Referat

 • 316. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 28. februar 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Sag nr. 333 udgår af dagsordenen.

  Dagsorden godkendt.

 • 317. Ændring af Stevns Kommunes styrelsesvedtægt - 2.. behandling

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_pr_1_marts_2019_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med forvaltningens arbejde vedr. nedsættelse af et kommende § 17 stk. 4 udvalg er det konstateret, at der er behov for en mindre teksttilføjelse til styrelsesvedtægtens § 17.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. § 17 i Stevns Kommunes styrelsesvedtægt tilføjes med teksten "Kommunalbestyrelsen beslutter, hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med stillingtagen til udvalgets sammensætning"

   

  Kommunalbestyrelsen, 24. januar 2019, pkt. 302: 

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Sejer Folke Henriksen (Ø)

   

  Indstillingen godkendt.

   

  Liste O stemmer imod.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Indstillingen godkendt.

  Imod stemte 4 medlemmer (N + O), som ikke støtter etableringen af det aktuelle § 17, stk. 4 udvalg.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af et § 17 stk. 4 udvalg er det konstateret, at der er behov for en mindre teksttilføjelse af styrelsesvedtægtens § 17.

   

  § 17 i Stevns Kommunes styrelsesvedtægt tilføjes således med teksten "Kommunalbestyrelsen beslutter, hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med stillingtagen til udvalgets sammensætning".

   

  En ændring i den kommunale styrelsesvedtægt skal ske ved 2 behandlinger med min. 6 dages mellemrum. Første behandling er således 24. januar 2019 og 2. behandling 28. februar 2019

  (såfremt forslaget sendes til 2. behandling). Ved en godkendelse vil ændringerne træde i kraft pr. 1. marts 2019.

   

  Kommunalbestyrelsens forretningsorden vil tilsvarende blive konsekvensrettet ved en godkendelse.

   

  På vedlagte bilag er tilføjelsen markeret med rød skrift.

 • 318. Kommuneplantillæg nr. 5 og 6 for Nicolinelund etape 3.1 og 3.2 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon hvidbog_kp_tillaeg_nr._5_og_6._0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._6_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._5_0.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og 6 for Nicolinelund etape 3.1 og 3.2 endeligt

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

  1. Kommuneplantillæg nr. 5 for Rammeområde 3.B.11 for Nicolinelund etape 3.1 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

  2. Kommuneplantillæg nr. 6 for Rammeområde 3.B.12 for Nicolinelund etape 3.2 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

  3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen. 

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 236:

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V) Jørgen Larsen (N), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) kan anbefale indstilling 1, 2 og 3.

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker dokumentation for at der er indgået en skriftlig aftale om benyttelse af Hybenrosevej.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 216:

  PMT's indstilling anbefales af Anette Mortensen (V) og Steen S. Hansen (A).

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT.

  Bjarne Nielsen (V), Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Steen Nielsen (A) og Mogens Haugard Nielsen (N) tager forbehold.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  PMT's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder protokollering fra ØU..

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø fremlægger forslag til Kommneplantillæg nr. 5 og nr. 6 til behandling af de indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden samt indstiller til endelig vedtagelse af Kommneplantillæg nr. 5 og 6.

   

  Forslagene har været udsendt i offentlig høring i 8 uger sammen med lokalplanforslag 184 og 190 for Nicolinelund etape 3.1 og 3.2. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 60 borgere deltog.

   

  Formålet med kommuneplantillæggene er, at ændre afgrænsningen melllem kommuneplanens rammeområde 3.B.11 og 3.B.12, således at vejadgangen til første etape 3.1 optages i lokalplan 184 i steden for i lokalplan 190, som er etape 3.2.

   

  Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar til henholdvis Kommuneplantillæg nr. 5 og nr. 6.

   

  Høringssvarene vedrører følgende emner: 

  1. Redegørelsen skal indeholde vurdering i forhold til bilag IV arter (imødekommet)

  2. Nødvendigheden af at ændre rammerne, da området sagtens kan rumme vejadgangen (ikke imødekommet).

  3. Nødvendigheden af nye kommuneplantillæg, kort tid efter Kommuneplan 2017 vedtagelse (ikke imødekommet).

   

  Skema med de indkomne høringssvar samt forvaltningens vurdering og ændringsforslag er vedlagt sagen, jf. bilag 1.

  Miljøstyrelsen har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at kommuneplantillæggene ikke indeholder en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV arter, med hensvisning til § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Teknik og Miljø har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslagene og miljøscrening af kommuneplantillæg og lokalplaner vurderet planernes påvirkning på bilag IV arter. De fremtidige aktiviteter forventes ikke, at have negativ påvirkning på dyrelivet. Der tilføjes på denne baggrund en beskrivelse af planernes påvirkning på yngle- og rasteområder for bilag IV arter i kommuneplantillæggenes redegørelsesdel, jf. bilag 1. Derudover foretages der ingen ændringer i kommuneplantillæggene. 

  Teknik og Miljø vurderer ikke, at den foreslåede ændring er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af forslaget.

   

  Der er forud for udarbejdelse af kommuneplantillæggene foretaget en screening af planernes forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at kommuneplantillæggene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillæggene. Denne beslutning er offentliggjort sammen med kommuneplantillæggene. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 6. september 2018 at sende Forslag til lokalplan 184 og 190 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 5. og nr. 6 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 319. Lokalplan 184 for Nicolinelund etape 3.1 - behandling af indsigelser

  application/pdf icon hvidbog_lp_184_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lp_184_moelbak_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_184_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_184_1_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_3_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_4a_0.pdfapplication/pdf icon hoerinssvar_lp_184_4b_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_184_4c_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_4d_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvarlp184_moelbak_1_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_184_moelbak2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp184_moelbak3_0.pdf

  Resume

  KB skal vedtage forslag til Lokalplan 184 for Nicolinelund etape 3.1 endeligt.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til Lokalplan 184 for Nicolinelund, etape 3.1 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
  2. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 237:

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V) Line Krogh Lay (R), Jørgen Larsen (N) og Helen Sørensen (A) kan anbefale indstillingerne med følgende ændring:

  "Det anbefales at bestemmelser om brinkernes hældning på gadekæret udtages af lokalplanen. Udformningen af gadekæret fastlægges i udledningstilladelsen".

  Jørgen Larsen (N) ønsker ikke stiens trace indtegnet på kortbilag 3 eller øvrige relevante kortbilag.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne idet han ønsker at der forelægges et nyt forslag hvoraf ændringerne fremgår.

   

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 217:

  PMT's indstilling anbefales.

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) anbefaler protokolleringen fra Jørgen Larsen (N) i PMT.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  PMT's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (O) stemmer imod og fastholder protokollering fra PMT.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 184 for Nicolinelund.

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejerne af Stolpegården om, at planlægge for et attraktivt boligområde, hvor naturen sidder med for bordenden og med et stærkt fællesskab omkring en naturdagsorden. Lokalplanen er en del af et boligområde, som grænser op til et naturpræget grønt område.

  Lokalplanens formål er at muliggøre, at der kan opføres et varieret udbud af helårsboliger i form af tæt-lav og åben- lav boligbebyggelse med en stor andel af naturprægede grønne områder. Der kan i alt opføres 67 boliger.

  De grønne områder består dels af en bred langstrakt eng med vådområder og dels et større grønt område omkring et gadekær. Derudover er der på begge sider af boligvejene udlagt grønne områder. Mod nord-øst er der udlagt et tværgående grønt område. De grønne områder skal fremstå som naturprægede områder. På den baggrund er stilles der krav om en varieret hjemmehørende beplantningen, som er tilpasset danske forhold og således giver gode betingelser for blandt andet dyrelivet og fremme biodiversiteten.

  Ejerne af Stolpegården har ønsket, at der i lokalplanen også blev stillet omfattende krav til beplantning, belysning mv. på de private grunde. Dette ønske har ikke været muligt at imødekomme indenfor rammerne af planloven, ligesom det også er vanskeligt at administrere.

  Forslaget har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 5 været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 60 borgere deltog.

  I høringsperioden er der indkommet 18 forskellige høringssvar, hvoraf 2 repræsenterer 6 af grundejerforeninger i området. Derudover er der et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening.

