Referat

 • 169. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 170. Høring vedr. ny demenspolitik - godkendelse

  Resume

  SSU skal beslutte, om workshop/høring til den nye demenspolitik gennemføres digitalt, så relevante interessenter kan bidrage med input. Årsagen er, at workshoppen den 1. april blev aflyst, og det vides endnu ikke, hvornår der igen åbnes op for, at større forsamlinger kan mødes.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU at:

   

  1. beslutte, at workshop/høring vedrørende den nye demenspolitik bliver gennemført digitalt snarest muligt.
  2. beslutte, at workshop vedrørende den nye demenspolitik gennemføres under fysiske rammer med oplægsholder til september

  Beslutning

  Indstillingens pkt. 2 tiltrådt.

  Sagsfremstilling

  På grund af Corona krisen blev den planlagte workshop om den nye demenspolitik den 1. april ikke afholdt.

   

  Det ser ikke umiddelbart ud til, at der bliver åbnet op for, at større forsamlinger kan mødes lige med det første. For at vi kan komme videre med arbejdet med den nye demenspolitik, anbefaler forvaltningen, at vi alligevel gennemfører en form for workshop/høring på en digital platform, så relevante interessenter kan bidrage med deres viden og ideer til indhold i demenspolitikken.

   

  Der findes flere forskellige måder at gøre det på, som listet op nedenfor. Forvaltningen vil arbejde videre med hvilken form, når beslutningen er truffet, om det er den vej, vi skal gå.

   

  Forvaltningen har tidligere brugt systemet SurveyXact, som vi stadig har licens til, og der er superbrugere i hvert center.

   

  Nedenstående er et par eksempler på, hvordan andre kommuner har gjort det – som Ballerup Kommune hvor der lige nu efterlyses ønsker og idéer før planlægning af blandt andet et nyt boligområde https://ballerup.dk/om-kommunen/baltorpplaenen-kom-med-dine-oensker-og-ideer   

   

  Vedhæftet er et andet godt eksempel på en anderledes – og meget vellykket – borgerinddragelse. Det er fra Hillerød Kommune, da de sendte deres Arkitekturpolitik i høring. Det vedhæftede spørgeskema består af 5 arkitektoniske dilemmaer og 2 uddybende spørgsmål. De valgte at tage afsæt i dilemmaer, for at give folk et indblik i de valg og prioriteringer, som skal laves, når man arbejder med arkitektur og byudvikling. Dilemmaerne er lavet med udgangspunkt i Hillerød Kommunes byggede miljø. Dilemmaerne omhandler:

  1. boliger til alle
  2. mødesteder
  3. fremkommelighed
  4. nybyggeri
  5. bevaringsværdige bygninger.

   

  Nogle af dilemmaerne skulle borgerne rangerer, eksempelvis fra 1 – 4, hvor 1 er det vigtigste. Andre dilemmaer skulle besvares med ´enig´ og ´uenig´. Spørgeskemaet er udarbejdet med inspiration fra Københavns Kommune, som også har arbejdet med ´dilemmaer´ på Facebook.

   

  Erfaringerne blev super gode og er beskrevet på https://sn.dk/Hilleroed/Over-1000-har-svaret-paa-spoergeskema-om-arkitektur/artikel/813570, hvor det fremgår, at:

  • "Der er kommet over 1000 besvarelser, og formanden for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V), har svært ved at få armene ned. Det har været en kæmpe succes, og det er helt fantastisk. Jeg havde slet ikke regnet med, at så mange ville deltage. Jeg havde på forhånd sagt, at hvis der kom 200, så ville det være en succes, siger Dan Riise.
  • 30 procent af dem, der har svaret, er mellem 20 og 39 år, og at så mange i den aldersgruppe har besvaret skemaet er udvalgsformanden særligt glad for. Den gruppe af borgere med små børn har svært ved at møde frem på de tidspunkter, hvor der normalt holdes borgermøder. Så det er en gruppe, som vi sjældent møder. Jeg kan selv godt huske, hvordan det er at have små børn, der skal have mad, puttes og have skiftet ble. Det er bare sværere at komme hjemmefra, når man står midt i det, siger Dan Riise”.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 171. Digirehab - beslutning

  application/pdf icon dagsordenspunkt_digirehab_-_evaluering_behandlet_paa_moedet_11._november_2019_kl._1330_moedelokale_2_i_social_og_sundhed_2019.docx_0.pdfapplication/pdf icon digirehab_effektanalyse_1._september_2019_-_1._maj_2020_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med godkendelse af budget 2019 blev det vedtaget at gennemføre en fuld implementering af nyt trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen (Digi-rehab).

   

  Sagen er en opfølgende evaluering på indsatsen med Digirehab efter evaluering den 11. november 2019. Mødereferat er vedhæftet som bilag.

   

  SSU skal træffe beslutning om, hvorvidt indsatsen med Digirehab skal fortsætte.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

   

  1. der træffes beslutning om , at indsatsen med Digirehab fortsættes i hjemmeplejen.

  Beslutning

  Digirehab fortsættes yderligere et år, men der foretages evaluering i november 2020 og maj 2021.

   

  1 medlem (Ø) ønsker ikke at fortsætte Digirehab, idet penge og medarbejdernes tid med fordel kan anvendes anderledes. 

