Referat

 • 277. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for PMT den 12. maj 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 278. Covid 19 - Tiltag inden for fagudvalgets område - maj 2020

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status for de tiltag der er gjort ifht. corona-krisen indenfor udvalgets område

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller til SSU, AET, PMT og BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

   

  Børn, Unge og Læring, 12. maj 2020, pkt. 187:

  Til efterretning.

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

   Danmark er fortsat væsentligt påvirket af corona-krisen, selvom de sundhedsmæssige konsekvenser ikke har været så omfattende som først frygtet.

  Der foretages nu en gradvis og kontrolleret genåbning af det danske samfund. I ugen efter påske blev der foretaget en delvis genåbning af dagtilbud og af skolegangen for 0-5 klasse. Genåbningen er sket under skrappe nationale retningslinjer for hygiejne. Det har givet udfordringer både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til personale. Der er også sket en delvis genåbning af sundhedssektoren med tilsvarende skærpede hygiejneforanstaltninger. Den kommunale administration arbejder fortsat hjemmefra og rådhuset er fortsat lukket. Dog skal der i et vist omfang åbnes for møder med borgere inden for det sociale område.

  Der har fra mange sider været henvendelser om muligheden for at opstarte fritidsaktiviteter o.lign. De stevnske erhvervsvirksomheder er påvirket af corona-krisen i varierende grad. Stevns Kommune har fremrykket betalinger og fremrykket anlægsarbejder for at hjælpe virksomhederne. Stevns erhvervsråd har været opsøgende ifht. virksomhederne og tilbudt råd og vejledning. Der har været en stor stigning i ledigheden og det forventes at der snart foretages en gradvis åbning af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet.

  Krisestaben mødes fortsat 2 gange om ugen og her tages stilling til de helt aktuelle spørgsmål. Desuden har ”Beredskabs-ØU” været indkaldt til møde i forbindelse med beslutninger der skulle træffes om den delvise genåbning af daginstitutioner og skoler. Der samles op på beslutningerne i ”Beredskabs-ØU” på de ordinære møder i ØU.

  Udviklingen går hurtigt og der kommer daglige opdateringer fra KL. De kan ses på Prepare. Der udsendes desuden informationsmails til KB 1-2 gange om ugen.

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig status inden for udvalgets område.

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet ”Diverse orienteringer”

  Lovgrundlag

  En række love, bekendtgørelser og vejledninger er vedtaget/udstedt/udsendt som følge af corona-krisen. Nogle vejledninger er blevet revideret adskillige gange.

   

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser er fortsat uafklared. Der henvises til sag om budgetopfølgning på udvalgets dagsorden

   

  Historik

  Politiske sager:

  KB 26. marts: Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service

  SSU, PMT, AET og BUL 14-15 april: Covid19 tiltag inden for fagudvalgets område

  KB 30. april: Corona-indsats status april 2020

   

 • 279. Rødvig Veststrand - strandrensning og sandfodring

  application/pdf icon notat_-_vurdering_af_retsforlig_-_roedvig_strand.pdf_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_stranden_syd_for_havnen_i_roedvig_-_udvidelse_behandlet_paa_moedet_25._april_2018_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2018_0.pdfapplication/pdf icon roedvig_fiskerihavn_bypassomraade_0.pdfapplication/pdf icon teknisk_notat_erosion_omkring_roedvig_havn_0.pdf

  Resume

  Sagen forelægges PMT for at orientere om status på kystbeskyttelsesprojektet for Rødvig Veststrand og status mht. strandrensning og retsforliget fra 2002. Desuden forelægges sagen for godkendelse af, at der indhentes/udarbejdes de nødvendige tilladelser til en eventuel sandfodring i det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

  1. status om processen for kystbeskyttelsesprojektet og retsforliget fra 2002 tages til efterretning,
  2. de nødvendige tilladelser til en forlængelse af Skørpingerendens udløb tilvejebringes (havledningstilladelse og vandløbsreguleringssag),
  3. de nødvendige tilladelser til eventuel sandfodring af det nordlige hjørne af Rødvig Veststrand tilvejebringes (kystbeskyttelsestilladelse og råstoftilladelse).

  Beslutning

  Indstillingerne godkendt af et flertal på 4 (V, A, B, N)

   

  Liste O kan ikke godkende indstillingerne og ønsker at afvente resultatet af arbejdsmøderne med de 22 frivillige som har meldt sig til at bidrage til det forberedende arbejde.

   

  Liste O ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af KB

   

  Sagsfremstilling

  På borgermødet den 25. februar 2020 om Rødvig Veststrand, blev det aftalt at gennemføre en række arbejdsmøder i løbet af marts og april. Der er 22 personer, der har meldt sig til arbejdsmøderne. Pga. coronavirus, har det været nødvendigt at udskyde processen (pt. på ubestemt tid). Der har været holdt et enkelt møde med parterne fra retsforliget fra 2002. På dette møde blev bl.a. historikken og tolkningen af retsforliget drøftet.

   

  Strandrensning

  Jf. retsforliget er Stevns Kommune forpligtet "til at forestå strandrensning når dette er fornødent, i samme omfang som hidtil". Retsforliget dækker en strækning på ca. 220 m fra Rødvig Havn til ud for Klintebakken 11. I praksis har der været strandrenset på de nordligste ca. 80 meter fra havnen til udløbet af Skørpingerenden (før havneudvidelsen en strækning på ca. 150 m). I 2018 og 2019 har Stevns Kommune ikke renset stranden. Samejet Sandmanden og HK Klinten har den klare forventning, at Stevns Kommune lever op til retsforliget og sørger for strandrensning i år og i de kommende år.

   

  Strandopfyldning

  Jf. retsforliget anerkender Stevns Kommune at "være forpligtet til at sørge for strandopfyldning eller anden relevant foranstaltning i samråd med ejerne af de til stranden grænsende grunde, hvis der måtte opstå permanente formindskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen". Samejet Sandmanden og HK Klinten forventer, at Stevns Kommune lever op til retsforliget og sørger for sandfodring/strandopfyldning. Det er administrations vurdering, at de permanente formindskelser af strandarealet ikke er sket som følge af havneudvidelsen. Denne vurdering understøttes af Rambøll og af advokatfirmaet Bech Bruun (vedlagte bilag 1).

   

  Historik

  På arbejdsmødet om retsforliget orienterede repræsentanter fra Samejet Sandmanden og HK Klinten om det mangeårige forløb omkring strandrensning og strandopfyldning. De synes, at kommunen tilbage fra 2012 har trukket projektet om sandopfyldning i langdrag. I 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr. til "analyse af og strandforbedringsprojekt Rødvig”. Heraf blev. bl.a. udarbejdet en DHI rapport med 6 forslag til strandopfyldning. I 2017 blev der bevilliget 428.000 kr. til et sandfodringsprojekt. Denne bevilling blev bekræftet i 2018, dog nu kun 408.000 kr. (se vedlagte sag fra KB, bilag 2).

