Referat

 • 298. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 9. juni 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 299. Agersøvej, Hårlev - delvis nedlæggelse af privat fællesvej på matr.nr. 12df Hårlev By, Hårlev

  application/pdf icon nedlaeggelse_-_partshoering_vejberettigede_0.pdfapplication/pdf icon beliggenhedsplan_agersoevej_20200330.pdf_1.pdfapplication/pdf icon 1905855_vejerklaering_underskrevet-1.pdf_0.pdf

  Resume

  PMT skal beslutte, at et areal på matr.nr. 12dh Hårlev By, Hårlev, der er udlagt og anlagt som privat fællesvej, kan nedlægges.

  Indstilling

  Center for Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. der gives tilladelse til, at det i sagsfremstillingen omtalte areal på matr.nr. 12dh Hårlev By, Hårlev kan nedlægges som privat fællesvej

  2. udkast til afgørelse sendes til sagens parter umiddelbart efter udvalgets behandling af sagen

  3. vejteamet bemyndiges til at udsende den endelig afgørelse, når 3 ugers fristen for indsigelser og kommentarer er udløbet

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med det nye udstykningsforslag for de to ejendomme matr.nr. 12dg og 12 dh Hårlev By, Hårlev, har Landinspektørfirmaet LE34 på vegne af ejeren KimP Ejendomme ApS ansøgt om tilladelse til at nedlægge et areal på matr.nr. 12 dh, der er udlagt og anlagt som privat fællesvej. Arealet er idag anlagt som en del af en parkeringsplads og i forbindelse med realiseringen af bebyggelsen af den nye udstykning vil ejeren af etablere nye parkeringspladser som erstatning for det nedlagte areal.

   

  Ejeren har indhentet vejerklæringer fra 7 af 8 ejere i de ejerlejligheder, der har benyttet parkeringspladsen og de er indforstået med projektet. Den sidste ejer har endnu ikke underskrevet vejerklæringen. Private fællesveje må ikke nedlægges uden kommunen tilladelse og skal jf. privatvejslovens §72, stk. 2 som udgangspunkt helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis den er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. I den konkrete sag vil der stadig være vejadgang til de 8 ejerlejligheder og de øvrige ejendomme og der vil blive etableret nye parkeringspladser som erstatning for det nedlagte areal. Samtidig har de øvrige vejberettigede på nær en enkelt ved vejerklæringer tilkendegivet, at de er indforstået med, at arealet nedlægges og der etableres nye parkeringspladser som ertstatning.

   

  På dette grundlag er det vejteamets vurdering, at der ikke er noget til hinder for, at kommunen kan give tilladelse til at de pågældende vejareal nedlægges som privat fællesvej. Vejteamet har lavet udkast til afgørelsen, som skal sendes til sagens parter efter udvalgets behandling af sagen. Herefter er der en frist på 3 uger inden den endelige afgørelse kan meddeles. Beliggenhedsplan, vejerklæringer samt udkast til afgørelse er vedlagt sagen som bilag. Som det fremgår af bilag 1 til vejerklæringerne skal der udover det ovenfor omtalte areal også nedlægges udlagte, men ikke anlagt privat fællesvej på matr.nr. 12dg og 12dh. Dette kan gennemføres efter bestemmelserne i udstykningsbekendtgørelsen og kræver ikke kommunens stillingtagen.

  Lovgrundlag

  Lov om private fællesveje (privatvejsloven) kapitel 11 §§71 - 78

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

 • 300. Agersøvej i Hårlev - godkendelse af udstykning af og vejudlæg på matr.nr. 12dg og12dh HårlevBy, Hårlev

  application/pdf icon beliggenhedsplan_agersoevej_20200330.pdf_2.pdfapplication/pdf icon agersoevej_-_godkendelse_af_udstykningsforslag_pvl_ss32_0.pdf

  Resume

  PMT skal beslutte, at udstykning af to ejendomme i ved Agersøvej i Hårlev godkendes efter privatvejslovens §32.

  Indstilling

  Center for Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Udstykningen af matr.nr. 12dg og 12dh Hårlev By, Hårlev godkendes iht. privatvejslovens §32

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Landinspektørfirmaet LE34 har på vegne af KimP Ejendomme ApS ansøgt om godkendelse af udstykning af ejendommene matr.nr. 12dg og 12dh Hårlev By, Hårlev. De to ejendomme er en del af tidligere Vallø Kommunes lokalplan 1-11 om boligområder omkring Metalvej. Lokalplan 1-11 omfatter ikke udlæg af private fællesveje eller en illustrationsplan med tydelig angivelse af vejadgange til offentlig vej og derfor er det nødvendigt med en godkendelse af udstykningen efter privatvejslovens §32 for at sikre, at alle ejendomme der fremkommer ved udstykningen har lovlig adgang til offentlig vej. Vejteamet har gennemgået projektet og har lavet udkast til afgørelse efter privatvejslovens §32 - udkastet vil blive fremsendt til sagens parter, når udvalget har behandlet sagen. Udkast til afgørelse samt beliggenhedsplan for det nye udstykningsforslag er vedlagt sagen som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om private fællesveje (privatvejsloven) §32

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

 • 301. Udeservering i Algade nr. 26 og 27 - tilladelse til forsøg

  application/pdf icon bilag_1_udeservingsareal_paa_parkeringspladser_0.pdf

  Resume

  PMT skal beslutte om der skal gives tilladelse til et forsøg med udeservering i Algade i Store Heddinge. Forsøget med udeservering vil betyde, at nogle af gadens parkeringspladserne nedlægges i en periode og indrettes til områder for udeservering for algade nr. 26 og 27.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. besluttte om vejmyndigheden skal give tilladelse til etablering af forsøg med udeservering på i alt 4 parkeringspladser, 2 foran Algade nr. 26 og 2 foran Algade nr. 27 frem til d. 31. december 2020.
  2. at p-pladserne ud for adresserne Algade 26 og 27 nedlægges og omdannes til areal for udeservering frem til udgangen af år 2020.

