Referat

 • 191. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 9. juni 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 192. Budgetforslag 2021 - BUL

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2021.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer.pdfapplication/pdf icon lov_og_cirkulaere.pdfapplication/pdf icon ud_over_vedtaget_service.pdf

  Resume

  BUL skal behandle budgetforslag 2021-2024 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2021
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

  Beslutning

  1. Budgetforslaget behandlet
  2. Udvalget godkender indarbejdede ændringer, jf. bilag herom. For så vidt angår ikke-indarbejdede ændringer, afventer disse de fortsatte politiske drøftelser.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandler i juni måned budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024, og udvalgenes anbefalinger indgår ved budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2020-2024 blev godkendt i januar 2020, herunder en tidsplan for budgetprocessen for 2021. Økonomiudvalget har efterfølgende på mødet den 21. april besluttet at udskyde udarbejdelsen af et balancekatalog til efter sommerferien, når resultatet af en ny økonomiaftale og effekterne af en ny udligningsreform kendes. Den øvrige del af budgetprocessen gennemføres, som det fremgår af den oprindelige tidsplan.

   

  Der er den 5. maj blev indgået politisk aftale om en ny udligningsreform – men den endelige udmøntning og konsekvenser for Stevns Kommune kendes først efter indgåelse af en ny økonomiaftale i juni og den efterfølgende udmøntning.

   

  Ændringer til budget 2021

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2021, version 1:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Anlægsønsker
  • Balancekatalog (udarbejdes efter sommerferien)

   

  Budgetforslag 2021 på BUL's område

  På BUL's område er der i 2021 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2021:

   

  Overførselsudgifter: Ingen ændringer

  Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: +2,9 mio. kr.

  Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: -1,2 mio. kr.

  Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: Ingen ændringer

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Udover vedtaget service: +0,5 mio. kr.

  Anlæg: 6,4 mio. kr. (Anlægsforslag samt oversigt kan ses i sagen "Diverse orienteringer")

   

  Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august 2020, når resultatet af økonomiaftalen for 2021 kendes. Der er dog et enkelt forslag under BUL, som er udgiftsneutralt.

   

  Der kommer et forslag, som vil blive forelagt/orienteret om på mødet.

   

  Budgetprocessen for 2021

  Fagudvalgene behandler budgetforslag på møderne i juni, dog undtaget balanceforslag, som Økonomiudvalget efterfølgende har besluttet at udskyde til efter sommerferien.

   

  På fagudvalgenes møder i august vil budget 2021 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august samt konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2021. Der vil som sidste år ikke blive en generel revurdering af budgettet i august.

   

  Balanceforslagene bliver udarbejdet efter sommerferien og bliver ikke behandlet i fagudvalgene, men indgår direkte i de politiske drøftelser af budget 2021 i september.

   

  Høringsprocessen bliver igangsat i september og høringssvarene tilgår først fagudvalgene på møderne ultimo september. De vil ligeledes indgå ved 2. behandlingen af budgettet.

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2021 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2021.

 • 193. Tilskud til folkeskolen - godkendelse

  application/pdf icon aaa_-_200608-generelt-loeft-af-folkeskolen-tilskud-pr-kommune-2020-v03.pdfapplication/pdf icon aaa_-_200603-aftaletekst-om-udmoentning.pdf

  Resume

  ØU skal tage stilling til, om Stevns Kommune ønsker at modtage tilskud på 0,9 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen, samt hvordan de ekstraordinære midler skal fordeles til folkeskolerne i Stevns.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU via BUL, at

  1. Stevns Kommune ønsker at modtage minimum et tilskud på 0,9 mio. kr. fra den statslige pulje til ansættelse af flere lærere i folkeskolen
  2. Ekstraordinære midler til folkeskolen fordeles til de 3 folkeskoler ud fra det forventede elevtal pr. 1. august 2020
  3. Indtægts- og udgiftsbevillingen medtages i budgetopfølgning 2020 og det kommende budget 2021

   

  Beslutning

  Anbefales med en bemærkning om, at modellen for fordeling af midlerne til skolerne kun gælder indeværende år. Der skal fremadrettet ses på andre mulige modeller.

  Sagsfremstilling

  Et flertal i folketinget vedtog i finanslov 2020 at afsætte 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021 stigende til 807 mio. kr. fra 2023 og frem til folkeskolen.

  Den 3. juni har et flertal i folketinget indgået aftale for udmøntning af midlerne. Der estimeres af det tildeles Stevns Kommune 0,9 mio. kr. i 2020. Midlerne skal gå til ansættelse af lærere og omkostninger direkte relateret hertil. Midler der ikke er benyttet til dette formål i 2020 skal tilbagebetales. Der er ikke taget stilling til midlerne afsat fra 2021 og frem. Udmøntningen heraf vil blive aftalt på et senere tidspunkt. Det vil sige, at vi pt. ikke kender Stevns Kommunes tilskud fra 2021 og frem.

  Det er muligt at frasige sig tilskuddet. I det tilfælde fordeles de resterende midler til de kommuner, der ønsker at modtage et statsligt tilskud fra puljen.

  Politisk aftale fra Folketingets partier og oversigt over fordeling af midlerne er vedhæftet som bilag til sagen.

  Midlerne forventes øget til 400 mio. kr. på nationalt plan i 2021 Det giver mulighed for, at en del af midlerne til Stevns Kommune kan benyttes til fastansættelser fra august 2020. Øvrige midler i 2020 kan søges benyttet via tidsbegrænsede ansættelser, vikariater og lignende.

