Referat

 • 169. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 15. april 2020.

   

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 170. Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde - drøftelse

  application/pdf icon bilag_1_overordnet_proces_for_formulering_af_rammeaftale_2021-2022_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_rammeaftale_2018-2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_oplaeg_om_indhold_og_retning_for_den_kommende_rammeaftale_2021-2022_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_notat_om_forpligtende_samarbejde_0.pdf

  Resume

  Fagudvalg (for det specialiserede social- og undervisningsområde) anmodes om at komme med forslag og input til Rammeaftale 2021-2022.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, DIR og BUL, at

  1. drøfte og komme med supplerende forslag til videreførelse af fokusområder i den nuværende Rammeaftale med de foreslåede tilpasninger
  2. drøfte og komme med supplerende forslag til videreførelse af oplæg til ny forståelse for det forpligtende samarbejde i Rammeaftale 2021-2022 jf. ovenfor

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 1:

  Sagen udsættes til udvalgsmøderne i april.

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 163:

  Sagen drøftet og sendt videre til høring i handicaprådet.

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 163:

  Sagen drøftet og sendt videre til høring i handicaprådet.

  Beslutning

  Drøftet med den bemærkning, at det er fortsat vigtigt med fokus på dyre enkeltsager.

  Sagsfremstilling

  Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne. 

   

  Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

   

  Den nuværende rammeaftale 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

   

  I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregi, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale 2018-2020, med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

   

  Implement har jfr. bilag 3 beskrevet de nuværende fokusområder, de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019, samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

   

  I forbindelse med realisering af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I vedhæftede bilag 4 er redegjort for overvejelser, om at fokusere det forpligtende arbejde, til de mest specialiserede tilbud.

   

  Kommunerne og Handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgår i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

   

  KKR har drøftet procesplan, fokusområder og ny forståelse for det forpligtende samarbejde den 5. februar 2020.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 171. Statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner - godkendelse

  application/pdf icon pulje_til_normeringer_af_25.03.20_-_boerne-_og_undervisningsministeriet_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_udmoentning_af_statslige_puljemidler_til_daginstitutionerne_0.pdf

  Resume

  KB skal tage stilling til om Stevns Kommune ønsker at modtage tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner i 2020. Herudover skal det besluttes, hvordan puljen til daginstitutionerne skal udmøntes

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU via BUL, at

  1. Stevns Kommune ønsker at modtage minimum et tilskud på 1.628.000 kr. i 2020 fra den statslige pulje til normeringer i daginstitutioner
  2. træffe beslutning om hvorledes puljen udmøntes
  3. indtægts- og udgiftsbevillingen medtages i budgetopfølgningerne i 2020 og det kommende budget 2021.

  Beslutning

  1. Godkendt.

   

  1. Der anvendes forslag 2, jf. sagsfremstilling, til fordeling af midlerne. Et eventuelt yderligere tilskud fordeles forholdsmæssigt efter samme metode. Der skal fremadrettes ses nærmere på fordelingsmodellen.

   

  Janne Halvor Jensen (O) peger på forslag 1, jf. sagsfremstillingen, for fordeling af midlerne.

   

  3. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

   

  Der er nu mellem forligspartierne indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020, hvor 500 mio. kr. fordeles efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbunden minimumsnormeringer. Det vil sige, at vi pt. ikke kender til Stevns Kommunes tilskud fra 2021 og frem med sikkerhed.

   

  Det er endvidere aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen. Det vil sige, at Stevns Kommune som minimum har mulighed for et tilskud på 1.628.000 kr. i 2020.

   

  Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene. Der stilles ikke krav til de pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser). Tilskuddet kan endvidere anvendes til relaterede udgifter og udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Se nærmere kriterier i vedlagte bilag (Pulje til normeringer af25.03.20)

   

  Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud. I Stevns Kommune kan tilskuddet anvendes i de kommunale daginstitutioner. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles i de enkelte daginstitutioner. Tilskuddet indgår ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner, private pasningsordninger samt forældrenes egenbetaling.

