Referat

 • 24. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 19. maj 2020.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Dagsorden godkendt.
   Leder af Fritidsområdet Yasmina Zacares blev udpeget som mødeleder i formandens og næstformandens fravær.
 • 25. Økonomisk overblik - maj 2020

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._maj_2020.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Orientering taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2020:

  • Lokaletilskud til fritidsforeninger kr. 19.627,38
  • Aktivitetstilskud kr. 14.380,54
  • Løntilskud til aftenskolerne kr. 1.298,58
  • Lokaletilskud til aftenskolerne kr. -62.816,37
  • Uddannelsespuljen kr. 176.680,50
  • Udviklingspuljen kr. 45.762,16

  Totalt set er der kr. -27.509,87 til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

 • 26. Økonomiske konsekvenser efter corona lockdown

  Resume

  Danmark lukkede ned medio marts 2020 grundet covid-19. Dette medførte, at alle foreningers og aftenskolers aktiviteter lukkede - alt fra ugentlige træninger, opvisninger, generalforsamlinger, træningslejre m.v.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der ydes tilskud til foreninger og aftenskoler efter det allerede givne tilsagn om tilskud for 2020. Dog stadig med kravet om, at der skal være en faktisk udgift.
  2. det drøftes, hvorvidt aktivitetstilskud for 2021 tager udgangspunkt i 2019 medlemstal for de foreninger, der oplever et markant fald i deres medlemstal som følge af covid-19. Såfremt punktet tiltrædes, fastsættes der en minimumsprocentsats for et evt. fald i medlemstal.
  3. løntilskud 2020 til aftenskoler ydes efter lønudgifter, og at der ses bort fra hold, der ikke er afviklet i 2020 i corona lockdown perioden.
  4. der kun ydes tilskud fra uddannelsespuljen til gennemførte kurser, eller såfremt foreningen ikke har kunnet få kursusudgiften refunderet ved aflysning af kurser.
  5. godkendte folkeoplysende foreninger der ikke modtager hverken lokale- eller aktivitetstilskud har mulighed for at søge økonomisk hjælp af 2020 midler.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Indstilling imødekommet.
  2. Indstilling imødekommet dog uden minimumsprocentsats. Der vil blive sammenlignet medlemstal 1-2 år tilbage for alle foreninger. Der fortages en konkret vurdering af foreningernes evt. fald i medlemstal i februar 2021.
  3. Indstilling imødekommet.
  4. Indstilling imødekommet.
  5. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har før coronakrisen indtræf givet tilsagn om aconto tilskud til lokale-, uddannelses- og løntilskud. Tilskud for 2020 er fastholdt og rateudbetalinger for aconto tilskud følger forsat det udbetalingsinterval, der er udmeldt ved tilsagnsskrivelserne.

   

  Foreninger og aftenskoler har ikke haft aktiviteter siden lockdown midt marts. Ultimo april er få udendørsaktiviteter startet op, men der har ikke været normal drift i foreningerne og aftenskolerne siden lockdown.

   

  Ovenstående har medført usikkerhed vedr. medlemsfastholdelse og økonomisk, ved manglende indbetaling af medlemskontingent, hvilket vil få konsekvenser for foreningernes fortsatte eksistens. Derudover har mange foreninger måttet aflyse forårsopvisninger og stævner, samt udskyde deres generalforsamlinger.
  Sidstnævnte har givet udfordringer omkring regnskabsaflæggelse til forvaltningen, idet der skal afregnes aconto tilskud for 2019 baseret på regnskab godkendt af generalforsamlingen. Forvaltningen har modtaget foreløbige regnskaber og har derudfra fortaget afregninger. Forvaltningen får i takt med genåbningen af Danmark løbende de godkendte regnskaber, som foreningerne har godkendt på deres generalforsamlinger. Forvaltningen forventer ikke markante ændringer i regnskaberne, hvorfor den nuværende afregning fastholdes.

  Kulturministeriet har på baggrund af ovenstående opfordret kommunerne til at fastholde budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne er aflyst. Dertil er der vedtaget en ekstraordinær bekendtgørelse til Folkeoplysningslovens krav om tilbagebetaling, der giver mulighed for, at kravet om uforbrugte midler kan fraviges (se afsnittet Lovgrundlag).
  Derved er der givet lovhjemmel til, at kommunerne kan udbetale støtte til aftenskoler og folkeoplysende foreninger, og dermed være med til sikre foreningslivet et økonomisk grundlag til at klare sig gennem coronakrisen.

