Referat

 • 179. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 12. maj 2020.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 180. Budgetopfølgning 2, pr. 31. marts 2020 - BUL

  application/pdf icon bemaerkninger_til_budgetopfoelgning_2_pr._31.03.20.pdfapplication/pdf icon rammeaftaler_og_loensumsstyring.pdfapplication/pdf icon anlaeg.pdfapplication/pdf icon powerpoint_-_bop_2_2020_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2020, som er årets anden opfølgning på budgettet for 2020. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Opfølgningen laves for at få et skøn for det forventede regnskab for 2020 samt viden om eventuelle økonomiske udfordringer.

   

  Opfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område. Mer-/mindreudgifter som følge af corona-virus er ikke indarbejdet i det forventede regnskab.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  1. Budgetopfølgning behandlet.
  2. Videresendes til ØU uden bemærkninger.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på BUL´s politikområder pr. 31. marts 2020. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2020.

   

  Denne budgetopfølgning er forbundet med store usikkerheder på grund af den nuværende situation med corona-virus og de mange afledte konsekvenser heraf. Der er på nuværende tidspunkt ikke det nødvendige overblik over situationen til at kunne give retvisende skøn for de økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune. Det er derfor valgt at beskrive de konsekvenser og afledte udgifter, som situationen forventes at medføre på de enkelte områder – men uden at konkrete skøn for mer-/mindreudgifterne indgår i det forventede regnskab.

   

  Økonomiudvalget vil i forbindelse med behandlingen af den samlede sag i maj få et overordnet skøn for de merudgifter, som der er afholdt indtil dette tidspunkt som følge af corona-virus.

   

   

  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., fordelt med et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1,2 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på øvrig drift på 1,1 mio. kr.

   

  Afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug på forventet behov for pladser på dagpasningsområdet.

   

  Budgetopfølgningen på BUL´s område viser følgende:

   

  Overførselsudgifter:

  Der forventes ingen større afvigelser.

   

  Serviceudgifter:

  Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., som skyldes et forventet samlet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1,2 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes primært et mindre behov for pladser på dagtilbuds- og SFO-området, både i de kommunale og private tilbud. Dette modsvares dog delvist af et merforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov, som fortrinsvis skyldes udgifter vedrørende tidligere år. Herudover er der mindre afvigelser på fripladstilskud, befordring af elever og specialundervisning.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen:

  Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skal ses sammen med udgifterne på tilbud til børn og unge med særlige behov.

   

  Over-/underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring overføres til 2021 inden for de gældende regler.

   

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært skyldes forskydninger mellem årene.

   

  Det er forventningen, at hele mindreforbruget på 2,3 mio. kr. vil blive søgt overført til 2021.

   

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal iværksættes særlige foranstaltninger.

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 181. Dagsorden dialogmøde med dagtilbud - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_-_sagsfremstilling_fra_bul-moede_d._10._marts_2020.pdf

  Resume

  BUL skal godkende endelig dagsorden til dialogmøde med repræsentanter fra forældrebestyrelserne i dagtilbud, der afholdes tirsdag d. 9. juni 2020 i Kantinen på Store heddinge rådhus fra kl. 18.00 - 20.00.

   

  Sagen har tidligere været behandlet på BUL-mødet d. 10. marts 2020. Se sagen i Bilag 1.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. godkende dagsorden til dialogmøde med dagtilbud tirsdag d. 9. juni 2020 i kantinen på Store Heddinge rådhus kl. 18.00 - 20.00.

  Beslutning

  Dagsorden til dialogmøde godkendt.

  Sagsfremstilling

  I følge styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune skal der afholdes et årligt dialogmøde med repræsntanter fra forældrebestyrelserne i dagtilbud.

  Der blev sidst afholdt dialogmøde i april 2019.

   

  Efter at BUL havde behandlet sagen på BUL-mødet d. 10. marts 2020, har forældrebestyrelserne haft mulighed for at indsende ønsker til emner til dialogmødet.

   

  På baggrund af de indsendte emner og BU´s beslutning på BUL-mødet d. 10. marts 2020, foreslår Børn & Læring følgende dagsorden:

   

  • Velkomst ved Udvalgsformanden
  • Præsentationsrunde
  • Status på Corona 19
  • Normeringer og arbejdsmiljø
  • Frokostordninger
  • Eventuelt og tak for i aften

   

   

   

   

  Økonomi

  Ikke relevant

 • 182. Sammenlægning af klasser på Strøbyskolen - beslutning

  application/pdf icon henvendelse_til_bul_vedr._klassesammenlaegning.pdfapplication/pdf icon klasse-elevtildeling_pr._1._august_2020.pdf

  Resume

  BUL orienteres og skal træffe beslutning om henvendelse fra Strøbyskolens skolebestyrelse med forespørgsel om lov til ikke at sammenlægge klasser grundet faldende elevtal.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. træffe beslutning om skolebestyrelsens forespørgsel
  2. eventuel merudgift på 367.000 kr. i 2021 i forhold til principperne i ressourcestyringsmodellen medtages i budget 2021, som en ændring ud over vedtaget service.