   

  I 2017 fik Rødvig Fiskerihavn bypasstilladelse til at opgrave sediment fra sejlrenden og udlægge det kystnært ved stranden. Det har siden vist sig, at sedimentet fra sejlrenden er for finkornet til, at det er velegnet til sandfordring.

   

  Behov for kystbeskyttelse 

  Hele strækningen ved Rødvig Veststrand er udsat for stor akut erosion ved stormflod. Mange af de eksisterende kystbeskyttelsesanlæg er nedbrudte - eller i så dårlig stand, at de ikke vil kunne holde til en 50-års stormflod. Derfor er det administrationens vurdering, at den rigtige løsning på lang sigt er fælles kystbeskyttelse for hele den ca. 1 km lange kyststrækning. Derfor vil borgerdialogen omkring kystbeskyttelsesprojektet blive taget op igen, når dette er muligt.

   

  Behov for sandfodring i det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand

  Det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand er mere udsat for kronisk erosion end resten af Rødvig Veststrand. Samlet set er der altså et større behov for sandfodring i den nordligste ende af stranden, end for resten af stranden. Repræsentanter for Samejet Sandmanden og HK Klinten mener, at retsforliget forpligter Stevns Kommune til at sandfordre. Administrationen mener, at Stevns Kommune ikke er forpligtet til at sandfodre, jf. bisætningen "som følge af havneudvidelsen". Uanset om Stevns Kommune er forpligtet til at betale for sandfodringen eller ej, så er der behov for sandfodring i det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand.

   

  Behov for en plan B - tilladelser

  Processen med det store kystbeskyttelsesprojekt, kan blive en mangeårig proces - og derfor foreslår administrationen, at de nødvendige tilladelser til at gennemføre et mindre sandfordringsprojekt tilvejebringes, således, at man hurtigt kan sætte projektet i gang, hvis der findes finansiering til sandfordringen.

   

  Følgende tilladelser skal i givet fald indhentes:

  • Sandfodring med rent sand i nordligste hjørne af stranden:
   • Råstofsindvindingstilladelse fra Miljøstyrelsen
   • Kystbeskyttelsestilladelse til sandfordring fra Stevns Kommune (eller tilladelse til strandpark fra Kystdirektoratet)
  • Forlængelse af Skørpingerenden:
   • Havledningstilladelse fra Kystdirektoratet
   • Tilladelse til vandløbsregulering fra Stevns Kommune

   

  Det forventes at tage 4-6 måneder at indhente/udarbejde de nødvendige tilladelser.

  Tilladelsen til sandfodring vil dække ca. samme område som Rødvig Fiskerihavns bypasstilladelse. Se området i bilag 3. Mængdemæssigt bør der søges om tilladelse til sandfodring med op til 15.000 m3.

   

  Behov for en plan B - finansiering

  En del af udgifterne til sandfodring i det nordligste hjørne af Rødvig Veststrand vil evt. kunne dækkes af de afsatte 408.000 kr.

  Herudover vil der skulle søges tilskud fra fonde, bidrag fra ejerne og/eller anvise en ekstra kommunal finansiering.

   

  Sagen indeholder ikke beslutning om at gennemføre projektet. Hvis det senere besluttes at gennemføre projektet, så skal finansieringen anvises.

   

  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven

  Råstofloven

  Vandløbsloven

  Økonomi

  Der er reserveret 408.000 kr. af de 428.000 kr. fra 2017 til sandfodringsprojekt og/eller til strandforbedringer, hvis det store kystbeskyttelsesprojekt ikke lykkes.  

 • 280. Badevandskvalitet 2020 - Orientering

  application/pdf icon badevandsprofil_roedvig_oest_2020_0.pdfapplication/pdf icon miniprofil_roedvig_oest_2020_0.pdf

  Resume

  Orientering om badevandskvalitet 2020

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

    

  Beslutning

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Badevandskvaliteten bliver i løbet af badevandssæsonen fra 1. juni til 1. september løbende analyseret for E. coli og Enterokokker. Analyseresultaterne indberetter kommunerne til Miljøstyrelsen, der afrapporterer til EU. På den måde bliver badevandskvaliteten i EU-landene hvert år registreret og klassificeret. Badevandet klassificeres i 4 klasser; udmærket, god, tilfredsstillende og ringe, hvor udmærket er den bedst mulige kvalitet. Klassificeringen af badevandet beregnes ud fra prøver fra de sidste 4 sæsoner, eller hvis der ikke er prøver fra 4 sæsoner, så ud fra mimimum 16 prøver.

   

  I 2020 har Stevns Kommune 6 badestrande med klassifikationen "Udmærket" og 3 badestrande med klassifikationen "God". Der er en enkelt badestrand, som er gået en klassifikation ned fra 2019 til 2020, det er Strøby Egede Ahornvej. Nedklassifikationen skyldes at vandkvaliteten på stranden påvirkes af spildevand fra overløb/vandløb i forbindelse med kraftig regn.

   

  I 2020 ser klassifikationen for vores badestrande derfor således ud sammenlignet med sidste år:

    

  Strandnavn

  2020

  2019

  Strandparksvej

  Udmærket

  Udmærket

  Strøby Egede Ahornvej

  God

  Udmærket

  Ved Lunden

  Udmærket

  Udmærket

  Ved Vejs Ende

  God

  God

  Magleby Skov

  Udmærket

  Udmærket

  Bøgeskoven

  Udmærket

  Udmærket

  Rødvig Øst

  Udmærket

  Udmærket

  Rødvig Vest

  God

  God

  Revgaard

  Udmærket

  Udmærket

   

   

  Hver badevandsstation (badestrand) har en badevandsprofil tilknyttet, som beskriver badeområdet, klassificering, sundhedsmæssige risikofaktorer og indsatser til sikring af de badendes sundhed. Badevandsprofilerne gennemgås jævnligt for at vurdere, om de skal revideres. En kort version af badevandsprofilen, en såkaldt miniprofil, er synlig på stranden. Miniprofilen viser en kort beskrivelse af de vigtigste dele af badevandsprofilen. Desuden er der en henvisning til vores hjemmeside www.stevns.dk samt en QR kode, så borgerne via mobilen nemt kan tilgå badevandsprofilen.

   

  Ved flere af vores badestrande er der af og til kortvarige forureninger i løbet af badesæsonen. Disse forureninger skyldes primært, at der kan ske overløb med spildevand fra kloakudløb eller vandløb. Dette forekommer særligt i Strøby Egede og Rødvig, da der her er flere steder med udløb ved stranden. På badevandsstationerne Strandparksvej, Rødvig Øst og Strøby Egede Ahornvej er der opstillet elektroniske varslingsskilte, som er koblet til overløb ved stranden. Skiltet lyser rødt i de perioder, hvor der er risiko for forurening og badning derfor frarådes. Der arbejdes løbende på at flere områder bliver spildevandskloakeret eller seperatkloakeret bl.a. for at undgå overløb med spildevand.