  Vi har i Stevns Kommune enkelte godkendte folkeoplysende foreninger, der ikke modtager lokale- og aktivitetstilskud. Disse foreninger har samme udfordringer og vil også mærke de økonomiske konsekvenser, samt bekymringen omkring medlemsfastholdelse.

   

   

  Lovgrundlag

  BEK nr. 320 af 30/03/2020
  Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/320

   

  I medfør af § 10 og § 11 i lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 fastsættes:

  § 1. Kommunalbestyrelsen opfordres til under de helt ekstraordinære forhold, som følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, i et tæt samarbejde med foreningerne at afbøde de afledte virkninger på folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Målet hermed er, at folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde herunder lærere, undervisere, ledere og andre ansatte kan sikres bedst muligt inden for de helt ekstraordinære rammer, som forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 nødvendiggør.

  Den folkeoplysende voksenundervisning

  § 2. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acontobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for foreninger for folkeoplysende voksenundervisning i folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 og regler fastsat i medfør heraf, herunder § 10 i bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven kan således fraviges i perioden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

  § 3. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det allerede planlagte og/eller udmeldte tilskud og udbetale dette herunder forud i rater eller forud som acontobeløb efter folkeoplysningslovens §§ 15, 16, 19, 25 og 26 for året 2020 til den enkelte frivillige folkeoplysende forening i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer de frivillige folkeoplysende foreninger i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for frivillige folkeoplysende foreninger i Folkeoplysningslovens §§ 15, 16 25 og 26 og regler fastsat i medfør heraf, kan således fraviges i perioden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

  Ikrafttrædelse

  § 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

  Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra den 9. marts 2020

  Økonomi

  Egen budgetramme på det folkeoplysende område. Budget 2020, samt evt. regulering af 2019 aconto tilskud. Der vil evt. også være en økonomisk konsekvens inden for budgetrammen i 2021. Denne vides endnu ikke, men vil først blive synlig i løbet af 2021.

 • 27. Opgørelse over lokaletilskud for 2019 - folkeoplysende foreninger

  application/pdf icon afregning_af_aconto_lokaletilskud_2019.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. vedlagte opgørelse godkendes, og de foreninger der har et mindreforbrug opkræves det for meget udbetalte aconto tilskud.
  2. der i henhold til tidligere års praksis ikke udbetales for merforbrug.
  3. der udpeges fem foreninger, der indkaldes til tilsyn.
  4. de fem foreninger der indkaldes til tilsyn, også bliver kontrolleret på deres aktivitetstilskud for 2019.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Indstilling imødekommet.
  2. Indstilling imødekommet.
  3. Endeslev Vråby Idrætsforening, Rideklub Strålen, Stevns Civile Hundeførerforening, Vallø Golfklub og Sigerslev Håndboldklub.
   Udvalget ønsker, at Endeslev Vråby Idrætsforenings tilsyn fortages af en ekstern revisor, da det de tidligere år har været forvaltningen, der har fortaget tilsynet.
  4. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har gennemgået alle indkomne regnskaber for 2019 med henblik på endelig afregning af lokaletilskud for 2019.

   

  Der har samlet været et mindreforbrug på i alt kr. 205.985,21.

  Økonomi

  Afregning af lokaletilskud 2019.

 • 28. Opgørelse over løntilskud for 2019 - folkeoplysende aftenskoler

  application/pdf icon afregning_af_loentilskud_2019.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. vedlagte opgørelse godkendes og de aftenskoler, der har et mindreforbrug og/eller ikke har anvendt deres 10% til debatskabende aktiviteter opkræves det for meget udbetalte aconto tilskud.
  2. der i henhold til tidligere års praksis ikke udbetales for merforbrug.
  3. der udpeges en aftenskole til tilsyn.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Indstilling imødekommet.
  2. Indstilling imødekommet.
  3. AOF Østsjælland.

   

  Sagsfremstilling

  Alle indkomne regnskaber/opgørelser for 2019 er gennemgået med henblik på endelig afregning af løntilskud for 2019.

   

  Der har været et samlet mindreforbrug på i alt kr. 65.386,73.
  Størstedelen af dette beløb er fra FOF Køge Bugt (kr. 29.169,26).

   

  Økonomi

  Afregning af løntilskud 2019.