   

  Beslutning

  1. Der gives tilladelse til etablering af forsøg med udeservering på i alt 4 parkeringspladser, 2 foran Algade nr. 26 og 2 foran Algade nr. 27 frem til 1. oktober 2020.
  2. P-pladserne ud for adresserne Algade 26 og 27 nedlægges og omdannes til areal for udeservering frem til den 1. oktober 2020.

   

  Det undersøges om der kan tages initiativer der opfordrer til at benytte parkeringspladserne uden for Algade.

   

  PMT anbefaler at blomsterkummerne kun finansieres i forsøgsperioden.

  Sagsfremstilling

  Ejeren af Hansen Café & Bar, som ligger i Algade nr. 27, har ansøgt kommunen om tilladelse til etablering af udeservering på tre af p-pladserne foran Caféen. Formålet med etableringen af udeserveringen er iflg. ejeren at øge gæstekapaciteten og caféens forretningsgrundlag.

   

  Forvaltningen har undersøgt mulighederne for etablering af udeservering ved nr. Algade 27. Vejmyndigheden har tidligere modtaget henvendelser fra borgere og erhvervsdrivende vedrørende parkeringsproblemer i Algade. Det vurderes at inddragelse af parkeringspladserne ved nr. 27 kan skabe gener for nogle beboere og forretningsdrivende i Algade i særlige tidsrum. Inddragelse af 4 p-pladser i en afgrænset periode, vurderes ikke kritisk, da parkeringsbehovet vil kunne dækkes af p-pladser i umiddelbar nærhed. Det er forvaltningens vurdering, at udeserveringen vil bidrage til en ny dynamik i gaden, særligt hvis udeserveringen etableres allerede i sommerperioden.

   

  Forvaltningen har kontaktet formanden for Store Heddinge Handelsstandsforening, som har oplyst, at handelsstandsforeningen er positivt indstillet overfor et forsøg med udeservering i Algade i en begrænset periode. I den forbindelse skal det oplyses, at en tilladelse kan danne præcedens i forholdt til fremtidige ansøgninger om udeservering på p-arealer.

   

  Forvaltningen indstiller på den baggrund, at p-pladserne foran Algade nr. 27 og 26 - se bilag 1 - på forsøgsbasis tilbydes som areal for udeservering for de pågældende virksomhedsejere på adresserne indtil udgangen af år 2020. I den forbindelse foreslås det at materielgården opstiller blomsterkummer til udsmykning og afskærmning af udeserveringsarealerne. Udgiften til blomsterkummer skønnes at koste kr. 25.000, hvilket foreslås finansieret fra puljen til Turismeinitiativer.

   

  Økonomi

  kr. 25.000 til blomsterkummer finasieres af pulje til udvikling Stevns Klint under AET og er betinget af frigivelse af AET.

 • 302. Etablering af ladestandere til el-biler

  Resume

  En ny bekendtgørelse er trådt i kraft 10. marts 2020 vedr. ladestandere til el-biler. Bekendtgørelsen får betydning for såvel kommunale som private parkeringspladser.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. orientering tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Frem mod 2025 skal der i følge en ny bekendtgørelse fra Transport- og boligministeriet opstilles langt flere ladestandere til elbiler ved ejendomme og arbejdspladser. Bekendtgørelsens formuleringer er generelt opdelt efter bygninger, der anvendes til beboelse og bygninger der har anden anvendelse end beboelse – eksempelvis haller, institutioner etc.

   

  Når der i det følgende nævnes ”forberedelse til ladestandere” betyder dette at der i forbindelse med anlæg af parkeringspladsen lægges tomme trækrør i jorden så der efterfølgende forholdsvis let kan trækkes kabler.

   

  Bekendtgørelsen kommer til at betyde følgelig, for:

   

  Kommende nybyggeri

  Nyopførte bygninger med mere end 10 p-pladser skal gøres klar til ladestandere til el- og hybridbiler. De overordnede krav bliver:

  · Ved beboelsesejendomme skal der forberedes ladestandere på alle parkeringspladser.

  · Ved bygninger der ikke anvendes til beboelse skal der installeres mindst én ladestander. Hertil skal der på mindst hver femte p-plads forberedes til ladestandere.

  Fremadrettet vil det derfor fremgå at lokalplaner af der skal etableres ladestandere i henhold til bekendtgørelsen.

   

  Eksisterende bygninger, der ikke står foran en ombygning:

  · Hvis ejendommen har mindst 20 p-pladser, og ikke er til beboelse, skal der som minimum opføres én ladestander.

   

  Eksisterende bygninger der står foran en ombygning:

  Ved større ombygning forstås: Byggearbejder, hvor omkostninger til etablering af ladestandere og forberedelse til ladestandere er under 7% af de samlede ombygningsomkostninger, og hvor der efter ombygningen er mere end 10 parkeringspladser.

  Følgende gælder hvis ejendommen efter ombygning får mere end 10 p-pladser.

  · Er ejendommen til beboelse skal der forberedes til ladestandere på alle pladser.

  · Er ejendommen ikke til beboelse, skal der installeres mindst én ladestander og klargøres til standere på hver femte p-plads.

   

  Ladestanderen (erne) skal fysisk være opført senest den 1. januar 2025. Som følge deraf vil Center for Teknik & Miljø i løbet af 2020 og staten af 2021 udarbejde et anlægsønske til budget 2022. Fremadrettet vil etablering af ladestandere til el-biler indgå i de kommunale anlægs-byggeprojekter.

  Lovgrundlag

  BEK nr 181 af 05/03/2020 Transport- og Boligministeriet. Ladestanderbekendtgørelsen.

  Økonomi

  Som følge af bekendtgørelsen vil Center for Teknik & Miljø i løbet af 2020 og starten af 2021 udarbejde et anlægsønske til budget 2022.