  Høringssvarene omhandler følgende emner:

  1. Skolestiens placering og betaling

  2. Flytning af vejadgang eller kun en vejadgang til både det eksisterende og nye boligområde Nicolinelund

  3. Manglende trafikal helhedsplanlægning samt trafikproblemer og trafiksikkerhed

  4. Forslag til ændret stiforbindelser og etablering af stier

  5. Flere parkeringspladser samt krav om anlæggelse og de holdes indenfor området

  6. Manglende gadebelysning

  7. Larm i byggefasen og forslag om etablering af byggeplads og omfordelingsplads

  8. Positiv indstilling til biodiversitet og naturområde

  9. Manglende inddragelse af offentligheden og fornyet lokalplanproces.

  10. Bevarelse og vedligeholdelse af bevaringsværdige dige og dets beplantning

  11. Generelle bemærkninger til formuleringer, henvisning til kortbilag mv.

  Skema med de indkomne høringssvar samt forvaltningens vurdering og ændringsforslag er vedlagt sagen (Bilag 1)

  Teknik og Miljø vurderer, at der ikke bør der etableres glaskarnapper i tagfladen ved parcelhusbyggeri med indsigtsproblemer til følge. Der bør også stilles krav om, at de fælles parkeringspladser til de tæt-lave boliger skal anlægges og ikke kun udlægges. Derudover skal forkerte henvisninger til kortbilag og andre bemærkninger ændres, hvor det er relevant.

  Derudover har Teknik & Miljø modtaget en indsigelse fra Mølbak Landinspektører på vegne af bygherre og herefter yderligere supplerende ændringsforslag og kommentarer

  1. Manglende præcisering af naturdagsorden i lokalplanens formål og redegørelse, herunder manglende præcisering af de grønne områdernes anvendelse.

  2. Lokalplanens manglende beskrivelse af sammenhæng mellem de fire 4 landsbyer og perspektivområdet i kommuneplanen

  3. Ændringsforslag til bestemmelser omkring terræn, herunder ønske om at der tage udgangspunkt i byggemodnet terræn samt mulighed for landskabelig bearbejdning af engen.

  4. Præcisering af maks. befæstelse og friholdelse af areal for bebyggelse og anlæg på private grunde for at sikre plads til at etablere en biodivers have med træer og buske.

  6. Krav til arkitektur

  7. Belysning af blandt andet sideveje

  8. Ingen krav til type beplantning og plantelisten (bilag 8) ønskes udtaget af lokalplanen, samt ønske til præcisering af områdets præg omkring gadekær.

  10. Beplantning i skel, herunder krav om ingen faste hegn samt at klippet hæk ændres til tæt hæk samt beskrivelse af beplantningen i randzonerne på den private grund

  11. Stærkere beskyttelse af bevaringsværdigt dige og dets beplantning.

  12. Ændret bredde af boligvejens udlæg samt ændringsforslag til belysning på sideveje.

  13. Markering af indkørsler ændres suppleres med ” i princippet”

  14. Kun udlæg af en sti i delområde E, som er den langstrakte eng

  16. Principper til regnvandshåndtering skal også gælde gadekær

  17. Grundejerforeningsvedtægter skal sikre at der kan optages medlemmer fra omkringliggende lokalplanområder.

  18. Servitutter

  Skema med de indkomne høringssvar samt forvaltningens vurdering og ændringsforslag er vedlagt sagen, jf. bilag 2.

  Derudover har Teknik & Miljø nogle ændringsforslag. Belysningsforbuddet i delområde E skal ikke gælde den offentlige sti. Det samlede stiforløb for den offentlige sti skal indtegnes på relevante kortbilag og principskitser. Bilag 7 skal kun vise regnvandshåndtering for selve lokalplanområdet og henvise til sammenhængen med regnvandssøen, som ligger uden for området.

  Teknik & Miljø vurderer ikke, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af lokalplanforslaget.

  Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen betydsning for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 6. september 2018 at sende Lokalplan 184 og Kommuneplantillæg nr. 5 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 320. Lokalplan 190 - udkast, Nicolinelund etape 3.2 - behandling af indsigelser

  application/pdf icon hvidbog_190_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_lp_190_moelbak_0.pdfapplication/pdf icon aendringsforslag_til_groent_udlaeg_fra_bygherre_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_190_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_190_1_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_190_2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsvar_190_3_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_4a_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_4b_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_4c_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_4d_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp190_moelbak1_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_moelbak2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lp_190_moelbak3_0.pdf

  Resume

  KB skal tage stilling til de indkomne indsigelser, men kan først vedtage Lokalplan 190 endeligt, når 75 % af grundene i Lokalplan 184 er solgt. Derudover skal KB tage stilling til bredden på det grønne område op mod det fremtidige helårsbeboelse/eksisterende sommerhusområde samt at der skal udarbejdes et revideret lokalplanforslag som sendes i en supplerende høring i 4-8 uger.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

  1. tage stilling til hvorvidt de enkelte indsigelser skal imødekommes og i hvilket omfang. jf. hvidbogen.

  2. fastsætte størrelsen og omfang på udlæg af grønt område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse.

  3. bemærkninger vedr. manglende trafikal helhedsplanlægning medtages i det igangværende arbejde med trafikplanen for området samt udviklingsplanen for Strøby Egede.

  4. beslutter at der skal foretages en revidering af lokalplanforslaget, hvorefter det sendes til fornyet politisk behandling og efterfølgende supplerende høring i 4-8 uger.

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 238:

  1. det anbefales at forvaltningens indstillinger, som de fremgår af hvidbogen indarbejdes i lokalplanforslaget.
  2. et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) anbefaler at det grønne grønne område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse udlægges med en bredde på 25 m.

   Jørgen Larsen (N) anbefaler at det grønne område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse udlægges med en bredde på 15 m.

   Varly jensen (O) ønsker at imødekomme høringssvarene til LP 190 angående den grønne kile på 50 m fra bl.a. grundejerforeningerne Lendrupgård, Brinken, Stolpegården, Kystvejen og Strøby Egede Borger og Grundejerforening. Der henvises til indstillingspunkt 1.

  3. Anbefales.
  4. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 218:

  PMT's indstilling fremsendes til KB med følgende protokollering:

   

  Ad. 1 Anbefales af udvalget med undtagelse af Varly Jensen (O).

   

  Ad. 2 Anbefales. Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT. Mogens Haugaard Nielsen (N) anbefaler bemærkningen fra Jørgen Larsen (N).

   

  Ad. 3 Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Ad. 1

  ØU's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (O) stemmer imod.

   

  Ad. 2

  ØU's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder protokollering fra ØU.

  4 medlemmer (Ø+N) stemmer imod, og ønsker udlægning med en bredde af 15 meter.

   

  Ad. 3

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Ad. 4

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  Teknik og Miljø fremlægger forslag til behandling af de indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden. Forslag til Lokalplan 190 kan ikke endelig vedtages før 75 % af grundene i Lokalplan 184 er solgt. Derudover skal KB tage stilling til hvad bredden på det grønne område i den nordlige del af området skal være, ligesom KB skal beslutte at lokalplanforslaget skal revideres og udsendes i en supplerende høring.

  Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejerne af Stolpegården om, at planlægge for et attraktivt boligområde, hvor naturen sidder med for bordenden og med et stærkt fællesskab omkring en naturdagsorden. Lokalplanen er en del af et større boligområde, som grænser op til et naturpræget grønt område.

  Lokalplanens formål er at muliggøre, at der kan opføres et varieret udbud af helårsboliger i form af tæt-lav og åben- lav boligbebyggelse med en stor andel af naturprægede grønne områder. Der kan i alt opføres 55 boliger.

  De grønne områder består dels af en bred langstrakt eng med vådområder og dels et større grønt område omkring et gadekær. Derudover er der på begge sider af boligvejene udlagt grønne områder. De grønne områder skal fremstå som naturprægede områder. På den baggrund stilles der krav om en varieret hjemmehørende beplantningen, som er tilpasset danske forhold og således giver gode betingelser for blandt andet dyrelivet og fremmer biodiversiteten.

  Ejerne af Stolpegården har ønsket, at der i lokalplanen også blev stillet omfattende krav til beplantning, belysning mv. på de private grunde. Dette ønske har ikke været muligt at imødekomme indenfor rammerne af planloven, ligesom det også er vanskeligt at administrere.

  Forslaget har sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 6 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor omkring 60 borgere deltog.

  I høringsperioden er der indkommet 21 forskellige høringssvar, hvoraf tre repræsenterer 6 af grundejerforeninger i området. Derudover er der et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening. To af høringssvarene er en del af en underskriftsindsamling, som henholdsvis repræsenterer 38 og 30 personer, og er indsigelser mod manglende grønt udlæg mod sommerhusområdet samt indsigelse mod at kunne opføre bebyggelse i 1½ plan i op til 8.5 meter, også op mod sommerhusområdet.

