Referat

 • 192. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 11. juni 2019.

   

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen

   

  Godkendt

 • 193. Implementering af Bedre veje til Uddannelse og Job

  application/pdf icon uuv_kontrakt_stvens_0.pdfapplication/pdf icon bilag_uddrag_fra_lov_om_aendring_af_lov_om_vejledning_om_uddannelse_og_erhverv_samt_pligt_til_uddannelse_0.pdfapplication/pdf icon bilag_beskrivelse_af_ungeguidefunktioner_0.pdf

  Resume

  Den samlede kommunale ungeindsats overgår pr. 1. august til kommunerne. Stevns Kommune har indgået aftale med UUV om varetagelse af en række delelementer frem til og med juli 2020. Der ønskes stillingtagen til, hvor den fremtidige kommunale ungeindsats administrativt forakres og der gives orientering om, hvordan kontaktpersonsordningen implementeres fra 1. august.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til BUL via DIR og AET, at

  1. ansvaret for den koordinerede ungeindsats forankres i Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme fra den 1. august 2019.
  2. overførsel af budgettet fra BUL til AET vedrørende UUV medtages i behandlingen af budget 2020
  3. orientering om implementering af kontaktpersonsordning/Ungeguides tages til efterretning

   

  Direktionen, 3. juni 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jacob Panton Kristansen (V)

   

  Anbefales

   

  AET var ikke beslutningsdygtig, da kun to medlemmer var mødt op - Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Sejer Folke (Ø). Punktet er udsat til næste møde i AET

   

  Sagsfremstilling

  Et enigt Folketing har indgået en aftale om bedre veje til uddannelse og job, som er en reform af de forberedende tilbud og en sammenhængende kommunal ungeindsats. Hovedpunkterne i reformen er:

  • Ny uddannelsespolitisk målsætning
  • Etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  • Krav om en sammenhængende kommunal ungeindsats

   

  Den nye uddannelsespolitiske målsætning

  • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
  • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
  • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

   

  Forberedende grunduddannelse (FGU)

  Stevns Kommune har sammen med Faxe, Køge, Ringsted og Sorø etableret et samarbejde omkring Den forberedende grunduddannelse, således at Stevns borgere indenfor målgruppen (ca.16-24 år) kan modtage dette tilbud fra august 2019.

   

  Krav om en sammenhængende kommunal ungeindsats 

  Kravet om en sammenhængende kommunal ungeindsats er det tredje og sidste ben i reformen. Kommunens funktioner i denne forbindelse omfatter 11 lovfæstede punkter (se bilag). De 10 af kravene varetages i dag og frem til juli 2020 primært af UUV-Køge Bugt, med hvem der pr. 15. maj 2019 er indgået en overgangsaftale, der sikrer, at loven overholdes. Aftalen omhandler primært vejledningsindsatsen i grundskole og indsatsen overfor 15-17 åriges pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse.Den samlede indsats hjemtages 1/8-2020. Der er udarbejdet en processplan for hjemtagelse. De første møder er allerede afholdt. (se bilag).

   

  Administrativ og politisk forankring

  Forvaltningen foreslår, at den nye opgave med en samlet kommunal ungeindsats placeres i Arbejdsmarked, og at den politiske forankring flyttes fra BUL til AET. Delegationsplanen tilpasses tilsvarende.

  Baggrunden er, at den mest største del af den Kommunale ungeindsats ligger i Arbejdsmarked, idet hovedparten af myndighedsopgaverne ligger her. Det er endvidere i Arbejdsmarked, man finder den største ekspertise i forhold til myndige unge med mere komplekse sager.

  Arbejdsmarked er i efteråret 2019 i dialog med Børn & Læring, herunder skoler og ungdomsskolen, for at definere samarbejdsflader når opgaven hjemtages august 2020.

  Kontaktpersonsordningen skal være etableret 1. august 2019. Den skal sikre, at udfordrede unge har en fast kontaktperson.

