Referat

 • 308. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 11. juni 2019.

   

  Beslutning

  Deltog ikke: Line Krogh Lay (B)

   

  Godkendt.

 • 309. Budgetforslag 2020 - PMT

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2020_0.pdfapplication/pdf icon pmt_-_b2020_-_indarbejdede_aendringer_0.pdfapplication/pdf icon pmt_-_b2020_-_balanceforslag_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon pmt_-_b2020_-_anlaeg_0.pdfapplication/pdf icon pmt_-_b2020_-_afledt_drift_0.pdf

  Resume

  PMT skal behandle budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslaget indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces 

  Beslutning

  Deltog ikke: Line Krogh Lay (B)

   

  1. Godkendt - se også bilag.
  2. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandler i juni måned budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023, og udvalgenes anbefalinger indgår ved budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. Forslagene i balancekataloget har til formål at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter. Med de nuværende økonomiske og strukturelle udfordringer i kommunens økonomiske situtation, skal der udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio.kr. for at skabe balance i kommunens økonomi ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 1:

  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Forslag fra café-møder
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på PMT's område

  På PMT's områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  Inden for vedtaget service, inden for servicerammen:      2,234 mio. kr.

  Inden for vedtaget service, uden for servicerammen:      0,275 mio. kr.

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Balanceforslag: max. 270 mio. kr.

  Anlæg:  40,876 mio. kr.

  Afledt drift : 0,293 mio. kr.

   

   

  Budgetprocessen for 2020

  Det er i forbindelse med godkendelse af den overordnede tidsplan for budget 2020 besluttet fremrykke en del af budgetarbejdet, således at der bliver skabt et bedre og mere færdigt grundlag allerede inden sommerferien. Udvalgene behandler således budgetforslag på egne områder færdigt inden sommerferien, det vil sige på udvalgsmøderne i juni. Dermed bliver der mulighed for tidligt i august at kunne levere et samlet overblik over budget 2020.

   

  På fagudvalgenes møder i august vil budget 2020 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, fremlæggelse af høringssvar samt konsekvenser af en eventuel ny økonomiaftale for 2020. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Tidsplanen for budgetprocessen forventes at blive ændret som følge af, at der afholdes folketingsvalg den 5. juni. Dette bevirker, at den økonomiske aftale mellem KL og regeringen indgås på et senere tidspunkt end normalt og dermed ændres forudsætningerne i tidsplanen for budget 2020.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

 • 310. Plustur i Stevns Kommune

  application/pdf icon notat_hvad_er_plustur_0.pdfapplication/pdf icon rejseeksempel_uden_og_med_plustur_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at Stevns Kommune tilmelder sig Plustur for at styrke den kollektive mobilitet i kommunen

  Indstilling

  Center for Teknik og Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. Stevns kommune tilmelder sig Plustur

  2. ordningen evalueres i eftersommeren 2020

   

  Beslutning

  1. PMT anbefaler at Stevns Kommune ikke tilmelder sig Plustur - anbefalingen skal ses i lyset af den aktuelle økonomiske situation i Stevns Kommune.
  2. indstillingspunktet er ikke relevant, da det ikke anbefales at Stevns Kommune tilmelder sig Plustur

  Sagsfremstilling

  Det er en udfordring at imødekomme borgernes ønsker om god kollektiv mobilitet uden for de større byer, fordi efterspørgslen er spredt. Det er dyrt at servicere tyndtbefolkede områder med rutebusser, fordi de ofte kører med meget få passagerer, særligt uden for de almindelige pendlingstidspunkter. Trafikselskabet Movia har udviklet et nyt koncept, som de kalder Plustur, for at forbedre den kollektive mobilitet. Konceptet blev præsenteret for forvaltningen på et møde i april og blev desuden omtalt på KB's temamøde ultimo april.

  Plustur er et kollektivt transporttilbud, der kombinerer de stærkeste sider ved offentlig transport med adressebaseret kørsel. Plustur øger rækkevidden af den kollektive transport og give mulighed for at kunderne kan komme helt frem – også i de områder hvor bus- og tognettet er mindre fintmasket.

  Plustur skal bestilles via Rejseplanen og tilbydes i de tilfælde, hvor bus og tog ikke kører hele vejen. Kunderne vil som udgangspunkt blive kørt mellem adresse og skiftested eller skiftested og adresse som illustreret på figuren nedenfor. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage en bus eller tog på dele af rejsen, tilbydes Plustur hele vejen.