  Børn og Læring foreslår, at midlerne fordeles mellem de tre folkeskoler ud fra elevtal. Dette vil ud fra Undervisningsministeriets foreløbige estimat på 0,9 mio. kr. til Stevns Kommune medføre følgende tildeling til de tre folkeskoler.

  Strøbyskolen                            390.000 kr.
  Store Heddinge Skole               291.000 kr.
  Hotherskolen                            219.000 kr.

  Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for anvendelse af midlerne. Kommuner, som ikke indsender revisorpåtegnet regnskab eller som ikke kan godtgøre, at midlerne er anvendt som forudsat, herunder at midlerne er lagt oven i det vedtagne budget 2020, vil blive pålagt at tilbageføre tilskuddet. I forhold til afrapportering vil Børn & Læring og Økonomi gå i dialog med revisionen.

   

  Lovgrundlag

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifterne til flere lærere mv. kan finansieres af det statslige tilskud på 0,9 mio. kr.

 • 194. Handleplankatalog vedr. sundhedspolitikken

  application/pdf icon sammenfatning_af_oekonomi_som_foelge_af_handleplankatalogets_indsatser.pdfapplication/pdf icon udkast_endeligt_handleplankatalog_sundhedspolitik.pdf

  Resume

  Samtidig med godkendelse af sundhedspolitikken 2019-2022 i kommunalbestyrelsen i oktober 2019 blev der vedtaget en procesplan for at udvælge indsatser, der kunne implementere sundhedspolitikkens 6 pejlemærker. Et forslag til handleplankatalog til implementering af Sundhedspolitikken fremlægges nu til godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU, BUL, PMT, AET og ØU, at

  1. godkende handleplankataloget til implementering af sundhedspolitikken 2019- 2022

       2. forslag, der kræver finansiering, medtages i budgetprocessen for 2021. 

   

  Direktionen, 25. maj 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 4. juni 2020, pkt. 187:

  1. Anbefales.
  2. Udvalget anbefaler, at forslagene 3.1 (røgfri arbejdstid), 5.2 (håndtering af angst og depression) og 6.3 (forslag der motiverer til bevægelse) indgår i budgetprocessen.  For så vidt angår forslagene 3.3 (røgfri skoletid), 6.1 (aktiv bevægelseskultur på institutioner) og 6.2 (aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinst.) bør disse kunne implementeres inden for eksisterende økonomiske rammer. 

   Plan, Miljø og Teknik, 9. juni 2020, pkt. 311:

  1. Anbefales af et flertal bestående af V+N+A+B.
  2. Udvalgets flertal bestående af V+N+A+B anbefaler, at forslagene 3.1 (røgfri arbejdstid), 5.2 (håndtering af angst og depression) og 6.3 (forslag der motiverer til bevægelse) indgår i budgetprocessen.  For så vidt angår forslagene 3.3 (røgfri skoletid), 6.1 (aktiv bevægelseskultur på institutioner) og 6.2 (aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinst.) bør disse kunne implementeres inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  Liste O kan ikke godkende indstillingerne.

  Beslutning

  1. Anbefales.
  2. Udvalget anbefaler, at forslagene 3.1 (røgfri arbejdstid), 5.2 (håndtering af angst og depression) og 6.3 (forslag der motiverer til bevægelse) indgår i budgetprocessen.  For så vidt angår forslagene 3.3 (røgfri skoletid), 6.1 (aktiv bevægelseskultur på institutioner) og 6.2 (aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinst.) bør disse kunne implementeres inden for eksisterende økonomiske rammer. 

   

  Sagsfremstilling

  Siden godkendelsen af sundhedspolitikken for 2019-2022 i kommunalbestyrelsen har styregruppen (direktør/centerchefniveau) og en tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen arbejdet med at tilvejebringe et handleplankatalog, som kan implementere sundhedspolitikken og de seks pejlemærker, som er indeholdt heri.

   

  Handleplankataloget blev i første omgang udformet som et bruttokatalog med 41 mulige forslag til indsatser. Dette blev forelagt SSU i februar i år til orientering, hvorefter handleplankataloget blev sendt i høring i MED-udvalgene. På baggrund heraf og i dialog med ledelsen i centrene er der foretaget en bearbejdning og prioritering, således at det endelige forslag til handleplankatalog rummer i alt 14 indsatser.

   

  I udvælgelsen af indsatser er der lagt vægt på fem principper: Indsatser med viden om evidens, mulighed for samarbejde på tværs, inddragelse af borgere, flerstrengede indsatser, og at indsatserne understøtter FN’s verdensmål. Desuden er der i den afsluttende prioriteringsfase også lagt vægt på bl.a., hvilket ressourceforbrug der knytter sig til indsatserne og med hvilken tidshorisont, de kan implementeres.

   

  De nye indsatser, som er indeholdt i det vedlagte forslag til handleplankatalog, har overskrifterne:

  Forslag til indsatser

  Pejlemærke 2

  Sundhedspædagogik i skolen

  Pejlemærke 3

  Røgfri arbejdstid

   

  Røgfri skoletid (lov forventes vedtaget i efterår 2020)

   

  Rollemodeller

   

  Partner i Røgfri Fremtid

   

  VBA som systematisk metode til rekruttering af rygestop

  Pejlemærke 4

  VBA som systematisk metode til opsporing af alkoholoverforbrug

  Pejlemærke 5

  Formidling af tilbud

   

  Håndtering af angst og depression

  Pejlemærke 6

  Aktiv bevægelseskultur på vores institutioner

   

  Aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinstitutioner

   

  Tiltag, der motiverer til bevægelse (nudging)

   

  Fysiske rammer, der indbyder til fysisk aktivitet (institutioner)

   

  Let adgang til udearealer, der indbyder til fysisk aktivitet

   

  I forslaget til handleplankataloget er de enkelte forslag kort beskrevet,  herunder bl.a. med angivelse af mål, indikatorer og evalueringsmetode, tidsplan samt økonomiske forudsætninger.