 • 29. Ekstraordinært lokaletilskud - Hellested Idrætsforening

  application/pdf icon hellested_idraetsforening.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Ansøgningen imødekommes med 76%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 3.230,00.

  Sagsfremstilling

  Hellested Idrætsforening opstartede deres egen billardklub for fem år siden med henblik på at udvide foreningens aktivitetstilbud.

   

  Foreningens klubhus og billardbord er blevet anvendt flere gange ugentlig året rundt af mange medlemmer, og efter fem år trænger billardklædet til at blive udskiftet, så Hellested Idrætsforening forsat kan opretholde deres billardaktivitet.

   

  Hellested Idrætsforening har indhentet et tilbud på et nyt billardklæde (se vedlagte bilag), og søger om et ekstraordinært lokaletilskud på i alt kr. 4.250,00.
   

  (Foreningen modtager kr. 52.221,88 i aconto lokaletilskud for 2020)

  Økonomi

  Lokaletilskud 2020 - Godkendt folkeoplysende foreninger.

   

 • 30. Ekstraordinært lokaletilskud - Strøby Skytteforening

  application/pdf icon stroeby_skytteforening_.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Ansøgning imødekommes med 76% af de faktiske udgifter. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 33.949,96.

  Sagsfremstilling

  Strøby Skytteforening har igennem det sidste års tid renoveret deres skydebaner, og foreningen mangler nu kun, at opføre et boksrum til våbenopbevaring, for at deres medlemmer på lovligvis kan have deres våben opbevaret i foreningen.

  Strøby Skytteforening har på nuværende brugt kr. 350.000 på renoveringen af skydebaner, og kassen er nu ved at være tom, hvorfor foreningen ansøger om tilskud til indkøb af en sikret boksdør og et alarmanlæg. Strøby Skytteforening står selv for opførelse af rummet samt indkøb af de øvrige materialer.

  Foreningen har indhentet følgende tilbud (se vedlagte bilag):

  • Alarmanlæg fra Actas på kr. 26.671,00 ekskl. moms.
  • Sikret boksdør på kr. 18.000,00 ekskl. moms.

   

  Strøby Skytteforening søger om et ekstraordinært lokaletilskud på i alt kr. 44.671,00.

  (Foreningen modtager kr. 9.817,50 i aconto lokaletilskud for 2020)

   

   

  Økonomi

  Lokaletilskud 2020 - Godkendt folkeoplysende foreninger.

 • 31. Aconto løntilskud 2020 - LOF Stevns

  application/pdf icon lof_stevns.pdfapplication/pdf icon aftenskolernes_loentilskud_2020.pdfapplication/pdf icon lof_stevns_.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgning drøftes og evt. yderligere tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, John Dalsgaard Jensen, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Sagen genoptages på Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. oktober, hvor LOF Stevns indsender en status på henholdsvis foråret og efterårets hold i 2020.

   

  Sagsfremstilling

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2019 blev de godkendte folkeoplysende aftenskolers ønsker til løntilskud i 2020 behandlet, herunder LOF Stevns ansøgning. 

  I sagsfremstillingen fremgår alene LOF Stevns' ansøgning om løntilskud til eksisterende aktivitetstimer/hold, hvorfor deres ansøgning vedr. udvidelse af aktivitetstimer/hold ikke er blevet behandlet.

  På nuværende står LOF Stevns til at modtage kr. 329.701,71 i aconto løntilskud i 2020.
  LOF Stevns' oprindelige ansøgning er på kr. 1.050.000, såfremt Folkeoplysningsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen med de 69%, modtager LOF Stevns kr. 423.203,83 i aconto løntilskud i 2020.

  LOF Stevns har i 2019 haft et merforbrug på i alt kr. 77.863,50. I 2018, 2017 og 2016 har aftenskolen skulle tilbagebetale henholdsvis kr. 11.309,29, kr. 784,38 og kr. 40.411,08.

   

   

  Økonomi

  Aftenskolernes løntilskud 2020.

 • 32. Forenings godkendelse - LimeLight BoardSport Club

  application/pdf icon vedtaegter_limelight_club.pdfapplication/pdf icon limelight_club_stiftende_generalforsamling_referat.pdf.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. foreningen bliver en godkendt folkeoplysende forening.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, John Dalsgaard Jensen, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  LimeLight BoardSport Club søger om at blive en godkendt folkeoplysende forening.