  I Stevns Kommune får kontakpersonerne titlen ungeguider. For at sikre en målrettet indsats, der står mål med opgaven arbejder Stevns Kommune med tre typer Ungeguider:

  • Ungeguide light: Varetager brobygning fra grundskole til ungdomsuddannelse og er tiltænkt de unge som har behov for en let støtte til overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.
  • Ungeguide: Tiltænkes de unge, som er vurderet ikke uddannelsesparate ved afslutning af grundskolen. Ungeguiden koordinerer indsatsen for den unge på tværs af Arbejdsmarked, Børn & Læring og Sundhed & Omsorg, og sikrer, at indsatserne spiller sammen og at den unge har et overblik over egen situation. Ungeguiden skal medvirke til, at den unge når en afklaring omkring uddannelsesvalg og sikre, at der bliver arbejdet målrettet frem mod uddannelse eller beskæftigelse.
  • Ungeguide+: Er alene for unge, der er omfattet af TVP (Tværfagligt Velfærds Program) indsatsen. Ungeguide+ har fulde myndighedsbeføjelser på tværs af centrenes domæner. Ungeguide+ er for de unge som har særligt komplekse problemstillinger, hvor det vurderes, at der vil skulle en særlig intensiv indsats til såfremt den unge skal have mulighed for, på sigt at blive selvforsørgende. (se bilag).

  Ungeguiderne vil for langt de flestes vedkommende være kommunalt ansatte - typisk som mentorer, sagsbehandlere borgerkonsulenter eller lign. I disse tilfælde vil det ikke medføre merudgift, idet der vil være tale om en reorganisering af deres arbejde. Unge kan dog i særlige tilfælde ønske at få en Ungeguide som ikke er ansat i kommunen. Disse kunne være en folkeskolelærer, sportstræner, spejderleder el.lign som den unge har et særligt fortroligt forhold til.

  Økonomi

   Det nuværende budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning skal fremover dække Den koordinerede Ungeindsats.

 • 194. Stevns Ungdomsskole - temamøde

  application/pdf icon stevns_ungdomsskole_-_budget_2019_0.pdf

  Resume

  Udvalget orienteres om Ungdomsskolens aktiviteter

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. BUL tager orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Som en del af af BUL årshjul, er der fastsat temadrøftelse om ungdomsskolen på juni mødet 2019.

   

  Ungdomsskolen varetager en bred vifte af opgaver inden for målgruppens område, herunder diverse aftenhold, SSP, klubaktiviteter mm. Hertil gennemføres PULS-kataloget for alle i folkeskolen inden for ungdomsskolens rammer. Slutteligt, så driver ungdomsskolen specialskoletilbuddet "Ungdomsdagskolen" som er kommunens specialiserede tilbud for elever i 8. - 10. klasse, med mulighed for at tage elever i 7. klasse alderen

   

  Der er udarbejdet et overblik over Ungdomsskolens budget - Vedlagt som bilag

   

  Ungdomsskoleleder Bjarne Lykke Nielsen deltager under punktet.

 • 195. Prioritering af "fælles pulje" midler til budget 2020

  Resume

  ØU via BUL skal tages stilling til overførsel af budget i 2020 til afdelingen for udsatte børn og unge fra fællespulje under BUL til senere prioritering (besparelse ved delvist hjemtagelse af pædagogisk støtte og familiebehandling – fra ekstern til intern opgaveløsning)

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU via BUL, at

  1. 870.000 kr. fra pulje under BUL til senere prioritering overføres til afdeling for udsatte børn og unge under ØU i 2020

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  ØU besluttede på møde 20. november i sag 165, efter anbefaling fra BUL, nedenstående

  • 1.       budget til eksternt køb af foranstaltninger inden for servicelovens § 53, 3, 2 Pædagogisk støtte (BUL´s politikområde), reduceres med 400.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene.
  • 2.       budget til eksternt køb af foranstaltninger inden for servicelovens §52, 3, 3 Familiebehandling (BUL´s politikområde) reduceres med 1.600.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene
  • 3.       budget/lønsum til ”Familiehuset” (BUL´s politikområde) øges med 1.130.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene
  • 4.       budget/lønsum til "Afdelingen for udsatte børn og unge" (ØU´s politikområde) øges med 870.000 kr. i budget 2019 og i 2020 placeres budgettet i en fællespulje under BUL til senere prioritering.