  Beslutning

  1. Skolebestyrelsens anmodning imødekommes for det kommende skoleår. Udvalget ønsker at drøfte ressourcetildelingsmodellen på de kommende dialogmøder med skolebestyrelserne med henblik på revision af denne.
  2. Anbefales til ØU og KB. 

   

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har den 28. april 2020 modtaget henvendelse fra Strøbyskolens skolebestyrelse med forespørgsel om lov til ikke at sammenlægge klasser på kommende 3. årgang grundet faldende elevtal. En sammenlægning vil betyde, at årgangen går fra 4 til 3 klasser. Henvendelsen er vedlagt som bilag til sagen.

   

  Strøbyskolen begrunder årsagen til faldende elevtal med enkelte fraflytninger og enkelte visitationer til specialtilbud.

   

  Der forespørges om at afvige fra elevantallet ved sammenlægning af klasser på 3. årgang og dermed bevare 4 klasser. I henvendelsen redegøres der for flere årsager til at forespørge om at bevare de 4 klasser, herunder at skolen observerer stadig en stigende tilflytning af børnefamiler til området, og at det vil skabe utryghed for både elever og forældre at ændre på klassestrukturen.

   

  En evt. godkendelse af ikke at sammenlægge klasser på 3. årgang vil kunne iværksættes således, at der dispenseres fra sammenlægningskritierne i skoleår 2020/21 for at se, om elevtallet fortsat kun er til 3 klasser, eller om elevtallet igen stiger i skoleår 2020/21.

   

  Der er i budget 2020 budgetteret med 4 klasser på årgangen, men da elevtallet pr. 1. marts 2020 var til en sammenlægning fra 4 til 3 klasser er dette blevet medtaget i budgetopfølgning 2.

   

  Tildelingen til én klasse på 3. årgang udgør 629.000 kr. årligt. Der er i seneste budgetopfølgning 2020 regnet med et mindreforbrug på 262.000 kr. i klassetildelingen på kommende 3. årgang på Strøbyskolen. For budget 2021 vil det betyde, at Strøbyskolen skal have tilført 367.000 kr. til årgangen.

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2020, idet der var afsat budget til 4. klasser på 3. årgang. Der vil dog være et merforbrug på 629.000 kr. i skoleår 2020/2021 i forhold til principperne for ressourcetildeling til skolerne.

 • 183. Kvalitetsrapport for skoleår 2018/19 - godkendelse

  application/pdf icon kvalitetsrapporten_for_skoleaar_2018_2019.pdfapplication/pdf icon bilag_til_kvalitetsrapporten_2018_19.pdf

  Resume

  Ifølge folkeskolelovens § 40 a skal kommunerne hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport

  for folkeskoleområdet.

   

  BUL godkendte rapporten den 10. marts 2020 (sag 152) med henblik på endelig godkendelse af KB. Godkendelsen blev dog annulleret på BUL's møde den 15. april (sag 176) grundet udstedelse af ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter, som forvaltningen modtog den 17. marts 2020.

   

  BUL skal derfor behandle rapporten på ny med henblik på godkendelse på KB. Ændringerne, som bekendtgørelsen medfører, er redegjort for i et særskilt bilag.

   

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og DIR, at

  1. den samlede kvalitetsrapport, ink. bilag til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 godkendes.

  Direktionen, 11. maj 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales med en bemærkning om, at forvaltningens samtaler med de enkelte skoler i foråret udover elevtrivsel og uddannelsesparathed også omfatter inklusion.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten er kommunalbestyrelsens redskab til at følge op på mål og resultater for Stevnsskolerne. Kvalitetsrapporten udgøres af den oprindelige rapport, samt bilag der redegør for de nye obligatoriske emner, der skal være indeholdt i rapporten i henhold til det ændrede bekendtgørelse.

   

  Kvalitetsrapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, forvaltningen og politikere om elevernes læring, deres resultater, overgang til ungdomsuddannelser, trivsel og kompetencedækning i Stevns Kommune.

   

  I rapporten indgår en række resultatoplysninger, der har til formål at belyse, hvordan eleverne i Stevns Kommune klarer sig i forhold til de mål, der er besluttet nationalt gennem folkeskolereformen.