 • 303. Nye retningslinjer for oversvømmelse og erosion i kommuneplan 2020 - drøftelse

  application/pdf icon bilag_1_oversigt_over_klimaforandringer_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_retningslinjer_for_klimatilpasning_i_kommuneplan_2017_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_tekniske_aendringer_vedr._oversvoemmelse_og_erosion_0.pdf

  Resume

  Sagen fremlægges for PMT for at drøfte ændringer i den kommende kommuneplan mht. klimatilpasning, herunder principper for udpegning af arealer til afværgeforanstaltninger for oversvømmelse og erosion. De konkrete ændringer vil blive fremlagt i forbindelse med den politiske behandling af kommuneplanen.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. drøfte principper for udpegning af arealer til afværgeforanstaltninger for oversvømmelse og erosion.

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  I 2018 blev planloven ændret for at styrke planlægningen mhp. at forebygge skader som følge af oversvømmelse og erosion. Ændringen betyder, at den nye kommuneplan skal indeholde:

  1. retningslinjer for udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion.
  2. retningslinjer om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, tekniske anlæg mv. i de udpegede områder.

   

  Det nye er, at der skal udpeges arealer og retningslinjer for erosion, samt arealer og retningslinjer for afværgeforanstaltninger.

   

  Som baggrundsmateriale er vedlagt oversigt over forventede klimaforandringer for Stevns Kommune (bilag 1) og kopi af de gældende retningslinjer for klimatilpasning i den nuværende kommuneplan (bilag 2).

   

  Teknik & Miljø vil ajourføre den nuværende udpegning af oversvømmelsestruede områder med 2019-data og en mere præcis udpegning af skybrudsrisiko (teknisk ajourføring, se ændringer i bilag 3).

   

  Teknik & Miljø foreslår følgende principper for udpegning af områder, der kan blive udsat for erosion:

  • Udpege erosionstruede by- og sommerhusområder med afsæt i konkret og faglig vurdering af kysten. Dvs. udpege det meste af Strøby Egede, dele af Strøby Ladeplads og Rødvig som erosionstruet, selvom Kystdirektoratets kystatlas.dk kun angiver, at der er lille risiko for erosion.
  • Udpege erosionstruede landområder ud fra Kystdirektoratets kystatlas.dk (moderat og stor erosion).
  • Undlade at udpege området for Stevns Klint fredningsforslag som erosionstruet.

   

  Teknik & Miljø foreslår følgende principper for retningslinjer om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse og erosion:

  • At fastholde forebyggelsesniveauet til kote 2,80 m, svarende til beskyttelsesniveau for Køge Kommunes digeprojekt
  • At der som udgangspunkt ikke etableres nye by-, erhverv- eller sommerhusområder under kote 2,80 mDVR90 (eller der stilles betydelige krav til afværgeforanstaltninger til nye by-, erhverv- og sommerhusområder under kote 2,80 mDVR90).
  • At der udpeges arealer til et dige til kote 2,80 m i Strøby Egede, Strøby Ladeplads, Lund og evt. ved Havnelevrenden
  • At der udpeges arealer langs kysten i Strøby Egede, Strøby Ladeplads og Rødvig til beskyttelse mod erosion (kan være sammenfaldende med arealer til diger)
  • At der ikke etableres tekniske anlæg i oversvømmelsestruede områder, uden krav om afværgeforanstaltninger
  • At der efter en nærmere analyse udpeges arealer til vandparkering og klimasøer.

   

  De nye mål, udpegninger, retningslinjer og den tilhørende redegørelse vil blive fremlagt i forbindelse med den politiske behandling af den nye kommuneplan.

  Lovgrundlag

  Planloven: §11 a, pkt. 18 udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder.

   

  Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion, januar 2019. Erhvervsstyrelsen

 • 304. Tilføjelse af punkt til delegationsplan og dispensation til fold til 2 ponyer

  application/pdf icon bilag_-_udkast_til_dispensation_til_hestefold_til_2_ponyer_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_-_fold_til_ponyer_0.pdf

  Resume

  Der indstilles til at, der gives dispensation til hestefold til 2 ponyer på et areal - matr.nr. 2e, Varpelev By, Varpelev, der i landzone er udlagt til boligformål i lokalplan. Det kræver en dispensation for at der må være hestehold på arealet.

  Der indstilles desuden til, at der i delegationsplan tilføjes et punkt vedr. dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone, sommerhusområde og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende, at punktet om dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone mv. tilføjes eksisterende delegationsplan, således at

  a) i større sager indstiller administrationen til stående udvalg, som beslutter og

  b) i mindre sager beslutter administrationen

  1. der meddeles dispensation til hestefold til 2 ponyer på arealet - matr. nr. 2e, Varpelev By, Varpelev - med vilkår

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der er søgt om dispensation til en hestefold til 2 ponyer på matr.nr. 2e, Varpelev By, Varpelev, som ligger i den sydøstlige del af Varpelev. Arealet ligger i landzone i lokalplanlagt område, der er udlagt til boligformål (lokalplan nr. 120 Skolelodden, Boligområde, Varpelev). Der må i følge bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter ikke være hestehold i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål. Dog kan kommunen dispensere fra dette, særligt i forhold til ejendomme med bestående stalde, møddinger mv. Det gælder også for ophold af heste i en fold. Se kortbilag.

   

  Der er foretaget nabohøring og Center for Teknik & Miljø har ikke modtaget nogen bemærkninger vedrørende ophold af 2 ponyer på arealet.

   

  Center for Teknik & MIljø vurderer på grundlag af ovenstående samt med fastsatte vilkår om at imødegå eventuelle lugt- og fluegener, at der kan meddeles dispensation til ansøgere af arealet. Der fastsættes desuden vilkår om at dispensationen gives for højest en periode på 3 år, idet arealet til ponyerne ligger i et lokalplanlagt område, der er udlagt til boligformål. Det betyder, at hvis nuværende naboer og eventuelle nye naboer ikke synes om hestehold tæt på deres boliger, så er det for en begrænset periode. Se bilaget om udkast til dispensation.