  Som det fremgår i punkt 4 i beslutningen, skal BUL prioritere hvorledes de 870.000 kr. skal benyttes i 2020.

  Det er Børn og Lærings anbefaling, at de 870.000 kr i 2020 prioriteres til samme indsats som i 2019, hvilket er bevilling til ”afdelingen for udsatte børn og unge”. De 870.000 kr. udgør lønmidler til cirka 1,8 socialrådgiverstilling på børn og unge området. Det vurderes, at en fastholdelse at disse stillinger på områder også i 2020 er en nødvendighed, for at fortsætte arbejdet med udviklingsplan og den tidligere tværfaglige indsats i 2020, uagtet at taskforce forløbet formelt afsluttes i starten af 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da overførsel af budget på 870.000 kr. fra BUL til ØU kan afholdes inden for den afsatte budgetramme i 2020.

 • 196. Budgetforslag 2020 - BUL

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2020_0.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_med_buls_anbefalinger.pdfapplication/pdf icon udover_vedtaget_service_med_buls_anbefalinger.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_med_buls_anbefalinger.pdfapplication/pdf icon anlaeg_med_buls_anbefalinger.pdfapplication/pdf icon tilbud_til_boern_og_unge_med_saerlige_behov_-_overblik_over_budget_og_forbrug_2010-2020.pdf

  Resume

  BUL skal behandle budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslaget indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetsemniaret i august.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces 

  Beslutning

  Der henvises til anbefalingerne i bilaget.

   

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandler i juni måned budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023, og udvalgenes anbefalinger indgår ved budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. Forslagene i balancekataloget har til formål at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter. Med de nuværende økonomiske og strukturelle udfordringer i kommunens økonomiske situtation, skal der udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio.kr. for at skabe balance i kommunens økonomi ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 1:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Forslag fra café-møder
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på BUL´s område

  På BUL´s områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  Overførselsudgifter: -1,0 mio. kr.

  Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -1,0 mio. kr.

  Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: +2,9 mio. kr.

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Udover vedtaget service: +1,9 mio. kr.

  Balanceforslag: max. -6,7 mio. kr. i 2020 og omkring -16 mio. kr. i overslagsårene.

  Anlæg: 10,9 mio. kr.

   

  Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august 2019. Enkelte af forslagene i balancekataloget overlapper hinanden. Vælges begge forslag, vil den fulde besparelse ikke kunne opnås.

   

  Budgetprocessen for 2020

  Det er i forbindelse med godkendelse af den overordnede tidsplan for budget 2020 besluttet fremrykke en del af budgetarbejdet, således at der bliver skabt et bedre og mere færdigt grundlag allerede inden sommerferien. Udvalgene behandler således budgetforslag på egne områder færdigt inden sommerferien, det vil sige på udvalgsmøderne i juni. Dermed bliver der mulighed for tidligt i august at kunne levere et samlet overblik over budget 2020.

   

  På fagudvalgenes møder i august vil budget 2020 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, fremlæggelse af høringssvar samt konsekvenser af en eventuel ny økonomiaftale for 2020. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Tidsplanen for budgetprocessen forventes at blive ændret som følge af, at der afholdes folketingsvalg den 5. juni. Dette bevirker, at den økonomiske aftale mellem KL og regeringen indgås på et senere tidspunkt end normalt og dermed ændres forudsætningerne i tidsplanen for budget 2020.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

 • 197. Samlet børne- og ungepolitik

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  • Fastlægge overordnede rammer for arbejde med samlet børne- og ungepolitik, herunder målgruppe, tidsplan og ønsker til inddragelse.