   

  En ny bekendtgørelse udstedt i marts i år medfører som noget nyt, at kvalitetsrapporten også skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen, for så vidt angår den understøttende undervisning, og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

   

  Derudover er bekendtgørelsen ændret som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Dette sker som opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver. Disse oplysninger fremgår i et særskilt bilag.

   

  Sammenfattende helhedsvurdering for skoleår 2018/19

   

  Det faglige niveau:

  Overordnet er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver (FP9) i de bundne prøvefag meget stabile, når man ser over en treårige periode. Sammenholdes skolernes karaktergennemsnit ved FP9 i 2018/19 med deres socioøkonomiske reference præsterer alle tre folkeskoler, som det kan forventes. Her er det relevant at fremhæve Hotherskolens udvikling, idet skolen i 2016/17 lå signifikant lavere end deres socioøkonomiske reference og præsterede dårligere, end hvad der kunne forventes. I 2018/19 ligger Hotherskolens karaktergennemsnit bedre, end hvad der kunne forventes. Ændringen kan skyldes en større opmærksomhed på den markante stigning i den socioøkonomiske reference, som skolen har oplevet de sidste mange år, og at skolen nu har justeret den pædagogisk praksis, der er svarende hertil.

   

  Overgang til ungdomsuddannelser:

  Nationalt uddannelsespolitisk er målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst én ungdomsuddannelse afløst af to nye målsætninger;

  · I 2030 skal 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

  · Andelen af unge op til 25 år, der ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være nedbragt fra 6-7 procent til 5 procent.

   

  Antallet af elever, der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 6 år efter de har afsluttet 9. klasse, er på 78,8 procent på landsplan. For eleverne på Stevnsskolerne svinger forventningerne for årene 2014-2016 fra 78,2 procent til 78,8 procent, hvilket er en opadgående tendens. I Stevns Kommune er der over en treårige periode sket en stigning i elever, der 4 måneder efter afsluttet 9. klasse, påbegynder en 10. klasse. Ligeledes er der over en treårig periode sket en stigning i elever, der 16 måneder efter afsluttet 9. klasse påbegynder arbejde eller vejledningsforløb i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

   

  Elevtrivsel og elevfravær:

  Trivselsmålingerne for skoleår 2018/19 viser, at elevernes trivsel stort set er uændret siden sidste år. Tallene for trivslen i skoleår 2017/18 viser, at Stevns Kommune har haft et markant fald i den generelle trivsel, der ikke modsvares af en tilsvarende tendens på landsplan. Forvaltningen og skoleledelserne har et øget fokus på trivselsindsatserne både i henseende til forebyggelse af mobning i klassefællesskabet samt i henseende til at nedbringe den samlede elevfravær. Overordnet set er der sket et fald i elevfraværet i Stevns Kommune, og der er kun sket en svag stigning i den lovlige fravær (fravær som skoleledelsen godkender). Stigningen i den lovlige fravær kan eventuelt skyldes et fald i det ulovlige fravær og kan være udtryk for et skærpet fokus på, hvordan fravær registreres på Stevnsskolerne samt en styrket dialog med forældre og elever om godkendelse af det lovlige fravær.

   

  Kompetencedækning:

  Kompetencedækningen i Stevns Kommune ligger samlet set på 87,2 procent for skoleåret 2018/19. Dette tal er en stigning set i forhold til skoleår 2016/17 (85 procent) og ligger lige under landsgennemsnittet. Med aftalen om justering af folkeskoleaften i 2019 er der fra national side blevet rykket ved målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020/21. Det vil sige, at det forventes af kommunerne, at der fuld kompetencedækning fra skoleår 2025/26. Stevns Kommune er rigtig godt med i tilstræbelsen om fuld kompetencedækning, hvor der udover fokus på linjefagsuddannelse er fokus på aktiviteter, der understøtter det fagfaglige.

   

  Inklusion:

  I Stevns Kommune har vi en målsætning om, at flest mulige elever deltager i den almene undervisning og bidrager til det gode skolefællesskab. I Stevns Kommune modtog 91,7 procent af eleverne undervisning i den almene undervisning i skoleår 2018/19. Sammenholdt med landsgennemsnittet ligger Stevns Kommunes inklusionsgrad i 2018/19 3 procentpoint under. Når Stevns Kommune sammenholdes med landsgennemsnittet over en treårig periode, ligger Stevns Kommune ligeledes cirka 3 procentpoint under landsgennemsnittet.