   

  De anslåede budgetmæssige konsekvenser af forslaget til handleplankatalog er gengivet i en oversigtstabel, som er vedlagt. Heraf fremgår, at otte af forslagene forventes at kunne gennemføres inden for de eksisterende budgetmæssige rammer på områderne (heraf vil to forslag dog kræve nedprioritering af andre aktiviteter). De resterende seks forslag vil samlet set kræve tilførelse af budgetmidler i 2021 og 2022 på hhv. knap 1,1 mio. kr. og knap 0,9 mio. kr. årligt, hvis de skal realiseres. Ultimo 2022 evalueres indsatserne, og det skal vurderes om indsatserne har haft den ønskede effekt, og om bevillingerne skal fortsætte.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven, § 119, stk. 2

  Økonomi

  Indsatserne kan få økonomiske konsekvenser i forhold til Stevns Kommunes budget 2021-2022.

 • 195. Tværgående velfærdsprogram - status medio 2020

  Resume

  Det Tværgående Velfærdsprogram (TVP) er et tværgående program på tværs af de tre centre: Børn og Læring, Sundhed og Omsorg samt Arbejdsmarked.

   

  Projektet har to hovedindsatser:

  • Samarbejdsmodellen, som skal skabe en bedre koordinering i de tværgående sager - den er klar til at blive igangsat i efteråret 2020.
  • Borgerkonsulentmodellen, som skal give en langt mere integreret og intensiv indsats overfor de særligt belastede borgere - den blev igangsat i 2018/2019 . Arbejdet med borgerkonsulentmodellen er organiseret i to team: et Ungeteam (forankret i Center for Arbejdsmarked) og et Familieteam (forankret i Center for Børn og Læring).

   

  Der er nu indhøstet de første erfaringer med borgerkonsulentmodellen. Arbejdet i Ungeteamet har givet gode resultater, mens det har vist sig sværere at få den mere komplekse indsats i Familieteamet til at fungere under de nuværende rammer.  Der skal derfor tages stilling til om denne del af TVP skal udfases eller den skal reorganiseres.  

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU, via SSU, BUL og AET, at

   

  1. samarbejdsmodellen igangsættes i efteråret 2020
  2. borgerkonsulentmodellens ungeteam (forankret i Center for Arbejdsmarked) fortsætter med den nuværende organisering
  3. borgerkonsulentmodellens familieteam (forankret i Center for Børn og Læring)

  a. udfases

   ELLER

   b. reorganiseres og tilføres personaleressourcer svarende til 2 årsværk

  Social og Sundhed, 4. juni 2020, pkt. 186:

  1. og 2. Godkendt.

  3. Indstilling 3 a og b kan ikke anbefales. Udvalget anbefaler, at borgerkonsulentmodellen i Familieteamet sættes på midlertidig pause og genoptages senest 1. januar. Familier tilknyttet teamet tilbydes fortsat sagsbehandling i de respektive fagcentre.
  Sagen belyses yderligere og vender tilbage til alle udvalg i september 2020 med det mål at genopstarte borgerkonsulentmodellen i Familieteamet. Økonomien tages med i budgetarbejdet for 2021.

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Godkendt
  3. Indstilling 3 a og b kan ikke anbefales. Udvalget anbefaler, at borgerkonsulentmodellen i Familieteamet sættes på midlertidig pause og genoptages senest 1. januar. Familier tilknyttet teamet tilbydes fortsat sagsbehandling i de respektive fagcentre.
   Sagen belyses yderligere og vender tilbage til alle udvalg i september 2020 med det mål at genopstarte borgerkonsulentmodellen i Familieteamet. Økonomien tages med i budgetarbejdet for 2021.

   

  Sagsfremstilling

  Nogle borgere har vanskeligheder på flere områder og de har således også sager i flere centre og indenfor flere lovområder. Der har siden 2015 været arbejdet på at sikre en mere sammenhængende og koordineret indsats overfor disse borgere. Projektet har haft en noget ujævn start med mange skift af ansvarlige direktører og centerchefer. Konceptet er også blevet ændret/justeret flere gange. I 2018 blev indsatsen redesignet og det tværgådende velfærdsprogram (TVP) blev igangsat. Hovedmålet med indsatsen har været at borgerne opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet eller gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

   

  TVP understøtter den nationale dagsorden med helhedsorienterede indsatser for borgere med komplekse problemer. Det er også i tråd med den hovedlov, der skal skabe bedre rammer for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer. Denne forventes vedtaget udgang 2020.

   

  TVP-projektet står på to ”hovedben” borgerkonsulentmodellen (opstart 2018/2019) og samarbejdsmodellen (opstart 2020). Medarbejdere fra de tre involverede centre (Børn og Læring, Sundhed og Omsorg samt Arbejdsmarkeddeltager) deltager i arbejdet og der er nedsat en styregruppe for projektet med deltagelse af de tre centerchefer og to direktører.  

   

  Sideløbende med opstart af borgerkonsulentmodellen har der været flere andre forandringsprojekter i gang i de tre centre. Her har især taskforce i Børn og Læring samt LAB-forenklingen i Arbejdsmarked haft betydning. Det har givet nogle udfordringer at arbejde med flere forandringsprojekter samtidig.

   

  På KB-temamødet den 28. maj blev TVP gennemgået i store træk og slides fra temamødet kan findes på prepare. TVP står ikke alene i arbejdet med at styrke indsatsen overfor borgere med komplekse problemer. Der vil i efteråret blive afholdt et temamøde for kommunalbestyrelsen om indsatsen.