  Høringssvarene omhandler følgende emner:

  1. Udlæg af et bredt grønt område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse

  2. Frygt for at et bredt grønt område vil ske på bekostning af den langsgående eng

  3. Ingen mulighed for at bygge i op til 1½ plan op mod sommerhusområde eller etablere glaskarnapper i tagfladen

  4. Ingen regnvandssø op af sommerhusområdet på grunde af mygge- og lugtplage

  5. Manglende trafikal helhedsplanlægning samt trafikproblemer og trafiksikkerhed

  6. Forslag til ændret stiforbindelser og etablering af stier

  7. Flere parkeringspladser samt krav om anlæggelse og de holdes indenfor området

  8. Manglende gadebelysning

  9. Larm i byggefasen og forslag om etablering af byggeplads og omfordelingsplads

  10. Positiv indstilling til biodiversitet og naturområde

  11. Manglende inddragelse af offentligheden og fornyet lokalplanproces.

  12. Bevarelse og vedligeholdelse af bevaringsværdige dige og dets beplantning

  13. Generelle bemærkninger til formuleringer, henvisning til kortbilag mv.

  Skema med de indkomne høringssvar samt forvaltningens vurdering og ændringsforslag er vedlagt sagen (Bilag 1)

  I størstedelen af høringssvarene, samt den ene underskriftsindsamling indeholder indsigelse mod, at der ikke er udlagt et bredt grønt område på op til 50-75 meter mellem sommerhusområdet/fremtidige helårsbeboelse og den nye udstykning, som tidligere planer har vist. En lille del af høringssvarene mener på den anden side, at det ikke er nødvendigt, at udlægge et bredere grønt område, specielt ikke hvis det er på bekostning af den langsgående eng.

  For at imødekomme indsigelserne er bygherre kommet med et ændringsforslag, som udvider det grønne område mod sommerhusområdet fra omkring 5 meter til mellem 10 og 15 meter. Bygherre pointerer samtidig, at det ikke er muligt at udvide området mere, uden at det går ud over den nord-sydgående eng, som er det bærende grønne område i bebyggelsen. Ændringsforslag er vedlagt sagen, jf. Bilag 3.

  Stevns Kommuneplan 2017 anfører for Rammeområde 2B12, at der mod sommerhusområdet, skal udlægges et grønt rekreativt område. Der er således ikke angivet en præcis bredde på området som der er gjort i tidligere planer. Der er derimod beskrevet et udtryk af området. Den vigtigste grund til at udlægge et areal mellem de to områder og i forlængelse af det grønne område ved Nimgården, er at sikre den rekreative grønne struktur i Strøby Egede.  Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det kan være svært at opnå tilstrækkelige rekreative kvaliteter med en bredde på kun 5 meter, da området afhængigt af indhold og afskærmning mod boligområderne mere vil fungere, som en grøn passage.

  Området ligger i forlængelse af det grønne område mellem Nimgården og sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse. Det grønne område ved Nimgården blev i forbindelse med lokalplan 101 udlagt i en bredde af 50 meter for at sikre en adskillelsen mellem boligområde og sommerhusområde og tanken var at det grønne område skulle fortsætte ved fremtidig boligudbygning. Sommerhusområdet som ligger op ad Stolpegården overgår nu sammen med området ved Nimgården til boligområde og der vil over en årrække, være både sommerhuse og helårsbeboelse i området. Kommuneplanen stiller krav om en hensigtsmæssigt udnyttelse af de områder, som indtages til byformål.  Dette betyder, at der i områderne skal opføres så meget bebyggelse som muligt samtidig med, at der sikres tilstrækkelige andel af rekreative grønne områder. Som rettesnor er det i kommuneplanen angivet at der ved inddragelse af nye boligområder som udgangspunkt skal opføres 10 boliger pr. ha, heraf skal der opføres 20 boliger pr. ha ved tæt-lav og 7-8 boliger pr. ha ved åben-lav.  Der er på denne baggrund ingen planlægningsmæssig begrundelse for, at fastholde et udlæg på 50 meter eller derover, som adskillelse mellem de to områder.

  De grønne områder i Nicolinelund og Nimgården er adskilt af et bevaringsværdigt dige. For at skabe sammenhæng mellem de to områder skal der foretages et digegennembrud. Dette skal ske med udgangspunkt i digets bevaringsstatus, hvilket betyder, at passagen ikke skal gøres bredere end nødvendigt for at sikre sammenhæng mellem de to områder, ligesom digegennembrudet også helst skal foregå så yderligt på diget som muligt. Det kan således ikke forventes, at der kan opnås visuel kontakt mellem de to områderne, hvilket vurderes ikke at have nogen betydning for den rekreative udnyttelse af området. For at sikre sammenhæng mellem de to grønne rekreative områder er det derfor vigtigt, at der i lokalplanen tages stilling til rammerne for dige gennembruddet.

  På ovenstående baggrund skal Kommunalbestyrelsen fastsætte størrelsen og omfang på udlæg af grønt område mod sommerhusområdet/fremtidig helårsbeboelse.

  Bemærkninger vedr. manglende trafikal helhedsplanlægning medtages i det igangværende arbejde med trafikplanen for området samt udviklingsplanen for Strøby.

  Teknik & Miljø vurderer, at muligheden for at bygge i 1½ plan op mod sommerhusområdet kan afvente byggemulighederne i den fremtidige lokalplan 189 i hvilke sommerhusområdet overgår til helårsbeboelse og som forventes at blive vedtaget i juni måned 2019. Derimod bør der ikke etableres glaskarnapper i tagfladen ved parcelhusbyggeri med indsigtsproblemer til følge. Der bør også stilles krav om, at de fælles parkeringspladser til de tæt-lave boliger skal anlægges og ikke kun udlægges. Derudover skal forkerte henvisninger til kortbilag og andre bemærkninger ændres, hvor det er relevant.

  Derudover har Teknik & Miljø modtaget en indsigelse fra Mølbak Landinspektører på vegne af bygherre og herefter yderligere supplerende ændringsforslag og kommentarer

  Indsigelsen og efterfølgende ændringsforslag og kommentarer omhandler følgende emner:

  1. Manglende præcisering af naturdagsorden i lokalplanens formål og redegørelse, herunder manglende præcisering af de grønne områdernes anvendelse.

  2. Lokalplanens manglende beskrivelse af sammenhæng mellem de fire 4 landsbyer og perspektivområdet i kommuneplanen

  3. Ændringsforslag til bestemmelser omkring terræn, herunder ønske om at der tage udgangspunkt i byggemodnet terræn samt mulighed for landskabelig bearbejdning af engen 4. Præcisering af maks. befæstelse og friholdelse af areal for bebyggelse og anlæg på private grunde for at sikre plads til at etablere en biodivers have med træer og buske.

  6. Krav til arkitektur

  7. Belysning af blandt andet sideveje

  8. Ingen krav til type beplantning og plantelisten (bilag 8) ønskes udtaget af lokalplanen, samt ønske til præcisering af områdets præg omkring gadekær.

  10. Beplantning i skel, herunder krav om ingen faste hegn samt at klippet hæk ændres til tæt hæk samt beskrivelse af beplantningen i randzonerne på den private grund

  11. Stærkere beskyttelse af bevaringsværdigt dige og dets beplantning.

  12. Ændret bredde af boligvejens udlæg samt ændringsforslag til belysning på sideveje.

  13. Markering af indkørsler ændres suppleres med ” i princippet”

  14. Kun udlæg af en sti i delområde E, som er den langstrakte eng

  16. Principper til regnvandshåndtering skal også gælde gadekær

  17. Grundejerforeningsvedtægter skal sikre at der kan optages medlemmer fra omkringliggende lokalplanområder.

  18. Servitutter

  Skema med indkomne høringssvar og forvaltningens vurdering og ændringsaforslag er vedlagt sagen, jf. bilag 2.

  Teknik & Miljø vurderer, at en ændring af størrelsen på det grønne område samt en ændret placering af grunde, er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af lokalplanforslaget.

  Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplan og kommuneplantillægget. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 6. september 2018 at sende Lokalplan 190 og Kommuneplantillæg nr. 6 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

 • 321. Spildevandsplan, tillæg 7 - godkendelse af tillæg for Nicolinelund, etape 3.1

  application/pdf icon hoeringsudkast_-_tillaeg_7_-_nicolinelund_3.1_-_endelig_mangler_dato_-_pdf_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_tillaeg_7_til_spildevandsplan_-_pdf_0.pdf

  Resume

  Tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020, har været i 8 ugers offentlig høring. Kloakoplandet udbredelse er reduceret på baggrund af behandlingen af høringssvar. Tillægget skal herefter endeligt godkendes KB. Tillæg 7 udpeger nyt kloakopland ved Strøby Egede svarende til område 3.1 af Nicolinelund, som i Kommuneplan 2017 er udlagt til boligområde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 godkendes.
  2. vedtagelsen af tillæg 7, sker på betingelse af at udstykker eftersender en samlet oversigtstegning over spildevandsplanområdet. Oversigten skal følge forvaltningen anvisningen og skal kun inkludere område 3.1 og regnvandbassin (regnvandssøen).  

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 239:

  1. anbefales med følgende ændring:

   "Det anbefales at bestemmelser om brinkernes hældning på gadekæret udtages af tillægget. Udformningen af gadekæret fastlægges i udledningstilladelsen".
    

