pdf

  Resume

  Stevns Kommune skal vedtage en ny turismestrategi for de kommende års arbejde med turismen. Strategien skal fungere som platform for den stevnske turismedialog, hvor den skal samle og guide alle turismeaktører i samme retning.

  Strategien er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med centrale turismeaktører i Stevns Kommune og er derfor sikret et stærkt ejerskab i den fremtidige implementering og udførelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller KB via AET, at

  1. Turismestrategien for Stevns Kommune godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Anbefales

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er inde i en positiv udvikling, hvad angår antallet af turister og turisternes forbrug inden for kommunens grænser.

  Det kan blandt andet ses på nogle af de tællere, der registrerer besøgende ved eksempelvis betalingsanlægget ved Højerup samt tællere langs trampestien.

   

  Ydermere er omsætningen i turismeerhvervet steget med 107% fra 2012 til 2016 - det er en stigning fra 179 mio. kr. til 371 mio kr.

  Dette er endvidere positivt for beskæftigelsen i turismeerhvervet samt i erhvervslivet generelt. Turismeforbruget har en afsmittende virkning på beskæftigelsen i afledte erhverv.

  Dette lagt sammen  betyder også, at turismeerhvervet i 2016 udgjorde 8,7% af den samlede værditilvækst i Stevns Kommune - sammenlignet med 3,4% i 2012.

   

  I 2014 formulerede Stevns Kommune en målsætning om at nå en samlet omsætning i turismeerhvervet på 400 mio. kr. samt et antal fultidsbeskæftigede på 450 personer i 2026.

  I 2019 er målsætningen næsten allerede nået, hvorfor der nu er grundlag for vedtagelse af ny turismestrategi.

   

  Processen i udarbejdelse af ny turismestrategi har haft til formål, at den allerede fra start skulle have ejerskab hos vores hovedaktører indenfor området. Forslaget er derfor skabt i et tæt samarbejde med ledelsesrepræsentanter fra VISM, Turistforeningen, Verdensarv Stevns, Stevns Erhvervsråd og Østsjællands Museum. Fra os selv (Stevns Kommune) har det være med deltagelse af Borgmesteren, formanden for AET samt forvaltningen.

   

  Ny turismestrategi

  Ny turismestrategi for Stevns Kommune er bygget op som en handlingsorienteret strategi, der sætter nye målsætninger på kort og lang sigt og som introducerer tre pejlemærker for arbejdet med turisme i Stevns Kommune. Dette sker under seks bærende indsatser, der har følgende overskrifter:

   

  - Infrastruktur og mobilitet

  - Flere steder at sove

  - Flere og bedre oplevelser

  - Adgang til risikovillig kapital

  - Samarbejde og partnerskab

  - Tiltrækning af flere turister

   

  For at sikre et stærkt ejerskab til turismedagsordenen organiseres indsatsen fremover i en beslutningsdygtig styregruppe suppleret af arbejdsgrupper koblet på de seks indsatser. Hver arbejdsgruppe opererer med udvalgte leadorganisationer, som alle er repræsenteret i den overordnede styregruppe. Dette vil samtidig sikre, at strategien hurtigt kan komme ud og leve hos de aktører, der har den allermest nære kontakt til turister og turismerhvervet.

  For hver indsats er der opstillet en bruttoliste af mål, som de respektive arbejdsgrupper skal realisere. Målene vil blive udvalgt og formuleret af centrale turismeaktører i en givtig udviklingsproces henover vinteren og foråret i 2020.

  På tværs af alle indsatser er der defineret tre pejlemærker for god udvikling i turismen i Stevns Kommune. Disse er henholdsvis

  - Gæsten i Centrum

  - Sikre social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed

  - Vi gør hinanden bedre

   

  Det er målet at arbejde med pejlemærkerne ved gennemgående at kunne se på indikatorer for udviklingen i turismearbejdet i Stevns Kommune.

   

  Den nye turismestrategi vil være et aktivt med- og modspil til de kommende års turismearbejde, hvor den kritiske masse af turister skal udvikles og betjenes endnu mere i en digital og konkurrencepræget verden, hvor flere tilbud konstant bliver tilgængelige og forbrugernes opmærksom er under kontant pres.