   

  På vores hjemmeside kan man se badevandsprofilerne samt et link til analyseresultaterne, således at borgerne kan følge med i prøverne for den aktuelle sæson.

   

  Vedhæftet dagsordenen er nyeste badevandsprofil og miniprofil for Rødvig Øst.

   

   

  Lovgrundlag

  Badevandsbekendtgørelsen, BEK nr 917 af 27/06/2016: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181956

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 281. Administrationsgrundlag jordarbejder og jorddeponi - Godkendelse

  application/pdf icon 2020_04_29_administrationsgrundlag_jordarbejder_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune modtager en del ansøgninger omhandlende jordarbejder og jorddeponi i landzone. Der er udarbejdet et administrationsgrundlag til sikring af ens myndighedsbehandling af ansøgninger, samt til brug som vejledning til ansøgere.

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. godkende administrationsgrundlaget for Jordarbejder og jorddeponi.

  Beslutning

  Administrationsgrundlanget godkendt af et flertal på 4 (V, A, B, N)

  Flertallet ønsker at få belyst mulighederne for at foretage stikprøvekontrol. Der forelægges en sag til PMT til beslutning vedr. stikprøvekontrol.

   

  Liste O kan ikke godkende administrationsgrundlaget og ønsker en høring af de berørte parter for at få et godt beslutningsgrundlag.

   

  Liste O ønsker at benytte sig af standsningsretten og begærer sagen behandlet af KB

   

  Sagsfremstilling

  Dette administrationsgrundlag for jordarbejder i Stevns Kommunes landzone er udarbejdet for at sikre en smidig, ensartet og hurtig sagsbehandling.

  Stevns Kommune oplever en stigende interesse fra jordbrugernes side i at tilkøre jord til deres marker fra lokalområdet og regionen.

  Ansøgningerne er ofte begrundet i et behov for at forbedre rodzonelaget ved tilkørsel af jord, og at terrænarbejderne er nødvendige for landbrugsdriften. Ydermere er der interesse for reelt jorddeponi i det åbne land eks. omkring boligområder, trafikarealer mv.

  Administrationsgrundlaget gør det generelt vanskeligere for landbrugsejendomme at tilføre jord uden først at ansøge. Det kræver en landzonetilladelse hvis landmanden ønsker at rømme mulden og tilføre udefrakommende jord op til 50 cm. Det skal dokumenteres at der ikke sker afvanding til gene for naboejendomme, der skal tages hensyn til landskabet og der skal i alle tilfælde tages højde for mueumsinteresser.

  Det kræver ikke landzonetilladelse at lægge op til 30 cm. jord som led i jordforbedring ovenpå eksisterende landbrugsarealer. Hensynet til afvanding, museumsinteresser og de landskabelige forhold skal stadig inddrages.

   

  Lovgrundlag

  • Jordforureningsloven
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Vandløbsloven
  • Vejlovgivningen
  • Landbrugsloven
  • Planlovens VVM-regler
  • Museumsloven

   

  • Naturbeskyttelsesloven

  Økonomi

  Ingen

  Historik

  Der har ikke været et Administrationsgrundlag for jordarbejder tidligere

 • 282. Kajakbro for bådklubben EGE - Godkendelse

  application/pdf icon ansoegning_om_kajakbro_-_baadklubben_ege_0.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_for_badebroer_i_stevns_kommune_vedtaget_2009_0.pdf

  Resume

  Bådklubben EGE i Strøby Egede har søgt om tilladelse til etablering af en bro til isætning af kajakker. Sagen forelægges PMT for godkendelse af, at Stevns Kommune meddeler tilladelse til kajakbroen, selvom den placeres tæt op af den eksisterende badebro.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. godkende at der gives tilladelse til etablering af kajakbro til Bådeklubben EGE.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Bådklubben EGE har søgt om tilladelse til at etablere en 10 m lang kajakbro vest for den ca. 30 m lange badebro. Den eksisterende badebro er for høj til at være velegnet til nedstigning i kajakker.

   

  Placeringen af den nye kajakbro er kun ca. 12-14 m fra den eksisterende badebro. Jævnfør retningslinjer vedtaget af Natur- og Miljøudvalget i juni 2009, vil der "som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til en badebro, hvis der i forvejen findes en offentlig tilgængelig bro inden for 150 m." Se retningslinjerne i bilag 2.

   

  Administrationen har været i dialog med Bådklubben EGE om alternative løsninger, fx en flydebro monteret langs den nuværende bro eller en løsning i forlængelse af båderampen. Bådklubben EGE vurderer, at andre løsninger ikke vil kunne holde til bølgepåvirkningerne.

   

  Det er administrationens vurdering, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte placering og udformning, eftersom broerne har forskellige formål og fordi kajakbroen til dels vil blive skjult og beskyttet af de to høfder.

   

  Såfremt indstillingen godkendes, vil Stevns Kommune som kystmyndighed behandle og meddele tilladelse til kajakbroen. 

   

  Stevns Kommune skal som ejer af matriklen i øvrigt godkende etablering af kajakbroen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om bade- og bådebroer, BEK nr 232 af 12/03/2007, udstedt med hjemmel i kystbeskyttelsesloven.

 • 283. Spildevandsplan 2021-2030 - udsættelse af tidsplan

  application/pdf icon klar_forsyning_-_oplaeg_til_revideret_tidsplan_-296849_1.docx_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø arbejder med at udarbejde et udkast til Spildevandsplan 2021 - 2030 med høring over sommeren 2020. Der har imidlertid vist sig at være flere emner der ikke kan nå at blive medtaget i spildevandsplanen, hvis den skal være klar til høring før sommerferien. Disse punkter vil i så fald skulle vedtages efterfølgende som tillæg til Spildevandsplan 2021-2030. Desuden vil ændringer til kommuneplanen, som vil blive vedtaget umiddelbart efter vedtagelsen af Spildevandsplanen, således heller ikke blive indarbejdet i spildevandplanen.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. tage orienteringen om ændring af tidplan for spildevandplan 2021-2030 til efterretning

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennem et stykke tid arbejdet på Stevns Kommunens kommende spildevandsplan.  

  Der har været arbejdet hen mod at udkastet til spildevandsplanen skulle sendes i offentlig høring omkring sommerferien 2020.