   

  Foreningen blev stiftet den 11. november 2019 og har hjemsted i Rødvig, Stevns Kommune.

   

  LimeLight BoardSport Clubs formål er at fremme windsurfing, surfing, SUP, foiling, kite & boardSport som helhed og integrere sporten i lokalmiljøet på en positiv måde.
  Klubben vil arrangere kapsejladser såvel som ture, foredrag, undervisning og andre arrangementer, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, vil de fremme og styrke vandsportsmiljøet lokalt såvel som i Danmark.

   

  Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og Køge Bugt Kredsen, og er undergivet disse vedtægter og bestemmelser.

 • 33. Forenings godkendelse - Alpha Esport Stevns

  application/pdf icon vedtaegter.pdfapplication/pdf icon referat_af_stiftende_generalforsamling.pdfapplication/pdf icon brev_til_folkeoplysningsudvalget.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. foreningen bliver en godkendt folkeoplysende forening.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Alpha Esport - Stevns søger om at blive en godkendt folkeoplysende forening.

  Foreningen blev stiftet den 6. marts 2020 og har hjemsted i Store Heddinge, Stevns Kommune.

  Alpha Esport - Stevns har til formål at skabe et socialt og sportsligt fællesskab, der giver børn, unge og voksne positive oplevelser og sunde vaner i fællesskab med andre.

  Foreningen har en klar vision om at sætte Stevns på landkortet for e-sport i Danmark.
  I vedlagte bilag beskrives foreningens vision, målgruppe, planlagte aktiviteter, samt hvilke tilskud de på sigt forventer at søge.

  Foreningen er tilsluttet DGI samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, og er undergivet disse vedtægter og bestemmelser.

   

 • 34. Uddannelsespuljen - Klintekongen Gruppe DDS

  application/pdf icon klintekonge_gruppe.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 7.665,00.

  Folkeoplysningsudvalget, 25. februar 2020, pkt. 11:

  Sagen vil blive behandlet til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.

   

  Folkeoplysningsudvalget, 31. marts 2020, pkt. 22:

  Deltog ikke ved behandling sagen: Jørgen Larsen

  1. De 10 Førstehjælpskurser imødekommes med 70% (10 kurser á kr. 800).
   Folkeoplysningsudvalget ønsker yderligere information om indholdet i de øvrige kurser, hvorefter sagen vil blive genbehandlet til udvalgets møde den 19. maj 2020.

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Klintekongen Gruppe DDS fokuserer meget på udvikling af deres medlemmer (herunder nuværende og kommende ledere) både socialt og personligt. Til det formål har Det Danske Spejderkorps (DDS) udviklet en række kurser, som foreningen har haft stor glæde af, dette ønsker de naturligvis at fortsætte.

  Klintekongen Gruppe DDS ansøger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

   