   

  Forvaltningens bemærkninger

  På baggrund af kvalitetsrapporten havde forvaltningen planlagt at gennemføre samtaler med de enkelte skoler i løbet af foråret 2020. Grundet coronasituationen påtænkes disse møder at blive rykket til starten af skoleåret 2020/21. Samtalerne vil fokusere på skolernes fremadrettede tiltag og progression. Siden BUL's og KB's godkendelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 i marts 2018 har forvaltningen i samarbejde med Stevnsskolerne haft et omfattende fokus på at sænke det gennemsnitlige elevfravær samt fokus på elevernes uddannelsesparathed. På baggrund af drøftelser med skoleledelserne samt dataindsamlingen for skoleåret 2018/19 anbefaler forvaltningen følgende hovedtemaer til større drøftelse:

   

  · Elevtrivslen skal øges, herunder fortsat fokus på at nedbringe elevfraværet

  · Fortsat fokus elevernes uddannelsesparathed så de er rustet til en ungdomsuddannelse

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (nr. 204 af 13. marts 2020)

 • 184. Forældrebetaling i dagtilbud ifm. genåbningen

  application/pdf icon 200422-endelig-aftaletekst-foraeldrebetaling_1.pdf.pdfapplication/pdf icon 20.04.28_-_oekonomiberegninger_foraeldrebetaling_til_kb_den_30.04.20_004.docx.pdf

  Resume

  Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om forældrebetaling i daginstitutioner, dagpleje og SFO under genåbningen. KB skal i lyset heraf tage stilling til, hvordan vilkårene for forældrebetalingen i genåbningsperioden fra ugen efter påske til 10. maj skal være i Stevns. Sagen blev behandlet på KB's møde den 30. april, hvor det blev besluttet at sende sagen til behandling i BUL og beredskabs-ØU inden fornyet behandling i KB.

  Indstilling

  Center for Børn og Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

   

  træffe beslutning om en ordning for tilbagebetaling af forældrebetaling for daginstitutioner og SFO i genåbningsperioden fra 17. april og frem til den 10. maj:

   

  1.   Hvor tilbagebetaling alene sker, hvis der af kapacitetsmæssige årsager er givet afslag på et indmeldt ønske om pasning af et barn i en given uge (jf. model 1 i sagsfremstillingen).

   

  eller

   

  2.    Hvor tilbagebetaling finder sted i alle tilfælde, hvor forældre i mindst én sammenhængende uge enten ikke har ønsket eller ikke haft mulighed for at få barnet passet i kommunens tilbud (jf. model 2 i sagsfremstillingen).

  Økonomiudvalget, 30. april 2020, pkt. 280:

  ØU konstaterer, at model 1 er gældende ret, og anbefaler KB, at sagen sendes til behandling i BUL og Beredskabs-ØU hurtigst muligt.

  Sagen fremlægges efterfølgende for KB. 

   

  Kommunalbestyrelsen, 30. april 2020, pkt. 372:

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod og anbefaler, at der skal tilbageføres penge fra den 16.3.20 (første lukkedag)

   

  Beslutning

  Nyt i sagen: Der er på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen ikke nye oplysninger i sagen.

   

   

  3 medlemmer (S+V) anbefaler at afvente afklaringen af spørgsmålet til efter de økonomiske forhandlinger i juni mellem KL og regeringen om størrelsen af kompensationen for tilbagebetaling af forældrebetaling.

   

  2 medlemmer (Ø+O) anbefaler, at der skal tilbageføres penge fra den 16.3.20.

   

  Udvalget anerkender både forældres og ansattes tilgang til de opgaver og udfordringer, som er forårsaget af Corona.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Såfremt der i perioden mellem udsendelse af dagsorden og BUL-møde fremkommer yderligere oplysninger til sagen, eftersendes de til medlemmer af BUL.

   

  I den politiske aftale (vedlagt) hedder det: ”Aftalepartierne noterer sig, at det følger af dagtilbudslovens almindelige regler for forældrebetaling, at hvis en kommune ikke tilbyder en dagtilbudsplads til forældre, der ønsker en plads til deres barn, vil forældrebetalingen bortfalde for de forældre, som ikke får en plads i dagtilbud.” Herudover forholder aftalen sig ikke nærmere til vilkår for forældrebetalingen i genåbningsperioden.

   

  Pasningskapaciteten på Stevns under genåbningen

  I genåbningsperioden gælder en række sundhedsfaglige restriktioner, som betyder, at der i daginstitutioner og i SFO, siden deres åbning den 17. april, ikke har været kapacitet til at passe alle indskrevne børn. I de stevnske daginstitutioner har kapaciteten været nedsat til ca. 60 pct. af det normale og i SFO endnu mindre. Desuden har det i daginstitutionerne været nødvendigt at nedsætte åbningstiden fra typisk 10,5 til 8 timer. I dagplejen derimod har det været muligt at passe alle indskrevne børn (dog med en times korte åbningstid af hensyn til rengøringskrav).