  Samarbejdsmodellen

  Samarbejdsmodellen skal sikre at der foretages en øget koordinering mellem sagsbehandlerne i forhold til borgerne. Samarbejdsmodellen er udarbejdet med inspiration fra Sorø Kommunes samarbejdsmodel, som blev præsenteret for en gruppe politikere og embedsmænd på et inspirationsbesøg i efteråret 2019. Sorø Kommune har opnået rigtig gode resultater ved at anvende modellen. Modellen er i vinteren/foråret 2020 blevet gennemgået af en arbejdsgruppe og tilpasset til stevnske forhold. Der er blevet udarbejdet en metodehåndbog, men implementering er blevet forsinket på grund af corona-krisen og den planlægges nu igangsat i efteråret 2020.

   

  Der etableres en tovholderfunktion og hver borger får en koordinerende sagsbehandler. Der etableres en en fast struktur med tre tværfaglige samarbejdsmøder om året, hvor alle de tilknyttede sagsbehandlere er til stede samtidig. Tovholderen sørger for indkaldelse, referat mm. Mellem hver af de tværfaglige samarbejdsmøder holder den koordinerende sagsbehandler et møde med borgeren, hvor der følges op ifht. de igangsatte indsatser og hvor det tværfaglige samarbejdsmøde forberedes. Mål og aftaleskema udfyldes på samarbejdsmøderne og erstatter uddannelses- og handleplaner. Hver borger har en plan i kommunen, det er borgerens plan og ikke fagpersonernes plan.

   

  Tovholderfunktionen er ny - og det er erfaringen fra Sorø at den er helt afgørende for at fastholde fokus på den nye arbejdsmetode. Udgiften til tovholderen kan afholdes indenfor budgettet til TVP. Derudover forventes ikke behov for tildeling af ekstra ressourcer.

   

  Modellen vil blive igangsat for en mindre gruppe så der kan indhøstes erfaringer, inden modellen udbredes til alle tværgående sager. Når samarbejdsmodellen er implementeret er det målet at sagsbehandlingen vil blive bedre koordineret, men sagsbehandlingen fortsætter som udgangspunkt i fagmiljøerne i de enkelte centre og der gives ikke en mere intensiv indsats til borgerne.

    

   Borgerkonsulentmodellen

  TVP-programmets andet ben består af borgerkonsulentmodellen med et Ungeteam (forankret i Center for Arbejdsmarked) og et Familieteam (forankret i Center for Børn og Læring). Hvert team består af en teamleder og fire medarbejdere og der er medarbejdere fra alle tre centre i de to teams. Medarbejderne og teamlederen er som hovedregel knyttet til teamet ca. halv tid. Myndigheds- og udførerfunktion er samlet hos den enkelte borgerkonsulent, og forløbet for borgerne varer op til 1 år.  Gennem sparring i teamet sammensættes en intensiv, integreret og helhedsorienteret indsats overfor den unge/familierne.  Ved at yde en intensiv og integreret indsats i en afgrænset periode (1 år) er det målet at forbedre situationen for de unge og familierne og så vidt muligt hjælpe dem til at blive selvforsørgende.

   

  De to team blev startet i slutningen af 2018/starten af 2019 og der er nu indhentet erfaringer med arbejdet i de to team.  

   

  Der er et væsentligt større ressourceforbrug pr.sag i borgerkonsulentmodellen - også større end forventet ved projektets start. Indsatsen er langt mere intensiv end den almindelige indsats og der skal bruges en del ressourcer ved opstart af sagerne. Borgerkonsulenten skal sætte sig ind i hele kompleksiteten og al den tilknyttede lovgivning. Målt over en længere periode er det formodningen at den ressource der investeres i de unge/familierne i borgerkonsulentmodellen vil frigive ressourcer i den almindelige drift og at der vil være en mindre udgift til ydelser og foranstaltninger.  

   

  Det er udfordrende for medarbejderne at skulle dække mange fagområder med kompleks lovgvning (beskæftigelseslovgivningen, serviceloven, sundhedslovgivningen m.fl. ), og det er udfordrende for dem at skulle dække flere forskellige roller i form af myndigheds- og udførerfunktioner (mentorer, støttepersoner osv). Kompleksiteten er størst i sagerne i familieteamet. Det har været nødvendigt at give medarbejderne efteruddannelse, og det har været nødvendigt med et stort ledelsesmæssigt fokus. Samtidig er der brugt meget tid på sparring om de enkelte sager.

    

  Indsatsen i ungeteamet (forankret i arbejdsmarked) har generelt givet gode resultater, og det er lykkes at få en del af de unge i selvforsørgelse.  Der er i alt været 55 unge, som har været i berøring med ungeteamet frem til nu og heraf er 26 forløb stadig i gang. Fem unge er kommet i bsklftigelse og 19 er startet på en uddannelse - hvilket er tilfredsstillende. Det har dog vist sig at være svært for unge med meget komplekse problemstillinger at nå målet om uddannelse/beskæftigelse inden for et år, og målgruppen er derfor blevet justeret. Der vil fortsat være behov for løbende at justere målgruppe og indsats. Styregruppen anbefaler, at ungeteamet fortsætter i den nuværende udformning.

   

  Indsatsen i Familieteamet (forankret i Center for Børn og Læring) har givet færre resultater, og det har kun været muligt at rumme ret få familier. Familieteamet har ikke kunnet yde en tilstrækkelig indsats indenfor den nuværende ramme. Familiesagerne er typisk mere komplekse end ungesagerne. Det skyldes dels, at en familie rummer flere personer, som kan have forskellige problemstillinger, og deres indbyrdes interaktion kan være kompleks. Desuden har problemerne i familierne ofte stået på i længere tid, og de kan derfor være “groet mere fast”.  Det er styregruppens vurdering at det er nødvendigt at foretage ændringer ifht. familieteamet.