  • 10 x Førstehjælpskurser - fornyelse á kr. 800,00
   Bevilliget på Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020.
  • 4 x Påskekursus á kr. 710,00 (Aflyst grundet covid-19.)
  • 3 x Puf kursus DDS á kr. 950,00 (Aflyst grundet covid-19.)
  • 2 x Plan Start á kr. 1.400,00
   Plan-start er det første Plan-kursus, som spejderne møder, når de er rykket op som tropsspejdere. Spejderne er 12-13 år, og de har typisk ikke været tropsspejdere i mere end nogle få måneder. Plan-start er tænkt som et oplevelses- og færdigheds-baseret kursus, der er bygget op omkring et eller flere forløb, som kursisterne skal tage aktiv del i.
   Kursisten får bl.a. mulighed for at udvide og bruge deres praktiske færdigheder, introduktion til metoder til at kunne planlægge en aktivitet og introduktion til medbestemmelse
  • 2 x Plan 1-2 á kr. 1.400,00
   På Plan 1-kurset skal kursisten introduceres til spejdermetoden og den indbyrdes sammenhæng mellem elementerne samt Spejderlov og -løfte. Kursisten får bl.a. styrket sine praktiske færdigheder, inspiration til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af og redskaber til at planlægge et patruljemøde/-forløb.
   Plan 2-kurset bygger naturligt videre på Plan 1-kurset. Spejderne er 14-15 år og har ca. to-tre års erfaring som tropsspejdere. Kursisten får bl.a. redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere et patruljemøde/-forløb, mentale og fysiske udfordringer og oplevet, at der er plads til forskellighed - også i patruljen m.v.
  • 1 x Plus á kr. 1.500,00
   Formålet med PLUS-start er, at kursisten tager hjem med en idé til og en plan for, hvad denne vil bruge sin seniortid på. Kursusindholdet har fokus på den enkelte kursists behov, det kan være ift. den seniorsituation, kursisten befinder sig i hjemme (eksempelvis ingen klan, nystartet klan, etableret klan). På PLUS-start får kursisten kendskab til redskaber og værktøjer, der sætter kursisten i stand til at definere og lave en egen klan med en god klanstruktur, herunder arbejde med gruppedynamik, kendskab til og mod på at udforske mulighederne inden for seniorarbejdet i og udenfor gruppen.
  • 1 x Forkursus gilwell á kr. 2.800,00
   Kursus for Gilwellspejdere har til formål at understøtte gruppelederens videre personlige udvikling og udvikling som spejderleder, skabe rum for dialog om spejderarbejdet og motivere til fortsat engagement i Det Danske Spejderkorps.
  • 1 x DDS Weekendkursus á kr. 1.050,00
   DDS sætter rammerne, der giver rum for fordybelse og udvikling af de færdigheder, der betyder allermest for den enkelte leder. Det er nu, deltagerne har muligheden for at skabe sin helt egen røde tråd i deres lederuddannelse, uanset om deres udgangspunkt er at lære helt nye færdigheder fra bunden, eller genopfriske og fordybe sig yderligere i de mange spændende emner, som tilbydes. De topmotiverede instruktører sætter rammerne om din markedsplads, og sammen sikrer vi gode spejderoplevelser, ny viden, erfaringsudveksling og ikke mindst suset af at være mange klanspejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer på kursus samtidig.

    

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 10.950,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 35. Uddannelsespuljen - Stevns Folkedansere

  application/pdf icon stevns_folkedansere.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 3.500,00.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Stevns Folkedansere søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Instruktøruddannelse DRAGT.

   

  Uddannelsen giver en kompetent indføring i de danske folkedragter samt kulturarven indenfor tekstilformidling. Uddannelsen henvender sig til alle tekstil- og dragtinteresserede i Norden.

   

  Uddannelsen er baseret på faste hold efter det antal år, man har deltaget, men med fællestimer om aftenen. Den omfatter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. Ved afslutningen har kursisterne gennemgået de grundlæggende teknikker, som vi finder brugt på danske folkedragter, indenfor tilskæring, sy teknik og broderi. Kursisterne får desuden gennem foredrag og studier af landlige klædedragter fra ca. 1750 til 1860 kendskab til den kulturhistoriske baggrund i den periode, hvor dragterne blev brugt. 

   

  Nytteværdi: Stevns Folkedansere får flere medlemmer, som kan de grundlæggende syteknikker bag dragterne, og derved sy dragter af godt håndværk til foreningens danseglade børn og unge.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 5.000,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 36. Udviklingspuljen - SHS Stevns

  application/pdf icon shs_-_stevns.pdfapplication/pdf icon shs_-_stevns_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgning drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Ansøgningen imødekommes med kr. 10.000,00.

  Sagsfremstilling

  SHS Stevns søger om tilskud fra Udviklingspuljen til 14 våddragter til bl.a. undervisning i livredning i åbent vand.

   

  Åbent vand er et forløb, der giver ekstra gode muligheder for at fokusere på selv- og livredning samt sikker adfærd i og omkring vand.

   

  Bl.a. som følge af coronakrisen ansøger Svømmeklubben SHS Stevns kr. 20.650 i støtte til indkøb af våddragter.

   

  Under normale forhold servicerer klubben hver uge over 800 medlemmer i svømning, livredning og andre vandaktiviteter.

   

  SHS Stevns vil gerne kunne tilbyde, indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger, træning i åbent-vand svømning og livredning, fremadrettet som alternativ til og en god mulighed nu, hvor klubben ikke kan være indendørs i svømmehallen.

   

  Svømmeklubben udbyder, hvert år aktiviteter som Aqua Camp og Ocean Rescue Camp. Aktiviteterne er en del af Stevns Kommunes 'Aktiv Sommer', der er aktiviteter, målrettet alle kommunens børn. SHS-Stevns afvikler også åbent-vand arrangementer, primært for klubbens livreddere, instruktører og konkurrencesvømmere (nuværende og kommende trænere og hjælpetrænere).