 • 201. Beskæftigelsesplan 2019 - afrapportering

  application/pdf icon bilag_1_afrapportering_2_bp_2019.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats.
  Vedlagt som bilag findes status på de 12 konkrete mål, der er opstillet i Beskæftigelsesplan 2019.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. afrapporteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Taget til efterretning

   

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplan 2019 opstillede 12 konkrete mål fordelt på de syv ministermål. Disse mål giver en indikator på, hvorvidt den beskæftigelsesrettede indsats i Stevns Kommune følger de sigtelinjer der er lagt ud. I det følgende vil der blive gjort rede for status for, hvorledes målopfyldelsen står efter 1. kvartal 2019. Målene kommenteres enkeltvis. Se (Bilag_1_Afrapportering_2_BP_2019) for samlet skematisk oversigt over målene. Nedenfor kommenteres udviklingen på de 7 ministermål:

   

  • Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
   Stevns Kommune oplever ikke et fald i den gennemsnitlige varighed for A-dagpengeforløb og har en længere gennemsnitlig sagsvarighed en nabokommunerne. En af grundene til at Stevns ligger højere i december-februar-målingerne kan muligvis findes i, at Stevns traditionelt har højere vinterledighed og derfor afslutter færre sager med kort varighed i disse måneder. Dette presser den gennemsnitlige varighed opad.

   I forhold til Ledighedsydelsesmodtagere kan vi iagttage en marginal reduktion i sagsvarighed. Her ligger Stevns Kommune fortsat over landsgennemsnit men bedre placeret en vores nabokommuner. Den seneste positive udvikling kan tilskrives at Arbejdsmarked i forbindelse med projekt "Udvikling i fleksjob II" er blevet tilført personaleressourcer på området.

  • Ministermål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
   Seneste tal fra Rekruttering Køge Bugt (REKB)viser at REKB har kunnet assistere ved rekruttering af 82pct. af de jobordrer, hvilket opfylder målet i Beskæftigelsesplan 2019. I forhold til kontakt med kernemålgruppen af virksomheder (virksomheder med mere end 2 medarbejdere) gælder det at REKB på nuværende tidspunkt har haft kontakt med 598 virksomheder. Dette svarer til 28,4 pct. Det endelige mål ved årsafslutning er 75 pct., hvilket vurderes absolut opnåeligt. Alt i alt er udviklingen ift. ministermål 2 positiv.
  • Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
   Den positive udvikling på integrationsområdet fortsætter. Allerede i maj er flere integrationsborgere end forventet, overgået til ordinær uddannelse og andelen af integrationsborgere med lønnede timer er for tredje måling i træk over de målsatte 30 pct.
  • Ministermål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
   Der har kunnet noteres en nedgang i andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der får en virksomhedsrettet aktivering ift. seneste afrapportering. Derfor er der sat større fokus på netop dette område. Dette er sket ved omorganisering og øgede ressourcer via midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projektet "indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere". Det skal også nævnes, at der i forhold til seneste måling er sket et fald i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere med en sagsvarighed over 3 måneder fra 60 i februar til 53 i maj. Målingen her har foranlediget, at jobformidlerne som er knyttet til gruppen af jobparate vil hente inspiration fra jobformidlere for gruppen af aktivitetsparate, med henblik på at inddrage deres erfaring i forhold til at få flere borgere i virksomhedsrettet aktivering.

   Andelen af Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har lønnede timer, er i den seneste måling faldet. Der er tale om et ganske moderat fald, som betyder at vi er på niveau med Køge, lidt højere end Faxe og lige under landsgennemsnit. Det er vigtigt at pointere, at der for begge målingers vedkommende er tale om ændringer på ganske få mennesker, som pga. målgruppernes størrelser giver store procentvise variationer.

  • Ministermål 5 : Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
   Kontrolgruppen har pr. 28/5 opgjort den foreløbige besparelse til kr. 572.784,00. Besparelsen er opgjort efter KL's retningslinjer. Det samlede besparelses mål på 2,1 mio. kr i løbet af 2019, skønnes at være indenfor rækkevidde. Da kontrolgruppens arbejde er påbegyndt pr. februar 2019.
  • Ministermål 6 : Udsatte ledige skal have en indsats.
   Hvor der ved sidste måling var en virksomhedsrettet aktiveringsgrad (altså antallet af virksomhedsrettede aktiverede delt med det samlede antal aktivitetsparate ydelsesmodtagere) på 21 pct. er tallet ved denne måling faldet til. 16,9 pct. Dette dækker hovedsageligt over, at der er kommet flere aktivitetsparate. Siden 21. februar er der oprettet 22 sager, svarende til en nettotilgang på 9 personer. Derudover er 8 aktivitetsparate færre i virksomhedsrettet aktivering pr. 21. maj end ved målingen 13. februar. Alt i alt er der brug for fortsat fokus på målgruppen.
  • Ministermål 7 : Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
   Indsatsen på dette område, måles ved at dokumentere i hvilket omfang de handicapkompenserende ordninger bliver bragt i anvendelse. Her gælder det, at der er kommet langt flere ansøgninger om personlig assistance end tilfældet var på samme tid sidste år. Til gengæld er der sket et fald i antallet af ansøgninger om hjælpemidler. Billedet er således ikke entydigt. Der forventes et stigende antal ansøgninger til begge ordninger, i forbindelse med, at projektet "et rummeligere arbejdsmarked II" får implementeret en screeningsprocess, som skal forsøge at afdække og kompensere for hidtil ikke opdagede begrænsninger ift. varetagelse af lønnet arbejde.