   

  Styregruppen har derfor kontaktet Faxe og Halsnæs Kommuner, som begge arbejder med en borgerkonsulentmodel, der på en del områder ligner modellen i Stevns Kommune. De har efter de første års erfaringer med modellen justeret den og de har samlet set allokeret flere ressourcer til arbejdet. Modellen afviger fra familieteamet i Stevns Kommune ved at der er 1-3 borgerkonsulenter til hver familie, varigheden af indsatsen er sat op til 2-3 år og medarbejderne arbejder fuld tid på projektet. Derudover er tilgængelige evalueringer af lignende projekter blevet undersøgt. En evaluering som VIVE har foretaget støtter erfaringerne fra Faxe og Halsnæs kommuner. (https://www.vive.dk/da/udgivelser/en-plan-for-en-sammenhaengende-indsats-sammen-med-borgeren-14128/ )

  Ressourceforbrug i TVP

  Der er tilknyttet en projektleder fra Politik og Borger til projektet. Der blev den 22 november 2017 bevilget 0,4 mio til en tværgående indsatspulje. Denne pulje anvendes til TVP. Puljen er hidtil blevet anvendt til uddannelsesaktiviteter. 

  Ressourcer samarbejdsmodellen

  Den tværgående indsatspulje skal fremadrettet rumme udgiften til en halvtids tovholder til samarbejdsmodellen. Sagsbehandlingen fortsættes i centrene, som det kendes i dag, så der forventes ikke at være behov for yderligere ressourcer i forbindelse med implementering af samarbejdsmodellen.  

  Ressourcer borgerkonsulentmodellen

  I borgerkonsulentmodellen er der et ret lavt antal sager pr. sagsbehandler – typisk 5-10/halvtidssagsbehandler i ungeteamet (forankret i Arbejdsmarked) og 3 i familieteamet (forankret i Børn og Læring). Det er nødvendigt med det lave sagsantal for at kunne lave den intensive og integrerede indsats. Til sammenligning har en sagsbehandler i Arbejdsmarked ca 55 sager, i Sundhed ca 95 sager og i Familieafdelingen ca 30 sager. Der er stor forskel på kompleksiteten i sagerne. Sagsbehandlingen i ungeteamet og familieteamet aflaster således kun det almindelige driftsmiljø i ret lille omfang.

  Ressourcerne til bemanding af de to borgerkonsulentteam svarer til ca 5 årsværk. Der er ikke tilført tilsvarende personaleressourcer til centrene og en del af ressourcerne er således taget ud af den almindelige drift. Denne overførsel af ressourcer til TVP har betydet en belastning af det almindelige driftsmiljø. På længere sigt er der en forventning om at der vil komme en større aflastning af det almindelige driftsmiljø da de unge og de familier der har haft et forløb i TVP forhåbentlig i langt højere grad vil kunne undvære støtte. 

  Styregruppens anbefalinger til borgerkonsulentmodellen

  Det er styregruppens vurdering at ungeteamet (forankret i Arbejdsmarked) er velfungerende og at det bør fortsætte i sin nuværnede form. Målgrupperne og indsatserne bør dog justeres løbende ud fra de erfaringer der indhøstes.

   

  Det er styregruppens vurdering at familieteamet (forankret i Børn og Læring) ikke kan videreføres indenfor de nuværende rammer. Styregruppen ser to muligheder:

  a) Indsatsen i familieteamet udfases og ressourcerne herfra føres tilbage til det almindelige driftsmiljø. De familier som er visiteret til familieteamet tilbydes at deltage i samarbejdsmodellen. Herved får de fortsat en koordineret indsats, men de får ikke den intensive integrerede indsats som var hensigten med familieteamet. Når de øvrige forandringsprojekter (taskforce, LAB forenkling mv) er gennemført og når der er indhøstet flere erfaringer med ungeteamet og med samarbejdsmodellen kan det vurderes om familieteamet - eller en lignedende indsats - bør startes op igen.

  b) Indsatsen i familieteamet fortsætter og der foretages en reorganisering af teamet. Borgerkonsulenterne arbejder fuld tid i teamet, der er to borgerkonsulenter pr. familie og familierne har et længere forløb. For at denne reorganisering kan gennemføres skal der ske en tilførsel af yderligere 2 årsværk til teamet.

  Det er styregruppens vurdering at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tage tage disse årsværk ud af det almindelige driftsmiljø, men at der skal ske en opnormering på 2 årsværk. Hvis ressourcerne tages ud at den almindelige drift vil konsekvensen være at den øvrige sagsbehandling vil blive yderligere presset ifht. ressourcer og sagsbehandlingstider. Der er i dag ca 55 sager pr sagsbehandler i Arbejdsmarked (STAR anbefaler 35 sager) og der er 95 sager pr sagsbehandler i Sundhed (Dansk Socialrådgiverforeninge anbefaler ca 60 sager), mens der er 30 sager pr. sagsbehandler i familieafdelingen (Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 20-30 sager).

   

  Økonomi

  Hvis det besluttes at udfase familieteamet er der ikke behov for yderligere ressourcer til TVP på nuværende tidspunkt.

   

  Hvis det besluttes at reorganisere familieteamet og tilføre flere ressourcer til teamet vil det kræve en tilførsel af to årsværk - dvs 1,1 mio kr på årsbasis

  Historik

   

   2017

  Fra helhedsorienteret sagsbehandling til Ny Velfærd.