   

  En mere udførlig beskrivelse af Plustur er vedhæftet som bilag sammen med et eksempel på en rejse på Stevns med og uden brug af Plustur.

   

  Kunderne betaler 21 kr. pr. tur uafhængig af rejselængden og børn under 16 år kan rejse til halv pris. Den øvrige del af turens finansiering afholdes af den kommune, hvor plusturen starter. Pilotforsøg med Plustur viser, at kommunerne i gennemsnit har haft ca. 12 ture pr. måned og en udgift hertil på ca. 1.500 kr. pr. måned. Der er dog en variation i  udgifterne fra 200 kr. til 3.000 kr. pr. måned. Det er forvaltningens vurdering, at Plustur på Stevns vil give en årlig udgift på mellem 20.000 og 30.000 kr.

   

  Med en tilmelding til Plustur inden sommerferien vil Stevns Kommune kunne tilbyde Plustur omkring 1. september 2019. Herefter vil til- og framelding foregå som en del af den årlige trafikbestilling i oktober.

   

  Forvaltningen vil evaluere ordningen herunder kommunens udgifter til Plustur i eftersommeren 2020.

   

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber

  Økonomi

  EVt. merudgift medtages i budgetopfølgningerne og efter evaluering, vurderes ordningen til B2021.

 • 311. Trafikplan for Stevns kommune- godkendelse af Hvidbog

  application/pdf icon bilag_1-_hoeringssvar-1_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_hvidbog_trafikplan_2019-pmt_0.pdfapplication/pdf icon bilag_c_projektliste_0.pdfapplication/pdf icon bilag_d_indsatsomraader.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_trafikplan_stevns_kommune_2019.doc_0.pdf

  Resume

  PMT skal godkende hvidbogen, der er udarbejdet på baggrund af de indkomne høringssvar. PMT skal desuden godkende Trafikplanen for Stevns Kommune

  Indstilling

  Center for Trafik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Hvidbogen for Trafikplanen godkendes.
  2. Trafikplanen godkendes.

   

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

   

  Der ønskes udarbejdet en hastighedspolitik for Stevns Kommune.

   

  Trafikplanen tages op til evaluering og revision i 2023.

  Sagsfremstilling

  Trafikplanen for Stevns Kommune samt trafikplanen for Strøby Egede har været i høring med frist for høringssvar den 22. oktober 2018. Der er i høringsperioden indkommet i alt 29 høringssvar. Dertil er efterfølgende kommet høringssvar fra Valløby Udviklingsskitse samt et forslag fra en række grundejerforeninger, som blev fremsat i Stevnsbladet i starten af december måned 2018 som høringssvar sammen med kommunens kommentarer hertil.

   

  Høringssvar fra Valløby Udviklingsskitse er vedlagt sagen som et særskilt bilag.

   

  På baggrund af de indkomne høringssvar til Trafikplanen har kommunens rådgiver Sweco i samarbejde med vejteamet udarbejdet en hvidbog samt bilagsrapport som fremlægges til udvalgets godkendelse. Trafikplanen for Strøby Egede og den dertil hørende hvidbog fremlægges til godkendelse sammen med uviklingsplanen for Strøby Egede på PMT's møde i august. I den forbindelse vil forvaltningen anmode om bemyndigelse til at samle de to trafikplaner i een samlet trafikplan for hele kommunen.

   

  Hvidbogen er som trafikplanen opdelt i de 4 fokusområder, hvilket betyder, at det samme høringssvar kan optræde flere gange i Hvidbogen, hvis det omhandler emner, der hver især hører hjemme i forskellige fokusområder. En del høringssvar påpeger unøjagtigheder i det anvendte kortmateriale, andre mener, at der er mangler i uheldsregistreringen. Et antal høringssvar drejer sig om Vejdirektoratets rapport om en ny vejforbindelse til Stevns Kommune. Hvidbogen og tilhørende bilagsrapport med borgernes høringssvar, projektliste og indsatsområder vedlægges som bilag inden udsendelse af dagsorden sammen med den tilrettede Trafikplan for hele kommunen.