  2. anbefales.

   

   

  Varly Jensen (O) savner en samlet plan for kloakering og for håndtering af overfladevand i hele området (lokalplan 184 og 190).

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 219:

  Indstillingen fra PMT anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMT.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (O) stemmer imod og fastholder protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen.

   

  Udkast til tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 13. september 2018 til 8. november 2018. Samtidigt med lokalplan 184 og 190.

   

  Baggrund og indhold af tillæg til spildevandsplan

  Formålet med tillæg 7 til spildevandsplan 2012-2020 er at udpege et nyt kloakopland for dele af boligområdet Nicolinelund.

  Kloakoplandet er reduceret til kun at omfatte boligområdet "3 B11 - Nicolinelund 3.1" i henhold i Kommuneplan 2017. Der er tale om en ny boligudstykning. Tillægget til spildevandplanen er udarbejdet samtidigt med lokalplanerne for området

   

  Høringsudkastet for tillæg 7 omfattede 2 boligområder: "3 B11 - Nicolinelund 3.1" og "3 B12 - Nicolinelund 3.2" i Kommuneplan 2017, og der var tale om to boligudstykninger i 2 etaper. Spildevandsplantillægget blev sendt i høring samtidigt med lokalplanerne for to etaper - henholdsvis lokalplaner nr. 184 og 190.

   

  Ændringerne til lokalplanerne, på baggrund af høringssvarene fra både grundejere og omkringboende, medfører konsekvensrettelse i tillæg 7.

   

  Området udlægges som spildevandskloakeret. KLAR Forsyninger modtager kun spildevand fra området. Det betyder af grundejerne og grundejerforeningen står for håndteringen af regnvandet, det vil sige både etablering og drift.

  Spildevandsplanen udlægger områder til etablering af forsinkelses- og regnvandsbassiner indenfor kloakoplandsområdet. Regnvandsbassinet får udløb til drænledning i Stolpegårdsvej der har udløb i Køge Bugt.

   

  Høringssvar og hvidbog

  Der er indkommet et høringssvar. Det er fra udstykkers rådgiver og omhandler regnvandshåndteringen, og særligt beregningerne der ligger til grund for håndteringen af regnvand for området.

   

  Der har efterfølgende været en proces med udstykker og dennes rådgiver angående regnvandshåndteringen i henholdsvis område 3.1 og 3.2. Der har ligeledes været en lignede proces i forhold til høringen af lokalplanerne, dog mere omfattende.

   

  Spildevandsplanområdet i tillæg 7 reduceres til kun omfattet området svarende til lokalplan 184 og regnvandsbassinet i forbindelse med behandlingen af høringssvar.

  Det er forvaltningens vurdering af det er relevant på baggrund af følgende:

  • Det forventes ikke, at lokalplan 190(område 3.2) kan vedtages på nuværende tidspunkt, da der er væsentlige udeståender i forhold til vedtagelsen af lokalplanen.
  • Udeståender til lokalplan 190, kan få indflydelse på regn- og spildevandshåndteringen.
  • Udstykker og dennes rådgivere har foreslået at spildevandsplantillægget opdeles i to, således at tillæg 7 kun omfatter hvad der svarer til lokalplan 184.
  • Der er ligeledes væsentlige udeståender i forhold til håndteringen af regnvand i område 3.2. Udstykker har foreslået ændringer til regnvandshåndteringen i området.
  • Da regnvandsbassinet er placeret i område 3.2, der udtages af spildevandsplantillæg 7, medtages i stedet et område svarende til regnvandsbassinet, således at bassinet kan anlægges i overensstemmelse med spildevandsplanen.

   

  Udledning af overfaldevand fra området sker via drænledning i Stolpegårdsvej. Det er kommet frem at udstykker ikke er grundejer for drænet længde. Af denne årsag indføres følgende tekst i spildevandsplantillægget: ”Udledningen gennem den eksisterende drænledning er betinget af, at der kan opnås de eventuelle nødvendige aftaler og myndighedsgodkendelser.”

   

  Hvidbogen er vedlagt som bilag. Den beskriver mere detaljeret hvilke ændringer, der er indført i tillæg 7. Det er særligt beskrivelsen af regnvandshåndteringen er ændret i tillægget.

   

  Der stadig udestående i forhold til spildevandsplan tillægget. Det vurderes dog at være af en sådan karakter, at spildevandsplantillægget godt kan vedtages.

  Det drejer sig om:

  • Oversigtstegning:
   Udstykker har ikke leveret en oversigtstegning, som illustrerer regnvandsbassinet placering i forhold til boligområdet. Dette er relevant at denne skitse leveres af udstykker, da udstykker i forløbet har været ude med andre løsningsmodeller og oversigt tegninger i medierne.

   

  Miljøvurdering

  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget. Afgørelsen om at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

   

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 322. Lokalplan 191 og Kptillæg nr. 3 for boliger ved Kæret i Strøby - endelig vedtagelse

  application/pdf icon bemaerkninger_til_hoering_af_kommuneplantillaeg_nr._3_-_stevns_kommune._0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_birte_holm_larsen_s_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._3_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_191_boliger_ved_kaeret_i_stroeby_0.pdf

  Resume

  KB skal vedtage Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 191 for boliger ved Kæret i Strøby endeligt.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt med den foreslåede ændring.

  Lokalplan 191 for boliger ved Kæret i Strøby vedtages endeligt.

  Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 240:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 220:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) ønsker, at der generelt indføres et sprøjteforbud i kommunen.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til  endelig vedtagelse af Kommuneplantilæg nr. 3 og Lokalplan 191 for boliger ved Strøby. Lokalplanen muliggør opførelse af 2-4 boliger i form af parcelhuse, dobbelthuse eller rækkehuse i maks. 1½ etage.

   

  Lokalplanforslag og Kommuneplantillæg har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde, hvor 4 borgere deltog.

   

  I høringsperioden er der indkommet et høringssvar til kommuneplantilægget:

   

  1. Redegørelsen skal indeholde vurdering i forhold til bilag IV arter.

  Miljøstyrelsen har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at kommuneplantillægget ikke indeholder en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV arter, med hensvisning til § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Teknik og Miljø har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslagene og miljøscrening af kommuneplantillægget og lokalplanen vurderet planernes påvirkning på bilag IV arter. De fremtidige aktiviteter forventes ikke, at have negativ påvirkning på dyrelivet. Teknik og Miljø indstiller på den baggrund, at der tilføjes følgende beskrivelse i kommuneplantillæggets redegørelsesdel:

  Der er ca. 380 m til nærmeste Natura 2000 område Tryggevælde Ådal. Natura 2000 området har et areal på 347 ha og består af et stort sammenhængende område omkring Tryggevælde Å fra udløbet i Køge Bugt til sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev. Lokalplanen medfører ingen aktiviteter, som direkte eller indirekte kan have indflydelse på områderne eller deres udpegningsgrundlag. Lokalplanen ligger indenfor udbredelsesområdet for en række arter opført på Habitatdirektivets bilag IV, herunder flere flagermusarter, Eremit, grønbroget tudse, springfrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben. Arealet består af dyrket landbrugsjord, samt et græsareal med bevoksning primært bestående af større buske. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV. Der er intet umiddelbart kendskab til, at der indenfor planområdet forefindes bilag IV-arter. Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne

  Deudover er der i høringsperioden indkommet et høringssvar til lokalplanen:

   

  1. Forlag til en ændret adgangsvej til området for at mindske trafikken ud for beboernes stue- og værelsesvinduer.

   

  B. H. Larsen, Strøby Bygade 15 D foreslår, at den oprindelige adgangsvej lukkes og der i stedet for etableres en ny adgangsvej på den anden side af husene, så trafikken kommer til at løbe på bagsiden af husene, hvor hoveddørene er placeret, jf. vedhæftede indsigelse. Det betyder, at bilerne ikke skal køre forbi beboernes stue- og værelsesvinduer til gene for beboerne. B. H. Larsen har tidligere fremsendt forslag på alternative adgangsveje til området. Disse forslag har været drøftet på borgermødet, ligesom forslagene har været fremlagt politisk i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslaget. De alternative forslag kan imidlertid ikke realiseres, da de omkringliggende veje blandt andet er meget smalle, ligesom der på grund af dårlige oversigtsforhold, ikke ønskes yderligere udkørsler til Strøby Bygade.

   

  Teknik & Miljø vurderer, at en etablering af 2-4 boliger vil medføre en meget begrænset øgning i trafikmængden. Lukning af den eksisterende adgangsvej vil kræve, at der skal etableres en ny vendeplads ligesom der vil være en dårligere udnyttelsen af det nye lokalplanområde, da der skal bruges mere plads på vejarealer. Teknik og Miljø indstiller, at indsigelsen ikke medfører ændringer i lokalplanen.