  Økonomi

  Der er tale om en orienteringssag, som ikke i sig selv, har betydning for Stevns Kommunes budget.

 • 202. Rekruttering Køge Bugt - fælleskommunal virksomhedsservice -- afrapportering

  application/pdf icon resultater_rekb_2019.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget i Stevns Kommune og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune besluttede i juni 2016 at indgå i et nyt samarbejde på virksomhedsområdet fra 2017. Her orienteres om status for indsatsen i 2019 frem til medio maj.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Udsat til næste møde i AET

  Sagsfremstilling

  Rekruttering Køge Bugt målsætning er at være en synlig og professionel samarbejdspartner for virksomheder i Køge Bugt området. Rekruttering Køge Bugt (REKB) medvirker til, at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for.

   

  Stevns Kommune bidrager med to årsværk (virksomhedskonsulenter) som er ansat i Stevns Kommune, men udlånes til Køge Kommune i forbindelse med dette samarbejde.

   

  Formålet med samarbejdet er at styrke samarbejdet med virksomhederne i de to kommuner, ved at:

  • Optimere og videreudvikle virksomhedsservice i de to kommuner
  • Understøtte virksomhedernes rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere
  • Styrke matchet mellem ledige og virksomheder og få flere ledige i beskæftigelse
  • Understøtte og udbygge arbejdsmarkedskendskabet generelt i de to jobcentre

   

   

  Status på resultater - (medio maj 2019)

  • Kernemålgruppe for REKB er de 2.105 virksomheder der har 2 eller flere ansatte. ca. 600 virksomheder i Stevns Kommune og ca. 1500 virksomheder i Køge Kommune), REKB har medio maj kontaktet 597 af kernevirksomhederne - størstedelen via telefon eller mail (116 virksomheder i Stevns Kommune og 481 virksomheder i Køge Kommune) . Dette giver en samlet kontaktgrad på 28 pct. ( Stevns Kommune - kontaktgrad: 20 pct. og Køge Kommune - kontaktgrad: 32 pct.)
  • Herudover har REKB været i kontakt med yderligere godt 165 virksomheder udenfor kernemålgruppen. Heraf er 58 virksomheder beliggende uden for Stevns eller Køge Kommune
  • REKB har fra årsskiftet og frem til 20/5 2019 haft 81 nye rekrutteringsopgaver. 55 rekrutteringsopgaver er afsluttet. Virksomhederne havde oprindeligt ønsket 68 medarbejdere. REKB har kunnet assistere med besættelse af 56 stillinger, svarende til 82 pct af det ønskede antal medarbejdere. De øvrige 26 rekrutteringsopgaver arbejdes der fortsat med af løse.
  • Rekrutteringsopgaverne er fordelt således, at virksomheder i Stevns Kommune har stillet 13 rekrutteringsopgaver, hvoraf 10 er afsluttet, mens virksomheder i Køge har stillet 58 rekrutteringsopgaver, hvoraf 41 er afsluttet.
  • REKB har 14 maj 2019 afholdt job- og uddannelsesmesse i Køge. Evaluering af denne følger ved næste afrapportering
  • REKB har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Stevns og Køge Kommune. Resultatet af denne præsenteres ved REKB styregruppemøde ultimo juni 2019. Resultaterne vil indgå som en del af næste afrapportering

    

  Dagsordenspunktet behandles tillige i Køge Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg i andet halvår 2019.

  Økonomi

   

   

  Økonomi

  Der er tale om en orienteringssag, som ikke i sig selv, har betydning for Stevns Kommunes budget.