  Beslutning: Sagen tages til efterretning – redesign af Ny Social Indsats til ny tværgående velfærdsindsats der rækker bredere, herunder strategisk samarbejde med Region Sjælland.

  BUL 14.11, SSU 15.11 ØU 22.11.

   

  2018

  Tværgående velfærdsprogram – efterretning og godkendelse af mål unge.

  Beslutning: Målgruppe, mål og succeskriterier for unge i TVP borgerkonsulentmodel godkendes. Programmets redesign tages til efterretning.

  SSU 11.6, AET 13.6, BUL 20.6, ØU 19.6.

   

  2019

  Tværgående velfærdsprogram – mål og halvårlig status på borgerforløb.

  Beslutning : mål for familier og 15-17-årige i borgerkonsulentmodellen godkendes samt ½ årlig målprogression for borgere i to teams.

  SSU 4.2, BUL 5.2, AET 13.2.

    

  Tværgående velfærdsprograms status – målprogression i to teams, nye målsætninger.

  Beslutning: Status for udvikling af borgerforløb i to teams tages til efterretning samt nye målsætninger i to teams mhp. sikre fremdrift og fuld ressourceudnyttelse.

  SSU 19.8, AET 19.8, BUL 26.8,  ØU 3.9.  

 • 196. Indkøb af varslingssystem til folkeskolerne

  Resume

  BUL skal tage stilling til at udmønte midler til digitalt varslingssystem som en del af skolerne beredskab mod ”påbegyndt livsfarlig og voldelig handling” (PLOV)

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til at etablere digital varsling, som en del af skolernes beredskabsplan
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive en del af det afsatte rådighedsbeløb til faglige indsatsmiljøer mv.

  Direktionen, 8. juni 2020, pkt. 1:

  Direktionen ønskede suplerende oplyst, om systemet skal godkendes af beredskabet og/eller politiet.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Hvis en skole står overfor en 'Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig' (PLOV) handling, skal det som en del af beredskaber kunne formidles til ansatte og elever, om handlingen forudsætter evakuering eller barrikadering.

  Grundlaget for dette er bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, §1, stk. der bl.a. siger:

   ”Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”

  Fra Børne- og Undervisningsministeriets vejledning er anført følgende:

  "Specifikt for skoleskyderier: Det anbefales, at I undersøger mulighederne for barrikadering i afgrænsede lokaler, så en potentiel skoleskyder kan forhindres adgang til lokalet. Det er vigtigt, at barrikaderingen er så effektiv som muligt, og gerningsmanden må derfor ikke kunne sparke døren ind"

   

  Om alarmering siger vejledningen:

   

  "Enhver uddannelsesinstitution er indrettet meget forskelligt i forhold til omgivelser, undervisningslokaler og tekniske installationer. Det skal I tage højde for, når I fastlægger jeres alarmeringsprocedure(r).

  I skal som uddannelsesinstitution afdække skolens områder, indretning og tekniske installationer for at afklare, hvilke(n) alarmeringsprocedure(r) der er mulig(e) at anvende i en given situation. Eksempler på forskellige alarmeringsmetoder og installationer er samtaleanlæg, megafon, mobiltelefon, intranet, belysningen m.m.

  Alarmen skal kunne udløses fra flere lokaliteter.

  Optimalt skal der laves to systemer for alarmering. Et for brand og et til intern evakuering eller barrikadering. Brandalarmen bør ikke anvendes til alarmering af et skoleskyderi, da aktiveringen af brandalarm umiddelbart vil medvirke til, at folk strømmer ud på gangene, hvilket kan gøre dem udsatte for skud.

  Børn og læring har igennem længere tid haft dialog med Stevns Ejendomme om løsninger, der kunne understøtte PLOV yderligere. Der har været kigget på nuværende manuelle alarmsystemer mm. Disse løsninger har været estimeret til en anlægsomkostning på mellem 750.000 kr. – 1.000.000 kr.

  Der er derefter undersøgt mulighed for en app-baseret varslingsløsning. Denne estimeres til 350.000 kr. i anlægsomkostning. Yderligere detaljer om app-løsning: herunder.

  Varsling/alarmering kan ske via en app-løsning, som kan afvikles på tablets eller smartphones.

  App’en kan vise evakueringsinstruks el. lign. ved alarmering. App’en er udviklet af Actas.

  Løsningen forudsætter, at der er opsat tablets i undervisningslokaler/fællesarealer – og at disse kobles til skolens wifi.

  En enhed består af en tablet (min. 10.1”), en aflåselig holder (til enheden) til ophængning på væg samt etablering af adgang til 220 V.

  En app-baseret løsning giver mulighed for, at konkrete instruktioner til det enkelte lokale kan tilgå samtidig med alarmering foretages. Den bliver dermed muligt for, at den ansatte i situationen vil kunne se konkrete instrukser ift. den varslede hændelse og udføre disse.

  Den samlede enhedspris anslås til at være ca. 2.000 kr. pr. stk.

  Antallet af lokaler, der ønskes dækket, vurderes til at være ca. 150, hvilket giver en udstyrspris på ca. 300.000 kr.

  Hertil skal der lægges ca. 50.000 kr. til opsætning mv.

  En samlet etableringspris for den krævede hardware mv. er derfor anslået til cirka 350.000 kr.

   

  Der vil årligt være en licensomkostning til systemet på cirka 2.500 kr. pr. skole. Dette betales af den enkelte skole

   

   

   

 • 197. Kapacitet i dagtilbud

  Resume

  BUL orienteres om status for kapacitet for dagpleje- og dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Børn og læring indstiller til BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der opleves i øjeblikket i enkelte områder af kommunen et pres på kapaciteten for pasningstilbud fra 0 år til 2 år og 10 måneder (dagpleje og vuggestue). Det er især i område Nordstevns, at kapaciteten til denne aldersgruppe er presset.