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2019 blev det vedtaget at gennemføre en fuld implementering af et trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen (”Digirehab”). Beslutningen blev truffet på baggrund af et afprøvningsprojekt, som bekræftede, at der var en positiv effekt i form af øget funktionsevne og reduktion i behov for hjemmepleje hos de deltagende borgere i afprøvningsforløbet. Tidligere sagsfremstilling er vedlagt som baggrundsforståelse.

   

  Digirehab-løsningen understøtter og hænger sammen med implementering af den rehabiliterende indsats. Digirehab understøtter den fysiske træning på en ressourceoptimerende måde gennem 3 funktioner:

  1. Screening: Identifikation af de borgere som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb                 
  2. Træning: Sammensætter individuelt video-træningsprogram, som giver borger mulighed for at træne korrekt og effektivt under supervision af sosu-medarbejder
  3. Løbende analyse: Indbygget opfølgnings- og analysesystem følger borgers træningseffekt og motivation og påpeger behov for justering af træningsprogram.

  Efter screening gennemføres et 12-ugers træningsforløb, hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af SoSu-medarbejder. Herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag, hvor der samtidigt analyseres effekt.

   

  Opfølgende evaluering:

   

  Vi har nu arbejdet med Digirehab siden henholdsvis februar 2019 i Syd og foråret 2019 i Nord. Lederne af hjemmeplejen er enige om, at det tilbud, vi har til borgerne om at træne med en medarbejder 2x20 min. om ugen i 12 uger, er et rigtigt godt tilbud, som mange drager nytte af.

   

  Det forventede øgede fokus på indsatsen ved projektleder hen over foråret 2020 er ikke blevet gennemført som planlagt, da projektleder stoppede efter en måned tilbage fra barsel. Ny konsulent starter 1. maj, hvorefter øget fokus igen kan iværksættes. Det er derfor stadig svært at vurdere, om der kunne komme flere borgere ind i indsatsen, hvis der blev sat ind med yderligere kræfter. Men aftalen fra efterårett om at ændre målgruppen har alligevel vist sig at have en gavnlig effekt.

   

  Status rapport fra Digirehab viser, at:

   

  75 borgere har trænet i perioden. Der er som planlagt blevet inkluderet mindre tunge borgere, hvilket har medført, at flere borgere (81%) har gennemført de 12 ugers træning. 71% af disse borgere har haft effekt af trænigen og er blevet 21% mere selvhjulpne.

   

  Statusrapporten er vedhæftet sagen som bilag.

   

  Der er jf. nedenstående nogle udfordringer for hjemmeplejen i forhold til at få det fulde udbytte af indsatsen. Det er nu beskrevet, og der er ligeledes udarbejdet en plan for, hvordan hjemmeplejen med fordel kan arbejde med disse, så det fulde udbytte opnås.

   

  Udfordringen ved Digirehab er:

  • Der er en gruppe af borgere, der er terminale eller meget dårlige, når de bliver udskrevet til hjælp fra hjemmeplejen, og som derfor ikke kan indgå i indsatsen.
  • Ofte er nyudskrevne borgere henvist til et træningsforløb i Træningsenheden, hvilket sjældent kan kombineres med et Digirehab-forløb. Efter træningsforløb er ovre, kan det vurderes, om det giver mening at fortsætte med Digirehab.
  • Det kan være svært at motivere borgerne til at være en del af ordningen – de har ikke haft lyst eller kræfter til det og har haft svært ved at se meningen med det. De fleste medarbejdere er tidligere undervist i den Motiverende Samtale og har anvendt metoden, men det har stadig været svært at rekruttere borgere til disse forløb.
  • Det har været en udfordring, at det har været et tilbud, som borgerne ret beset har kunnet takke nej til, trods medarbejdernes motivering. Det opleves endvidere, at borgerne ikke har lyst til at prøve det af. Det ses også, at borgerne takker ja til tilbuddet, men så alligevel trækker sig, når de har prøvet det et par gange, fordi de synes, det kan være svært at få til at passe med deres øvrige gøremål.
  • Det har været problematisk at få planlagt Digirehab-forløbene hos borgerne, så det er samme medarbejder, der kommer hver gang til træning. Dette har gjort det svært at vurdere borgerne og få kontinuerlige forløb, både for borger og personale.
  • Det er svært for den enkelte leder at have fuld fokus på indsatsen sammen med alt det andet, man som leder skal nå.
  • Der er ikke arbejdet med Digirehab under Coronakrisen.

   

  Løsningsforslag med henblik på at få det til at fungere bedre:

  • Ny udviklingskonsulent, ansat pr. 1. maj, skal være med til at fastholde fokus på indsatsen ude i hjemmeplejen.
  • Lederne har erfaret, at det er uhyre vigtigt, at det er den samme medarbejder, der træner med borgeren. Dette vil kræve øget fokus i forhold til planlægning af tjenesteplanerne og i planlægningen af kørelisterne.
  • Det vil være en god ide at nedsætte Digirehab-teams, altså en gruppe af medarbejdere der overvejende varetager disse opgaver. Dette vil også betyde vedligeholdelse af kompetencerne i forhold til forløbene, frem for at der kan gå lang tid mellem, man har disse besøg/borgere.
  • Den igangværende indsats med Essens Consulting kan understøtte dette arbejde.
  • Der skal skabes rum for, at Digirehab-teamet kan mødes og drøfte Digirehab forløbene jævnligt.
  • Visitationen og hjælpemidler skal inddrages, da de i høj grad kan være med til at styrke indsatsen, ved at tale med borgerne om indsatsen på et tidligt tidspunkt. Så borgerne fra starten af kontakten med kommunen bliver præsenteret for indsatsen, som en naturlig del af Stevns Kommunes tilbud.
  • Der er formidlet kontakt til Ballerup og Lolland Kommuner, der begge steder har stor succes med Digirehab. De har struktureret deres tiltag og har fået det til at fungere. Vi har store forhåbninger om at kunne blive inspireret derfra.