  Beslutning

  BUL's bemærkninger:

   

  Målgruppe:

  - Der arbejdes med alle børn i aldergsruppen 0-25 år.

   

  Inddragelse:

  - der ønskes en politisk styret proces med afsæt i en temadag for udvalget

   

  Form:

  - der ønskes en kort operativ politik

  - der ønskes en politik, som der kan følges op på

   

   

  Sagsfremstilling

  Fra efteråret 2019 opstartes en proces med at udarbejdet en samlet børne- og ungepolitik. Der tilknyttes personaleresurser fra udviklingssekretariatet til understøtte processen og løbende producere udkast til politik. Politiken skal erstatte en række af de nuværende politiker på børn og lærings område, samt indeholde den lovpligtige "sammenhængende børnepolitik" på området for udsatte børn og unge.

   

  Det skal fastsættes målgruppe for politiken. Det foreslås, at målgruppen for politiken bliver 0-25 år, da dette vil medføre at hele ungdomslivet, herunder overgang til uddannelse og arbejdsmarkedet indtænkes i politiken, og bliver retningsgivende på tværs af fagcentre. Den samtænkes dermed også med implementering af reform for "bedre veje til uddannelse og job". Såfremt denne målgruppe udvælges, vil politik skulle udarbejdes med alle øvrige fagudvalg.

  Som alternativ til målgruppe for 0-25 år, kan målgruppen fastsættes som værende 0-18 år. Ved dette valg, vil målgruppen i højere grad være inden for BUL´s område, men vil stadig kræve et tæt samarbejde med særligt arbejdsmarked.

   

  Det skal sættes overordnede rammer for inddragelse. Dette i form af børn og unge, forældre, ansatte inden for børn og lærings område samt øvrige centre. Det skal vurderes, om inddragelse af eksterne interessenter primært skal foretages via de valgte forældrebestyrelser, ungeråd mm., om det skal være være åbne borgermøder, eller en kombination af disse.

   

  Det skal angives, hvilken overordnet form der ønskes for politiken. Er målet en kortfattet politik på 2-3 sider, eller ønskes en politik, der ud over overordnede angiver retningslinjer på operationelt niveau, ud fra nogle overordnede politiske målsætninger. Der er Børn og Lærings vurdering, at institutioner og ansatte inden for BUL´s område, i høj grad ønsker en politik, der ikke blot er på overordnet værdimæssigt niveau, men som samtidig anviser konkrete handlinger, samarbejdsflader og ansvarsplacering.

   

  Det foreslås, at processen planlægges til at være i perioden august 2019 til august 2020. Den tidsmæssige ramme kan blive påvirket ift. ønske til hhv. målgruppe, inddragelse og form for politiken.

   

  Baseret på udvalgets overordnede beslutning inden for ovenstående emner, og eventuelt yderligere emner, påtænkes sagen genoptaget med konkret forslag til tidsplan mm. på BUL´s møde 20. august, med deltagelse af de medarbejdere fra udviklingssekretariatet, der tilknyttes den videre proces som projektledere.

   

   

   

   

 • 198. Dialogmøder med Stevnsskolerne i skoleår 2019/2020

  Resume

  Udvalget skal fastsætte dato for afholdelse af dialogmøderne for skoleår 2019/2020 grundet skolernes årsplanlægning. Derudover skal udvalget drøfte form og indhold for øvrige dialogmøder med skolerne i løbet af kommende skoleår.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at

   

  1. der afholdes lille dialogmøde den 25. september 2019 og stort dialogmøde den 13. maj 2020.
  2. beslutte form og indhold for øvrige dialogmøder med skolerne i løbet af skoleår 2019/2020.

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Jævnfør styrelsesvedtægten for Stevnsskolerne deltager alle skolebestyrelsesmedlemmer, elev- og medarbejderrepræsentanter samt skole- og afdelingsledere på de store dialogmøder. Skoleledere og skolebestyrelsesformænd deltager på de små dialogmøder.