  Kommunens pasningsgaranti er gældende på tværs af hele kommunen. Dvs. at kommunen kan efterleve den lovpligtige pasningsgaranti ved eksempelvis at anvise en familie bosat i Strøby Egede et pasningstilbud i Rødvig Børnecenter. Kommunens mulighed for at overholde den lovpligtige pasningsgaranti vurderes på den baggrund som sådan ikke at være truet. Det er dog naturligt kommunens målsætning, set i forhold vilkårene for at have et godt familieliv, at alderssvarende pasningstilbud tilbydes inden for rimelig afstand af familiens bopæl. Dette enten i selve familiens bopælsby, alternativt i nærmeste by med pasningstilbud.

  Pr. maj måned er kapacitet og indmeldte i henholdsvis kommunal dagpleje og kommunal vuggestue følgende:

   

  Dagpleje

  Max kapacitet

  Indskrevne maj 2020

  Område Sydstevns

  44

  42

  Område Hårlev

  40

  28

  Område Nordstevns

  28

  28

  Dagplejen er en fælles kommunal enhed henhørende organisatorisk under område Hårlev. Oversigten er baseret på de enkelte dagplejeres bopæl.

   

  Vuggestue

  Max Kapacitet

  Indskrevne maj 2020

  Område Sydstevns

  75

  62

  Område Hårlev

  16

  15

  Område Nordstevns

  78

  75

  Størstedelen af den ledige kapacitet i område Sydstevns er i Rødvig Børnecenter.

  Det skal bemærkes, at der er en løbende overgang af børn fra dagpleje/vuggestue til børnehavetilbud, efterhånden som børnene når børnehavealderen.

  Baseret på nuværende kendte ønsker om dagpleje / vuggestue vil ikke alle forældre til kommende vuggestuebørn / dagplejebørn i den resterende del af 2020 kunne tilbydes plads på det ønskede tidspunkt i vuggestuer i Strøby Egede (Lærkehuset / Lodbjerggård) eller dagpleje.

   

   På Børnehaveområdet er situationen følgende:

  Børnehave

  Max kapacitet

  Indskrevne maj 2020

  Dec 2020 forventet

  Område Syd

  259

  197

  236

  Område Hårlev

  124

  79

  101

  Område Nordstevns

  260

  174

  225

   

  Der er altså forventeligt tilstrækkelig kapacitet på børnehaveområdet. Det skal bemærkes, at børnehaverne for så vidt angår Hårlev og Nordstevns overfører børn til SFO en gang årligt pr. 1. april. Det er derfor forventeligt og nødvendigt, at der ved opgørelse af børnetal i maj, er en stor restkapacitet ift. den maksimale kapacitet.

   

  Kommende handlinger fra forvaltningen:

  Børn og Læring har indledt dialog med hhv. områdeledelse for Nordstevns samt områdeledelse for dagplejen med henblik at vurdere muligheden for med kort tidshorisont at udvide kapaciteten på dagpleje/vuggestueområdet inden for de gældende økonomiske rammer og resursetildelingsmodellen. Sådanne løsningen vil ikke kræve politisk behandling eller beslutning

  Muligheder der pt. er identificeret og ved at blive undersøgt:

  ·        Ansættelse af yderligere dagplejere i Nordstevns. Til denne skal dog særligt bemærkes, at der er ledig dagplejekapacitet i Hårlev.

  ·        Mulighed for inden for nuværende fysiske rammer i institutioner i Nordstevns (primært Strøby Egede) at øge kapaciteten for vuggestuebørn – dette skal ske under hensyntagen til, at institutionen på såvel kort som lang sigt skal have tilstrækkelig kapacitet til deres børnehavegrupper.

  ·        Øvrige forslag fra området.

  Hvis ovenstående muligheder inden for den politisk vedtagne resursestyringsmodel ikke kan realiseres, vil evt. andre løsninger kræve en politisk beslutning. Dette eksempelvis hvis løsning skal være pavillon eller udbygning til eksisterende institution.

  Ud fra befolkningsprognosen kan ikke antages, at der vil være et permanent stigende behov for kapacitet i område Nordstevns.

  De forventede børnetal i aldersgruppen 0-6 år er:

  2020: 525 børn

  2021: 504 børn

  2022: 498 børn

  2023: 477 børn

  2024: 477 børn

   

   

 • 198. Status på taskforceforløb - orientering

  Resume

  BUL orienteres om status på samarbejde med Socialstyrelsens taskforce

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning med en bemærkning om, at beslutning om igangsættelse af udviklingsforløb bør afvente endelig afrapportering fra task forcen.

  Sagsfremstilling

  KB vedtog på møde d. 27. juni 2018, punkt 192 ”genopretningsplan” for styrkelse af socialfagligheden i Børn og Læring. I dette indgår et fortsat forpligtende samarbejde med Socialstyrelsens Task Force om en Udviklingsplan for området. Samarbejdet med Task Force foregår med et interval på 6-8 uger, hvor der følges op på fremdriften af Udviklingsplanen i perioden 2019 og frem til starten af 2020.

  Analyse på sagsniveau:

  Taskforce har ved Ankestyrelsen sendt kriterier for 20 sager, der tilfældigt udvælges til sagsgennemgang. Alle sager vil være sager, der er opstartet efter Task Force forløb er opstartet. Alle sagsakter i de 20 sager er fremsendt til Ankestyrelsens gennemgang pr. 2. marts 2020.