   

  Der er forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan foretaget en screening af planernes forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at kommuneplantillæggene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan. Denne beslutning er offentliggjort sammen med kommuneplantillæg og lokalplan. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  KB besluttede på deres møde den 11. oktober 2018 at sende Lokalplan 191 og Kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring i 8 uger samt at der i høringsperioden afholdtes et borgermøde.

   

   

 • 323. Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 - høring

  application/pdf icon hoeringsbrev_sundhedsaftalen_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon sundhedsaftale_2019-2023_-_hoeringsudkast_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsparter_-_sundhedsaftale_2019-2023_0.pdfapplication/pdf icon stevns_kommunes_hoeringssvar_til_sundhedsaftale_2019_til_2023_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsvar_fra_aeldreraadet_0.pdf

  Resume

  Udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som er indgået mellem de kommunale politikere, regionspolitikere og PLO-repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsaftalen har stor betydning for den enkelte kommune lokalt, da aftalen sætter retning og mål for, hvordan samarbejdet mellem kommunen, Region og praktiserende læger skal forløbe over de næste fire år. I sagen lægges der op til en drøftelse af Sundhedsaftalen med henblik på at afgive et høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget senest 1. marts 2019.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU, BUL, AET og ØU, at

  1. Udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 drøftes med henblik på at afgive høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget.

  Social og Sundhed, 4. februar 2019, pkt. 131:

  Drøftet.

  Forslag til høringssvar anbefales, idet der tilføjes et afsnit om vigtigheden af forebyggelse.

  Børn, Unge og Læring, 5. februar 2019, pkt. 140:

  Anbefales.

   

  BUL fremsender følgende høringssvar:

  I forhold til børnepsykiatrien vil Udvalget for Børn, Unge & Læring i Stevns Kommune gerne anerkende det stærke samarbejde med psykiatrien. Vi ser med tilfredshed på, at der skal udvikles en værktøjskasse, og ser gerne, at der i det arbejde indgår overvejelser om en mere detaljeret beskrivelse af diagnoser mm. Disse kan herefter benyttes af kommunen til at anvise det rette tilbud, både i forhold til undervisningsområdet og socialområdet. Jo mere detaljerede beskrivelser bliver fra psykiatrien, jo bedre mulighed giver det kommunen for at finde rette løsning for borgeren efterfølgende.

  Stevns Kommune har i en række tilfælde oplevet, at psykiatrien ikke respekterer sektoransvaret ved at foreslå mulige konkrete tilbud på baggrund af diagnose mm. Dette giver en forventning hos borgeren, og er ofte foreslået på baggrund af begrænset kendskab til serviceviften, herunder tilbud internt i Stevns Kommune eller beliggende i umiddelbar nærhed af Stevns Kommune. Dette medfører ofte vanskelige forløb med borgeren, når det skal anvises tilbud. Det er derfor et stærkt ønske fra kommunen, at psykiatrien forud for anbefalinger afklarer disse med relevante myndigheder i kommunen. På den måde får vi bedre koordinerede borgerforløb, som gerne skulle resultere i et bedre behandlingsresultat.

  Endelig vil vi foreslå, at der på baggrund af de udbredte psykiatriske problemstillinger blandt de store børn, etableres en fremskudt børnepsykiatri, der i et tæt og hurtigt samarbejde med de lokale PPR-enheder, kan foretage en hurtig afklaring af begyndende eller latente problematikker.

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. februar 2019, pkt. 144:
  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Drøftet.

   

  Forslag til høringssvar anbefales, idet der ønskes tilføjet et afsnit om at ansvarsfordelingen i sundhedsaftalen er ret vagt formuleret. Dermed er der risiko for at der kan ske en opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne uden medfølgende økonomisk regulering.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 223:

  Udvalgenes høringssvar indarbejdes i høringssvaret, herunder relevante elementer i Ældrerådets høringssvar.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen handler om de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører sundhedsaftalen fx hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræningen, psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen er vigtig for kommunerne, da den overordnet set beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem kommune, sygehus og læger mv.

   

  Det kommunale sundhedsområde er i rivende vækst og fylder stadig mere i den kommunale økonomi. De kommunale repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget har derfor lagt et koncentreret arbejde i at få sat et så stort kommunalt aftryk som muligt i den nye sundhedsaftale. Blandt andet har de fået tydeliggjort, at der skal være fokus på klare aftaler, arbejdsgange og procedurer i overgangene fra sygehus til kommune i den nye aftaleperiode. De har fået tilført et princip om fælles ledelse til sikring af, at alle tager ansvar – også ved uenighed om ansvarsplacering og økonomi. Men også et princip om, at Regionen både skal involvere kommuner og praktiserende læger i dialogen og processen ved udflytning af nye opgaver til kommunerne.  

   

  Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget. Selvom der har været lagt et stort arbejde i Sundhedsaftalen fra de kommunale repræsentanters side, er der enkelte vigtige prioriteter, som ikke fremstår så klart i aftalen som ønsket. Det gælder især forhold om klare aftaler om procedurer og ansvarsplacering i forbindelse med udskrivning fra sygehusindlæggelser. Det er et område, som har stor betydning for den kommunale opgaveløsning og for, hvordan de faglige medarbejdere i kommunerne kompetent og med tryghed kan håndtere indsatser for borgerne.  

   

   

  Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde sundhedsaftalen på et visionært og overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i

  Region Sjælland.

   

  Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

   

  På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:

  • Fælles om borgerens livsudfordringer
  • Tryghed og mestring i eget hjem
  • Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  • Mental sundhed og psykisk trivsel

   

  I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder de nationale mål om:

  • Bedre sammenhængende patientforløb
  • Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
  • Flere sunde leveår

   

  Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.

   

  For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen.

   

  Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af en status på indsatser og indikatorer.

   

  Høringsprocessen

  I opfordres til at skærpe fokus på den nye Sundhedsaftale 2019-2023 i jeres høringssvar, da aftalen vil få stor betydning for løsning af sundhedsopgaverne i jeres kommune og i det tværsektorielle samarbejde de næste fire år. I opfordres samtidig til, at I vil bruge aftalen som vision og ramme for arbejdet på sundhedsområdet. 

   

  Fristen for høringssvar er den 1. marts 2019.

   

  Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen 2019-2023, som vil gælde fra 1. juli

  2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen vil blive sendt til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet.

  Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest d. 30.06.2019.

 • 324. Udbud af rengøring

  application/pdf icon notat_om_udbud_af_rengoering.pdfapplication/pdf icon kontrakt_-_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon kontraktbilag_2_-_udbudsbetingelser_-_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon notat_fra_medarbejdersidenun.pdfapplication/pdf icon referat.pdf

  Resume

  I budgettet for 2019 og overslagsårene er der indskrevet en forventet effektivisering af rengøringen på minimum 1,8 mio. kr. i 2020. KB skal tage stilling til om effektiviseringen skal søges opnået ved et udbud og i givet fald vilkårene for udbuddet. Der er arbejdet med et udbudsmateriale, hvor der udbydes den samme rengøringsplan og -kvalitet som er gældende i dag. Medarbejderne virksomhedsoverdrages. Medarbejdersiden har afgivet høringssvar og mener, at effektiviseringen skal findes internt uden udbud - alternativt at der skal afgives kommunalt kontrolbud. Med den opstillede tidsplan kan en privat operatør overtage opgaven 1. januar 2020.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. effektiviseringen på rengøringen opnås ved:

  a. at rengøringen sendes i udbud

  ELLER

  b. at effektiviseringen findes internt  

  1. udbuddet foretages med de i udbudsmaterialet beskrevne vilkår for udbuddet.
  2. det besluttes om der skal afgives kommunalt kontrolbud.

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 230:

   

  Et flertal bestående af Line Krogh Lay (R), Flemming Petersen (V) og Helen Sørensen (A) anbefaler følgende:

  Ad 1) punkt 1a anbefales.  

  Ad 2) anbefales.

  Ad 3) det anbefales ikke at der afgives et kommunalt kontrolbud.

   

  Varly Jensen (O) anbefaler følgende:

   

  Ad 1) punkt 1b anbefales - med henvisning til medarbejdernes bemærkninger.

  Ad 2) anbefales ikke.

  Ad 3) anbefales ikke.

   

  Jørgen Larsen (N) forbeholder sig stillingtagen til behandlingen i kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 226:

  PMT's flertalsindstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sine anbefalinger fra PMT.

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) tager forbehold.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  4 medlemmer (Ø+N) stemmer imod.

  2 medlemmer (O) stemmer imod med henvisning til protokollering i PMT.

  Sagsfremstilling

  I budget 2019 er der lagt en forventet effektivisering på 1.800.000 kr. af Rengøringskorpset ind i overslagsårene fra 2020. Stevns Ejendomme har på denne baggrund udarbejdet et forslag til et udbud af opgaven. Hvis opgaven ikke udbydes skal effektiviseringen findes internt.