   

  Der har dog vist sig flere forhold der gør at der er relevant at udsætte vedtageslen af udkastet af spildevandsplanen og den offentlige høring til starten af 2021. Nedenstående punkter kan ikke nås at være færdige hvis udkastet skal være klar før sommerferien

   

  • Plan for separatkloakering af den resterende del af Strøby Egede.
   KLAR Forsyning er ikke klar med en plan for separatkloakeringen af den restende del af Strøby Egede. Der henvises til notat fra KLAR Forsyning, som er vedlagt som bilag.
  • Gennemgang og opdatering af udløbs- og overløbspunkter fra blandt andet regn- og spildevandssystemet (RBU'er).
   Forvaltningen er sammen med KLAR Forsyning ved at gennemgå de nationalt registrede oplysninger om RBU'er og sammenholde disse med de oplysninger som KLAR og Kommunen har fra eksempelvis egne registre samt gamle planer og tilladelser, for eksemvis den fysiske placering og navngivning. Dette er mere tidskrævende end forventet, da der ikke altid er en direkte overenstemmelse mellem oplysningerne eller placeringerne. Desuden er der kommet et nyt it-system hvor ændringerne skal registreres.
  • Uafklarede ejendomme i det åbne land, hvor det skal afklares om de opfylder eller skal have påbud om forbedret spildevandsrensning.
   Der er ejendomme der er beliggende i grænseområdet mellem oplande med rensekrav der kræver en fysisk gennemgang for at kunne bestemme udledningsforhold. Undersøgelserne, der foretages af eksternt kloakfirma, er endnu ikke påbegyndt her i foråret som forventet.

   

  Konsekvensen af ikke at udsætte spildevansplanen vil betyde at ovenstående punkter skal vedtages som selvstændige tillæg til den nye spildevansplan allerede i starten af 2021. Det vil særligt i forhold til Strøby Egede give væsentlige problemer

  Tidsplanen er allerede overskredet, ligesom vi allerede på forhånd ved at rækkefølgen vil være forkert for en stor del af borgerne, da der også vil ske ændringer til opdelingen af etaperne i forhold til den plan som er under udarbejdelse af KLAR.

   

  Udover ovenstående er der også et arbejde i gang med den kommende Kommuneplan 2020. I følge tidsplanen for Kommuneplan 2020, skal denne sendes i offentlig høring i starten af 2021 og forventes vedtaget i april 2021.

   

  Kommuneplanen kan medføre ændringer som skal indarbejdes i spildevandsplanen, som eksempelvis nye eller nedlagte udviklingsområder til boliger, erhverv eller lignende. Disse ændringer vil have betydning for spildevandsplanen og KLAR Forsynings planlægning blandt andet fordi spildevandsplanen skal tage højde for de ændringer af kapaciteten der vil være på kommunens renseanlæg, medført af ændring af udviklingsområderne.

  Hvis der fjernes et udviklingsområde i en by for at give plads til et tilsvarende område i en anden by, kan det have betydning for den krævede kapacitet af de to involverede renseanlæg.

   

  Ændringer i udviklingsområder kan ligeledes også have indflydelse på  kapaciteten i kloakledningerne, da der kan risikere at være forkerte dimensioneringer i de eksisterende ledninger i forhold til mængden af spildevand og regnvand hvis et kloakområde udvides.

   

  Vedtagelse af spildevandsplanen få måneder før Kommuneplanens offentlige høring og vedtagelse, vil betyde at eventuelle ændringer til kommuneplanen også skal indarbejdes via et tillæg til spildevandsplan.  

   

   

  Forvaltningen har forhørt sig hos advokatfirmaet Horten om retstilstanden i perioden mellem den eksisterende spildevandsplan og den nye spildevandsplan, og om der vil være noget juridisk til hinder for udsættelsen. Det er Hortens klare opfattelse, at der ikke er noget til hinder for at udsætte planen, og at der i den mellemliggende periode indtil en ny spildevandplan er vedtaget, vil den nuværende spildevandsplan gælde.

   

  På baggrund af ovenstående, er det forvaltningens vurdering at den nuværende tidsplan for spildevandsplanen skal udsættes.  

   

   

   

  Lovgrundlag

  • LBK nr. 1218 af 25 november 2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
  • BEK nr. 1469 af 12. december 2017 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloves kapitel 3 og 4

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget på nuværende tidspunkt.

  Det kan evt. blive relevant at nogle midler evt skal overføre til næste budget år.

   

 • 284. Miljøtilsynsberetning 2019 - Orientering

  application/pdf icon tilsynsindberetning_2019_0.pdfapplication/pdf icon kampagne_landbrug_2019_0.pdfapplication/pdf icon indberetning_til_dma_-_konklusion_tilsynskampagne_virksomhed_2019_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø skal hvert år indberette til Miljøstyrelsen, antallet af tilsyn, godkendelser og håndhævelser på husdyrbrug og virksomheder. Dagsordenpunktet indeholder desuden

  information om de 2 tilsynskampagner som kommunerne skal gennemføre hvert år.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. tage orienteringen om Miljøtilsynsberetningen 2019 og miljøtilsynskampagner til efterretning.

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Kommunen er forpligtiget til at indberette vores tilsynsindsats til Miljøstyrelsen en gang om året.

   

  Vi skal indberette, hvor

  • mange tilsyn vi har udført
  • mange håndhævelser det har ført til
  • meget vi har opkrævet i brugerbetaling,
  • mange miljøgodkendelser vi har udarbejdet

   

  Indberetningen sker til den offentlige portal: Dansk MiljøAdministration (DMA) og dækker hele kalenderåret fra 1. januar til 31. december. DMA henter selv oplysninger fra kommunens fagsystem GeoEnviron og indberetningerne til DMA. Indberetningen er vedlagt som bilag.

   

  I lovgivningen er der fastsat tilsynsfrekvenser for forskellige typer af virksomheder og husdyrbrug. Frekvensen er afhængig af, hvor stor en risiko virksomheden eller husdyrbruget udgør for miljøet.

   

  Vi har overholdt vores tilsynsforpligtigelse i 2019.

  • Kategori 1:
   Tilsynsforpligtigelsen for miljøgodkendte virksomheder og husdyrbrug er vurderet overholdt. Samlet set skal vi føre tilsyn med 40 % af miljøgodkendte virksomheder og husdyrbrug. Vi har en tilsynsfrekvens på ca. 48 %, svarende til tilsyn på ialt 9 forskellige virksomheder og husdyrbrug.
  • Kategori 2:
   Tilsynsforpligtigelsen er vurderet overholdt for kategori 2, som omfatter de fleste øvrige typer af virksomheder og husdyrbrug, som vi skal føre tilsyn med. Tilsynsforpligtigelsen er på 25 %. Vi har ført tilsyn med ca. 29 %, svarende til tilsyn på ialt 57 forskellige virksomheder og husdyrbrug.

   

  De fleste husdyrbrug og virksomheder er besøgt 1 gang, nogle virksomheder og husdyrbrug har modtaget flere tilsyn i løbet af året.

   

  Det har siden 2014 været lovpligtigt at udarbejde tilsynskampagner. Kommunen skal lave to om året. Vi har udført en kampagne på hvert af de to områder: virksomheds- og husdyrbrugsområdet.  