   

  Forældre med børn i daginstitution/SFO er i genåbningsperioden blevet bedt om hver uge at indmelde deres behov for pasning for den kommende uge.

   

  For daginstitutionerne har det med få undtagelser været muligt at imødekomme alle indkomne ønsker om pasning fra genåbningens start til og med uge 18. I uge 19, som er den sidste uge af genåbningsperioden, forventes det i vist omfang ikke at være muligt at imødekomme alle ønsker i daginstitutionerne.

   

  På SFO-området har det været meldt ud til forældrene på SFO-området, at på grund af den stærkt begrænsede kapacitet ville det primært være pasning af skolestartere og børn i 0.klasse, som ville blive prioriteret. Denne information kan have betydet, at der er forældre til især større SFO-børn, som ikke har indmeldt ønske om pasning, selvom de måske reelt gerne ville have haft deres barn passet. Det har på to af skolerne, udover pasning af alle SFO/Skolestartere og 0. klasse børn, i vidt omfang været muligt af passe alle 1. og 2. klasses børn, der har ønsket SFO-tilbud. På den sidste skole er 1. og 2. klasses børn blevet passet, hvis kriterier for nødpasning var opfyldt. Hyppigste årsag til nødpasningsbehov er at forældre skal passe fuldtidsarbejde.

   

  Forældrebetalingsspørgsmålet

  I dagplejen er der som tidligere nævnt kapacitet under genåbningen til, at alle indskrevne børn har kunnet passes, og kommunen har ikke lavere udgifter til formålet end normalt. Spørgsmålet om tilbagebetaling synes derfor ikke at være relevant i forhold til dagplejen. For de øvrige pasningstilbud kan der overvejes to principielle modeller:

   

  Model 1: Aftaletekstens konkrete ordlyd peger på, at kommunerne kun er forpligtet til at refundere forældrebetalingen til forældre, som har haft ønske om pasning, som kommunen ikke har kunne imødekomme. Vælges denne model, vil der til og med uge 18 for daginstitutionernes vedkommende stort set ikke blive tale om tilbagebetaling. For uge 19 vides det ikke præcist, hvad omfanget vil blive. På SFO-området vil skulle ske tilbagebetaling i betydelig udstrækning i alle ugerne.

   

  Et alternativt syn på sagen kunne være, at det under alle omstændigheder ikke har været muligt at rumme alle indskrevne børn i daginstitutioner og SFO i genåbningsperioden. Forældre, som har valgt af forskellige grunde at holde deres børn hjemme i en eller flere uger under genåbningen, har derved bidraget til, at andre forældre med måske større behov eller større ønske om pasning har kunnet få passet deres barn i den periode, hvor der har været begrænset kapacitet i tilbuddene. Tillige er forældrene især på SFO-området fra start blevet informeret om, at kapacitetsbegrænsninger ville betyde, at ikke alle indskrevne børn ville kunne rummes i tilbuddene.

   

  Model 2: Ud fra ovenstående betragtning kan det overvejes af refundere forældrebetalingen i hele perioden fra tilbuddenes åbning 17. april og frem til 10. maj til alle forældre med indskrevne børn i daginstitution og SFO, som har passet deres børn hjemme, uanset om der har været aktivt tilkendegivet ønske om plads eller ikke. Det kunne ske på ugebasis, så forældre, som ikke har benyttet deres barns pasningstilbud hele ugen i en given uge, får refunderet betalingen for denne uge.

   

  Det vedlægges et notat, som nærmere beskriver, hvordan pasningskapacitet og ønsker om pasning er i genåbningsperioden, samt de meromkostninger de to modeller for tilbagebetaling af forældrebetaling forventes at afstedkomme.

  Økonomi

  Model 1 for tilbagebetaling af forældrebetaling skønnes at ville betydemerudgifter til tilbagebetaling i genåbningsperioden frem til 10. maj i størrelsesordenen maksimalt 75.000 kr.

   

  Model 2 for tilbagebetaling af forældrebetaling skønnes at ville betyde merudgifter til tilbagebetaling i genåbningsperioden frem til 10. maj i størrelsesordenen 1,1 mio. kr.

   

  Det hedder i den politiske aftale, at ”Aftalepartierne noterer sig, at regeringen, inden for rammerne af det kommunale selvstyre, vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO mv., herunder reduktion i forældrebetalingen, vil således indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.”