  Tidligere har klubben benyttet/lånt den kommunale institution Ung Stevns' våddragter, men kan ikke længere 'slide' på deres materiel.

   

  SHS Stevns har herudover ansøgt om midler til yderligere indkøb af våddragter hos Trygfonden (kr. 45.000) og Dansk svømmeunions livredningspakke(kr.10.000).

  Økonomi

  Udviklingspuljen.

 • 37. Retningslinjer for aktivitetstilskud

  application/pdf icon retningslinjer_for_aktivitetstilskud.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020(sag nr. 17) blev det besluttet, at retningslinjerne for aktivitetstilskud drøftes på næstkommende udvalgsmøde.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. gældende retningslinjer for aktivitetstilskud drøftes.
  2. udvalget fastlægger om den nuværende ordning skal forsætte, eller om der skal fastlægges en ny tilskudsordning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Drøftet.
  2. Retningslinjer for aktivitetstilskud genoptages i efteråret, når udvalget kan mødes fysisk igen.

   

  Sagsfremstilling

  Nuværende retningslinjer for aktivitetstilskud giver godkendte folkeoplysende foreninger mulighed for at søge om støtte til børn og unge bosiddende i Stevns Kommune i alderen 0-25 år.

  Aktivitetstilskuddet fordeles forholdsmæssigt efter et pointsystem således:

  • et aktivitetsmedlem fra 0 år til og med det fyldte 18. år udløser 2 point
  • et aktivitetsmedlem fra 19 år til og med det fyldte 25. år udløser 1 point
  • et aktivitetsmedlem fra 26 år og opefter udløser 0 point

   

  Et aktivitetsmedlem er en cpr.-person og kan kun tælle med en gang i foreningens medlemstal. Dette gælder også selvom personen deltager i flere aktiviteter i foreningen.

  Æresmedlemmer og passive medlemmer medregnes ikke.

  Foreningernes samlet aktivitetstilskud kan ikke overstige den enkelte forenings samlede årlige kontingentindtægt, her medtages kun faktisk indbetalt kontingent i regnskabsåret, og ikke kontingenttilgodehavender(restancer).

   

  Procedure:  
  Foreningen indsender ansøgning senest den 1. februar i tilskudsåret. På et til formålet udarbejdet skema oplyses foreningens medlemstal for året forud for tilskudsåret.

  Foreningens oplyste tal omregnes af forvaltningen til point og indgår forholdsmæssigt sammen med de øvrige tilskudsberettigede foreningers pointtal til fordeling af årets aktivitetstilskudspulje.

  Alle ansøgende folkeoplysende foreninger, jf. Folkeoplysningslovens kap. 5, med medlemmer under 26 år tildeles et grundtilskud fastsat af Folkeoplysningsudvalget (kr. 2.500).

  Aktivitetstilskud efter ”pointordningen” tildeles kun foreninger hvor min. 10 % af foreningens samlede antal aktive medlemmer (her medtages også ”udenbys” medlemmer) er under 26 år.

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningslovens kapitel 5, Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

  § 15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf., §§ 1 og 14.

  § 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. § 1 og § 14, stk. 1.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen anviser lokaler, jf. kap. 6, til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Foreningen skal opfylde tilskudsbetingelserne i loven, men det er ikke en betingelse, at der gives tilskud til aktiviteten.

 • 38. Uddannelsespuljen - kurser arrangeret foreningerne imellem

  application/pdf icon retningslinjer_uddannelsespuljen.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. marts 2020(sag nr. 21) blev det besluttet, at retningslinjerne for Uddannelsespuljen, herunder tilskud til kurser arrangeret foreningerne imellem, drøftes på næstkommende udvalgsmøde.

   

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. gældende retningslinjer for Uddannelsespuljen drøftes.
  2. udvalget fastlægger om den nuværende ordning skal forsætte, eller om der skal fastlægges en ny tilskudsordning.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Drøftet.
  2. Retningslinjer for Uddannelsespuljen genoptages i efteråret, når udvalget kan mødes fysisk igen.

   

   

  Sagsfremstilling

  Nuværende retningslinjer for Uddannelsespuljen giver godkendte folkeoplysende foreninger mulighed for at søge om støtte til uddannelse af ledere og instruktører.
  Der gives alene tilskud til kurser, hvor ledere og instruktører kvalificerer sig til deres foreningsarbejde f.eks. trænerkurser, bestyrelseskurser og lignende.