   

  Tilsynskampagne for 2019

  Der har i 2019 været et samarbejde mellem tilsynskampagnerne på henholdsvis virksomheds- og landbrugsområdet. Kampagner tog udgangspunkt i et projekt gennem Dansk Symbiosecenter. Der er tale om et projekt, der er udløber af et projekt støttet af EU. Projektet går ud på at identificere virksomheder og husdyrbrug, der kan drage nytte af industriel symbiose. Den ene virksomheds affald, kan være den næste virksomheds ressource.

   

  På tilsynene gennemgik vi diverse parametre, bl.a. forbrug af vand, varme og energi, affaldsstrømme, materialer anvendt på virksomheden mv. Formålet er, at kommunen sammen med Dansk Symbiosecenter kan hjælpe virksomheden / husdyrbruget med at pege på ressourcer, der kan udnyttes bedre, eller evt. kan udnyttes af andre virksomheder i eller udenfor Dansk Symbiosecenters netværket. Virksomheden vil eventuelt kunne opnå nogle besparelser på de relevante områder.

   

  Kampagnen bidrager til opmærksomheder på udnyttelsen af ressourcer. Eksempelvis hvad der for en virksomhed er et affaldsprodukt, kan være en ressource for en anden virksomhed.  Derved reduceres brugen af nye ressourcer.

   

  • Kampagnen for husdyrbrug i 2019:
   Der blev udført kampagnetilsyn på 1 husdyrbrug. Opmærksomhedspunkterne fra tilsynet drejer sig om foder, fodermølle energimæssigt, overskudsvarme fra kompressor, overskudsvarme i sommerperioden fra gylle-køling og eventuelt finde nye teknologier til varmeveksling af aftræksluften fra stalden.
  • Kampagnen for virksomheder i 2019:
   Der blev udført kampagnetilsyn på 2 virksomheder. Der blev peget på ressourcer som potentielt kan udnyttes bedre, evt. af andre virksomheder.

   

  Tilsynskampagner for 2020.

  Der udføres en kampagne på hvert af de to områder: Virksomheds- og husdyrbrugsområdet.

   

  Tilsynskampagne for husdyrbrug i 2020

  Tilsynskampagnen på landbrugsområdet vil i år handle om indretning af møddingpladser samt opbevaring af fast husdyrgødning på møddingpladser. Det drejer sig om at føre tilsyn med om møddingpladsens indretning lever op til gældende regler og om husdyrgødningen på møddingpladsen er overdækket med et tætsluttende og vandtæt materiale, der hvor reglerne gælder for det. Tilsynet vil blive foretaget på landbrugsejendomme, som er reguleret af Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

   

  Der vil blive informeret om Stevns Kommunes landbrugskampagne hos landbrugsrådgiver VKST og hos Østdansk Landboforening, som så videreformidler det til deres medlemmer. Der vil blive udarbejdet en vejledning om opbevaring af fast husdyrgødning, som vil blive lagt på kommunens hjemmeside og eventuelt sendt til Østdansk Landboforening og landbrugsrådgiver VKST, hvis de vil sende den ud via deres nyhedsbrev.

   

  Der vil blive udtaget 8 ejendomme til tilsynskampagnen, og tilsynene vil blive udført uanmeldte.

   

  Tilsynskampagne for virksomheder i 2020

  Tilsynskampagnen på virksomhedsområdet i 2020 har fokus på entreprenørvirksomheder.

  Opstarten på kampagnen er et fyraftensmøde i samarbejde med Stevns Erhvervsråd. Fyraftensmødet bliver afholdt på en af de lokale entreprenørvirksomheder i kommunen.

   

  Ud over at have fokus på miljøpåvirkningerne på selve virksomhedens adresser, ville der på fyraftensmødet særligt være fokus på:

  • Regler for anmeldelse og anvisning af bygge- og anlægsaffald
   - Herunder hvor der skal screenes for miljøfarlige stoffer
  • Anmeldelse af midlertidig aktivitet ved larmende og støvende arbejder       
  • Stevns kommunes forskrift for bygge- og anlægsaktivitet
  • Regler for jordflytninger
   - herunder krav til analyseprøver og forureningskortlagte grunde

   

  I forhold til tidligere kampagner, er målgruppen for kampagnen bredere end kun de virksomheder, som vi skal føre tilsyn med i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Vi ville også gerne have fat på virksomheder, som ikke er store nok til at få tilsyn, da denne type arbejder udføres af både større og mindre entreprenørvirksomheder i kommunen.

   

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1218 af 25/11/2019

  Miljøtilsynsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 285. Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2020 - PMT

  application/pdf icon budgetopfoelgning_2_pr._31._marts_2020_-_pmt_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_2_pr._31._marts_2020_-_anlaeg_-_pmt_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2020, som er årets anden opfølgning på budgettet for 2020. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Opfølgningen laves for at få et skøn for det forventede regnskab for 2020 samt viden om eventuelle økonomiske udfordringer.

   

  Opfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 0,681 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område. Mer-/mindreudgifter som følge af corona-virus er ikke indarbejdet i det forventede regnskab.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til PMT at

  1. behandle budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.
  2. dvalgets anbefalinger sendes videre til ØU.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på PMT's politikområder pr. 31. marts 2020. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2020.

   

  Denne budgetopfølgning er forbundet med store usikkerheder på grund af den nuværende situation med corona-virus og de mange afledte konsekvenser heraf. Der er på nuværende tidspunkt ikke det nødvendige overblik over situationen til at kunne give retvisende skøn for de økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune. Det er derfor valgt at beskrive de konsekvenser og afledte udgifter, som situationen forventes at medføre på de enkelte områder – men uden at konkrete skøn for mer-/mindreudgifterne indgår i det forventede regnskab.

   

  Økonomiudvalget vil i forbindelse med behandlingen af den samlede sag i maj få et overordnet skøn for de merudgifter, som der er afholdt indtil dette tidspunkt som følge af corona-virus.

   

  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 0,681 mio. kr.

   

  Afvigelsen skyldes primært merudgifter vedrørende lejetab på ældreboliger og opsætning af elmålere samt mindreudgifter til busdriften.

   

  Over-/underkud på rammeaftaler m.v. overføres til 2021 inden for de gældende regler, men er ikke estimeret ved denne opfølgning.

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært skyldes at anlægsprojektet på Hotherskolen udskydes (særskilt sag) og der overføres midler til 2021.

   

  Det er forventningen, at 2,2 mio. kr. vil blive søgt overført til 2021.

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal iværksættes særlige foranstaltninger.

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

   

 • 286. Kommuneplantillæg nr. 13 - Forslag

  application/pdf icon hvidbog_forhoering_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsskrivelse_004_0.pdfapplication/pdf icon forslag_kommuneplantillaeg_13_0.pdfapplication/pdf icon samlede_hoeringssvar-_forhoering_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 197 samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i 8 ugers høring sammen med lokalplan 197.
  2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden
  3. administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.
  4. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer og udarbejde kort inden forslaget sendes i høring.