   

  BUL kan udover ovenstående vælge, at ville have dialogmøde med den enkelte skoles forældrebestyrelse en gang i løbet af skoleåret, hvor der diskuteres emner der omhandler den enkelte skole. Eksempelvis i forlængelse af BUL-møder. Såfremt en sådan praksis ønskes, anbefales BUL samtidig at diskutere, om en lignende ordning skal benyttes for de tre daginstitutionsområder.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Stevns Kommune §21 stk. 1

   

  Folkeskolelovens §46a

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

 • 199. Resultater af sprogvurderinger - orientering

  Resume

  Børn, Unge og Læringsudvalget skal orienteres om resultaterne fra 2018 vedr. sprogvurderinger af tre-årige i dagtilbud og 0. klasserne.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen om resultaterne af sprogvurderinger fra 2018 til efterretning.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget en opgørelse over resultaterne fra 2018 vedr. sprogvurderinger af tre-årige i dagtilbud og børn i 0. klasserne.

  Det er ikke alle tre årige, der er blevet sprogvurderet. Det er de pædagogiske medarbejdere, der skal vurdere, om der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en formodning om, at et barn har brug for sprogstimulering.

  Derimod er det et lovkrav, at alle 0.klassebørn skal sprogvurderes indenfor de første måneder efter start af 0.klasse.

  Opgørelsen for de treårige omfatter resultater fra både de kommunale og private dagtilbud, da de alle har valgt at bruge det samme sprogvurderingssystem.

  Opgørelsen fra skolerne er kun fra de tre kommunale skoler, idet de private skoler ikke bruger det samme sprogvurderingssystem.

  Generel indsats betyder, at børnene vurderes til at have et alderssvarende sprog, men de bør stadig tilbydes en generel sprogpædagogisk indsats.

  Fokuseret gruppe betyder, at børnene bør modtage målrettet sproglig indsats.

  Særlig gruppe betyder, at børnene bør henvises til en talepædagogisk indsats.

  Det skal bemærkes, at landsgennemsnittet ikke er blevet revideret siden indførelsen af sprogvurderinger i 2007.

  Resultater fra treårige børn i private og kommunale dagtilbud for årene 2014 - 2018 sammenlignet med landsgennemsnittet:

   

  Stevns

  2014

  Stevns

  2015

  Stevns

  2016

  Stevns

  2017

  Stevns

  2018

  Landsgennemsnit 2018

  Generel indsats

  80%

  77%

   75%

  76%

  76 %

  85%

  Fokuseret indsats

  7%

  10%

   11%

  4%

  10%

  10%

  Særlig indsats

  13%

  13%

   14%

  20%

  14%

  5%

   

  Resultater for 0.klassebørn i de tre kommunale skoler for årene 2014 - 2018 sammenlignet med landsgennemsnittet:

   

  Stevns

  2014

  Stevns

  2015

  Stevns

  2016

  Stevns

  2017

  Stevns

  2018

  Landsgennemsnit 2018

  Generel indsats

  83%

  90%

   91%

  84%

  83%

  85%

  Fokuseret indsats

  11%

  8%

   5%

  9%

  12,5 %

  10%

  Særlig indsats

  16%

  2%

   4%

  7%

  4,5%

  5%

  Resultaterne for dagtilbud fra 2018 viser, at andelen af børn, der har brug for en særlig indsats ligger højere end landsgennemsnittet.

  Det skønnes, at for nogle dagtilbud vedkommende kan en forholdsvis høj andel af tosprogede børn have betydning for, at resultatet ligger en del højere end landsgennemsnittet. 

  Resultatet viser, at der er tegn på en positiv udvikling i forhold til de foregående år, men at der stadig er grund til at arbejde med målrettede sprogudviklende aktiviteter i dagtilbuddene.

  Der har de seneste år været sat fokus på arbejdet med de 0-3 årige med sigte på at kunne ændre resultaterne ved tre års sprogvurderingen.

  I samarbejde med biblioteket er der f.eks. tilbud i alle dagtilbud om bogposer, som forældrene kan låne med hjem. Der har desuden været gennemført kurser for medarbejderne i 0- 3 års området.