   

  Aftaleformuleringen betyder, at der reelt ikke er sammenhæng mellem, hvad der besluttes i Stevns i sagen, og den kompensation, Stevns vil modtage. Det er ej heller muligt at forudsige, hvor stor kompensation Stevns til sin tid vil modtage for udgifter til tilbagebetaling.

   

  Forholdene under coronakrisen har budgetmæssige konsekvenser inden for stort set alle udgiftsområder i Stevns Kommune. De økonomiske konsekvenser af coronakrisen vil skulle opgøres samlet for kommunen sammen med den givne kompensation fra staten, før den reelle påvirkning af kommunens økonomi af de nødvendige corona-tiltag kan vurderes, herunder også i forhold til forældrebetalingen.

 • 185. Mulige kapacitetsbegrænsninger i pasningstilbud efter 10. maj

  Resume

  Regeringen har indtil videre meddelt, at den nuværende fase af nedlukningen på grund af coronakrisen løber frem til den 10. maj. Det vides ikke, hvordan de sundhedsmæssige retningslinjer vil være for de kommunale pasningstilbud herefter. Men på grund af den korte tidshorisont frem mod 10. maj er det hensigtsmæssigt, at KB træffer beslutning om, hvordan mulige kapacitetsproblemer og forældrebetaling skal håndteres, hvis sundmæssige restriktioner fortsat begrænser kapaciteten i daginstitutioner og SFO efter 10. maj. Sagen skal også ses i sammenhæng med den foregående om forældrebetaling i dagtilbud i genåbningsperioden. Sagen blev behandlet på KB's møde den 30. april, hvor det blev besluttet at sende sagen til behandling i BUL og beredskabs-ØU inden fornyet behandling i KB.

  Indstilling

  Center for Børn & Læring indstiller til KB via ØU, at

  eventuel kapacitetsbegrænsning og spørgsmålet om tilbagebetaling af forældrebetaling efter den 10. maj søges håndteres ved brug af følgende retningslinjer: 

  1.    Forældre skal udfylde et skema med angivelse af pasningsbehov for en fremadrettet 14-dages periode. Der bliver i skemaet mulighed for at tilkendegive for det enkelte barn, om barnet kan passes hjemme mod refusion af forældrebetalingen i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at passe alle børn, hvor der er ønske om pasning. 

  2.    Ved fordelingen af pladser tildeles først plads til børn, hvor der ikke er tilkendegivet mulighed for at passe børnene hjemme. Hvis der herefter fortsat er ledige pladser, tildeles der pasningspladser til de børn, hvor forældrene har angivet, at der er mulighed for at passe barnet hjemme mod refusion af forældrebetalingen. Sidstnævnte vil ske efter en objektiv fremgangsmåde fastlagt af Center for Børn og Læring.

  Økonomiudvalget, 30. april 2020, pkt. 281:

  ØU anbefaler KB, at sagen sendes til behandling i BUL og Beredskabs-ØU hurtigst muligt.

  Sagen fremlægges efterfølgende for KB. 

   

  Kommunalbestyrelsen, 30. april 2020, pkt.373:

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod og anbefaler, at der skal tilbageføres penge fra den 16.3.20 (første lukkedag).

   

  Beslutning

  Nye oplysninger i sagen: Der er på tidspunktet for udsendelsen af dagsordenen til BUL ikke nye oplysninger i sagen.

   

  3 medlemmer (A+V) anbefaler, at sagen oversendes til økonomiudvalget med opdateret information om de opdaterede sundshedsfaglige retningslinjer, når disse forefindes, med henblik på vurdering af spørgsmålet.

   

  2 medlemmer (Ø+O) anbefaler, at der skal tilbageføres penge fra den 16.3.20.

   

  Sagsfremstilling

  Det vides ikke præcist, hvad rammerne er for pasningstilbud efter 10. maj. Den største usikkerhedsfaktor er, i hvilket omfang Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver revideret, således det giver større kapacitet. Dette vil især kunne ske, hvis det øgede krav til kvadratmeter pr. barn helt eller delvis reduceres til normal standard. For SFO´er vides ikke, om skoler skal åbnes op for 6. – 9. klasse. Hvis skoler åbnes op for disse årgange, vil det udfordre lokalekapaciteten til SFO, og dermed reducere kapaciteten.

   

  Derudover arbejder forvaltningen med forskellige muligheder for at udvide den nuværende kapacitet for især dagtilbud. Dette sker ud fra en forventning om, at stadig flere forældre som led i den gradvise åbning af samfundet vil have et behov for pasning af børn i dagtilbud.