   

  Lovgrundlag

  Dispensationen meddeles med hjemmel i § 8, stk. 3 i bekendtgøelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23/06/2017.  

  § 8. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

  Stk. 2. Følgende husdyrhold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse, bortset fra de i stk. 1 nævnte, er tilladt i de i stk. 1 nævnte områder:

  1) 30 høns og

  2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 1, særligt i forhold til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v. Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for en dispensation stille krav til dyreholdet om indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst 2 uger.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunens budget.

 • 305. Ny affaldsordning - orientering

  Resume

  Den 1. maj 2020 gik den nye affaldsordning i gang. Generelt har opstarten været fin, men der har været nogle problemer, og vi har fået mange henvendelser fra borgere, som enten henvender sig om fejl eller mangler, som spørger til hvordan man sortere eller noget tredje. Herunder orienteres PMT om opstarten af den nye affaldsordning.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. tager orienteringen om den nye affaldsordning til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Levering af nye beholdere samt startpakker
  Beholderne blev leveret i løbet af marts og april. Der er blevet leveret knap 32.000 beholdere. PWS, vores leverandør, er fortsat i gang med at rette fejl og mangler, da ikke alle fik hvad de havde bestilt, og da en del ikke modtog startpakkerne. Vi har især fået mange henvendelser om manglende startpakker fra dem, der deler beholdere med andre. I alt har vi modtaget ca. 650 henvendelser om, at leverandøren har lavet en fejl.

  Nogle af disse ”fejl” om manglende startpakker ved enfamiliehuse må dog skyldes, at borgerne ikke har kigget grundigt nok efter startpakken i de leverede beholdere. Det kan vi konkludere, da vi er løbet tør for madspande og tilhørende poser på trods af, at vi har indkøbt til 12.000 husstande (der er ca. 11.500 husstande i alt). Heldigvis har PWS kunnet få fat i ekstra madspande og poser andre steder, så alle skulle derfor nu have modtaget manglerne.

  Løse skillevægge
  Vi får dagligt henvendelser om, at skillevæggene ikke sidder godt nok fast i nogle af beholderne. Vi har modtaget ca. 60 henvendelser vedrørende dette, hvilket svarer til, at vi indtil videre er bekendt med fejl på ca. 2 ‰ af beholderne.

  Som det er nu, registreres fejlene om de løse skillevægge i IT-systemet RenoWeb. Vi udtrækker derefter en liste over fejlene, som vi sender til PWS, så de kan rette fejlene. Vi tager et møde med PWS, hvor vi snakker om hvor omfattende et problem, vi skal forvente at dette er, samt hvordan fejlene fremadrettet skal håndteres af vores renovatør, Urbaser, som står for beholderværkstedet.

  Poser til madaffald
  Der er blevet bestilt 2.400.000 poser, som skulle leveres sammen med beholderne (200 poser/husstand). Før vi sagde ja tak til producentens tilbud, blev vi lovet, at poserne kunne holde til 17 liter vand. Det viser sig dog, at nogle af poserne har en utæt bund, hvilket medføre, at våde madrester ender på gulvet. Pt. har vi fået henvendelser fra 7 husstande om, at der er fejl på deres poser, men vi ved, at problemet er større end det. Vi er derfor i gang med at finde en god løsning i samarbejde med poseproducenten. De borgere, som oplever fejl, vil få nogle nye poser leveret gratis.

  Levering af sorteringsnet
  Sorteringsnettet skulle være blevet leveret sammen med startpakken, men kom ikke frem til tide pga. Corona-karantæne i Kina. I midten af maj kom det dog endelig til Stevns, og Urbaser er nu i gang med at levere det til husstandene. Det vil tage Urbaser max. tre weekender, at levere nettene, og de beregner at være færdige senest i uge 24.  

  Hjemtagning af gamle beholdere
  PWS står for hjemtagningen af de gamle beholdere. Nogle borgere har valgt at beholde en eller begge deres gamle beholdere, mens andre vil have dem afhentet. I alt skulle 10.501 husstande have afhentet deres gamle beholdere, mens 292 husstande gerne ville beholde deres papirbeholdere, og 827 hustande gerne ville beholde begge deres beholdere. Borgerne er blevet oplyst om, at hvis de vælger at beholde beholderne er den deres, den vil ikke blive tømt af kommunen, og hvis borgerne ikke længere vil have den, skal de selv skaffe sig af med den via genbrugspladserne.

  Vi har sendt en liste til PWS, som specificere hvilke adresser, der skal have de gamle beholdere afhentet. Desværre har PWS ikke kunnet indlæse listen korrekt i deres system, hvorfor nogle borgere har fået fjernet deres beholdere ved en fejl, mens andre ikke, som ønsket, får fjernet deres. Disse fejl bliver håndteret løbende af PWS for deres egen regning.

  Til de borgere, der ikke ikke meldte ind, at de ville beholde en eller begge deres gamle beholdere inden for tidsfristen (22. marts), har vi sagt, at de skal gemme deres gamle beholder væk, så chaufføren ikke kan finde den/dem. Bliver beholderen alligevel afhentet, kan borgerne gratis hente en gammel papirbeholder på genbrugspladsen i Store Heddinge. Hertil er der blevet leveret 50 stk. (og flere kan leveres, hvis der er stor efterspørgsel).

  Indsamling/Urbaser
  Meldingen fra Urbaser er, at de synes, at vi har haft en rigtig god opstart. De er glade for, at der ikke er chips/tags på beholderne, som skal aflæses under tømningen, da dette ville have besværliggjort deres arbejde.

  I administrationen er vi blevet overraskede over, hvor mange afvigelser, som Urbaser melder ind. Fra den 1.-28. maj har der været 276 afvigelser om dårlige adgangsforhold, som Urbaser har meldt ind. Vi er i dialog med Urbaser om dette, da vi synes, at antallet er højt. Dog har vi ikke fået et tilsvarende antal henvendelser fra borgerne, som klager over Urbasers vurdering af deres adgangsvej.