   

  Forvaltningen anbefaler, at vi fortsætter forløbet med Digirehab indsatsen foreløbigt et år mere, så vi kan prøve de nye ideer af. Det opleves som en meningsfuld indsats, som har en positiv effekt for de borgere, som gennemfører forløbene. Og det medvirker uden tvivl til, at borgerens funktionsniveau øges/bevares længst muligt.

  Økonomi

  Licens til Digirehab koster ca. 160.000 om året. Er afsat i budgettet.

 • 172. Weekendvagt hver 3. weekend - beslutning

  application/pdf icon dagsordenspunkt_udmoentning_af_budget_19_vedr._aendring_af_weekendvagt_samt_opnormering_aftenvagt_plejecentre_-_orientering_behandlet_paa_moedet_3._0.pdfapplication/pdf icon budgetprognose_2019_-_moedereferat_fra_ssu_den_4._februar_2019_0.pdfapplication/pdf icon bilag_weekendvagt_aendring_orientering_marts_2020_0.pdf

  Resume

  SSU orienteres om status på ordning, hvor medarbejderne i ældreplejen frit kan vælge enten at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend. Ordningen skal evalueres i forhold til, om ordningen skal fortsætte.

   

  Referat fra SSU den 3. januar og den 4. februar 2019 er vedhæftet som bilag, sammen med bilag fra SSU den 11. marts 2020.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

   

  1. beslutte om ordning, hvor medarbejderne i ældreplejen frit kan vælge, om de vil arbejde hver 2. eller hver 3. weekend, skal fortsætte.

  Beslutning

  Ordningen ønskes fortsat, men således at der arbejdes henimod, at der er ligelig fordeling mellem stillinger med hhv. hver 2. og hver 3. weekend.  

   

  Sagsfremstilling

  Evaluering af ordning, hvor medarbejderne i ældreplejen i dagvagt frit kan vælge, om de ønsker at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend.

   

  På cafemøderne i foråret 2018 fremlagde medarbejdersiden ønske om, at de kunne få mulighed for at kunne vælge mellem at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend. Sagen blev behandlet på møde i SSU den 3. januar 2019 og igen den 4. februar 2019 i forbindelse med behandling af katalog for modgående foranstaltninger.

   

  Der er forskel fra plejegruppe til plejegruppe, hvor mange der ønsker at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend. Men det opleves som om, at de fleste nye ansøgere ønsker hver 3. weekend. Og samlet set er der en overvægt at dem, som ønsker at arbejde hver 3. weekend.

   

  Fordelen ved hver 3. weekend er,

  • at mange medarbejdere ønsker at arbejde hver 3. weekend, hvilket gør det nemmere at rekruttere
  • at det medfører større medarbejdertrivsel.

   

  Ulempen ved hver 3. weekend er,

  • at det medfører øget forbrug af vikarer i weekenderne - bilag fra marts mødet med oversigt over ekstra udgift på eksterne vikarer er vedlagt som bilag
  • mange vikarer medfører mange forskellige medarbejdere i fremmøde hos borgerne
  • mange vikarer medfører større risiko for fejl, mindre kontinuitet og en lavere sygeplejefaglig kvalitet
  • medfører et øget administrativt arbejde for lederne, at medarbejderne kan vælge mellem hver 2. og hver 3. weekend.

   

  Forvaltningen lægger op til, at ordningen fortsætter med, at ændring kun kan ske en gang om året pr. 1. maj - men som noget nyt først med ikrafttræden 1. oktober. Hver gang en medarbejder ændrer antallet af weekend vagter, skal grundplanen for hele plejegruppen tilpasses, hvilket er et meget stort administrativt arbejde for lederen. Desuden påvirker det mange af de andre medarbejdere i plejegruppen, som på grund af, at en medarbejder ønsker at skifte weekend vagt, kan risikere, at de også skal have ændret i deres grundplaner, for at fremmødet i vagterne er hensigtsmæssigt fordelt.

   

  Lokalaftalen for ordningen aftales med FOA.

  Økonomi

  Ordningen medfører en øget udgift på ca. 1. mio. kr. pr. år til eksterne vikarer. Budgettet til dette er budgetlagt i årene frem.

 • 173. Status koordinerende sygeplejerske - orientering

  Resume

  SSU orienteres om status på koordinerende sygeplejerskefunktion i den udekørende sygepleje; en funktion der blev bevilliget midler til i budget 2018 og årene frem.