  Det anbefales, at der fortsat skal være en skærpet indsats i 0-3 års området i de kommende år.

  Resultaterne for sprogvurderingerne i 0-klasserne fra 2018 viser, at Stevns Kommune ligger på linje med landsgennemsnittet.

  Det skyldes bl.a., at børnehaverne arbejder fokuseret med sprog og sprogtilegnelse.

  Det må anbefales, at der fortsat arbejdes med målrettede sprogligudviklende aktiviteter for til stadig at kunne udvikle gode sproglige miljøer.

  Det er ligeledes vigtigt, at der fortsat er fokus på, at de børn, der lander i fokuseret og særlig gruppe, får de nødvendige tilbud, der kan hjælpe dem videre i deres udvikling. Dette kræver, at der prioriteres tid til fælles refleksion mellem forældre, medarbejdere og talehørekonsulenten.

  Resultaterne er blevet eller vil blive drøftet med medarbejdere og ledere fra begge områder med henblik på at skabe de bedste læringsmiljøer for børnene.

   

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har umiddelbart ingen konsekvens for Stevns kommunes budget.

 • 200. Styrelesvedtægt for dagtilbud - revidering

  application/pdf icon udkast_til_revidering_af_styrelsesvedtaegt_dagtilbud_0.pdf

  Resume

  På grund af ændret struktur i dagtilbudsområdet i Stevns kommune skal styrelsesvedtægten for dagtilbud revideres, og som følge heraf skal Børn, Unge & Læringsudvalget godkende et udkast til ændring af styrelsesvedtægt.

  Hvis udkastet godkendes, skal det efterfølgende sendes i høring hos relevante parter, hvorefter sagen genoptages i Børn, Unge og Læringsudvalget.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. godkende udkast til revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud
  2. sende udkast til revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud til høring hos relevante parter.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Fra april 2019 er der sket en ændring i strukturen for dagtilbud i Stevns Kommune, idet alle dagtilbud og dagplejen nu er opdelt i tre områder, hvor der før var fire områder.

  Som følge heraf skal styrelsesvedtægten for dagtilbud revideres.

   

  Børn & Læring har udarbejdet et udkast til en revideret styrelsesvedtægt, som Børn, Unge & Læringsudvalget skal godkende og efterfølgende sende i høring hos relevanter parter som f.eks. forældrebestyrelser, Lokal-medudvalg og Område-Medudvalg.

   

  Udkastet er vedlagt som bilag.

  De forslåede ændringer i styrelsesvedtægten er markeret med rød skrift.

   

  Følgende punkter kan være vigtige at drøfte i forhold til udkastet:

   

  • Hvor lang skal perioden være, hvor der kan afholdes valg til forældrebestyrelsen? I udkastet er der forslået en periode på tre måneder i efteråret, men skal perioden evt. være kortere?
  • Skal valgperioden ligge om foråret eller om efteråret?
  • Skal forældrene fortsat være valgt for to år ad gangen, hvor halvdelen er på valg det ene år og den anden halvdel det andet år eller skal alle forældre være på valg hvert år?

   

   

  Børn & Læring foreslår, at udkastet bliver sendt i høring i juni 2019 med svarfrist sidst i august, hvorefter sagen genoptages på Børn, Unge og Læringsudvalgsmødet i september 2019.

   

   

  Økonomi

  Sagen har umiddelbart ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 201. Udviklingsplan for udsatte børn og unge - status

  Resume

  BUL orienteres om status for udvikling for udsatte børn og unge

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL at

   

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  KB vedtog på møde d. 27.juni 2018, punkt 192 ”genopretningsplan” for styrkelse af socialfagligheden i Børn og Læring. I dette indgår et fortsat forpligtende samarbejde med Socialstyrelsens task force om en Udviklingsplan for området.

  Samarbejdet med Task Force foregår med et interval på 6-8 uger, hvor der følges op på fremdriften af Udviklingsplanen i perioden 2019 og frem til starten af 2020.