  Urbaser har i samme periode registreret 108 fejlsorteringer, hvilket betyder, at de pågældende beholdere ikke er blevet tømt. Vi har heller ikke modtaget klager om dette.

  Til gengæld har vi i perioden modtaget 136 afvigelser fra borgerne om, at skraldemændene ikke sætter beholderne tilbage på plads. Dette er vi i dialog med Urbaser om.

  På trods af, at vi sidste år gav borgerne mulighed for at ændre på deres beholdersammensætning, har vi fået rigtigt mange anmodninger om beholderændringer. Fra 1.-28. maj har vi godkendt 964 beholderændringer, hvoraf de fleste er ombytninger (dvs. at der er to ændringer på de fleste adresser). Dette betyder, at Urbaser også har travlt med at håndtere ombytninger, og at de har måttet bestille en del ekstra beholdere på 370 liter, da mange ønsker en større beholder til enten rest/mad eller plast/metal.

  Beskedservice og Affaldsportal
  Pr. den 28. maj 2020 har vi følgende antal tilmeldinger, som får enten en sms eller mail, før nedenstående fraktioner afhentes:

  • Rest/mad: 3621
  • Plast/metal: 3313
  • Papir/glas: 3469
  • Haveaffald: 2327

  Eftersom der ikke er lige mange tilmeldinger på hver fraktion, må en konklusion af ovenstående oversigt blive, at der er behov for yderligere kommunikation om, hvordan borgerne skal benytte sig af selvbetjening. Ifølge Sweco er der pr. 1. juni 2020 3525 stevnske brugere af app'en Affaldsportal.

  Callcenter
  Callcentret TopCall hjælper os med at besvare opkald fra borgerne i perioden marts-september 2020. Der har været lidt opstartsvanskeligheder med dem, da de videresendte langt flere henvendelser, end hvad vi var blevet stillet i udsigt, men det går heldigvis meget bedre nu. TopCall videresender ca. 25 % af henvendelserne til os.  

 • 306. Jordflytning - orientering

  Resume

  Regler iht. jordflytningsbekendtgørelsen

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. tage orienteringen om jordflytning til efterretning.

   

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Når der flyttes jord til Stevns Kommune skal transportøren overholde jordflytningsbekendtgørelsen.

  Reglerne for jordflytning gælder i disse situationer:

  • Hvis jorden er forurenet.
  • Hvis jorden kommer fra en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2) som forurenet grund.
  • Hvis grunden er omfattet af kommunens områdeklassificering.
  • Hvis jorden kommer fra en offentlig vej.
  • Hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.

  Det vil sige, at når transportøren kører jord fra f.eks. områdeklassificerede områder( byområder og andre større områder som betegnes for lettere forurenede), så skal der tages analyser og de skal anmelde det til den kommune, hvor jorden køres fra. Fra den kommune får vi så en orientering om at der køres jord til Stevns Kommune og dokumentation for, at det er ren jord.

   Modtager af jorden skal opbevare dokumentation for flytning af jord op til 2 år efter jorden er modtaget.

  Når transportøren kører jord fra områder, der ikke er områdeklassificeret er der ikke krav om anmeldelse eller analyse af jorden, da man går ud fra at jorden er ren.

  Hvis kommunen mangler dokumentation for at jorden er ren, f.eks. når den kommer fra områdeklassificerede områder og der ikke er analyser, så kan vi stille krav om at de skal fremskaffe dokumentation (anmeldelse, analyser). Hvis de ikke kan det og dermed ikke har overholdt jordflytningsbekendtgørelsen, så kan de politianmeldes.

  Hvis vi skulle have mistanke om, at jorden er forurenet, fx ved lugt, så kan vi påbyde forurener (transportøren) at tage analyser og evt. bortgrave forureningen efter jordforureningsloven. Hvis det skulle vise sig, at der efter analyser ikke er nogen forurening, så vil Stevns Kommune skulle betale omkostningerne hertil.

  Ovenstående omhandler kun jordflytning. Forhold omkring terrænregulering, afstrømning, naturbeskyttelsesloven mm. er omfattet af anden lovgivning.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om jordflytning

 • 307. Budgetforslag 2021 - PMT

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2021_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_b_2021_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon udover_vedtaget_service_2021_-_pmt_0.pdf

  Resume

  PMT skal behandle budgetforslag 2021-2024 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2021
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces 

  Beslutning

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandler i juni måned budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024, og udvalgenes anbefalinger indgår ved budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2020-2024 blev godkendt i januar 2020, herunder en tidsplan for budgetprocessen for 2021. Økonomiudvalget har efterfølgende på mødet den 21. april besluttet at udskyde udarbejdelsen af et balancekatalog til efter sommerferien, når resultatet af en ny økonomiaftale og effekterne af en ny udligningsreform kendes. Den øvrige del af budgetprocessen gennemføres, som det fremgår af den oprindelige tidsplan.

   

  Der er den 5. maj indgået politisk aftale om en ny udligningsreform – men den endelige udmøntning og konsekvenser for Stevns Kommune kendes først efter indgåelse af ny økonomiaftale i juni og den efterfølgende udmøntning.

   

  Ændringer til budget 2021

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2021, version 1:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Anlægsønsker
  • Balancekatalog (udarbejdes efter sommerferien)

   

  Budgetforslag 2021 på PMT's område

  På udvalgets område er der i 2021 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2021:

   

  Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -0,002 mio. kr.

  Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: 1,024 mio. kr.

  Det brugerfinansierede område (renovation): -1,439 mio. kr.

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Udover vedtaget service: 0,210 mio. kr.

  Anlæg: 40,637 mio. kr. (Anlægsforslag samt oversigt kan ses i sagen ”diverse orienteringer”)

   

  Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august 2020, når resultatet af økonomiaftalen for 2021 kendes.