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales.

   

  Der afholdes borgermøde den 18. juni kl 19.

  Sagsfremstilling

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 13 til Stevns Kommuneplan 2017, er at udvide det eksisterende rammeområde 1D2, Plejecenter Stevnshøj til offentlige formål i form af nye plejecenterboliger nord for Plejecenter Stevnshøj.

  I forbindelse med forslag til kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende forslag til Lokalplan 197 for Plejecenterboliger. En del af lokalplanområdet, forlængelsen af Stevnshøjvej som adgangsvej, ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 1D2, mens området hvor der gives mulighed for etablering af plejecenterboliger er beliggende i landzone.

  Rammeområde 1D2 udvides i direkte forlængelse af den nordlige afgrænsning af rammeområdet og sikrer, at der med lokalplan 197 kan etableres i alt 55 plejecenterboliger med servicearealer, vej, parkering og grønne opholdsarealer.  

  Fordebat
  Udlæg af nyt rammeområde vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c i perioden fra den 15. april til d. 29. april 2020. Der er indkommet 4 høringssvar, som er vedlagt samlet og som resume i Hvidbogen.

  De indkomne høringssvar omhandler både den fremtidige placering af plejecenterboligerne, vejadgang, trafikstøj, parkering, opholdsarealer og indretning af boligerne. Et af høringssvarene giver udtryk for at der mangler mere information om det kommende byggeri, da der ikke er medsendt en bebyggelsesplan mv. Placeringen af boliger, parkeringspladser, grønne områder mv. kan først blive udlagt når projektet bliver udbudt efter at lokalplanen og kommuneplantillægget er blevet vedtaget. Udbuddet skal følge bestemmelserne i lokalplanen. Ønskerne vedr. indretning af plejecenterboligerne bør medtages i udbuddet. To af høringssvarene anbefaler, at vejadgangen flyttes fra forlængelsen af Stevnshøjvej til at gå øst om Plejecenter Stevnshøj. Der argumenteres for, at der vil komme meget trafik og dermed en del trafikstøj. Det anerkendes, at der kan være bekymring omkring trafikstøj, men det vurderes ikke som en trafiksikkerhedsmæssig god løsning at flytte vejadgangen, og ved en beregning af den forventede trafik, er konklusionen, at trafikmængden ikke vil stige nævneværdigt og at støjniveauet holder sig under støjgrænsen for boligområder. Der kan evt. opsættes trafikregulerende skilte eller andre støjdæmpende foranstaltninger.

  Et høringssvar, på vegne af Hauberg Have Grundejerforening, giver udtryk for at forlængelsen af Stevnshøjvej vil være en god løsning og det ønskes at tilgå den ny Stevnshøjvej ved Hauberg Have. Området er beliggende uden for lokalplanområdet, men det vurderes, at der ikke er noget trafiksikkerhedsmæssigt problem ved dette og Grundejerforeningen kan henvende sig til Vejmyndigheden for en mulig løsning.

  Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af høringssvarene, at den i lokalplanen valgte vejadgang til de nye plejecenterboliger, vil tage de nødvendige hensyn til naboerne for så vidt angår trafikstøj og trafiksikkerhed.

  Kommuneplantillæggets indhold
  Udover at fastsætte den generelle anvendelse til offentlige formål og den specifikke anvendelse til plejecenterboliger fastsættes der med kommuneplantillægget rammebestemmelser, som muliggør en bebyggelsesprocent på 35 for området under ét.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune.

  Historik

  Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 197 er igangsat på PMTs møde d. xx. xx 2019. Der har grundet Corona-krisen ikke været afholdt for-møde om etableringen af plejecenterboligene.

 • 287. Lokalplan 197 plejecenterboliger ved Stevnshøj - Forslag

  application/pdf icon miljoescreening_lp_197_0.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_arter_-_besigtigelse_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_197_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forslag til Lokalplan 197 sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg 13. Kommunalbestyrelsen skal samtidig godkende, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. forslag til lokalplan 197 godkendes og sendes i høring i 8 uger sammen med forslag til kommuneplantillæg 13.
  2. der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde midt i høringsperioden
  3. administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.
  4. administrationen har mulighed for at foretage korrektur og rettelser på kort inden udsendelse 

   

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales.

   

  Der afholdes borgermøde den 18. juni kl 19.

   

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 197 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre nye plejecenterboliger i tilknytning til det eksisterende Plejecenter Stevnshøj. I 2018 blev det besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for planlægning af de nye plejecenterboliger. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 55 plejecenterboliger med tilhørende servicearealer, grønne områder og parkering. Opførelsen af plejeboligerne skal ske i to etaper med opførelse af 20 boliger i 2021 og 35 boliger i 2025.

  Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som er udstykket fra matr. nr. 129a, Store Heddinge Markjorder. Delområde A udgør 12.000m2, og der udlægges ét stort byggefelt, hvor de nye plejecenterboliger kan opføres. Delområde B, ca. 2.111m2, udskilles som adgangsvej i forlængelse af Stevnshøjvej.

   

  Delområde A er i dag landbrugsjord og delområde B er et grønt område i forlængelse af Stevnshøjvej, som skal udgøre vejadgangen til delområde A. I delområde A udlægges ét stort byggefelt, hvor plejecenterboligerne skal placeres ud fra lokalplanens bestemmelser om størrelse, materialevalg, grønne områder, stiforbindelser, veje, parkering mv. Plejecenterboligerne skal placeres, så lokalplanområdet vil bære præg af at være et åbent og grønt område.

  Området, delområde A, ligger i dag i landzone og størsteparten af delområde B er beliggende i byzone i eksisterende lokalplan 126 og i kommuneplanens rammeområde 1D2, Plejecenter Stevnshøj, som udlægger området til offentlige formål (plejeboliger, ældreboliger og tilsvarende). Lokalplanen overføres fra landzone til byzone.

  Kommuneplanrammen fastsætter i dag den maksimale bebyggelsesprocent til 30 under ét. Hele lokalplanområdet overføres til kommuneplanrammen der udvides med delområde A. For at skabe tilstrækkeligt råderum til opførelse af nye plejecenterboliger, er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 13. Med kommuneplantillægget øges den maksimale bebyggelsesprocent i rammeområde 1D2 fra 30 til 35.

  Ekstern høring

  Museum Sydøstdanmark oplyser i forbindelse med den eksterne høring, at der i nærområdet er registreret mange væsentlige fortidsminder især i form af bebyggelse af grave fra yngre stenalder, men også andre forhistoriske perioder er repræsenteret. Museet vurderer derfor at der er risiko for at støde på væsentlige fortidsminder og anbefaler derfor at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for byggeriet.