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Ingen

 • 312. Pesticider i drikkevandet - orientering

  Resume

  Der er fortsat stor fokus på pesticider i drikkevandet - både i pressen men især også hos kommune og vandværker. Der er for nylig fundet et nyt pesticid chlorothalonil-amidsulfonsyre, som alle vandværker er blevet bedt om at analysere deres vand for. Indtil videre har 10 vandværker ud af de ialt 22 vandværker fået svar på deres analyser, som viser, at der ikke er chlorothalonil-amidsulfonsyre i vandet. Der er dog stadig fund af andre pesticider hos vores vandværker, men ingen af dem er over grænseværdien i det vand, der leveres til forbrugerne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Der er fortsat stor fokus på pesticider i drikkevandet - både i pressen, hos kommune og vandværker.

   

  Vandværkerne er forpligtet til at analysere deres vand for pesticider. Men de senere år er der dukket nye pesticider op, hvor Miljøstyrelsen har opfordret kommunerne til at sørge for at vandværkerne analyserer for de pågældende pesticider hurtigst muligt.

  Men de nye pesticider bliver også hurtigt omfattet af drikkevandsbekendtgørelsen.

   

  I Stevns Kommune har vi 22 vandværker. Alle vandværker har bestilt analyse af vandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre og indtil videre har 10 vandværker fået svar på analysen. Ingen af vandværkerne har konstateret værdier over grænseværdien.

   

  Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, som er et svampemiddel, der har været brugt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg mm. i perioden 1982 til 2000. Det kan ikke udlukkes, at indtagelse af drikkevandet med chlorothalonil-amidsulfonsyre kan udgøre en sundhedsmæssig risiko og derfor er grænseværdien for pesticidet sat lavere end for de resterende pesticider.

   

  Ved fund af pesticidet på vandværkerne, skal vi efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse om hvilke foranstaltninger, der evt. skal foretages.

   

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 313. Højerupvej 7 - Garverigrunden - anvendelse

  application/pdf icon hoejerupvej7_0.pdf

  Resume

  Nedrivning på Højerupvej 7 er afsluttet og der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. anvendelse af Højerupvej 7 drøftes
  2. give en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af rekreativt område på Højerupvej 7
  3. finansiere anlægsbevillingen med 0,6 mio. kr. af en del af anlægsbevillingen til Nedrivning af Højerupvej 7, hvor der er et restbudget på 1,2 mio. kr.
  4. det resterende restbudget på 0,6 mio. kr. til Nedrivning af Højerupvej 7 tilbageføres kassebeholdningen.

   

  Beslutning

  Der udarbejdes et reduceret projekt og sagen genoptages på udvalgets møde i august.

  Sagsfremstilling

  Området omfattet matr. nr. 14a, 16b og 16c og er på omkring 1.5 ha. Området ligger i dag uberørt hen med en blanding af kraftigt forurenet og ren jord, murbrokker og ukrudt - herunder store mængder bjørneklo, som Materielgården bekæmper. Mod nord og vest ligger der jordvolde. Som området er i dag, kan den ikke anvendes til fx rekreative formål.

   

  Ny arealanvendelse - regler efter jordforureningsloven

  Som afslutningen på nedrivningen af garveriet har der været foretaget en omfattende jordbundsundersøgelse.

  Ved ændring af arealanvendelsen på arealet til rekreativt område kræver det en tilladelse efter jordforureningsloven. Med tilladelsen skal vi sikre, at forureningen ikke kommer til at udgøre en større risiko for vores grundvand og forureningen ikke udgør en risiko for brugerne af arealet. Der er ingen krav om, at vi fjerner forureningen. For at sikre, at der ingen kontaktrisiko er for borgerne ved brug af arealet, vil der blive stillet krav om markeringsnet ud på arealet og derefter lægges 0,5 meter ren jord. Dette arbejde vil ikke udgøre en større risiko for grundvandet. Der ligger volde langs med marken mod nord og DLF's bygninger mod vest. For at sikre at der ikke er kontaktrisiko ved brug af arealet anbefaler vi, at jorden fra voldene planeres ud. Derefter lægges der markeringsnet på hele arealet og ren jord. DMR har for Stevns Kommune indhentet tilbud fra 3 entreprenører vedr. forskellige arbejder på arealet.

  Ved planering af voldene ud på arealet og derefter udlægning af markeringsnet og ren jord forventes jordarbejder som minimum at koste 500.000 kr.