   

  Forslag til principper på fordeling af tilskuddet:

   

   

  Forslag 1

  1.628.000 kr. udmøntes ved ændring af belastningesgraden fra 11,14 til 10,78

   

   

  Forslag 2

  1.400.000 kr. udmøntes ved ændring af belastningsgraden fra 11,14 til 10,83

   

  228.000 kr. udmøntes til to-sprogede børn og fordeles efter andelen af børn med anden nationalitet end dansk i de enkelte institutioner, i lighed med tidligere udmøntede midler til området

   

  Konsekvens for de tre daginstitutionsområder for begge de to forslag fremgår af bilag.

  Hvis forslag 2 vælges, vil den samlede pulje der fordeles efter andel af børn med anden nationalitet end dansk samlet udgøre 528.000 kr. 

   

  Kommunerne skal afslutningsvis aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt inden for de fastlagte formål. Dette skal kontrolleres af revisionen. Såfremt en kommune ikke i tilstrækkelig grad kan redegøre for disse forhold, stilles der krav om delvis eller hel tilbagebetaling af tilskuddet. Endvidere skal en eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud tilbagebetales. I forhold til afrapportering er Børn & Læring i dialog med revisionen.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet den højere normering kan finansieres af det statslige tilskud på 1.628.000 til normeringer i daginstitutioner.

 • 172. Covid19 Tiltag inden for fagudvalgets område

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status for de tiltag der er gjort ifht. corona-krisen inden for udvalgets område.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til AET, BUL, PMT og SSU, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Social og Sundhed, 14. april 2020, pkt. 166:

  Orienteringen taget til efterretning.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 14. april 2020, pkt. 160:

  Taget til efterretning.

  Plan, Miljø og Teknik, 15. april 2020, pkt. 257:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning med en bemærkning om, at udvalget anbefaler, at der ses nærmere på en betalingsmodel for forældre, som ikke ønsker at bruge dagpasning i den kommende tid.

  Sagsfremstilling

  Coronavirus blev konstateret i Danmark i slutningen af februar og siden har situationen udviklet sig med stor hastighed.

   

  Der er på nationalt niveau besluttet at lukke store dele af den offentlige sektor ned i en periode for at bekæmpe udbredelsen af coronasmitte. En del virksomheder er også lukket ned og der er der omfattende begrænsninger i forhold til færdsel og ophold i det offentlige rum. På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet hvor længe nedlukningen skal vare. Dog er det muligt at nogle restriktioner vil blive lempet efter påsken. Stevns Kommune har implementeret alle relevante udmeldinger og anbefalinger fra de centrale myndigheder. Kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om konsekvenserne for kommunens drift og service til borgerne.

    

  En del opgaver løses af kommunens medarbejdere hjemmefra, fx varetager lærerne hjemmeundervisning af eleverne i folkeskolen og sagsbehandlingen af fx byggesager i teknik og miljø fortsætter. Andre dele af den kommunale organisation har ekstraordinært mange opgaver det gælder således hele plejesektoren, som er hårdt belastet. Den ekstraordinære situation har også betydet at der er indgået aftale om at medarbejderne kan omplaceres til opgaver uden for overenskomstområdet.

   

  Krisestaben, som består af borgmesteren (formand), beredskabschefen, direktionen, centerchefen for sundhed og teamlederen for kommunikation mødes to gange om ugen. Centercheferne deltager også i en del af mødet. På krisestabens møder drøftes den aktuelle situation og der tages stilling til de tiltag som iværksættes.

   

  På mødet vil forvaltningen give en mundtlig orientering om hvilke tiltag, der er iværksat inden for udvalgets område samt give en orientering om de kendte konsekvenser af coronakrisen.

   

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet "Diverse orienteringer".

  Hvis der kommer væsentlige bilag efter publicering af dagsorden vil de blive eftersendt på mail.

   

   

  Lovgrundlag

  En række love og bekendtgørelser er vedtaget/udstedt som konsekvens af coronakrisen

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser for kommunen er uafklarede. Der vil være både merudgifter og mindreudgifter på de forskellige områder. Der er allerede taget initiativer fra statsligt hold som skal søge at afbøde de økonomiske konsekvenser af krisen.