  Miljøvurdering

  Teknik & Miljø har i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM). Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen og kommuneplantillægget åbner op for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ikke konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 288. Kommuneplantillæg nr. 14 - Forslag

  application/pdf icon 05052020_forslag_til_kommuneplantillaeg_nr._14_for_udvidelse_af_rammeomraade_4_c2_i_roedvig_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_lokalplan_og_kommuneplantillaeg_for_roedvigvej_71_-_anmodning_behandlet_paa_moedet_15._april_2020_kl._1400_moedelokale_7_8_skype_1.pdfapplication/pdf icon 05-05-2020_udkast_miljoescreening_1.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende, at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til Lokalplan nr. 202. Der anmodes samtidig om at godkende at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. forslag til kommuneplantillæg nr. 14 godkendes og sendes i 8 ugers sammen med forslag til Lokalplan nr. 202.
  2. der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde i høringsperioden
  3. administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales.

   

  Der afholdes borgermøde den 25. juni kl 18.

   

  Sagsfremstilling

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 14 er at justere afgrænsningen imellem rammeområde 4 C2 Vemmetoftevej og Friskolen og rammeområde 4 B1 Østlige bydel, således at ejendommen beliggende på Rødvigvej 71 vil blive omfattet af rammeområde 4 C2 som er udlagt til centerområde.

  Derudover suppleres de nuværende rammebestemmelser for 4 C2 med publikumsorienterede serviceerhverv, herunder hotel.

  På kortet nedenfor ses den nuværende og fremtidige afgrænsning imellem rammeområdet til centerformål og rammeområdet til boligformål.

   

  Miljøvurdering
  Teknik & Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget udarbejdet en screening af planernes miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som kommuneplantillæg og lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune

   

  Historik

  PMT igangsatte på møde den 15. april at der blev udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for Rødvigvej 71, Rødvig. 

 • 289. Lokalplan 202 Rødvigvej 71 - Forslag

  application/pdf icon dagsordenspunkt_lokalplan_og_kommuneplantillaeg_for_roedvigvej_71_-_anmodning_behandlet_paa_moedet_15._april_2020_kl._1400_moedelokale_7_8_skype_2.pdfapplication/pdf icon lokalplan_202_udkast_af_05-05-2020_0.pdfapplication/pdf icon 05-05-2020_udkast_miljoescreening_2.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende, at forslag til Lokalplan nr. 202 for hotelformål på Rødvigvej 71, Rødvig sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 14. Der anmodes samtidig om at godkende at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1.   forslag til lokalplan 202 for hotelformål på Rødvigvej 71, Rødvig godkendes og sendes i 8 ugers høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 14

  2.   der fastsættes en dato for afholdelse af et borgermøde i høringsperioden

  3.   administrationen bemyndiges til at fastsætte formen på borgermødet på baggrund af udvikling af COVID-19 og status på genåbningen af samfundet.

   

  Beslutning

  Indstillingerne anbefales.

   

  Der afholdes borgermøde den 25. juni kl 18.

   

  Sagsfremstilling

  Rødvig Kro og Badehotel har pr. 1. april 2020 erhvervet ejendommen beliggende Rødvigvej 71. Ejendommen har tidligere huset Rødvig Rådhus, Rødvig Kro & Hotel ønsker at indrette 12 hotelværelser i den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Hotelværelserne skal fungere som en del af Rødvig Kro og Badehotel, der er beliggende Østersøvej 8, ca. 300 meter fra ejendomme.

  PMT har d. 15. april 2020 godkendt igangsætningen af udarbejdelse af kommuneplatillæg og lokalplan for ejendommen.

  Formålet med lokalplan 202 er at give mulighed for hotelformål på Rødvigvej 71. Lokalplanen vil gøre det muligt at indrettes op til 12 hotelværelser på ejendommen. Hotellet forventes indrettet i eksisterende bebyggelse. Det sikres med lokalplanen at bebyggelsen i omfang og skala skal tilpasses omgivelserne.

  Disponeringen af området sikres ved at der fastsættes bestemmelse om én overkørsel beliggende samme sted som den nuværende overkørsel. Dertil udlægges areal til ankomst-, parkerings- og vendeareal beliggende ud mod Rødvigvej, som vist på kortbilag 2. Der skal etableres mindst én parkeringsplads pr. hotelværelse.

  Hotelværelserne planlægges indrettet i den eksisterende bygning, som er registreret med et areal på 464 m2. For at sikre at der kan opføres mindre tilbygninger fastsættes et maksimalt etageareal for lokalplanområdet på 550 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 36 %. Bebyggelsesprocenten i området er fastsat til 30% for fritliggende enfamiliehuse og 40 % for tæt/lav (dobbelt-, kæde- og rækkehuse).

  For at sikre fleksibilitet til at nedrive og genopføre bebyggelsen som følge af brand, uheld mv eller hvis det i fremtiden skulle vise sig aktuelt er der ikke med lokalplanen fastsat bestemmelser om fastholdelse af den eksisterende bebyggelse, som i øvrigt ikke er omfattet af nogle udpegninger eller fremstår med en særlig bevaringsværdig arkitektur. For at sikre at bebyggelsen i skala er tilpasset omgivelserne tillades ny bebyggelse opført i maks. 1½ etage plus eventuelt kælder. Den maksimale bebyggelseshøjde fastsættes til 8,50 meter hvilket er den samme byggehøjde som tillades i boligområdet øst for Rødvigvej. 

  Miljøvurdering
  Teknik & Miljø har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som kommuneplantillæg og lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

  Historik

  PMT igangsatte på møde den 15. april at der blev udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for Rødvigvej 71, Rødvig. 

 • 290. Lokalplan 198 for udvidelse af Sampovig - vedtagelse

  application/pdf icon forslag_til_lokalplan_198_0.pdfapplication/pdf icon notat_vedr._nedsivning_af_regnvand_fra_moe_0.pdfapplication/pdf icon hvidbog_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_1_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_2_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_3_0.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 198 for udvidelse af Sampovig.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. Lokalplan 198 for udvidelse af Sampovig vedtages med de foreslåede ændringer.
  2. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Teknik & Miljø fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 198 for udvidelse af Sampovig.

   

  Lokalplanen giver mulighed for at opføre 12 boliger og en samlingssal på henholdsvis ca. 1750 og ca. 300 kvm. Derudover gives der mulighed for, at der kan foretages enkelte tilbygninger til eksisterende byggeri, for at understøtte brugen af disse. Den ny bebyggelse placeres på et areal, som i dag anvendes til friareal og gartneri. De eksisterende byggemuligheder fra lokalplan nr. 60 overføres til den nye lokalplan og udvides en smule.

   

  Forslag til Lokalplan 198 har været udsendt i offentlig hørng i 4 uger i peridoen 31. marts - 28. april 2020. Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden, jf. PMTs møde d. 15. april. Lokalplan har været sendt til alle berørte borgere og har været annonceret på hjemmesiden under aktuelle høringer.