   

  Budgetprocessen for 2021

  Fagudvalgene behandler budgetforslag på møderne i juni, dog undtaget balanceforslag, som Økonomiudvalget efterfølgende har besluttet at udskyde til efter sommerferien.

   

  På fagudvalgenes møder i august vil budget 2021 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august samt konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2021. Der vil som sidste år ikke blive en generel revurdering af budgettet i august.

   

  Balanceforslagene bliver udarbejdet efter sommerferien og bliver ikke behandlet i fagudvalgene, men indgår direkte i de politiske drøftelser af budget 2021 i september.

   

  Høringsprocessen bliver igangsat i september og høringssvarene tilgår først fagudvalgene på møderne ultimo september. De vil ligeledes indgå ved 2. behandlingen af budgettet.

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2021 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2021.

 • 308. Stevns Kommunes ældreboliger - godkendelse af regnskab 2019 og budget 2021

  application/pdf icon revideret_afdelingsregnskab_afd._892-0_2019_underskrevet_0.pdfapplication/pdf icon afdelingsbudget_2021_-_afd._892-0_0.pdfapplication/pdf icon skrivelse_fra_transport-_og_boligministeriet_0.pdfapplication/pdf icon foelgebrev_til_kommunen_0.pdf

  Resume

  Lejerbo har indsendt regnskab for 2019 og budget 2021 til Stevns Kommunes godkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. regnskabet for 2019 godkendes.
  2. budget for 2021 godkendes.
  3. afdelingsmøder med beboerne aflyses.

   

  Beslutning

  Anbefales af et flertal bestående af V+N+B+A.

   

  Liste O anbefaler punkt 2, men anbefaler ikke pkt 1 og pkt 3.

  Sagsfremstilling

  Regnskabet for Stevns Kommunes ældreboliger - afd. 892-0 er revideret af revisor uden bemærkninger, regnskabet er vedlagt som bilag. Afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. har godkendt regnskabet, med undtagelse af en enkelt stemme.

   

  Afdelingsbestyrelsen i S.K.Æ.P. har afholdt budgetmøder og bekræftet overfor Lejerbo, at de har godkendt afdelingens budget for 2021 med en huslejestigning på 0,33%, Budget 2021 er vedlagt som bilag.

   

  Med henvisning til den verserende Corona situation, hvor det ikke vil være forsvarligt at afholde afdelingsmøder med beboerne har Transport- og Boligministeriet i skrivelse af april 2020 oplyst, at når budgetstigningen er under 2 pct. kan afdelingsmødet aflyses og budget og regnskab godkendes af organisationsbestyrelsen, skrivelsen er vedlagt som bilag. Det er ligeledes oplyst, at kommuner som udlejer almene boliger får samme mulighed.

   

  Med henvisning til ovenstående foreslår Lejerbo, at kommunen træffer beslutning om at afdelingsmødet aflyses og at kommunen godkender det reviderede regnskab 2019 og budget 2021, følgebrev fra Lejerbo vedlagt som bilag.

   

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger.

  Økonomi

  Regnskabet for Stevns kommunes ældreboliger indarbejdes i kommunens driftsregnskab og medtages i den kommende Budgetopfølgning.

 • 309. Boligpolitik - igangsættelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_midtvejsstatus_for_udvalget_for_stevns_verdensmaal_behandlet_paa_moedet_18._december_2019_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrels_0.pdfapplication/pdf icon midtvejsstatus_2_-_december_2019_0.pdfapplication/pdf icon kommissorium_og_proces_for_ss17_stk_4_udvalg_maj_2020_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2019 blev der  behandlet en midtvejsstatus fra §17 stk. 4 udvalget. Midtvejdstatus indeholdt en række foreløbige anbefalinger. En af disse anbefalinger var, at det bør udarbejdes en boligpolitik. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, at igangsætte udarbejdelsen af en Boligpolitik for Stevns Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. igangsætte udarbejdelsen af en Boligpolitik for Stevns Kommune

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med §17 stk. 4 udvalgets halvårsstatus for PMT & KB den 18. december 2019 kom udvalget med et række anbefalinger. Anbefalingspunkt nr. 6: "Det anbefales, at en boligpolitik udarbejdes, så der kan planlægges for velfungerende lokalsamfund i Stevns Kommune nu og i fremtiden" (for yderligere information se bilag).

   

  De retslige rammer for § 17, stk. 4

  I Styrelseslovens § 17, stk. 4 står der følgende: ”I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed". Kompetencen i et §17, stk. 4 udvalg er rådgivende eller sagsforberedende. Et § 17, stk. 4-udvalg må ikke tillægges selvstændige beslutningskompetencer – kompetencerne skal blive i det stående udvalg, som § 17, stk. 4 -udvalget er nedsat under. Der kan heller ikke ved nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg tillægges udvalget kompetence, som indskrænker et af fagudvalgenes eller Økonomiudvalgets kompetence. Udvalget kan udarbejde forslag, foretage undersøgelser og have kontakten til eksterne interessenter og organisationer. Men de kan ikke træffe afgørelser i konkrete sager – det er en myndighedsopgave.

   

  Boligprogram
  På mødet for §17 stk. 4 udvalget i december, blev det besluttet at igangsætte dataindsamling for at validere Boligprogrammet, der er en vigtig forudsætning for at kunne udarbejde den årlige befolkningsprognosen.

   

  Boligprogrammet tager sit udgangspunkt i

  • Kommuneplanen og de deri udlagte rammeområder til boligbyggeri

  • Vedtagne lokalplaner med en restrummelighed

  • Den konstaterede aktivitet i de enkelte områder

  • Efterspørgslen efter byggemuligheder

   

  Boligprogrammet udgør det nødvendige fundament af fakta, der skal til for at kunne udarbejde en Boligpolitik. Dataindsamlingen er afsluttet og ligger nu klar til brug både til befolkningsprognosen og til udarbejdelsen af en Boligpolitik.