  Historik

  På KB mødet den 26. marts blev der givet en skriftlig orientering om tiltagene på området - der henvises til denne sag

 • 173. Frokostordning i dagtilbud - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_sagsfremstilling_fra_bul-moedet_d._10._marts_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_principper_for_et_sundt_frokostmaaltid_i_dagtilbud_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_beregning_af_takst_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_svar_fra_omraade_nordstevns_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_svar_fra_omraade_sydstevns_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_vedr._frokostordning_2020_-_haarlev_0.pdf

  Resume

  BUL skal godkende principper for et sundt frokostmåltid i dagtilbud, samt fastsætte en takst for det sunde frokostmåltid. Dette skal danne grundlag for, at forældre i dagtilbud i juni-juli 2020 kan tilkendegive, om de ønsker af benytte sig af Stevns kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid til deres barn.

   

  Sagen har tidligere været behandlet af BUL d. 10. marts 2020. Se sagen i bilag 1.

   

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. godkende principper for et sundt frokostmåltid, gældende fra 1. januar 2021
  2. fastsætte takst for et sundt frokostmåltid, gældende fra 1. januar 2021.

  Beslutning

  1. Principper, jf. bilag, 2 godkendt.

  2. Taksten fastsættes til 587 kr. pr. måned (2020 pris- og lønniveau).

   

  Sagsfremstilling

  Forældre i dagtilbud skal mindst hvert andet år have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at benytte sig af kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid til deres barn.

  Dette skete sidst i 2018, og derfor skal forældrene have mulighed for dette i igen i juni-juli 2020.

   

  BUL drøftede på BUL-mødet  d. 10. marts 2020 princippper for et sundt frokostmåltid og beregninger til en takst. Se bilag 2 og 3.

   

  Forældrebestyrelserne i dagtilbudsområderne i marts 2020 haft mulighed for at indsende input og kommentarer til frokostordningen.

  Der er indsendt input og kommentarer fra de tre forældrebestyrelser. Se bilag.

   

  Hovedpointerne fra forældrebestyrelserne er følgende:

   

  • i de fleste dagtilbud fungerer frokostordningen tilfredsstillende
  • positivt effekt for mange børn f.eks. lyst til at smage nyt, deltage i forberedelserne mv.
  • måltidet bliver en pædagogisk aktivitet
  • generelt er der for få køkkentimer
  • udfordrende, at det faste personale går fra børnene til oprydning og opvask.
  • budgettet er nogle steder udfordret
  • ønske fra Nordstevns om at udvide ordningen til en hel madordning (formiddag, frokost og eftermiddag)
  • ønske om mere økologi
  • udfordring med de forældre, der ikke forstår dansk

   

  Ift. udfordring med forældre der ikke forstår dansk, er det ikke en del af Stevns Kommunes forpligtelse, at udsende information på andre sprog end dansk. Borgere må så henvende sig med ønske om tolkning ud fra normal praksis, hvis dette er påkrævet. Henset til afstemningens betydning, agter Børn og Læring, at få vejledning for afstemningen oversat til engelsk, og udsende engelsk udgave sammen med den danske. Såfremt vejledning skal oversættes til alle forældres modersmål, vil det formentlig skulle oversættes til over 20 sprog.

   

  Børn og læring har ikke kommentarer til øvrige dele af høringssvarene, da det er udtryk for forældrebestyrelsernes tilkendegivelse om ønsker til ordningen.

   

  BUL skal således godkende principper for et sundt frokostmåltid samt en takst til det sunde frokostmåltid, gældende fra 1. januar 2021.

   

  Lovgrundlag

  LBK nr 2 af 06/01/2020 Gældende (Dagtilbudsloven) paragraf 16a

  Økonomi

  Sagens præcise økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes, før end der foreligger et resultatet af forældrenes tilkendegivlese.

 • 174. Dialogmøde på skoleområdet - godkendelse

  Resume

  Udvalget skal træffe beslutning om form og indhold til stort dialogmøde med Stevnsskolerne den 13. maj 2020 kl. 18.00-20.00.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. godkende overordnet form og temaer for dialogmødet
  2. bemyndige forvaltningen til at fastsætte endelig dagsorden

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Dato for stort dialogmøde blev fastsat på BUL-møde 11/06-19, sag 198. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om mødet kan afholdes grundet Coronakrisen. Nærværende sag antager, at mødet afholdes som planlagt.