   

  I høringsperioden modtog Stevns Kommune 3 høringssvar fra:

   

  1. KLAR Forsyning A/S
  2. Bo Gyldenkærne. Trommeslgervej 16
  3. Driftsfonden Majatta (bygherre)

   

   Høringsvarenes indhold er følgende:

   

  1. Mener at det bør præciseres i lokalplanen, at tilslutning til eksisterende spildevandsledning er privat og derfor afregnes af bygherre samt at afledning af regnvand skal ske via en privat udledningstilladelse som Stevns Kommune skal give ejeren.  

   

  1. Gør opmærksom på, at området hvor det nye byggeri skal opføres er tidligere eng, som jævnligt har været oversvømmet, især om vinteren. Gør samtidig opmærksom på, at der jævnligt er problemer med afledning af drænvand på arealerne langs vejen og at regnvandsledningen langs Trommeslagervej sandsynligvis ikke er i så god stand. Et større befæstet areal på grund af byggeriet vil øge presset på ledningen. Ønsker derudover det nye byggeri velkommen.

   

  1. Har forskellige ønsker til rettelser i lokalplanen, herunder at fritliggende skure mv. skal kunne placeres udenfor byggefelterne samt at byggefelterne, på grund af usikkerhed i kortmaterialet, i delområde B fjernes og byggemulighederne i stedet for beskrives tekstmæssigt, således, at der skal gives mulighed for at kunne bygge op til 5 meter fra facaden. Derudover ønskes mulighed for et større glanstal på materialer samt at der kan foretages terrænændringer på yderligere 0,45 meter, indenfor byggefeltet i delområde A, for at sikre niveaufri adgang. Gør desuden opmærksom på, at der generelt er uklarhed i nummereringen af paragraffer og underparagraffer samt enkelte forkerte bilagshenvisninger.

   

  Udover høringssvarene har Teknik og Miljø konstateret, at der er en fejl i omfanget af byggefeltet i delområde C på kortbilag 3. Byggefeltet skal derfor reduceres, således at der ikke kan bygges i gavlen af Lærkegården, som har en bevaringsværdi på 5.

  Teknik og Miljøs vurdering

  Teknik og Miljø har foretaget en vurdering af høringssvarene, jf. hvidbogen og foreslår, at der foretages følgende ændringer i lokalplanen:

  • at § 5.5, som omhandler placering af udhuse og skure indenfor byggefeltet slettes,
  • at sætningen "der er ikke mulighed for nedsivning i området", i afsnittet Spildevand og overfladevand, fjernes, da yderligere jordbundsundersøgelser har vist, at nedsivning er muligt, jf. bilag 2,
  • at placering af byggefeltet ved samlingsssalen i delområde B justeres i overensstemmelse med de eksisterende forhold og udvides i bredden med en meter,
  • at byggefeltet i delområde C indskrænkes, så der ikke kan bygges i gavlen af Lærkegården,
  • at glanstallet på facadematerialer ændres fra 10 til 20,
  • at det præciseres, at der indenfor byggefeltet i delområde A, kan foretages yderligere terrænreguleringer på 0,5 meter,
  • at det præciseres, at kloakering i forbindelse med det nye byggeri er privat samt afledning af regnvand er privat og kræver tillaldelse fra Stevns Kommune,
  • at nummereringen af paragraffer og underparagraffer rettes til.

  De foreslåede ændringer er ikke af et sådan omfang, at det vil kræve en supplerende høring af lokalplanforslaget.

  Miljøvurdering

   

  Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning inden klagefristens udløb.

  Lovgrundlag

  Planloven

   

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

  Historik

  Forslag til Lokalplan 198 for udvidelse af Sampovig har været behandlet på PMTs møde d. 10. marts 2020, hvor det blev besluttet af sende lokalplanforslaget i offentlig høring i 4 uger.

   

 • 291. Igangværende planlægning

  application/pdf icon sagsoversigt_04.05.2020_0.pdfapplication/pdf icon thorsvaenge_-_hoeringsbrev_0.pdf

  Resume

  Udvalget for Plan, Miljø og Teknik orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. listen over igangværende lokalplaner drøftes og tages til efterretning

   

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  PMT orienteres om igangværende Lokalplaner og Kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag.

  Af oversigten fremgår også hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns Kommunes hjemmeside.

   

  • Der er den 29. april udsendt spørgeskema via digitalpost for indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af ny boligbebyggelse på Thorsvænge i Rødvig

   

   

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomisk betydning for Stevns Kommune budget.

 • 292. Forslag til vejnavn - Strandroseparken - Godkendelse

  application/pdf icon 1_-_42894_vejplan-03042020_3_.pdf_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_husnumre.pdf_0.pdf

  Resume

  Boligområde 'Strandroseparken' som benævnt i Lokalplan 186 ønskes godkendt som vejnavn.

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Vejnavn 'Strandroseparken' godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanområdet for lokalplan 186 ligger i den nordlige del af Stevns Kommune og udgør en del af den sydøstlige ende af Strøby Egede. Lokalplanområdet har et areal på 7,5 ha og har matr. nr. 5qp Strøby By, Strøby.

  Området er sidste etape af Nimgårdens jorde der ligger på vestsiden af Hybenrosevej. Området er en del af et større byudviklingsområde. I Lokalplan 186 benævnes nævnes boligområdet ved Nimgården som 'Strandroseparken'.

   

  Med godkendelse af vejnavn vil der kunne oprettes adresser for de enkelte boliger i området.

  Lovgrundlag

  Adresselovens §3

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

  Historik

  Lokalplan 186 er vedtaget af Stevns Kommunalbestyrelsed. 27.06.2018 med ikrafttagelse d. 29.06.2018

 • 293. Forslag til vejnavn - Høvdingegården - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_til_dagsordenpunkt_0.pdf

  Resume

  Udvalget skal træffe beslutning om vejnavn til Lokalplanområdet for Høvdingegården

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

   

  1. Vejnavnet Hasselvænget godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I Lokalplanområdet 165 for Høvdingegården beliggende i den nordlige del af Hårlev. er 2. etape af udstykning startet. Det er i lokalplanen bl.a. lagt op til vejnavnet Hasselvænget.

   

  Med godkendelse af vejnavnet, kan der oprettes adresser for de enkelte matrikler og boliger i området.

   

  Lovgrundlag

  Adresselovens §3

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

  Historik

  Lokalplan 165,  Område til boligformål på Høvdingegården i Hårlev

  Lokalplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 5. april 2016 og trådte i kraft 14. april 2016

   

 • 294. Renovering tag og mellemgang SFO Hotherskolen udskydes

  Beslutning

  Anbefales af et flertal på 4 (V, A, B, N)

   

  Liste O kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker arbejdet igangsat hurtigst muligt.

   

 • 295. Stevnsvej - forbedring af adgangsforhold ved Stevnsvej 124 og 126

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 296. Diverse orienteringer - PMT den 12. maj 2020 (Lukket)

 • 297. Underskriftsark (Lukket)