   

  Forslag til en rekreativ anvendelse af området

  Store Heddinge mangler i dag et sted, hvor de kan anvise plads til cirkusser, der besøger byen et par gange i løbet af sommerhalvåret. Området vil kunne rumme mindre og mellemstore cirkusser og samtidig også bruges til andre mindre arrangementer. På ejendommen er der lagt stik ind til vand og klaok. Hvis området skal kune anvendes til arrangementer anbefales det at etablere mellem 5-10 parkeringspladser i grus eller græsarmering.

   

  Foruden de mere specifikke anvendelser, bør området også kunne anvendes rekreativ i form at gåture og evt. mulighed for kortvarige ophold.

   

  Området kan udlægges med et lavt pleje- og vedligeholdelsesniveau. Området udlægges med græs, som slåes et par gange om året og ellers efter behov ved arrangementer evt. suppleret med slåede stier rundt i området. Derudover kunne der etableres anden robust beplantning, herunder evt. blomstrende beplantning. Der kunne ligeledes placeres enkelt borde og bænke i robuste og vedligeholdelsefrie materialer.

   

  Der er et politisk ønske om, at etablerere en hundeskov på dele af arealet. Såfremt området også skal anvendes til cirkusplads, vil der være plads til en lille indhegnet hundeskov på omkring 0,5 ha. med selvlukkende låger. Hundeskove har forskellige størrelse, men en stor del af de indhegnede hundeskove er på mellem 1 og 2 ha. Indhegning af hundeskov med ca. 400 meter hegn og to til tre selvlukkende låger, vurderes til at koste omkring 50.000 - 70.000 kr.

   

  Ændret plangrundlag

  Området er idag omfattet af Lokalpan nr. 71 Erhvervsområde ved garveriet Store Heddinge, Delområde A. En anvendelse til rekreative formål vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for den del af Lokalplan 71, som er omfattet af en del af delområde A. I forbindelse med en udarbejdelse af en ny lokalplan for området, bør man samtidig aflyse den del af lokalplanen, som er omfattet af område B, blandt andet fordi den umiddelbare vejadgang til området afskæres.

   

  Området er omfattet af Rammeområde 1E6 i Stevns Kommuneplan 2017, som udlægger området til liberalt erhverv og og erhvervsformål, såsom lettere industri, lager- og værkstedvirksomhed. En ændret anvendelse til rekreativt område er ikke i overensstemmelse med Stevns Kommuneplan 2017 og der skal derfor i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan også udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

   

   

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Anlæg til nedrivning af Garveriet er nu afsluttet. Der er en rest på 1,2 mio kr.

   

  Historik

  I 2016 købte Stevns Kommune ejendommen Højerupvej 7, hvor der lå et gammelt garveri. Formålet med køb af ejendommen var at nedrive bygningen som i mange år havde stået og forfaldet. I forbindelse med nedrivningsarbejde blev der fundet en del forurening, bl.a. ved fund af gamle nedgravede kar fra garveriet. Region Sjælland har i 2018 revurderet hvor stor en del af ejendommen, der bør registreres som forurenet. Da der nu er større viden om forurening på ejendommen har regionen kortlagt hele ejendommen som forurenet. Noget af det på Vidensniveau 1 (mistanke om forurening) og noget af det på Vidensniveau 2 (viden om forurening).

   

 • 314. Lokalplan 193 for Stevnshallen - forslag

  application/pdf icon udkast_til_kommuneplantillaeg_26-04-2019_b_0.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_lp_stevnshallen_29-04-2019_0.pdfapplication/pdf icon udkast_til_forslag_lp_193_3_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_1_28052019_-_lillefilstr_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_2_28052019_-_lillefilstr_0.pdfapplication/pdf icon kortbilag_28052019_med_ortofoto_-_lillefilstr_0.pdf

  Resume

  KB skal godkende, at forslag til Lokalplan 193 og Kommuneplantillæg nr. 8 sendes i offentlig høring. KB skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplanforslag 193 for Stevnshallen godkendes og sendes i høring i 8 uger,

   

  2. at der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde midt i høringsperioden.

  Beslutning

  1. Anbefales af et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (B), Helen Rasmussen (A), Jørgen Larsen (N). Varly Jensen (O) kan ikke anbefale at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i høring da han ønsker at man forholder sig til anlæggets og økonomiens størrelse inden der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
  2. Der foreslås afholdt borgermøde onsdag den 21. august kl 19 i Stevnshallen

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 193 og Kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre en ny idrætshal til erstatning for den hidtidige Stevnshal, der planlægges nedrevet.