   

  I budget 2017 var der en effektivisering af Rengøringskorpset på 1.400.000 kr. Denne effektivisering er blevet fuldt implementeret i 2018. Den seneste effektivisering har øget kravene til medarbejderne. En yderligere effektivisering vil kræve investeringer i både uddannelse af personale og i nyt rengøringsudstyr. Ledelsens vurdering er derfor, at det vil være meget vanskeligt at finde en yderligere effektivisering inden for de nuværende rammer.

   

  I tilfælde af, at det besluttes at gennemføre et udbud forventes KB, at skulle tage stilling til om der skal gennemføres en udlicitering med det vindende tilbud på mødet i september. 

   

  Til at sikre kvaliteten af processen og udbudsmaterialet er der blevet sammensat en styregruppe. Styregruppen består af repræsentanter for skolerne, daginstitutionerne, HR og Økonomi, Stevns Ejendomme  samt en medarbejderrepræsentant fra Rengøringskorpset udpeget af det lokale MED-udvalg.

   

  Styregruppen har udarbejdet udkast til udbudsbetingelser og kontrakt for opgaven. På basis af de vilkår, der er opstillet i materialet, mener Stevns Ejendomme efter rådgivning fra Dansk Servicerådgivning, at der kan opnås en effektivisering på minimum 1.800.000 ved at gennemføre udbuddet. Når der kan opnås en besparelse ved udlicitering skyldes det, at der bliver gjort mere rent pr. time hos en privat operatør. Det skyldes anderledes aftaleforhold, effektive rengøringssystemer og effektivt udstyr.

   

  • Et eventuelt udbud vil omfatte al kommunal rengøring undtagen rengøringen på plejecentrene og i hallerne. Når plejecentrene og hallerne undtages skyldes det at rengøringspersonalet her er anderledes uddannet og også har andre funktioner end kun rengøring.
  • Udbuddet vil efter den forelagte tidsplan kunne gennemføres så en privat operatør kan overtage rengøringsopgaven fra 1. januar 2020.
  • Der udbydes en 4 årig kontrakt med mulighed for forlængelse med op til 24 måneder.
  • Rengøringsplanen som udbydes er den samme som anvendes i dag. Det betyder, at der efterspørges samme kvalitet og omfang.
  • Udbuddet gennemføres efter reglerne om virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at ny leverandør er forpligtet til at overtage medarbejderne.
  • Der opretholdes en intern controlling- og koordinationsfunktion, der skal sikre kontraktens opfyldelse og give brugerne ét sted, hvor de kan henvende sig vedr. rengøring.

   

  I forslaget til udbudsbetingelser er der lagt op til, at vi skal vælge tilbud ud fra princippet om økonomisk mest fordelagtige. Der er derfor lagt op til at både pris og kvalitet skal vægte med 50%. Denne vægtning er valgt ud fra erfaringer fra andre kommuners udbud. Der har tidligere været tendens til, at man har udbudt med en højere vægtning af pris. Disse udbud har i visse tilfælde ført til at kvaliteten blev for lav. Derfor ses det nu i de nyere udbudsrunder, at man har vægtet kvalitet og pris nogenlunde ligeligt.

   

  I forbindelse med implementeringen af besparelsen i budget 2017 blev der foretaget en opmåling og rengøringen blev beskrevet. Vi har derfor et helt opdateret planmateriale at tage udgangspunkt i for udbuddet og vurderingen af mulighederne for effektivisering.

   

  Hvis det besluttes, at der skal gennemføres et kontrolbud vil der skulle nedsættes en arbejdsgruppe der skal kunne kalkulere et kontrolbud. Til denne gruppe vil der skulle afsættes ressourcer fra økonomi, indkøb og rengøringskorpset. Udarbejdelsen af et kontrolbud vil have betydning for tidsplanen og opgaven vil først kunne overdrages til en privat aktør et stykke ind i 2020.

   

  Medarbejdersidens synspunkter

   

  I det vedhæftede bilag fremsendt af tillidsrepræsentanten fremgår det, at medarbejderne citat: "vil foreslå at rengøringsenheden forsøger at finde besparelsen uden et udbud. Vi er klar til at indgå i en dialog om rengøringen kan løses på en billigere måde og i samme kvalitet som i dag." TR anfører endvidere, at "et udbud koster penge – udgifter til Dansk Servicerådgivning og en del interne ressourcer i forvaltningen. Når opgaven bliver overtaget af et privat firma, skal der påregnes udgifter til kontrol af om man får det man betaler for." Det påpeges også, at "erfaringen fra andre kommune fx Sorø, Vordingborg, Struer, Viborg, Roskilde og Kalundborg viser at opgaven ikke bliver løst til den kvalitet, der er betalt for. I alle de nævnte kommuner har der været alvorlige problemer med kvaliteten." Endelig anføres det, at "I flere af kommunerne er kontrakterne med det private firma blevet opsagt. Det har betydet flere udgifter til nye udbudsrunder. Andre steder har man valgt at hjemtage rengøringen." Og TR spørger, "ønsker kommunen at Stevns kommunes borgerne skal igennem samme bøvl er medarbejdernes viden, erfaring og fleksible løsning af opgaven ikke vigtig mere?"

   

  Om virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne skriver TR: "Vi ved, at kort efter overdragelsen bliver medarbejderne opsagt eller sat ned i tid. Så virksomhedsoverdragelsesloven giver ikke os en garanti for et job og det giver heller ikke kommunen en garanti for at det er de trofaste medarbejdere, der kender de enkelte steder der fremover vil løse opgaven."

   

  Medarbejdersiden ønsker, at der skal laves et kontrolbud og TR skriver: "Vi mener, at det rigtige vil være at kommunen beregner hvad det vil koste at løse den udbuddet opgave i eget regi. Hvis der ikke afgives kontrolbud, har vi som medarbejder ikke en mulighed for at få lov til at løse opgaven for samme pris som det vil koste for et privat firma at løse opgaven. Vi oplever, at hvis der ikke afgives kontrolbud, er det det samme som at sige, at kommunen ikke ønsker kommunale rengøringsassistenter – også selv om vi måske kan løse opgaven til samme pris og i den kvalitet der er udbud."

   

  3F har påklaget processen og mener, at medarbejderne ikke er blevet inddraget rettidigt. De mener, beslutningerne om udbud allerede er taget. Ledelsen har holdt møde med TR og 3F og det fremgår af det vedhæftede referat at ledelsen mener, at medarbejderne blev inddraget så snart det var muligt og at de deltager aktivt i beslutningsprocessen.

   

  Økonomi

  For at gennemføre udbuddet anvendes 150.000 kr. til konsulenter og udbud. Beløbet tages indenfor budgetrammen fra den centrale konto til advokatbistand, konsulenter, ekstra revisionsydelser m.v.

 • 325. Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019

  application/pdf icon overfoersler_anlaeg_2018_-_2019.pdf

  Resume

  Der skal ske overførsel af uforbrugte bevillinger fra budget 2018 til budget 2019 vedrørende anlæg.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. KB giver en tillægsbevilling til overførsel af anlægsbevillinger fra budget 2018 til budget 2019 på 24,436 mio. kr.

  2. finansiere anlægsbevillingen på 24,436 mio. kr. ved forbrug af kassebeholdningen i 2019, samt styrkelse af kassebeholdningen i 2018

   

  Direktionen, 25. februar 2019, pkt. 2:

  Deltog ikke: Kasper Sonne

   

  Indstillingerne anbefales

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 227:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende overførslen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med regnskab 2018 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2018, men færdiggøres i kommende år.

  Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2018 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskab.

   

  Overførslen af uforbrugte anlægsbevillinger fra budget 2018 til budget 2019 udgør 24,436 mio. kr. De uforbrugte anlægsbevillinger fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Der er ikke afholdt anlægsudgifter for regnskabsår 2018, som der er låneadgang til for kommunen.

  Lovgrundlag

  Stevns Kommunes principper for økonomistyring.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Sagen medfører en tillægsbevilling til anlæg på -24,436 mio. kr. i 2018 og +24,436 mio. kr. i 2019.

 • 326. Planmæssige udviklingstiltag - anlægsbevilling

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende frigivelse af anlægsbevilling til diverse udviklingstiltag.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 150.000 kr. til diverse planmæssige udviklingstiltag.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 150.000 kr., som er afsat i budget 2019 til planmæssige udviklingstiltag

  Direktionen, 14. februar 2019, pkt. 2:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 228:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende frigivelsen.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2019 blev der afsat en anlægspulje med følgende beskrivelse:

  ”For at sikre gennemførelse af de overordnede visioner i forhold til kommuneplanen foreslås, at der årligt afsættes 150.000 kr. til diverse planmæssige udviklingstiltag som eksempelvis en udviklingsplan for Vallø By og til eventuelle projekter med omdannelseslandsbyer. Dette for at kunne understøtte og gribe udviklingssager, der opstår hen over året. Projekter der skal være med til at skabe levende byer og lokalsamfund via god dialog, aktiv borgerinddragelse og samskabelse.”