   

  Boligpolitik
  Med en Boligpolitik kan man politisk sætte fokus på et varieret boligudbud, attraktive lokalområder og byer samt balance mellem by og land. Boligpolitikken kan skabe grundlag for en overordnet planlægning for nye boliger og en særlig opmærksomhed på videreudvikling af kommunens eksisterende boligområder. Politikken kan sikre et alsidigt udvalg af gode og forskellige boliger, som understøtter bæredygtige lokalsamfund og som er med til at gøre Stevns Kommune til en attraktiv placering på boligmarkedet i Region Sjælland og Øresundsregionen.

  Boligpolitikken er en vision for boligudbygningen, mens de konkrete rammer for boligbyggeriet fastlægges i kommuneplanen, som revideres hvert 4. år.

  Boligpolitikken har til formål at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov. Politikken er et signal til både borgere og investorer om, i hvilken retning kommunen ønsker at udvikle sig, samt foretage prioriteringer i forhold til boligudvikling. Politikken lægger de overordnede rammer for planlægning af og strategier for kommunens udvikling, både på langt og på kort sigt.

  I en Boligpolitik kan Kommunalbestyrelsen fx prioritere, at der skal

  • sikres flere former for boligtyperne, således at der i forbindelse med udstykninger sættes krav om diversitet der sikre boliger til ældre, unge og enlige
  • sikres adgang til naturen
  • stilles krav til attraktive fællesarealer
  • stilles krav om tryghedsskabende tiltag
  • sikres adgangen til offentlig transport, adgang til stier og sikre forhold for de bløde trafikanter
  • give plads til at tænke både individuelt og i fællesskaber
  • give muligheder for både nyt og gammelt

   

  Forslag til forløb:

   

  TIDSPUNKT

  HANDLING

  26. august

  §17 stk. 4 udvalg – med afsæt i boligprogrammet skal der sættes rammer for de overordnede temaer som boligpolitikken skal have fokus på

  • hvad vil man med Boligpolitikken?
  • Hvad ønsker man at opnår?
  • & hvad er det muligt at regulere via en Boligpolitik?

  PMT 29. september

  Temadrøftelsen – udvalgsformand + 2 medlemmer fra §17 stk. 4 udvalg drøfter med PMT rammerne for boligpolitikken og drøfter temaer (fortsat på et overordnet plan, dog mere konkret end den drøftelse som §17 stk. 4 udvalg er igennem den 26. august)

  22. oktober

  Workshop for Kommunalbestyrelsen

  PMT 10. november & KB 25. november

  Sagsfremstilling – godkendelse af spørgeskema der skal gøre det ud for et for-borgermøde (4 uger)

  • Teamer i spørgeskemaet
  • Hvilke tiltag ønsker borgerne
  • Hvilke problematikker har de oplevet?
  • På et overordnet niveau (ikke vejbump, naboer der roder, mere vejbelysning og højde på hæk) Hvad har de af drømme og ønsker for deres respektive boligområder?

  December

  Gennemførelse af spørgeskema

  januar & februar 2021

  På baggrund af workshop for Kommunalbestyren og den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse udarbejdes der et udkast til en boligpoltik

  PMT + KB marts 2021

  Politisk behandling af udkast til boligpolitik

  Marts / april / maj

  Ifald udkast godkendes, sendes Boligpolitik i 8 ugers høring

  april 2021

  Afholdelse af borgermøde i forbindelse med høring

  PMT + KB juni 2021

  Endelig godkendelse af Boligpolitik

   

   

  Økonomi

  Udarbejdelse af en Boligpolitik  finansieres via anlægsmidler afsat til arbejdet i §17 stk 4 udvalget

 • 310. Lokalplan 196 Boligområde syd for Bjælkerupvej - Forslag

  application/pdf icon lokalplanforslag196_boliger_syd_for_bjaelkerupvej_0.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_20-05-2020_0.pdf

  Resume

  PMT anmodes om at godkende, at forslag til Lokalplan nr. 196 boligområde syd for Bjælkerupvej i Store Heddinge sendes i 8 ugers offentlig høring. Der anmodes samtidig om at godkende at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.  

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT at

   

  1. forslag til lokalplan 196 boligområde syd for Bjælkerupvej godkendes og sendes i 8 ugers høring.

   

  2. der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde i høringsperioden.

   

  3. administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.

   

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Borgermøde afholdes mandag den 22. juni kl 19.

  Sagsfremstilling

  Plan, Miljø og Teknik har d. 20. august 2019 igangsat udarbejdelse af lokalplan for et boligområde beliggende syd for Bjælkerupvej, ned til Bækken. Området er beliggende indenfor rammeområde 1 B8 Bjælkerup og udlagt til boligområde i Stevns Kommuneplan 2017.

   

  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres helårsboliger i form af åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

   

  Den 26. september 2019 blev der afholdt formøde for områdets naboer. De primære emner omhandlede adgang til området fra Bjælkerupvej gennem det eksisterende boligområde. Der er efterfølgende arbejdet indgående på adgangen til lokalplanen.

   

  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 19.900 m2, der i dag anvendes primært til dyrkning af juletræer. Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres mellem 15 og 25 boliger alt efter disponeringen af tæt/lav, åben/lav bebyggelse.

   

  Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

   

  Miljøvurdering

  Teknik & Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

  Lovgrundlag

  Planloven § 13

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

  Historik

  Igangsat på PMT 20. august 2019

  Formøde afholdt 26. september 2019

 • 311. Handleplankatalog vedr. sundhedspolitikken

  application/pdf icon sammenfatning_af_oekonomi_som_foelge_af_handleplankatalogets_indsatser_0.pdfapplication/pdf icon udkast_endeligt_handleplankatalog_sundhedspolitik_0.pdf

  Resume

  Samtidig med godkendelse af sundhedspolitikken 2019-2022 i kommunalbestyrelsen i oktober 2019 blev der vedtaget en procesplan for at udvælge indsatser, der kunne implementere sundhedspolitikkens 6 pejlemærker. Et forslag til handleplankatalog til implementering af Sundhedspolitikken fremlægges nu til godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via DIR, SSU, BUL, PMT, AET og ØU, at

  1. godkende handleplankataloget til implementering af sundhedspolitikken 2019- 2022

       2. forslag, der kræver finansiering, medtages i budgetprocessen for 2021. 