   

  De nuværende retningslinjer gør det muligt for godkendte folkeoplysende foreninger at søge om tilskud til kurser arrangeret af diverse forbund, private og foreningerne internt eller imellem.

  I forbindelse med nærværende sag har Kultur & Fritid talt med DGI, som beretter, at 9 ud af 10 gange er det billigere, at foreningerne arrangere kurserne internt eller imellem sig.
  Dette skyldes, at foreningerne ofte spare udgifter iht. kørsel, leje af lokaler, administration mv.
  DGI påpeger ligeledes vigtigheden af, at Folkeoplysningsudvalget kan skelne mellem hjælp og uddannelse - kursusbeviserne er ikke gratis, og det bør ikke koste penge for den enkelte forening, at uddanne de øvrige foreninger. Det er altså ganske naturligt, at der vil være en mindre kursusudgift ved intern/lokal uddannelse.
  Stevns Kommune skal være privilegerede over, at det kan lade sige gøre at uddanne foreningerne internt – det er tegn på trivsel i foreningslivet og ikke mindst dygtige og samarbejdsvillige foreninger.

 • 39. Diverse orienteringer - FOU den 19. maj

  application/pdf icon danmark_i_bevaegelse_introducerende_notat.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.
  4. orientering tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Ad. 1: Orientering taget til efterretning

  • LOF Stevns og Endeslev Vråby IF er endnu ikke vendt tilbage omkring deres forhøjede ansøgninger om lokaletilskud i 2020. Dette giver en udfordring mht. udbetaling af 2. rate af aconto lokaletilskud den 15. august for Endeslev Vråby IF's vedkommende, da Folkeoplysningsudvalget først vil kunne behandle sagen på deres næste udvalgsmøde den 27. august 2020.
   For LOF Stevns' vedkommende vil det give en udfordring, når afregning skal ske ved dokumenteret udgift.
  • Aktiv Sommer bliver igen i år en realitet, dog i et betydeligt begrænset omfang grundet covid-19. Der er en del aflyste aktiviteter samt en del aktiviteter, hvor deltagerantallet er reduceret. De aktiviteter der forsat står til at blive afviklet, vil løbende blive tilpasset Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.
  • Stevnshallen er gået i gen-udbud. Dette forlænger i første omgang processen et par måneder. Det er dog endnu uvist, om det også vil få konsekvenser for indvielsen af den nye hal.
  • Halfordeling for sæsonen 2020/2021 er faldet på plads for de fleste haller. For Hårlevhallens vedkommende vil der igen i år være et fælles halfordelingsmøde. Dette sker via Skype den 26. maj kl. 19.00-20.30. Fritid samt halinspektøren deltager på mødet.
   Det har ikke været nødvendigt at indkalde brugerne af de øvrige haller.
  • Forvaltningen har modtaget en henvendelse om, at Rødvig Gymnastik & Idrætsforening ikke indhenter de nødvendige børneattester. Dette har Kultur & Fritid undersøgt og kan konstatere, at alt sker efter lovgivningen og gældende procedurer.
  • Der vil i løbet af efteråret blive afholdt en række kurser i samarbejde med Frivillighedscentret og DGI, herunder ”Train the trainer”, ”Få flere unge med i fællesskabet” samt et ungekursus henvendt til teenagepiger. Alle tre kurser er i ABC regi http://www.abcmentalsundhed.dk/ .
  • Syddansk Universit har gang i den hidtil største landsdækkende undersøgelse som omhandler danskernes bevægelsesvaner - I daglig tale "Danmark i bevægelse" (se vedlagte bilag). https://www.sdu.dk/da/forskning/danmark_i_bevaegelse

  Ad. 2: Intet at bemærke.

   

  Ad. 3: Orientering taget til efterretning.

   

  Ad. 4: Orientering taget til efterretning.

   

  Ad. 5: Folkeoplysningsudvalget ønsker retningslinjer for Stevnske medaljetagere drøftet. Forvaltningen undersøger den videre proces.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.
  3. Strøby Egede Danseforening har på generalforsamling den 19. januar 2020 opløst foreningen.
  4. Følgende foreninger har ændret bestyrelse:
  • AIK 65 Strøby Gymnastik
  • Strøby Aktive Seniorer
  • Stevns Fotoklub
  • Stevns Billardklub
  • Sejlklubben Rødvig Stevns
  • Varpelev Seniormotion
  • Modeljernbaneklubben