  Anlægsbevillingen søges nu frigivet til afholdes af udgifter til:

  ·        Udviklingsplan for Vallø By

  ·        Lokalplan for området omkring Stevnshallen

  ·        Lokalplan for Boesdal.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 på 150.000 kr. til planmæssige udviklingstiltag.

 • 327. Visionspulje - anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende frigivelse af anlægsbevilling til diverse projekter til afholdelse indenfor visionspuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 250.000 kr. til visionspulje
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 250.000 kr., som er afsat i budget 2019 til visionspulje

  Direktionen, 14. februar 2019, pkt. 3:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 229:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) kan ikke anbefale frigivelsen.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, da partiet ikke er med i budgetforliget for 2019.

  2 medlemmer (N) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2019 blev der afsat en anlægspulje med følgende beskrivelse:

  ”Beløbet anvendes til videre realisering af flertalsgruppens overordnede politiske aftale for perioden 2018-2019.”

  Anlægsbevillingen søges nu frigivet til af bl.a. afholdelse af:

  ·        Det viderearbejde omkring helhedsplan langs Stevns Klint. Helhedsplanen skal danne rammen for det videre fundsansøgningsarbejde.

  ·        Sidste step omkring den nye fælles vision for Stevns Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 på 250.000 kr. til visionspulje.

 • 328. Iværksætterhotel - anlægsbevilling

  application/pdf icon budget_ivaerksaetterhotel.pdfapplication/pdf icon tegning_ivaerksaetterhotel_haarlev.pdf

  Resume

  KB skal beslutte at give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etableringen af et iværksætterhotel i Hårlev som vedtaget i anlægsbudgettet for år 2019.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

   

  1. godkende en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af et iværksætterhotel ved Hårlev Bibliotek.

  2. finansiere anlægsbevillingen ved frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. som er afsat i budget 2019 til iværksætterhotel.

   

  Direktionen, 6. februar 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. februar 2019, pkt. 146:

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Anbefales.
  2. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 230:

  AET's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) oplyser, at han ikke stemte for erhvervspolitikken den 6.9.18. Han kan heller ikke godkende indstillingen.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) tager forbehold.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  2 medlemmer (N) stemmer imod, og ønsker at det private erhvervsliv finansierer ordningen.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 6/9-2018 Stevns Kommunes Erhvervspolitik for 2019-2023. Et af indsatserne er, at der inden 2022 er etableret drift af to bæredygtige iværksættermiljøer.

  I forlængelse heraf blev der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til etableringen af et iværksætterhotel og iværksættermiljø i Hårlev.

   

  Baggrund

   

  Efter dialog med bl.a. Hårlev Bibliotek, fremsendte Stevns Erhvervsråd i efteråret et prospekt, som beskriver mulighederne ved etablering af et moderne iværksættermiljø ved Hårlev Bibliotek. I prospektet beskriver Stevns Erhversrådet de fordele der er ved, at tilbyde iværksættere moderne kontorfacilitetet i Stevns Kommune, samt de synergier der er ved, at etablere kontorerne tæt ved biblioteket, som i dag huser Stevns MakerSpace, Lokalhistorisk arkiv og en betydelig vidensressource. (Prospektet kan forefindes i sagen 'iværksætterhotel - orientering' AET 13. februar 2019)

   

  Forvaltningen har på baggrund af ovenstående undersøgt mulighederne for etablering af kontorfaciliteter ved Hårlev Bibliotek indenfor de afsatte økonomiske rammer. Ved siden af Hårlev Bibliotek findes i dag et større depot og et magasin (gl. bogbusgarage). Inden for de givne økonomiske rammer kan det eksisterende depot/magasin indrettes til et kontormiljø til iværksættere. Der kan etableres 10 moderne kontorarbejdspladser, hvoraf de 8 vil være pladser i et fælleskontor på i alt 58 m2, mens 2 vil være på enkeltkontorer på henholdvis 9 og 13 m2. Der er indhentet tilbud på entreprisesum til murer, etablering af gulv, tømrer, el-arbejde, alarmsikring, samt maler-arbejde. Den samledede totale entreprisesum inkl. beløb til uforudsete udgifter kan indeholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på kr. 500.000.

    

  Tidsplan 2019

   

  Iværksættermiljøet kan etableres indefor det næste halve år jf. nedenstående tidsplan.

   

  • Februar - KB frigiver rådighedsbeløb
  • April/maj - Bygningsarbejder igangsættes
  • August - Bygningsarbejder afsluttes
  • August/September - Indretning af kontormiljøer
  • September - Officiel indvielse
  • Oktober - Iværksætterhotellet er i drift

   

  Økonomi

  Anlægsbudget

   

  Sagen har ingen umiddelbarer økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der i anlægsbudget 2019 er afsat rådighedsbeløb kr. 500.000 til etablering af et Iværksætterhotel.

   

  Driftsbudget og udlejning

   

  Forvaltningen har udarbejdet et driftsbudget der indholder scenarier for fremtidig drift af iværksættermiljøet. (bilag 1) Scenarierne indeholder forskellige grader af udlejning og dermed forskellig niveauer af lejeindtægter. Ved vedtagelse af Budget 2019 blev der fra år 2020 indarbejdet en forventet nettoindtægt fra iværksættermiljøet på kr. 120.000. Den forventede udlejningspris er fastsat på baggrund af rådgivning fra Stevns Erhversråd og under hensyntagen til allerede eksisterende udlejning af iværksættermiljøer i Stevns Kommune og omegn.

  I scenariet 'breakeven' er der foretaget en beregning på hvad den forventede udlejningsgrad skal være for, at opnå et nettoindtægtbudget på 120.000 kr. Det fremgår at scenariet 'breakeven' forudsætter en udlejningsgrad på 78 procent.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på at driftsbudgettet afhænger af den fremtidige efterspørgsel efter kontorleje og prisen, konjunkturer, alternative udlejninger i området, samt hvorvidt det er muligt for Stevns Erhvervsråd og kommunen, at skabe et miljø der kan tiltrække kommende iværksættere og opnå næsten fuld udlejning.

   

 • 329. Salg af ejendom - anlægsbevilling

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. oktober 2018, at ejendommen beliggende Nørregade 17, Store Heddinge skulle udbydes til salg. Ejendommen er solgt pr. 1. marts 2019, og der søges derfor anlægsbevilling.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR og ØU at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling til salg af ejendommen Nørregade 17 på -1.510.000 kr.

   

  2. KB godkender en anlægsbevilling på 208.000 kr. til omkostninger ved handlen

   

  3. finansiere anlægsbevillingerne som en tillægsbevilling på 1.302.000 kr. ved styrkelse af kassebeholdningen

  Direktionen, 25. februar 2019, pkt. 1:

  Deltog ikke: Kasper Sonne

   

  Indstillingerne anbefales med bemærkning om, at når der fremover indgås aftaler med ejendomsmæglerne vil kommunen ikke acceptere lignende krav om ekstrahonorar når salgsprisen er højere end udbudsprisen. Der er aktuelt indgået en enkelt aftale med den samme mægler med de samme vilkår.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 234:

  Anbefales, herunder direktionens bemærkninger.

   

  Varly Jensen (O) mener, at mægleren har lavet en fejl i sin første vurdering, hvorfor Stevns Kommune ikke bør betale det forhøjede mæglerbidrag, og kan derfor ikke anbefale dot 2 og 3.

   

  Mikkel Lundemann Rasmussen (C) ønskede at få oplysning om der var taget hånd om de nuværende brugere i ejendommen.

   

  Bjarne Nielsen (V) ville gerne fremover have indsigt i formidlingsaftalerne i forbindelse med salg af ejendomme.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Formidlingsaftaler forelægges fremadrettet for ØU.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen har være udbudt offentligt til salg via ejendomsmægler for 995.000 kr. Der indkom tre tilbud, hvoraf det højeste tilbud på 1.510.000 kr. er accepteret. Ved den udbudte salgspris udgjorde ejendomsmæglerens honorar 78.900, men som følge af formidlingsaftalens vilkår om yderligere honorar ved en højere salgspris, udgør det endelige honorar til ejendomsmæglere 208.000 kr. Ejendommen overtages af køber den 1. marts 2019.

  Økonomi

  Samlet set sker der en forøgelse af kassebeholdningen på 1.302.000 kr.