   

  Der har hidtil været benyttet ugentlig skriftlig indsamling af behov for pasning i den efterfølgende uge. Dette medfører stor fleksibilitet for familierne, men også, at der er svært for familier at planlægge arbejdsugen førend meget sent.

   

  Det foreslås i stedet at benytte en lidt tidligere tilbagemeldingsfrist og intervaller på 14. dage. Det vil reducere forældrenes fleksibilitet i forhold til at afgive pasningsønsker løbende, men omvendt give mulighed for en tidligere tilbagemelding til forældrene, og en mere langsigtet mulighed for at planlægge arbejdslivet ud fra, hvorvidt der er pasningsmulighed.

   

  Det foreslås, at der fra første 1. maj indsamles information fra forældre om behovet for pasning, set i forhold til muligheden for at passe børn hjemme som en del af den skriftlige tilbagemelding om pasningsbehov. Pladser inden for kapaciteten vil så i første runde blive fordelt til forældre, der har angivet et stort behov for pasning, som oftest som følge af fuldtidsarbejde. Derefter fordeles resterende pladser til forældre, der har angivet mulighed for om nødvendigt at kunne passe barn i hjemmet mod refusion af forældrebetalingen. De resterende pladser fordeles på ugebasis, og vil blive fordelt på baggrund af en objektiv model fastlagt af Børn og Læring.

   

  Forældre, der ikke responderer på tilbagemelding om pasningsbehov, vil ikke kunne få refusion for forældrebetaling i den periode, den manglende tilbagemelding omfatter, da det må antages, at de ikke ønsker at benytte deres plads i perioden, og dermed heller ikke har krav på refusion.

   

  Det vides ikke i hvor stort et omfang, der kan blive tale om kapacitetsbegrænsninger i perioden efter 10. maj. Mulighed for at passe børn hjemme mod refusion i forældrebetaling, bør derfor ikke være en rettighed for den enkelte borger, der forpligter kommunen til at tilbyde refusion, hvis kommunen rent faktisk kan tilbyde pasning i en institution i det dagtilbudsområde, barnet er tilmeldt.

   

  Den foreslåede ordning søger dermed at sikre, at den kommunale kapacitet udnyttes fuldt ud, og at eventuel begrænset kapacitet for pasning går til de børn, hvor forældrene har størst behov. Samtidig har forældrene sikkerhed for, at de får refusion af forældrebetaling, hvis kommunen ikke kan tilbyde pasning hen over en uge, hvor forældre har angivet ønske om at benytte dagtilbud.

   

  Ordningen foreslås ikke at gælde for dagplejeområdet, da der fortsat må forventes mulighed for at passe alle indskrevne børn.

  Økonomi

  Hvis der fortsat vil være kapacitetsbegrænsninger på dagtilbudsområdet på grund af sundhedsmæssige restriktioner efter den 10. maj, vil Stevns Kommune få en merudgift til refusion af forældrebetaling af ukendt størrelsesorden. Der henvises i øvrigt til de økonomiske bemærkninger under foregående sag.

 • 186. Ankestatisk 2019 på det børnesociale område

  application/pdf icon ankestatistik_2019.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i 2019 på socialområdet for børn og unge.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til ØU via DIR og BUL, at

  1. orienteringen om "Ankestatistik 2019 Stevns Kommune" tages til efterretning.

  Direktionen, 11. maj 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg.

  Ankestyrelsens afgørelser opdeles i 4 kategorier:

  Afvisning/bortfald, hjemvisning, stadfæstelse og ændring/ophævelse, jf. følgende:

   • Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

  • Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige

  sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

  • Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

  • Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

  På socialområdet for børn og unge har Ankestyrelsen i 2019 behandlet 21 ankesager i 2019. Se bilag. Der er cirka 500 aktive socialsager for børn og unge. Der kan i en sag være truffet mere end én afgørelse i 2019.

  ·        8 afgørelser er blevet stadfæstet

  ·        5 afgørelser er blevet ændret / ophævet

  ·        6 afgørelser er blevet hjemvist til fornyet behandling

  ·        2 afgørelser er blevet afvist / henvist

  Det skal bemærkes, at der grundet det lave antal ankesager, kan være store udsving i den præcise fordeling mellem afgørelseskategorier fra Ankestyrelsen fra år til år, uden at dette nødvendigvis kan tolkes som hverken en forbedring eller en forværring i kvaliteten af sagsbehandlingen.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Størstedelen af de hjemsendte eller ændrede afgørelser er er på området omkring støtte til børn med handicap og tabt arbejdsfortjeneste for forældre relateret til dette. Generelt så er begrundelse for Ankestyrelsen for disse, at research op til afgørelsen ikke har været tilstrækkelig grundig og/eller at afgørelsen ikke begrundes tilstrækkeligt i sagens fakta.