  På møderne med Task Force behandles bl.a. forslag til retningslinjer og arbejdsgange, som skal være med til at understøtte genopretningen af sagsbehandlingen i afdelingen.

   

  Arbejdsgang mellem Myndighed og Familiehus.

  Efter seneste møde med Task Force d. 29.4., hvor oplæg til Arbejdsgang mellem Myndighed og Familiehuset blev behandlet, har oplægget til ny arbejdsgang været præsenteret for alle medarbejderne på et fællesmøde d. 24.5. Efterfølgende er det udsendt til alle medarbejderne til høring med frist d. 14.6.

  I den ny arbejdsgang indgår et ny koncept til beskrivelse af familiens Udviklingsplan, som Familiehuset er ansvarlig for. Det ny koncept skal være med til at sikre, at Myndighedens handleplan med mål for behandling af familierne beskrives enkelt og præcist i familiens Udviklingsplan, således at det også bliver lettere for familierne at forstå, hvad der skal opnås med familiebehandlingen. Hertil kommer et ny koncept til beskrivelse af status, som skal vise i hvor høj grad der sker fremdrift i familiebehandlingen og derved i hvor høj grad der sker målopfyldelse i forhold til familiens Udviklingsplan.

  Den ny arbejdsgang der også indeholder en ny visitationsprocedure får virkning fra d. 15.8. Indtil da visiteres sager fra Myndighed til Familiehus som hidtil.

  Ledelsesinformation

  Administrationen har nu indgået aftale med KMD om tilkøb af modul KMD Opus Ledelsesinformation. Det afventes nu, at KMD melder sig klar til at sætte systemet i drift. Børn og Læring har tidligere indrapporteret til KMD, hvilke temaer på det udsatte børn og unge område, der ønskes afrapportering af, og som derved danner grundlag for at følge udviklingen på området. Der vil eksempelvis kunne trækkes data på, hvor de  enkelte sager er i den lovformelige proces, og hvorvidt tidsfrister overholdes.

  Det er forventningen, at modulet med ledelsesafrapportering vil kunne afprøves og sættes i gang i løbet af juni måned.

   

  Efterslæb

  Der er d. 4. april foretaget en ny opgørelse af efterslæb i forhold til ”gamle” børnefaglige undersøgelse (Bfu), der mangler at blive udarbejdet. Der resterede på det tidspunkt 29 ”gamle” Bfu.

  Ved opgørelsen ultimo februar manglede der at blive udarbejdet 48 ”gamle” Bfu.

  Der er lagt en plan for, hvordan afdelingen skal nå i mål med de resterende Bfu, Det er fortsat planen at nå i mål med de resterende gamle Bfu inden 1.7. med det lille forbehold, at der under udarbejdelse af de resterende Bfu, vil kunne opstå uforudsete hindringer i sagsarbejdet, f.eks  hvor en samarbejdspartner er forsinket med oplysninger til undersøgelsen. Dette kan gøre, at en Bfu ikke kan afsluttes inden for tidsrammen.

  Med hensyn til efterslæb af handleplaner, er afdelingen ved at gøre status pr. 1.6., men har endnu ikke færdigbearbejdet talmaterialet fra sagsbehandlerne. Ved opgørelse 1.12.2018 manglede der handleplaner i 73 sager. Det er fortsat målet, at der er udarbejdet handleplaner i alle sager pr. 1.7.2019. På samme måde, som med manglede Bfu, kan der opstå uforudsete hindringer undervejs, der gør at enkelte handleplaner ikke når at blive færdig 1.7.2019.

   

  På BUL-møde den 20. August, er der påtænkt tema omkring udviklingsplanen med deltagelse af ledelse, og mulighed for en direkte dialog mellem udvalget og den daglige faglige ledelse.

   

 • 202. Diverse orienteringer - BUL den 11. juni 2019 (Lukket)

 • 203. Underskriftsark

  Beslutning

  .