   

  Jf. Styrelsesvedtægten for stevnsskolerne deltager alle skolebestyrelsesmedlemmer, elev- og medarbejderrepræsentanter samt skole- og afdelingsledere.

   

  Mødested er endnu ikke fastlagt.

   

  På baggrund af resultaterne af kvalitetsrapporten 2018/19 foreslår forvaltningen, at dialogmødet afgrænses hovedsagligt til at omhandle en drøftelse af, hvordan elevtrivslen kan øges. I Stevns Kommune ses en faldende elevtrivsel, hvilket er en tendens, der ikke modsvares på landsplan.

  Det foreslås, at der gives en status på Coronakrisens påvirkning af folkeskolen, og det diskuteres, hvordan det blev oplevet fra forældresiden, herunder forbedringsforslag i en lignende situation.

  Det foreslås, at kommende budget 2021 diskuteres med forældrebestyrelserne.

   

  Dertil foreslår Børn og Læring, at BUL bemyndiger forvaltningen til at fastsætte endelig dagsorden efter indhentet udtalelser fra skolebestyrelserne.

   

   

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens §46a

   

  Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Stevns Kommune §21, stk. 1

  Økonomi

  Ingen økonomiske  konsekvenser

 • 175. De nationale test i skoleår 2019/2020 - orientering

  application/pdf icon stevns_kommune_-_orientering_om_udtagelse_af_skoler_til_obligatoriske_nationale_test_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen har den 25. marts 2020 modtaget brev fra Børne- og Undervisningsministeriet vedørende de nationale test i indeværende skoleår. Stevns Kommune har skoler og specifikke klassetrin, som af Børne- og Undervisningsministeriet er udtaget til at gennemføre obligatoriske nationale test. BUL orienteres om hvilke skoler, der er udtaget.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der er den 21. februar 2020 indgået aftale i folkeskoleforligskredsen om nationale test. Af aftalen fremgår det, at aftalepartierene for skoleåret 2019/2020 er enige om, at:

   

  • Den enkelte skole i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.
  • Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges af gennemføre de nationale test.
  • De 20 procent af landets skoler, som har præsenteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne, fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020

   

  Den 10. marts besluttede BUL (sag nr. 161), at beslutningskompetencen til at til- eller fravælge  gennemførelsen af de nationale test i indeværende skoleår, tildeles den enkelte skoleledelse. Jævnført modtagelsen af brev fra Børne- og Undervisningsministeriet annulleres BUL's beslutning for Store Heddinge Skole og Stevns Dagskole, som er udtaget til at gennemføre de obligatoriske test i indeværende skoleår:

   

  • Store Heddinge Skole er udtaget blandt de 20 procent af landets skoler med det laveste karaktergennemsnit i de bundne 9. klasseprøver i dansk og matematik. Store Heddinge Skole skal gennemføre alle ti obligatoriske test på de respektive klassetrin
  • Stevns Dagskole er udtaget blandt de 20 procent af landets skoler uden overbygning, der har de relativt dårligste resultater i de nationale test i dansk, læsning og matematik i 6. klasse. Stevns Dagskole skal gennemføre alle ti obligatoriske test på deres respektive klassetrin

   

  Ift. Store Heddinge skole, bemærker center for Børn og Læring, at de til afgangsprøve 2019 havde gennemsnitskarakter på 6,1, hvor socioøkonomien gav et forventet karaktergennemsnit på 6,3.

  For skoleårene 2017 -2019 samlet, har Store Heddinge skole en gennemsnitskarakter på 6,5, hvor socioøkonomien gav et forventet karaktergennemsnit på 6,5.

  Der er altså ikke tale om, at Store Heddinge skole i 2019, ej heller de forgangne år, har præsteret signifikant dårligere karakterer ved afgangsprøverne, end familiernes socioøkonomi tilsiger.

   

  For Stevns Dagskole bemærkes, at dette er Stevns kommunes tilbud til elever med særlige behov. Eleverne er børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, samt mulige indlærings- og adfærdsvanskeligheder. Børnene kan være normalt begavet, men kan have et fagligt efterslæb, på det tidspunkt de visiteres til Dagskolen. Det er derfor forventeligt ift. målgruppen, at scoren i nationale test vil være i den lave ende.