   

  Leder af sygeplejen Lone Petersen deltager under punktet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 blev tilført 450.000 kr. i 2018, stigende til 600.000 kr. fra 2019, til en sygeplejerske-koordinator. Samtidigt blev der vedtaget en besparelse på 500.000 kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sygehusudgifter fra 2018.

   

  I gennemsnit blev der indlagt 10-12 borgere/uge i 2017. Det var målet, at vi med denne indsats kunne nedbringe indlæggelser og genindlæggelser af kendte borgere, der er i kontakt med sygepleje og døgnpleje.

   

  Funktionen, der har været i drift siden januar 2018, har overordnet til formål at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser i Stevns Kommune. Endvidere at udarbejde og bidrage med implementeringen af værktøjer for tidlig opsporing, medvirke til en styrkelse af det forebyggende og tværfaglige samarbejde i Sundhed & Omsorg, samt bidrage med en bedre kvalitet og tryghed i overdragelsen mellem primær- og sekundær sundhedstjeneste.  Desuden aflægges der hjemmebesøg hos borgere, der ikke er eller bliver tilknyttet sygeplejen.

   

  Frem til implementering af CURA i november 2018 var det muligt at indsamle data på indlagte og udskrevne borgere. SSU fik orientering om udviklingen i sygeplejens aktiviteter på temamøde i januar 2020. Efter implementeringen af CURA har det ikke været muligt at trække eller at få tilsendt valide data på antal indlæggelser og udskrivelser.

   

  Indsatsens formål var:

  • at nedbringe kommunal medfinansiering af sygehusudgifter – 500.000 kr./pr. år fra 2018
  • at nedbringe antallet af indlæggelser med 10 % hos borgere, der er kendt af kommunen
  • at nedbringe antallet af genindlæggelser med 20 % hos borgere, der er kendt af kommunen.

   

  Status er, at besparelsen på de -500.000 kr. blev elimineret igen, da budget 2019 blev udarbejdet, da vi allerede på det tidspunkt vidste, at vores kommunale medfinansierings-afregningssystem blev sat i stå. Fremadrettet skulle sygeplejen afregnes svarende til vores budget 2018, indtil et nyt afregningssystem var skabt. Det er stadig ikke sket, men der skulle efter planen afsluttes et analysearbejde i år, og så skulle der gerne komme nogle anbefalinger til, hvordan et nyt afregningssystem kan og bør skrues sammen.

   

  I hele 2019 og indtil videre har vi fortsat ikke mulighed for at trække oplysninger om vores forbrug af sundhedsydelser, antal indlæggelser, genindlæggelser, ambulante behandlinger o.s.v., hvorfor vi ikke kan vurdere, om antallet af indlæggelser og genindlæggelser er nedbragt.

   

  Orientering om den koordinerende sygeplejerskes indsats:

   

  1. Forebygger (gen)indlæggelser:

   

  Forebyggelse af (gen)indlæggelser kræver indsats på mange fronter og i mange samarbejdsrelationer bl.a samarbejdet med sygehusene og i egen organisation. Opgaven må ses som et samspil mellem mange aktører.

   

  I døgnplejen oplever vi en øget kompleksitet af opgaverne, og den indsats, der er nødvendigt i det enkelte borgerforløb er øget og kræver koordinering med henblik på at sikre et sammenhængende forløb for den enkelte borger. Det, at sygehusene fortsat bliver mere og mere effektive – at borgerne er indlagt kortere tid, betyder, at mængden af opgaver bliver flere og flere. Opgaver, der tidligere blev varetaget på sygehusene bliver nu varetaget af kommunen. For at kunne følge med denne udvikling har vi fokus på kompetenceudvikling af de frontmedarbejdere, der kommer hos borgerne. Her er tale om fagspecifikke emner som f.eks. forebyggelse af fald eller infektioner, observationer hos borgere med KOL eller generel tidlig opsporing. Medarbejderne skal bibringes værktøjer, og der skal arbejdes med, hvorledes viden bringes i spil og forankres. Har frontmedarbejderen viden om og kendskab til at kunne se forandringer hos borgerne, er det et væsentligt potentiale til at forhindre indlæggelser. Derfor har der været planlagt undervisningsforløb målrettet dette gennem det seneste år.

   

  1. Udarbejder og bidrager med implementeringen af værktøjer til tidlig opsporing:

   

  Siden august 2019 har samtlige medarbejdere i hjemmeplejen/sygeplejen gennemgået undervisningsforløb om tidlig opsporing af den undervægtige borger samt undervisning i, hvordan ernæringsscreeningsværktøj i CURA skal anvendes. For at sikre fokus på tidlig opsporing af undervægtig borger, deltager ernæringsteamet på triageringsmøde x 1 ugentlig ude i hjemmeplejen. Triagering er et konkret eksempel på systematisk samarbejde mellem frontmedarbejderne, sygeplejerskerne og ernæringsteamet med henblik på at øge den faglige refleksion og styrke den tidlige indsats.

   

  Alle udekørende medarbejdere har modtaget undervisning i faldforebyggelse, faldregistrering og faldudredning. Der er taget udgangspunkt i  ”I sikre hænder” (Sundhedsstyrelsens anbefaling) som redskab/grundlag  for opbygningen af faldobservation og udredning. Dvs det redskab, vi fremefter skal bruge. Procedure/CURA-arbejdsgang til medarbejderne er udarbejdet.