   

  Direktionen, 25. maj 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 4. juni 2020, pkt. 187:

  1. Anbefales.
  2. Udvalget anbefaler, at forslagene 3.1 (røgfri arbejdstid), 5.2 (håndtering af angst og depression) og 6.3 (forslag der motiverer til bevægelse) indgår i budgetprocessen.  For så vidt angår forslagene 3.3 (røgfri skoletid), 6.1 (aktiv bevægelseskultur på institutioner) og 6.2 (aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinst.) bør disse kunne implementeres inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  Beslutning

  1. Anbefales af et flertal bestående af V+N+A+B.
  2. Udvalgets flertal bestående af V+N+A+B anbefaler, at forslagene 3.1 (røgfri arbejdstid), 5.2 (håndtering af angst og depression) og 6.3 (forslag der motiverer til bevægelse) indgår i budgetprocessen.  For så vidt angår forslagene 3.3 (røgfri skoletid), 6.1 (aktiv bevægelseskultur på institutioner) og 6.2 (aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinst.) bør disse kunne implementeres inden for eksisterende økonomiske rammer. 

  Liste O kan ikke godkende indstillingerne.

  Sagsfremstilling

  Siden godkendelsen af sundhedspolitikken for 2019-2022 i kommunalbestyrelsen har styregruppen (direktør/centerchefniveau) og en tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen arbejdet med at tilvejebringe et handleplankatalog, som kan implementere sundhedspolitikken og de seks pejlemærker, som er indeholdt heri.

   

  Handleplankataloget blev i første omgang udformet som et bruttokatalog med 41 mulige forslag til indsatser. Dette blev forelagt SSU i februar i år til orientering, hvorefter handleplankataloget blev sendt i høring i MED-udvalgene. På baggrund heraf og i dialog med ledelsen i centrene er der foretaget en bearbejdning og prioritering, således at det endelige forslag til handleplankatalog rummer i alt 14 indsatser.

   

  I udvælgelsen af indsatser er der lagt vægt på fem principper: Indsatser med viden om evidens, mulighed for samarbejde på tværs, inddragelse af borgere, flerstrengede indsatser, og at indsatserne understøtter FN’s verdensmål. Desuden er der i den afsluttende prioriteringsfase også lagt vægt på bl.a., hvilket ressourceforbrug der knytter sig til indsatserne og med hvilken tidshorisont, de kan implementeres.

   

  De nye indsatser, som er indeholdt i det vedlagte forslag til handleplankatalog, har overskrifterne:

  Forslag til indsatser

  Pejlemærke 2

  Sundhedspædagogik i skolen

  Pejlemærke 3

  Røgfri arbejdstid

   

  Røgfri skoletid (lov forventes vedtaget i efterår 2020)

   

  Rollemodeller

   

  Partner i Røgfri Fremtid

   

  VBA som systematisk metode til rekruttering af rygestop

  Pejlemærke 4

  VBA som systematisk metode til opsporing af alkoholoverforbrug

  Pejlemærke 5

  Formidling af tilbud

   

  Håndtering af angst og depression

  Pejlemærke 6

  Aktiv bevægelseskultur på vores institutioner

   

  Aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinstitutioner

   

  Tiltag, der motiverer til bevægelse (nudging)

   

  Fysiske rammer, der indbyder til fysisk aktivitet (institutioner)

   

  Let adgang til udearealer, der indbyder til fysisk aktivitet

   

  I forslaget til handleplankataloget er de enkelte forslag kort beskrevet,  herunder bl.a. med angivelse af mål, indikatorer og evalueringsmetode, tidsplan samt økonomiske forudsætninger.

   

  De anslåede budgetmæssige konsekvenser af forslaget til handleplankatalog er gengivet i en oversigtstabel, som er vedlagt. Heraf fremgår, at otte af forslagene forventes at kunne gennemføres inden for de eksisterende budgetmæssige rammer på områderne (heraf vil to forslag dog kræve nedprioritering af andre aktiviteter). De resterende seks forslag vil samlet set kræve tilførelse af budgetmidler i 2021 og 2022 på hhv. knap 1,1 mio. kr. og knap 0,9 mio. kr. årligt, hvis de skal realiseres. Ultimo 2022 evalueres indsatserne, og det skal vurderes om indsatserne har haft den ønskede effekt, og om bevillingerne skal fortsætte.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven, § 119, stk. 2

  Økonomi

  Indsatserne kan få økonomiske konsekvenser i forhold til Stevns Kommunes budget 2021-2022.

 • 312. Igangværende planlægning

  application/pdf icon sagsoversigt_04_06_2020_0.pdf

  Resume

  Udvalget for Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over igangværende Lokalplaner drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag.

  af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.

   

  • Spørgeskemaundersøgelsen angående Thorsvænge bebyggelsen er afsluttet. Der er indkommet en del borgerhenvendelser og kommentarer som behandles.
  • Lokalplan 202 for Hotel på Rødvigvej 71, Rødvig + KPT 14 er sendt i offentlig høring fra den 1. juni - 27. juli. 2020

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomisk betydning for Stevns Kommunes budget

 • 313. Fremrykning af anlægsprojekter grundet Corona

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 314. Bolig - Kondemnering

  Beslutning

  Godkendt.

   

 • 315. Ellebækken - orientering om sagsforløb

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

 • 316. Diverse orienteringer - PMT den 9. juni 2020 (Lukket)

 • 317. Underskriftsark (Lukket)