 • 203. Verdensarv Stevns, årsberetning og årsregnskab - godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_verdensarv_stevns_2018.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_verdensarv_stevns_2018.pdf

  Resume

  Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem et årligt tilskud. Arbejdet er siden 2017 blevet planlagt gennem en handlingsplan, som danner grundlag for en årlig kontrakt mellem Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Handlingsplanen revideres en gang årligt og opfyldelsen af handlingsplanen, og dermed kontrakten, kan aflæses i den følgende årsberetning. Såvel handlingsplan som årsberetning hører under Forvaltningsplan Stevns Klint, der samler alle opgaver og ansvarsområder, der vedrører Stevns Klint som verdensarv, under ét. Processen følger den skitserede i samarbejdsaftalen og vedtægterne for Verdensarv Stevns. Verdensarv Stevns udarbejder og indsender handlingsplan og budget inden 1. november samt et revideret årsregnskab og en årsrapport fra det foregående år inden 1. maj.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. årsberetning og årsregnskab for Verdensarv Stevns godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Året har været præget af flere fællesinitiativer mellem Verdensarv Stevns og Stevns Kommune, således er f.eks. arbejdet omkring retningslinjer for aktiviteter langs Stevns Klint kommet godt i gang med inddragelse af borgere, foreninger og institutioner. Verdensarv Stevns og Stevns Kommune arbejder på at udfærdige et sæt retningslinjer på en let og overskuelig måde med klarhed over, hvad der er lovfæstet og hvad der appellerer til god opførsel ved klinten. Arbejdet udspringer af forvaltningsplanen for Stevns Klint.

  Kontrakt og handlingsplan for 2018 blev godkendt af KB via AET og ØU d. 30.november 2017.

   

  Årsregnskabet for 2018 er gennemgået af foreningens revision, som ikke har nogen bemærkninger. Regnskabet viser, at tilskuddet fra Stevns kommune på 3 mio.kr. er brugt og at økonomien er i balance.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Tilskuddet på 3 mio. kr. ligger som et anlæg under AET og er også indarbejdet i fremtidige år.

   

 • 204. Verdensarv Stevns - anlægsregnskab 2018

  application/pdf icon anlaegsregnskab_verdensarv_stevns_2018.pdfapplication/pdf icon aarsregnskab_verdensarv_stevns_2018_0.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_verdensarv_stevns_2018_0.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab 2018 for Verdensarv Stevns.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet 2018 for Verdensarv Stevns.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Anbefales

   

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har givet et tilskud på 3 mio. kr. til Verdensarv Stevns 2018. Det er dette tilskud, der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for.

   

  Verdensarv Stevns har indsendt årsberetning og årsregnskab for 2018 til godkendelse i KB den 26.06.2019, vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Der er i anlægsbudgettet 2018 godkendt 3 mio. kr. til tilskud til Verdensarv Stevns.

 • 205. AIK Fonden årsrapport 2018

  application/pdf icon aarsrapport_2018_for_aik_fonden.pdf

  Resume

  AIK fondens regnskab 2018 incl. bilag er gennemgået af forvaltningen. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Sagen forelægges til orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  1. Taget til efterretning

   

  Sejer Folke (Ø) ønsker at AIK fonden fremover sikrer at god fondsledelse overholdes på alle områder.

  Sagsfremstilling

  AIK Fonden har fået udarbejdet vedlagte årsrapport for 2018.

   

  I henhold til beslutning af 27. juni 2018 i KB, har der været udvidet tilsyn af fondens regnskaber. Dette er udført af Økonomi, HR & IT. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 • 206. Implementering af Bedre veje til Uddannelse og Job

  application/pdf icon uuv_kontrakt_stvens_0.pdfapplication/pdf icon bilag_uddrag_fra_lov_om_aendring_af_lov_om_vejledning_om_uddannelse_og_erhverv_samt_pligt_til_uddannelse_0.pdfapplication/pdf icon bilag_beskrivelse_af_ungeguidefunktioner_0.pdf

  Resume

  Den samlede kommunale ungeindsats overgår pr. 1. august til kommunerne. Stevns Kommune har indgået aftale med UUV om varetagelse af en række delelementer frem til og med juli 2020. Der ønskes stillingtagen til, hvor den fremtidige kommunale ungeindsats administrativt forakres og der gives orientering om, hvordan kontaktpersonsordningen implementeres fra 1. august.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til BUL via DIR og AET, at

  1. ansvaret for den koordinerede ungeindsats forankres i Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme fra den 1. august 2019.
  2. overførsel af budgettet fra BUL til AET vedrørende UUV medtages i behandlingen af budget 2020
  3. orientering om implementering af kontaktpersonsordning/Ungeguides tages til efterretning

   

  Direktionen, 3. juni 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 11. juni 2019, pkt. 193:

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristansen (V)

   

  Anbefales.