  I 2018 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for den nye Stevnshal og området omkring den. Helhedsplanen tænkes realiseret over de næste 10-30 år og på sigt er det hensigten at udarbejde en samlet lokalplan, der kan danne grundlag for realisering af helhedsplanen for området omkring Stevnshallen.

   

  Nærværende lokalplan, som kun omfatter en mindre del af helhedsplanen, er udarbejdet for at sikre, at opførelse af Stevnshallen ikke forsinkes af en længere planproces. Et af de væsentligste elementer i helhedsplanen er, at Stevnshallen skal kunne sammenbygges med Stevnsbadet.

   

  Lokalplanområdet ligger i dag i landzone i den nordøstlige del af Store Heddinge og omfatter et areal på ca. 2,1 ha. Området vejbetjenes af Munkevænget og der udlægges arealer til vej og parkering i det nordlige område. I det sydlige vej og parkeringsområde skal sikres vendemulighed for busser samt areal til af- og påsætning fra busser. Lokalplanen giver mulighed for at der kan anlægges en eller flere stier gennem området.    

   

  Ved lokalplanens endelige vedtagelse overgår området til byzone. Indenfor lokalplanområdet ligger Stevnsbadet, den eksisterende Stevnshal samt en mindre del af Munkegården. En mindre del af lokalplanmrådet er omfattet af af den eksisterende Lokalplan 129 for Stevnsbadet. Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed ved kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af lokalplan 193.

   

  Formøde

  Der har med helhedsplanens udvikling været afholdt flere formøder og interessentmøder for borgere og brugere af Stevnshallen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 8

  Området ligger i dag kommuneplanens rammeområde 1D4 Stevnshallerne, som udlægger området til offentlige formål (idrætsanlæg og lignende). Kommuneplanrammen fastsætter i dag den maksimale bebyggelsesprocent til 10% og den maksimale højde på bebyggelse til 11 meter. For at skabe tilstrækkeligt råderum til opførelse af en ny Stevnshal og for at sikre at kommuneplanrammen kan danne grundlag for realisering af Helhedsplanen, er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8. Med kommuneplantillægget øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 10 til 15 og bebyggelseshøjden øges fra 11 til 12,5 m.

   

  Miljøvurdering

  Teknik & Miljø har i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner op for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune økonomi

  Historik

  KB har på møde den 28. februar 2019 besluttet at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der skal skabe det planmæssige grundlag for opførelse af en ny idrætshal til erstatning for den hidtidige Stevnshal.

 • 315. Igangværende planlægning

  application/pdf icon sagsoversigt_04_06_2019_0.pdf

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  1. listen over lokalplaner drøftes og tages til efterretning.

  Beslutning

  1. taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigt fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således ar det er muligt for interesserede at fremsøge referater på kommunens hjemmeside. 

 • 316. Valløby udviklingsskitse

  application/pdf icon bilag_3_-_hoeringssvar_udviklingsskitse_for_valloeby_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_tematisk_opsummering_af_hoeringssvarene_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-hvidbog_udviklingsskitse_valloeby_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_udviklingsskitse_for_valloeby_0.pdf

  Resume

  Udviklingsskitsen for Valløby har været sendt 8 uger i høring fra 15. januar til og med 4. marts 2019. PMT skal drøfte høringssvarene i hvidbogen og godkende den.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til PMT, at

   

  1. hvidbog for Udviklingsskitse for Valløby godkendes
  2. forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen 

   

  Beslutning

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Udviklingsskitsen for Valløby har været i høring og der er udarbejdet en hvidbog med gennemgang af de indkomne høringssvar. Høringssvarene fordeler sig over følgende temaer: Trafiksikkerhed, Stisystemer, Afløb og kloak på skolestien, Natur, klima og energi, Forskønnelse af eksisterende byrum, Udvikling i Valløby (både for og imod), Behovet for andre boformer, Rækkefølgeprincip i udviklingen, Retningslinjer og krav til bebyggelsen. Disse temaer er sammenfattet og overordnet beskrevet i Bilag 2 - Tematisk opsummering af høringssvarene. En del af temaerne i høringssvarene falder udenfor udviklingsskitsens formål og er derfor sendt videre til fx. kommuneplan og vejmyndighed.