   

   

  Stevns Kommune har ligeledes specfikke klassetrin, som er udtaget som en del af repræsentativt udsnit, der pålægges at gennemføre de nationale test i indeværende skoleår. BUL's beslutning annulleres ligeledes for de udtaget klassetrin:

   

  • Hotherskolen, 7. klassetrin
  • Store Heddinge Skole, 8. klassetrin
  • Strøbyskolen, 4. klassetrin
  • Mindehøjskolen, 3. klassetrin

   

  De obligatoriske nationale test er dansk (læsning) i 2., 4., 6. og 8 klasse, matematik i 3., 6., og 8. klasse, engelsk i 4. og 7. klasse og fysik/kemi i 8. klasse.

   

  Skoleledelserne er orienteret om modtagelsen af Børne- og Undervisningsministierets brev, hvori det anbefales at skolerne venter med at gennemføre testene til den midlertidlige lukning af skolerne er slut. Testperioden slutter den 30. april 2020 og fraværsperioden er aktuelt fastsat fra den 18. maj 2020 til og med den 4. juni 2020. Børne- og Undervisningsministeriet vurderer løbende situationen omkring den midlertidige lukning af skolerne grundet coronavirus og melder nærmere ud til skolerne, hvis der sker ændringer i anbefalingerne vedrørende testafholdelse.

   

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

 • 176. Udsættelse af godkendelse af Kvalitetsrapport 2018/19 - orientering

  application/pdf icon bekendtgoerelse_om_kvalitetsrapporter_i_folkeskolen_0.pdf

  Resume

  Forvaltningen har den 17. marts 2020 modtaget information fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om, at der er udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. BUL får orientering om udstedelsen af bekendtgørelsen, da det ændrer godkendelsesprocessen i Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Børn og læring har 17. marts modtaget information om, at der udstedt ny bekendtgørelse om folkeskolernes kvalitetsrapport. Den medfører, at der er en række nye oplysninger, der skal indgå i kvalitetsrapporten. Informationen blev modtaget efter BUL´s behandling af kvalitetsrapport på udvalgets marts-møde.

  Ændringer i bekendtgørelsen

   

  Den nye bekendtgørelse udstedes som følge af en ændring af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen, for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

   

  Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Dette sker som opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.klasseprøver.

   

  Ændring i godkendelsesprocessen i Stevns Kommune

   

  BUL godkendte kvalitetsrapporten 2018/19 på møde den 10. marts 2020 (sag nr. 152) og rapporten var ligeledes klargjort til endelig godkendelse ved KB den 23. marts 2020.

   

  I den nye bekendtgørelse er der således foretaget ændringer, som betyder, at BUL's godkendelse annulleres, idet der skal indarbejdes nye oplysninger i kvalitetsrapporten 2018/19, der blandt andet omhandler skoleledelsernes planlagte ressourceanvendelse i indværende skoleår vedrørende:

   

  • den evt. planlagte konvertering af den understøttende undervisning
  • frigivelse af midlerne ved reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen
  • tilførelsen af midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning

   

  I forbindelse med der blev frigjort midler som følge af den forkortede skoledag for indskolingen, besluttede kommunalbestyrelsen at lade midler blive på den enkelte skoles bevilling. Konkret brug af midlerne har derfor været under den enkelte skoleledelses disposition.

   

  På grund af bekendtgørelsens sene udstedelse, er fristen for BUL's og KB's godkendelse af kvalitetsrapporten 2018/19 ændret til den 1. juni 2020. Fristen er fastsat jf. bekendtgørelsens §13.

   

  Forvaltningen har været i dialog med skoleledelserne om de nye indholdskrav til rapporten. Skoleledelserne udarbejder redegørelser, som vedlægges kvalitetsrapporten som bilag. Der klargøres en ny godkendelsessag til BUL's maj møde, hvorefter kvalitetsrapporten får videre til endelig godkendelse hos KB inden den 1. juni 2020.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (nr. 204 af 13. marts 2020)

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

 • 177. Diverse orienteringer - BUL 15. april 2020 (Lukket)

 • 178. Underskriftsark (Lukket)