  Taskforce gennemgår sagerne med lovformelighed som primært analysekriterie. Sekundært er vurderet kvalitet i sagsbehandlingen. Resultat af sagsanalyse og vurdering af kommunens fremskridt i processen bliver præsenteret af Task Force for Kommunalbestyrelsen på temamøde 24. juni 2020. Samme dag præsenteres konklusioner for berørt personale.

  Uanset hvad indeholder af afrapporteringen er, vil Børn og Læring på førstkommende BUL møde efter sommerferie fremlægge sagsfremstilling til udvalget behandling, der redegør for forslag til fremtidige udviklingsindsatser mm. for at efterkomme anbefalinger fra Task Force afrapporteringen.

   

  Organisationsudvikling af Afdeling for Udsatte Børn og Unge

  Ledelsen har taget skridt mod at indgå samarbejde med ekstern konsulent Bensaid Vincent om et længerevarende udviklingsforløb med fokus på organisationsudvikling og kulturen i afdelingen. Forløb med ekstern konsulent er ønsket, da det er vurderingen at det er nødvendigt med en særskilt indsats for dette, for at supplere de formelle, faglige indsatser der har været gennemført i udviklingsforløbet med task force

  Behovet for at gennemføre udviklingsforløbet er med baggrund i en analysefase, som har bestået af interview af ledelsen, fælles dag for hele afdelingen med udgangspunkt i Trivselsundersøgelsen, december 2019, efterfølgende interview af 4 medarbejderrepræsentanter, fælles opsamling for medarbejderrepræsentanterne og ledelse og endelig et afsluttende møde med ledelsen.

  På det afsluttende møde med ledelsen, blev det besluttet at ekstern konsulent skal fremkomme med et oplæg til et udviklingsforløb som inddrager hele afdelingen, medarbejdere og ledelse.

  Oplægget fra ekstern konsulent er modtaget og kvalificeret på et møde d. 2.6.2020, med de 4 medarbejderrepræsentanter og ledelse.

  Oplægget fra ekstern konsulent betyder, at der som den første skridt inden et udviklingsforløb skal afsættes en dag til udvikling og indretning af en organisation med tanke på at organisation fuldt ud kan understøtte den tidligere tværfaglige indsats i distriktsområderne. Dette bliver tirsdag d. 16. juni, kl. 8-16 i Hårlevhallen.

   

  Formål og fokus med udviklingsforløbet:

  Det altoverskyggende formål med Organisations- og kulturforandringsforløbet er, at høj faglighed og at realisere ambitiøse resultater går i hånd i hånd med høj trivsel i afdelingen – set fra både ledelsen og medarbejdernes perspektiv.

  Formålet skal realiseres gennem at skabe en kultur i afdelingen baseret på nogle bærende principper og værdier.

  Forløbet vil bestå disse indsatsområder:

  • Genopbygning af tillid – psykologisk tryghed/sikkerhed som forudsætning for trivsel, samarbejde, resultater og udvikling.
  • Fællesskab og følgeskab (tilhørsforhold og samhørighed) det personlige lederskab med fokus på ansvar og myndighed og forpligtelse, kommunikation og feedback, samt koordination og samarbejde.
  • Bæredygtig modstandsdygtighed på individ og afdelingsniveau – Balance som forudsætning for trivsel og forandringer 1) håndtere forandringer, belastninger og rystelser, 2) tilpasning og fleksibilitet 3) genopbygge energi og resurser.
  • Kerneopgaven og fagligheden (hvad er høj faglighed, hvornår er man/hvad vil det sige at være dygtig, hvad bliver man målt på og af hvem, hvem er vi her for)
  • Organisering af arbejdet som understøtter og tjener strategi og mål for afdelingen – og som understøtter både faglighed, resultater og trivsel.
  • Et organisationsdesign der understøtter og tjener strategien (tidlig tværfaglig indsats)

  Et Udviklingsforløb forventes at strække sig over 18 måneder fra forventet opstart i september 2020, hvor der er taget højde for at arbejdet med organisering af afdelingen er afsluttet i juni 2020.

   

  Ledelsesinformation og ledelsestilsyn

  Der er nu udarbejdet de første rapporter til ledelsesinformation via KMD OPUS LIS, som Stevns Kommune har indkøbt.  Som der er påpeget i tidligere orienteringer, har udvikling af systemet været længe undervejs fra august 2019 og til nu. Der arbejdes fortsat på at forbedre kvaliteten af rapporten og den information man kan tilgå via rapporterne. Det forventes derfor også at rapporterne med tiden bliver mere informative og bedre opbygget.

  Rapporterne er opdelt således at de består af en mere overordnet del og en del hvor medarbejdernavne er påhæftet. Det er kun den mere overordnede del, som vil tilgå Udvalget.

  Rapporterne skal anvendes af den faglige ledelse i forbindelse med gennemførelse af ledelsestilsyn, hvor der udtages 3 sager hver anden måned hos hver sagsbehandler til kontrol.

  De konkrete ledelsestilsyn kan nu fremover suppleres med generel ledelsesinformation, som vil kunne tegne et mere validt billede af kvaliteten af sagsbehandlingen i hele afdelingen.

  Der medbringes følgende rapporter til Udvalgsmødet:

  • §  Antal underretning
  • §  Kvitteringsbrev på underretninger
  • §  Afholdte børnesamtaler § 48 og § 70 i SEL
 • 199. Fremrykning af anlægsprojekter grundet Corona

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 200. Diverse orienteringer - BUL 9. juni 2020 (Lukket)

 • 201. Underskriftsark

  Beslutning

  .