   

  Trafiksikkerhed

  Oplevet trafiksikkerhed og forslag til løsninger hertil fylder generelt meget i de indkomne høringssvar. De indkomne høringssvar falder udenfor udviklingsskitsens formål og derfor medfører disse indspil ingen ændringer i selve udviklingsskitsen. I stedet er de indkomne høringssvar vedr. trafik videresendt til vejmyndigheden hvor de indgår i arbejdet med Stevns Kommunes Trafikplan.

    

  Rækkefølgeprincip for realisering af udviklingsområderne

  Flere høringssvar udtrykker ønske om at den fremtidige udvikling i Valløby sker efter et prioriteret rækkefølgeprincip.

   Det foreslås derfor, at realisering af udviklingsområderne i udviklingsskitsen gennemføres efter et rækkefølgeprincip, hvor:

  -der kun kan udvikles ét af de tre udviklingsområder i randzonen ad gangen, hvor mindst 75 % af grundene skal være solgt før et nyt udviklingsområde kan igangsættes.

  -det østlige udviklingsområde langs Sognevej ud mod Køgevej først kan bebygges når de to andre områder er realiseret.

  -der ikke udlægges flere udviklingsområder i Valløby end dem der peges på i denne udviklingsskitse.

   

  Andre boformer/ boliger til ældre

  Et stort antal af høringssvarene peger på et stort og voksende behov for andre boformer i Valløby, her under behovet for mindre boliger for ældre. Mange af byens ældre vil gerne flytte ud af deres parcelhus og ind i en mindre bolig, men ønsker samtidig at blive boende i Valløby. Denne type boliger er der ikke mange af i Valløby og samtidig gør den gældende planlægning det vanskeligt at lægge til rette for mindre boliger, da det ikke er muligt at udstykke grundstørrelser på under 700 m2. Det vil blive taget med i overvejelserne for Kommuneplan 2020, hvorvidt der er behov for at revidere kommuneplanrammerne og åbne op for mindre grundstørrelser i Valløby. 

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  ingen konsekvenser for budgettet

  Historik

  sep 2018, Igangsat af PMT

  25. okt 2018, Borgerworkshop

  15. jan - 04. marts 2019, Offentlig høring

  31. jan 2019, Borgermøde

   

 • 317. Stevns Ejedomme - orientering

  application/pdf icon stevns_ejendomme_-_orienteringoplaeg_fra_pmt_den_11._juni_2019.pdf

  Resume

  PMT orienteres om udviklingen af Stevns Ejendomme og målene for denne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1.  Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

   

  Den viste powerpoint journaliseres på dagsordenspunktet.

  Sagsfremstilling

  22. juni 2016 vedtog Økonomiudvalget, at der skulle etableres et ejendomscenter med nedenstående mål:

   

  • Øge service, samt optimere udnyttelse af de allerede tilstedeværende ressourcer på ejendomsdriften – såvel kompetencer, materiel som ejendomme
  • Øge bygningsmassens vedligeholdelsesstandard ved bedre at udnytte og koordinere ressourcebehovet på tværs af organisationen
  • Skabe synergi ift. optimal udnyttelse af økonomiske og faglige ressourcer i den samlede organisation
  • Sikre kontinuerlig udvikling af såvel af medarbejderne såvel personligt som fagligt
  • Forventet rationale på 10 - 15% ved, at Ejendomscenteret omfatter den samlede kommunale bygningsmasse. Det forventede rationale gælder for den del af budgetmidlerne, som fremadrettet er inkluderet under Drift og vedligeholdelsesteamet Det forventede rationale på 10 - 15% fastholdes på området for at kunne efterleve det politisk vedtagne vedligeholdelsesniveau på middel

   

  Stevns Ejendomme blev etableret 1. november 2016. Ejendomscenteret har siden:

   

  • Skabt overblik over kommunens ejendomsmasse
  • Arbejdet med systematisering af dokumenter og tegninger vedr. kommunens ejendomme
  • Indhøstet erfaringer med centraliseret ejendomsdrift fra andre kommuner
  • Anskaffet og implementeret nyt Facility Management system, der skal skabe overblik og danne grundlag for vidensbaseret prioritering af indsatser og ressourcer.
  • Stået for den daglige drift af en lang række af kommunens ejendomme
  • Indhentet et efterslæb af overførte og ufærdige projekter fra forudgående år.
  • Gennemført effektiviseringer af Rengøringskorpset og sendt opgaven i udbud

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 318. Diverse orienteringer - PMT den 11. juni 2019 (Lukket)

 • 319. Underskriftsark (Lukket)