   

  Aften- og nattevagterne er endvidere også undervist i faldforebyggelse og TOBS (måling af parametre og bevidstheds niveau før kontakt til læge).

   

  Sygeplejerskerne er i december 2019 opstartet forløb med undervisning fra kompetencecentret i lungesygdomme. Målet med undervisningen er, at alle sygeplejersker bliver oplært i at udfylde selvhjælpsplan målrettet den enkelte borger med KOL. Uddannelsen hedder Trainer Trainer.

   

  Implementering af et værktøj til at registrere ændringer i borgerens tilstand er undervejs. Årsagen er, at det fortsat afventes, hvilke moduler der eventuelt kan tilkøbes til CURA, og endvidere vil det være hensigtsmæssigt, at der i forhold til beslutning om screeningsværktøj samarbejdes med det projekt, som HOP er opstartet – ”ny tilgang til borgere med kronisk sygdom”.

   

  1. Medvirker til styrkelse af det tværfaglige samarbejde i organisationen:

   

  Relationel koordinering/teammøder ved komplekse borgerforløb er fortsat gennem 2019, en god forankring af dette er i gang. Kompleksiteten i pleje-behandlingsforløb er øget. Behovet for koordination af indsatsen til borgere, der modtager sygepleje, er stigende. Rollen som forløbsansvarlig medvirker til at sikre overblik og inddragelse af samarbejdspartnere/relationelt netværk. Dette sikrer tydelighed både for borger og medarbejdere, hvad angår plan for pleje og behandling

   

  Ernæringsprojektet, hvor der er fokus på tidlig opsporing af den undervægtige borger, er et eksempel på, hvor der medvirkes til en styrkelse af det tværfaglige samarbejde i organisationen, da projektet er organiseret med en projektleder fra sundhedsområdet, projektmedarbejderne (ernæringsteamet) er repræsenteret fra terapeutområdet og sygeplejen.

   

  1. Afdækker behovet for kompetenceudvikling:

   

  Der har været afholdt kompetenceudvikling indenfor KOL, faldforebyggelse, forebyggelses af infektion og tidlig opsporing af den undervægtige borger.

   

  For at sikre en kvalitet i vores opgaveløsning vil der være behov for løbende kompetenceudvikling, også set i lyset af, at der er en vis personaleomsætning og en øget kompleksitet i borgerforløbene.

   

  En løbende kompetenceudvikling af frontmedarbejderne vil forbedre deres evne til at opfange og reagere på borgerens begyndende funktionstab i tide, hvilket vil være med til at forebygge en uhensigtsmæssig indlæggelse, og samtidige vil kvaliteten af plejen generel øges.

   

  Planen i 2020 er at implementere ISBAR, en kommunikationsmodel som skal medvirke til sikker mundtlig kommunikation om borgerens helbredstilstand blandt medarbejdere og samarbejdspartnere.

   

  1. Bidrager med en bedre kvalitet og tryghed i overdragelsen mellem primær- og sekundær sundhedstjeneste:

   

  At medvirke til at øge kvalitet og tryghed i overdragelsen mellem primær- og sekundær sundhedstjeneste understøttes af de tiltag som ovenfor er beskrevet.

   

  Enhver overdragelse starter ved indlæggelsen. Både kommunen og sygehuset har ansvaret for, at samarbejdet starter ved indlæggelsessamtalen jvf. Sundhedsaftalen.

   

  For at styrke samarbejdet mellem regionen og kommunen er der nedsat en arbejdsgruppe – ”Netværksambassadører for Sundhedsaftalen”, bestående af medlemmer fra både regionen og kommunen. Med deltagelse i denne arbejdsgruppe er der også mulighed for at bidrage til et godt tværsektorielt samarbejde.

   

  I forbindelse med implementeringen af CURA er det muligt, at synliggøre overfor samarbejdspartnere, hvem der er forløbsansvarlig. Det har medvirket til, at vi har fået fokus på betydningen af rollen som forløbsansvarlig, der involveres aktivt, orienterer sig undervejs i indlæggelsesforløbet og medinddrages i udskrivelsesaftalen.

   

  Det er vigtigt at bemærke, at der gennem de seneste år er sket en stigning i kompleksiteten af pleje- og behandlingsopgaver til en del af de borgere, som overdrages til kommunen fra sygehusene. Det vil sige, at en del borgere udskrives til fortsat medicinsk behandling i hjemmet (IV-antibiotika, væskebehandling, parenteral ernæring osv). En borgergruppe hvor risiko for genindlæggelse er højere. En genindlæggelse kan være nødvendig som et led i et ”patientforløb”/behandlingsforløb i eget hjem, og som en del af den terminale fase. (Følge af øget opgaveglidning). Den udvikling kræver en styrket fælles indsats, hvor relationel koordinering/akutteam/vidensdeling og undervisning øges og forankres.

   

  Der er kommet nye opgaver til siden efteråret, fx enke-enkemandsbesøg, ernæringsprojekt, netværksambassadør for sundhedsaftalen samt deltagelse i tværsektoriel netværksgruppe for at fremme det tværsektorielle samarbejde. Opgaverne har alle et forebyggende sigte og en betydning for fokus på tværfaglig samarbejdsbetydning og relationsarbejde, både internt og eksternt. Det udfordrer naturligt den tid, der er til rådighed.