   

  AET var ikke beslutningsdygtig, da kun to medlemmer var mødt op - Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Sejer Folke (Ø). Punktet er udsat til næste møde i AET

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Anbefales

   

  Sagsfremstilling

  Et enigt Folketing har indgået en aftale om bedre veje til uddannelse og job, som er en reform af de forberedende tilbud og en sammenhængende kommunal ungeindsats. Hovedpunkterne i reformen er:

  • Ny uddannelsespolitisk målsætning
  • Etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  • Krav om en sammenhængende kommunal ungeindsats

   

  Den nye uddannelsespolitiske målsætning

  • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
  • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
  • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

   

  Forberedende grunduddannelse (FGU)

  Stevns Kommune har sammen med Faxe, Køge, Ringsted og Sorø etableret et samarbejde omkring Den forberedende grunduddannelse, således at Stevns borgere indenfor målgruppen (ca.16-24 år) kan modtage dette tilbud fra august 2019.

   

  Krav om en sammenhængende kommunal ungeindsats 

  Kravet om en sammenhængende kommunal ungeindsats er det tredje og sidste ben i reformen. Kommunens funktioner i denne forbindelse omfatter 11 lovfæstede punkter (se bilag). De 10 af kravene varetages i dag og frem til juli 2020 primært af UUV-Køge Bugt, med hvem der pr. 15. maj 2019 er indgået en overgangsaftale, der sikrer, at loven overholdes. Aftalen omhandler primært vejledningsindsatsen i grundskole og indsatsen overfor 15-17 åriges pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse.Den samlede indsats hjemtages 1/8-2020. Der er udarbejdet en processplan for hjemtagelse. De første møder er allerede afholdt. (se bilag).

   

  Administrativ og politisk forankring

  Forvaltningen foreslår, at den nye opgave med en samlet kommunal ungeindsats placeres i Arbejdsmarked, og at den politiske forankring flyttes fra BUL til AET. Delegationsplanen tilpasses tilsvarende.

  Baggrunden er, at den mest største del af den Kommunale ungeindsats ligger i Arbejdsmarked, idet hovedparten af myndighedsopgaverne ligger her. Det er endvidere i Arbejdsmarked, man finder den største ekspertise i forhold til myndige unge med mere komplekse sager.

  Arbejdsmarked er i efteråret 2019 i dialog med Børn & Læring, herunder skoler og ungdomsskolen, for at definere samarbejdsflader når opgaven hjemtages august 2020.

  Kontaktpersonsordningen skal være etableret 1. august 2019. Den skal sikre, at udfordrede unge har en fast kontaktperson.

  I Stevns Kommune får kontakpersonerne titlen ungeguider. For at sikre en målrettet indsats, der står mål med opgaven arbejder Stevns Kommune med tre typer Ungeguider:

  • Ungeguide light: Varetager brobygning fra grundskole til ungdomsuddannelse og er tiltænkt de unge som har behov for en let støtte til overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.
  • Ungeguide: Tiltænkes de unge, som er vurderet ikke uddannelsesparate ved afslutning af grundskolen. Ungeguiden koordinerer indsatsen for den unge på tværs af Arbejdsmarked, Børn & Læring og Sundhed & Omsorg, og sikrer, at indsatserne spiller sammen og at den unge har et overblik over egen situation. Ungeguiden skal medvirke til, at den unge når en afklaring omkring uddannelsesvalg og sikre, at der bliver arbejdet målrettet frem mod uddannelse eller beskæftigelse.
  • Ungeguide+: Er alene for unge, der er omfattet af TVP (Tværfagligt Velfærds Program) indsatsen. Ungeguide+ har fulde myndighedsbeføjelser på tværs af centrenes domæner. Ungeguide+ er for de unge som har særligt komplekse problemstillinger, hvor det vurderes, at der vil skulle en særlig intensiv indsats til såfremt den unge skal have mulighed for, på sigt at blive selvforsørgende. (se bilag).

  Ungeguiderne vil for langt de flestes vedkommende være kommunalt ansatte - typisk som mentorer, sagsbehandlere borgerkonsulenter eller lign. I disse tilfælde vil det ikke medføre merudgift, idet der vil være tale om en reorganisering af deres arbejde. Unge kan dog i særlige tilfælde ønske at få en Ungeguide som ikke er ansat i kommunen. Disse kunne være en folkeskolelærer, sportstræner, spejderleder el.lign som den unge har et særligt fortroligt forhold til.

  Økonomi

   Det nuværende budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning skal fremover dække Den koordinerede Ungeindsats.

 • 207. Diverse orienteringer - AET den 12. juni 2019 (Lukket)

 • 208. Underskriftsark (Lukket)