 • 330. Stevnshal Model 2 nybyg

  Resume

  I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. til forberedelse af opførelsen af en ny Stevnshal.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, AET og ØU, at

   

  1. KB godkender en anlægsbevilling på 1.150.000 kr. til forberedelse af opførelse af ny Stevnshal

  2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. som er afsat i budget 2019 til opførelse af ny Stevnshal 

  Direktionen, 28. januar 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. februar 2019, pkt. 136:

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  1. Anbefales.

  2. Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 231:

  AET's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen, og ønsker at afvente budgetforhandlingerne.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  2 medlemmer (N) mener ikke at budgettet lever op til ambitionerne for hallen.

   

  2 medlemmer (O) kan ikke godkende indstillingen, og fastholder protokolleringen fra ØU. Liste O ønsker i første omgang at prioritere folkeskolerne for at sikre sig at de fungerer optimalt.

   

  Sagsfremstilling

  KB har besluttet at der skal opføres en ny Stevnshal til færdiggørelse i 2021. I 2019 skal der derfor laves:

  • lokalplan for området
  • kommuneplantillæg
  • miljøundersøgelser af eksisterende hal
  • geotekniske undersøgelser
  • energiplan for ny hal i forbindelse med svømmehallen
  • udbudsmateriale

   

  Det afsatte rådighedsbeløb vil blive anvendt til disse formål.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. til opførelse af ny Stevnshal.

 • 331. Frigivelse af ikke kontraktbundne midler for 2019

  Resume

  I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til ikke kontraktbundne opgaver.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. anlægsbevilling på 250.000 kr. til ikke kontraktbundne opgaver 2019 godkendes.

  2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. som er afsat i budget 2019 til ikke kontraktbundne opgaver.

  3. Teknik & Miljø kan disponere over 50.000 kr. af beløbet uden forudgående politisk godkendelse.

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 232:

  1. Anbefales.

  2. Anbefales.

  3. Anbefales.

   

   

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 232:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Budgettet til ikke kontraktbundne opgaver i 2019 er ikke øremærket til konkrete tiltag. Beløbet skal bruges til finansiering af ad hoc opgaver, som følge af velbegrundede ønsker fra borgere eller andre interessenter. Der kan forekomme opgaver, der kan være svære at tage højde for indenfor daglig drift og derfor ikke er omfattet af årets budget.

   

  Kommende tiltag skal godkendes af Plan, Miljø & Teknik.

   

  For at smidiggøre sagsbehandlingen, ønskes anvendelsen af de 50.000 kr. af det samlede beløb på 250.000 kr. uddelegeret til forvaltningen.

  Økonomi

  Der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budget 2019 og sagen har derfor ikke uventede økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget.

 • 332. Stevns Spildevand A/S - godkendelse af takster 2019

  application/pdf icon budget_2019_og_takstblad_2019_stevns_spildevand.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2019 til Stevns kommunes legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. taksterne for 2019 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 229:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 233:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsemøde den 7. september 2018 godkendt takstblad og budget for 2019. Det variable vandafledningsbidrag på trin 1 sænkes fra 49,60 kr. til 45,10 kr./m3 ekskl. moms.
   

  I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns kommune legalitetsgodkender takstblad 2019.

   

  Taksterne omfatter:

  • Tilslutningbidrag
  • Vandafledningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"
  • Vejafvandingsbidrag
  • Behandlingsafgift på renseanlæg
  • Tømningsordning
  • Refusion af el til minipumpestationer
  • Gebyrer og renter

   

  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 333. Seas investeringsbidrag for 2018 - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_seas_investeringsbidrag_2018.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. anlægsregnskabet for Seas investeringsbidrag for 2018 godkendes.

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 231:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 235:

  Udsættes til næste ØU-møde.

  Beslutning

  Udgår.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Seas investeringsbidrag for 2018. Stevns kommune har 1. januar 2007 indgået kontrakt med Seas NVE om drift og vedligehold af kommunens gadebelysning. Den kvartalsvise betaling til Seas udgør, udover forbrug, abonnement og vedligehold (drift), også investeringsbidrag, som dækker finansiering af investeringer i lysanlæg. Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

  Økonomi

  Opgørelse budget/regnskab:

   

   

   

 • 334. Verdensarv Stevns - anlægsregnskab 2017

  application/pdf icon revisionsprotokollat.pdfapplication/pdf icon aarsrapport.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_2017.pdfapplication/pdf icon kb_31_05_18.pdfapplication/pdf icon anlaegsregnskab_verdensarv_stevns_2017.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab 2017 for Verdensarv Stevns.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

   

  1. KB godkender anlægsregnskabet 2017 Verdensarv Stevns

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 13. februar 2019, pkt. 145:

  Deltog ikke: Jacob Panton-Kristiansen(V) og Thomas Overgaard(A).

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 236:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns kommune har givet et tilskud på 2 mio. kr. til Verdensarv Stevns i 2017. Det er dette tilskud, der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for.

   

  Verdensarv Stevns har i foråret 2018 indsendt regnskab og årsberetning for 2017. Dette er godkendt i KB den 31.05.18 og vedlægges som bilag.

   

   

  Økonomi

  Der er i anlægsbudgettet i 2017 godkendt 2 mio. kr. til tilskud til Verdensarv Stevns.

 • 335. Digitalisering - anlægsregnskab 2015-2017

  application/pdf icon digitalisering_-_anlaegsregnskab.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  KB skal godkende anlægsregnskab for 2015-2017 vedr. Digitalisering.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  • Anlægsregnskabet godkendes

  Økonomiudvalget, 26. februar 2019, pkt. 237:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

   

  Der afsættes årligt en digitaliseringspulje til dækning af digitale tiltag med afsæt i Moderniseringsstyrelsens og KLs digitaliseringsstrategi. Der aflægges nu særskilt anlægsregnskab for perioden 2015 - 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

   

  De årlige afholdte udgifter dækker bredt digitale løsninger i organisationen, f.eks. undervisning af 8. og 9. klasse på alle skolerne i digitaldannelse, systemindkøb og opgradering af eksisterende systemer, aflønning til digitalprojektledelse samt kompetenceudvikling af ansatte.  

   

  Der henvises i øvrigt til vedh. bilag, hvor anlægsregnskabets bevilling og forbrug fremgår.

 • 336. Lokalplan - Stevnshallen anmodning om igangsætning

  application/pdf icon udkast_til_tidsplan_for_lokalplan_for_stevnshallen_endelig.pdf

  Resume

  PMT skal igangsætte lokalplanproces med kommuneplantillæg for en ny Stevnshal.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Lokalplan med kommuneplantillæg for ny Stevnshal igangsættes.
  2. Lokalplanen drøftes til borgermøde om helhedsplanen den 13. februar 2019 kl. 19.00 i Stevnshallen.

  Plan, Miljø og Teknik, 5. februar 2019, pkt. 241:

  1. Godkendt af et flertal bestående af Flemming Petersen (V) Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A)

  2. Godkendt af et flertal bestående af  Flemming Petersen (V) Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A)

   

  Varly Jensen (O) og Jørgen Larsen (N) ønsker at beslutningen om igangsættelse af lokalplanen afventer forhandlinger om budgettet.

   

  Varly Jensen (O) og Jørgen Larsen (N) ønsker at anvende standsningsretten og begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  PMT's beslutning godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemte imod med henvisning til sin protokollering i PMT vedr. budgetforhandlingerne.

  Sagsfremstilling

  I 2018 blev det besluttet at der skal udarbejdes en helhedsplan for en ny Stevnshal og området omkring den. Helhedsplanen skal realiseres trinvist over de næste 10-20-30 år. Lokalplanen skal give mulighed for opførelsen af selve hallen med tilhørende adgangs- og parkeringsforhold der skal stå færdig ultimo 2021. Lokalplanen kommer derfor til at omfatte et byggeområde indenfor helhedsplanen. Helhedsplanen bliver udarbejdet sideløbende med lokalplanen og forventes endeligt vedtaget i november 2019.

   

  Byggefelt eller hallens omfang er endnu ikke fastlagt, da beslutning om hallens placering og omfang er en del af den omfattende borgerprocess der er i gang omkring helhedplanen for hele området. Hallens placering forventes at blive fastlagt på AET Udvalgsmødet den 13. marts 2019. Lokalplanens afgrænsning vil blive fastlagt herefter.

   

  Det vurderes efterfølgende om der kan vedtages en lokalplan uden udarbejdelse af kommuneplantillæg. Der er taget højde for evt. udarbejdelse af kommuneplantillæg i tidsplanen.

   

  Lovgrundlag

  Planlovens § 13

  Økonomi

  Sagen har ikke umiddelbart konsekvenser for Stevns Kommunes buget

 • 337. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 338. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt.

   

 • 339. Store Heddinge Skole renovering af vinduer mm.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A)

   

  Indstillingen godkendt.

   

 • 340. Fremtidig drift (Lukket)

 • 341. Diverse orienteringer - KB den 28. februar 2019 (Lukket)

 • 342. Underskriftsark (Lukket)