   

  Forvaltningen vurderer, at der er en stor gevindst ved, at der er oprettet en funktion som sygepleje-koordinator. Funktionen er med til at løfte kvalitet og indsatser væsentligt i sygeplejen, jf. ovenstående.

   

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven § 138.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 174. Udlejning af ældreboliger, som almene lejeboliger - orientering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_udlejning_af_aeldreboliger_efter_ny_model_-_beslutning_behandlet_paa_moedet_14._april_2020_kl._1400_skype_lokale_7_og_8_i_soci_0.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til SSU om arbejdsgangen for bevilling af ældrebolig og bolig på almene lejevilkår.

   

  Udlejning af alle ældreboliger på almene lejevilkår blev besluttet på SSU-møde den 14. april 2020. Sagsfremstillingen er vedhæftet.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  SSU besluttede på mødet den 14. april, at alle ældreboliger i Stevns Kommune skal kunne lejes ud på almene lejevilkår, hvis ikke borgeren lever op til kriterierne for en ældrebolig.

   

  Efter udlejningsbekendtgørelsens § 14, stk. 3 kan ældreboliger, der ikke efterspørges af den berettigede personkreds, udlejes til anden side. Udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger er omtalt i udlejningsvejledningen afsnit 7.1.6, og det fremgår ikke heraf, hvordan udlejning til anden side skal finde sted.

   

  Hverken vejledning eller anden tekst forholder sig til, om udlejer, herunder kommunen af ældreboliger, kan opnotere ønsker fra borgere om at leje en bolig. Hvis almene boligorganisationer har udlejningsvanskeligheder, forsøger man sig med annoncering mv. Formålet er så vidt muligt at søge at fastholde interesserede lejere, så boligen kan udlejes. Når kommunen er udlejer, skal det sikres, at alle borgere så vidt muligt behandles ens. Det kan for eksempel fremgå af hjemmesiden, hvordan ordningen foregår.

   

  SSU orienteres om arbejdsgangen for udlejning af ældrebolig og bolig på almene lejevilkår i Stevns Kommune:

  • Borger kontakter visitation med henblik på at ansøge om en ældrebolig. Står under følgende link på hjemmesiden: https://stevns.dk/borger/familie-omsorg/aeldre-pleje-eller-handicapbolig
  • Visitation behandler henvendelse snarest muligt. Efter tur efterhånden som henvendelser modtages
  • Visitation kontakter borger telefonisk og aftaler fysisk hjemmebesøg
  • Visitation udarbejder funktionsevnebeskrivelse og nuværende bolig og ansøgning sammen med borger
  • Ansøgningen vurderes i boligvisitationsudvalget med henblik på, om der kan gives bevilling til en ældrebolig eller borger skal anvises en bolig på almene lejevilkår. Der er møde i boligvisitationsudvalget hver 14. dag, dog ikke i sommerferien
  • Hvis borger skal have afslag på at kunne visiteres til en ældrebolig, så skal borger partshøres med en høringsfrist på 14 dage
   • Derefter kommer sagen op igen på næste boligvisitationsudvalgsmøde til endelig afgørelse
   • Ved endeligt afslag, får borger tilbudt bolig på almene lejevilkår sammen med afslaget, hvis borger ligger inden for målgruppen
  • Borger kan ansøge om bolig et specifikt sted til både ældrebolig og almen lejebolig
   • Både visiterede og ikke-visiterede borgere kan stå på venteliste, til der bliver en ledig bolig det ønskede sted
   • Visiterede til ældrebolig bliver altid prioriteret først
   • Det betyder, at ikke visiterede borgere, kan blive overhalet af borgere på den visiterede venteliste.

   

  Når Stevns Kommune anviser en bolig - enten som ældrebolig eller som almen lejebolig - hæfter kommunen for istandsættelse og huslejetab, hvis borger ved fraflytning/død ikke selv kan betale. Desuden er reglerne for råderet ligeså gældende.

   

  Ovenstående ordning vil medføre et øget administrativt pres på visitationen.

   

  På baggrund af Corona-krisen har det ikke været muligt at gennemføre de nødvendige hjemmebesøg for at kunne vurdere behovet for en ældrebolig. Som følge heraf ligger der små 30 ansøgninger til ældre- og plejeboliger, som venter på at blive behandlet. Der vil derfor uundgåeligt være en øget sagsbehandlingstid i øjeblikket. Forvaltningen arbejder på at finde en løsning på dette, så ansøgningerne hurtigst muligt kan blive behandlet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

  Økonomi

  Øget ressourceforbrug til administration vil blive vurderet hen over sommeren, og ved behov vil det blive taget med i budgetprocessen til budget 2021.

 • 175. Driftoptimering i Udfører - status

  application/pdf icon essens_-_driftsoptimering_0.pdf

  Resume

  SSU orienteres om status på det igangsatte arbejde med driftsoptimeringi samarbejde med konsulentfirmaet Essens. Processen forløber planmæssigt, dog med en lille pause i marts/april måned på grund af Corona-krisen. Forløbet starter op igen i maj måned.