  På baggrund af Ankestyrelsens afgørelser er iværksat eller planlagt følgende for at øge kvaliteten af afgørelserne på området for handicap / tabt arbejdsfortjeneste.

  Medarbejderne i afdelingens Specialteam har i november 2019 været på et fagligt kursus i behandling af sager med merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven. De faglige kurser skal være med til at skærpe medarbejdernes faglighed på området og evne til bl.a. at vurdere, hvornår en sag er tilstrækkelig oplyst, før der træffes en afgørelse i sagen. Det fremgår af statistikken, at relativt mange sager bliver hjemvist af Ankestyrelsen til ny behandling, fordi sagerne ikke har været oplyst og beskrevet godt nok.

  Det er aftalt med nyansat juridisk konsulent i kommunen, at denne over en periode får afgørelser forelagt af medarbejderne til vurdering inden de fremsendes til Ankestyrelsen. Dette sker fra 1.5.2020 og indtil sommerferien, hvor der så gøres status.

  Afgørelser fra Ankestyrelsen tages løbende op til faglig drøftelse på enhedens ugentlige gruppemøde med henblik på at drage læring af Ankestyrelsens afgørelser.

  Det planlægges, at alle afdelingens medarbejderne i 2020 skal undervises i at skrive en gode afgørelser. Ankestyrelsen har udgivet en publikation og materiale, der vil blive taget udgangspunkt i. Det er endnu ikke besluttet, hvem der kan stå for undervisningen.

 • 187. Covid 19 - Tiltag inden for fagudvalgets område - maj 2020

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status for de tiltag der er gjort ifht. corona-krisen indenfor udvalgets område

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller til SSU, AET, PMT og BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

   Danmark er fortsat væsentligt påvirket af corona-krisen, selvom de sundhedsmæssige konsekvenser ikke har været så omfattende som først frygtet.

  Der foretages nu en gradvis og kontrolleret genåbning af det danske samfund. I ugen efter påske blev der foretaget en delvis genåbning af dagtilbud og af skolegangen for 0-5 klasse. Genåbningen er sket under skrappe nationale retningslinjer for hygiejne. Det har givet udfordringer både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til personale. Der er også sket en delvis genåbning af sundhedssektoren med tilsvarende skærpede hygiejneforanstaltninger. Den kommunale administration arbejder fortsat hjemmefra og rådhuset er fortsat lukket. Dog skal der i et vist omfang åbnes for møder med borgere inden for det sociale område.

  Der har fra mange sider været henvendelser om muligheden for at opstarte fritidsaktiviteter o.lign. De stevnske erhvervsvirksomheder er påvirket af corona-krisen i varierende grad. Stevns Kommune har fremrykket betalinger og fremrykket anlægsarbejder for at hjælpe virksomhederne. Stevns erhvervsråd har været opsøgende ifht. virksomhederne og tilbudt råd og vejledning. Der har været en stor stigning i ledigheden og det forventes at der snart foretages en gradvis åbning af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet.

  Krisestaben mødes fortsat 2 gange om ugen og her tages stilling til de helt aktuelle spørgsmål. Desuden har ”Beredskabs-ØU” været indkaldt til møde i forbindelse med beslutninger der skulle træffes om den delvise genåbning af daginstitutioner og skoler. Der samles op på beslutningerne i ”Beredskabs-ØU” på de ordinære møder i ØU.

  Udviklingen går hurtigt og der kommer daglige opdateringer fra KL. De kan ses på Prepare. Der udsendes desuden informationsmails til KB 1-2 gange om ugen.

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig status inden for udvalgets område.

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet ”Diverse orienteringer”

  Lovgrundlag

  En række love, bekendtgørelser og vejledninger er vedtaget/udstedt/udsendt som følge af corona-krisen. Nogle vejledninger er blevet revideret adskillige gange.

   

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser er fortsat uafklared. Der henvises til sag om budgetopfølgning på udvalgets dagsorden

   

  Historik

  Politiske sager:

  KB 26. marts: Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service

  SSU, PMT, AET og BUL 14-15 april: Covid19 tiltag inden for fagudvalgets område

  KB 30. april: Corona-indsats status april 2020

   

 • 188. Udsatte børn og unge - status (Lukket)

 • 189. Diverse orienteringer - BUL 12. maj 2020 (Lukket)

 • 190. Underskriftsark (Lukket)