   

  Den 3. februar blev SSU orienteret om valg af leverandør. Bilag er vedhæftet denne sag.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Status på driftsoptimerings indsatsen på Ældreområdet:

   

  Essens har på nuværende tidspunkt haft dialogmøder med alle enheder på plejecentrene, i hjemmeplejen, i sygeplejen, i visitationen og hjælpemidler.

  Det er der kommet to analyser ud af. En for plejecentrene og en for hjemmeplejen, sygeplejen, visitation og hjælpemidler.

   

  Analysens konklusioner og anbefalinger blev drøftet på afsnitsleder møde den 4. marts 2020. Her gennemgik styregruppen analysen og anbefalingerne samt dykkede ned i de bagvedlæggende opsamlinger fra dialogmøderne, hvor det var aktuelt.

   

  Formålet med mødet var at få et fælles billede af situationen og drøfte de anbefalinger og fokusområder, Essens lægger op til, der bør arbejdes med.

   

  Efter mødet rettede Essens rapporterne til, så de blev klar til fremlæggelse over for lederne på to lederworkshop den 6. marts og 13. marts 2020. Mødet den 13. marts blev aflyst på grund af Corona-krisen. Men nyt møde er planlagt i starten af maj.

   

  På lederworkshoppene vil Essens sammen med lederne lave en handleplan for hver enhed, så de har en køreplan med fokuspunkter og redskaber til at gennemføre indsatserne ud fra. Herefter vil der bliver iværksat tiltag ude i alle enheder, hvor Essens vil bidrage med deres ekspertise i forhold til at få skabt de nødvendige forandringer. En proces der vil løbe hen over resten af året.

   

  På grund af Corona-krisen er hele projektet blevet forskudt med 6-8 uger, som bliver lagt oveni den oprindelige tidsplan. Så vi kommer formentlig hen i starten af 2021, før vi er helt færdige.

   

  Konklusionen på dialogmøderne er, at både medarbejdere og ledere er meget motiveret for at få sat gang i dette arbejde, som alle anser for at være vigtigt og nødvendigt.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 176. Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2020 - SSU

  application/pdf icon budgetopfoelgning_2_pr._31.3.2020_-_drift_0.pdfapplication/pdf icon budgetopfoelgning_2_pr._31.3.2020_-_anlaeg_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2020, som er årets anden opfølgning på budgettet for 2020. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget.

   

  Opfølgningen laves for at få et skøn for det forventede regnskab for 2020 samt viden om eventuelle økonomiske udfordringer.

   

  Opfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område. Mer-/mindreudgifter som følge af corona-virus er delvis indarbejdet i det forventede regnskab.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til SSU, at:

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  1. Sagen behandlet.

  2. Sagen sendes videre til ØU uden bemærkninger.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på SSU's politikområder pr. 31. marts 2020. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2020.

   

  Denne budgetopfølgning er forbundet med store usikkerheder på grund af den nuværende situation med corona-virus og de mange afledte konsekvenser heraf. Der er på nuværende tidspunkt ikke det nødvendige overblik over situationen til at kunne give retvisende skøn for de økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune. Det er derfor valgt at beskrive de konsekvenser og afledte udgifter, som situationen forventes at medføre på de enkelte områder – men en del steder ude at konkrete skøn for mer-/mindreudgifterne indgår i det forventede regnskab.

   

  Økonomiudvalget vil i forbindelse med behandlingen af den samlede sag i maj få et overordnet skøn for de merudgifter, der er afholdt indtil dette tidspunkt som følge af corona-virus.

   

  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., fordelt med et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på øvrig drift på 1,7 mio. kr.

   

  Afvigelsen skyldes primært, at der er indregnet en forventet merindtægt på 4,8 mio. kr. som følge af en vundet ankesag på voksen-handicap området.

   

  Budgetopfølgningen på SSU's område viser følgende:

   

  Overførselsudgifter:

  Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af færre bevillinger.

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen:

  Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser findes på botilbud til voksne handicappede (vundet ankesag), merudgifter til mellemkommunal betaling i døgnplejen samt hjælpemidler.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen:

  Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

   

  Over-/underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring overføres til 2021 inden for de gældende regler.

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som primært skyldes beslutningen om at udbyde byggeri af servicearealer ved nyt plejecenter til almennyttigt boligselskab.

   

  Det er forventningen, at 4,2 mio. kr. vil blive søgt overført til 2021.

   

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal iværksættes særlige foranstaltninger.

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 177. Ressorucetildeling - den integrerede døgnpleje - Godkendelse

  application/pdf icon ressourcetildeling_-_den_integrerede_doegnpleje_-_ssu_maj_2020_0.pdf

  Resume

  SSU / KB skal godkende ny ressourcetildelingsmodel til den integrerede døgnpleje. Modellen erstatter den hidtidige rammebudgettering på plejecentre og hjemmepleje. Behovet for en ny tildelingsmodel er opstået, idet de senere års udvikling har vist, at rammebudgetteringen ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter det stigende behov for ældrepleje.

   

  Nyt i sagen, maj 2020:

  Resssourcetildelingsmodellen har været sendt til drøftelse i MED-områdeudvalg Sundhed før den videre politiske behandling. De indkomne kommentarer til ressourcetildelingsmodellen er indarbejdet i dokumentet, vedlagt sagen som Bilag 1.

   

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR, SSU, og ØU, at

  1. ressourcetildelingsmodellen til den integrerede døgnpleje godkendes, inkulsiv mindre redaktionelle præciseringer på baggrund af indkomne kommentarer.
  2. ressourcetildelingsmodellen danner grundlag for det videre arbejde med budgetforslag 2021.

  Direktionen, 11. maj 2020, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der lægges op til, at den integrerede døgnplejes rammebudgetter afløses af en ressourcetildelingsmodel, som bygger på aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen.

   

  Behovet for en ny tildelingsmodel er opstået, idet de senere års udvikling har vist, at rammebudgetteringen ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter det stigende behov for ældrepleje.

   

  Modellen bygger på nogle grundlæggende principper, så tildelingen er genkendelig såvel i udegrupperne som på plejecentrene. Formålet er at opnå et ensartet serviceniveau for borgerne og dermed også ens rammer for medarbejderne.

   

  Overordnet princip for tildelingsmodellen er, at ledelsen inden for de samlede økonomiske rammer kan disponere uafhængigt af de forhold, der er beskrevet i tildelingsmodellen. Det vil for eksempel sige, at ledelsen i perioder kan vælge at veksle dagbemanding til aftenbemanding, SOSU-assistenter til SOSU-hjælpere osv. - alt sammen under iagttagelse af den overordnede målopfyldelse: bedst mulig pleje, omsorg og service til borgerne.

   

  En ressourcetildelingsmodel kan have flere indgangsvinkler:

   

  Aktivitetsniveau: Modellen kan tage udgangspunkt i det fastlagte serviceniveau, det vil i praksis sige de timer, som nuværende borgere modtager, altså en tilgang ud fra den nuværende aktivitet: ”Hvad koster det nuværende serviceniveau”.

   

  Økonomisk ramme: Modellen kan tage udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er til rådighed: ”Hvilket serviceniveau er muligt inden for den økonomiske ramme”.

   

  Da modellen i første omgang skal bruges til en efterprøvning af Budget 2020 og efterfølgende til fastlæggelse af Budget 2021, skal modellen kunne rumme begge tilgange.

   

  Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at den integrerede døgnpleje tildeles tilstrækkelige midler til de plejeopgaver, som kommunen er forpligtet til at løse. Den skal endvidere kunne danne grundlag for politiske prioriteringer. Det er vigtigt, at budgettildelingen sker, så det er overskueligt og forståeligt for alle, hvorfor tildelingen er, som den er.

   

  Den nye ressourcetildelingsmodel vil, såfremt den bliver vedtaget, blive implementeret i løbet af 2020, så de enkelte enheder får en indfasningstid for tilpasning til ressourcetildelingen. Der er blevet udviklet et styringsværktøj, som skal styrke økonomistyringen for de enkelte enheder, med henblik på overholdelse af Budget 2020.

  Ressourcetildelingen træder i givet fald endeligt i kraft ved Budget 2021.

   

  Økonomi

  Budget 2020: Tildelingsmodellen svarer til det vedtagne serviceniveau i Budget 2020, og medfører derfor ikke meromkostninger.

  Budget 2021: Budgetforslag 2021 tilpasses jfr. tildelingsmodellen for så vidt angår forventet stigning i aktivitetsniveauet for udegrupperne og privat leverandør som følge af den demografiske udvikling.

   

   

 • 178. Ankestatistik - årsopgørelse 2019

  application/pdf icon databanken_-_data_og_tal_so_0.pdfapplication/pdf icon omgjorte_sager_i_procent_dk_og_stevns_0.pdf

  Resume

  SSU får en orientering om Ankestatistik for 2019.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til ØU, via DIR og SSU, at:

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Direktionen, 11. maj 2020, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I Sundhed og Omsorg bliver der hvert år truffet mange tusinde afgørelser. Der er ca. 550 åbne sager i voksen/handicap, der er ca. 700 borgere i hjemmeplejen og der er 144 plejeboliger og så er der hjælpemidler. Der bliver hver dag truffet mange afgørelser på hvert enkelt område, som borgerne har mulighed for at klage over.

   

  Ankestyrelsens afgørelser opdeles i 4 kategorier:

   

  • Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.
  • Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.
  • Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
  • Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

   

  I Sundhed og Omsorg har der indenfor Serviceloven (SL) i 2019 været behandlet 40 sager i ankestyrelsen. 24 sager er stadfæstet og 7 sager blev afvist med henvisning til manglende overholdelse af frister.  Der va30 30r i 2019 4 ophævelser/ændringer og 5 hjemvisninger.

   

  Generelt ses ved gennemgang af sagerne, hvor der ikke givet medhold, at der er mangler i oplysningsgrundlag og begrundelser. Derudover et eksempel på, at når bevilling/støtte fratages, så skal det som stilles i stedet være planlagt og aftalt inden igangværende indsats udløber. Der er her en udvidet begrundelsespligt.

   

  Sagerne beskrives kort i det følgende fordelt på de fire relevante afdelinger i Sundhed og Omsorg, samt relevante paragraffer i Serviceloven.

                                                                                              

  1. Hjælpemiddelafdelingen:

  Der er i 2019 behandlet 30 sager fra Hjælpemiddelafdelingen, hvoraf 19 sager er stadfæstet, 5 sager afvist, 4 hjemvist, 1 ophævet og 1 ændret.  

   

  Ansøgning om støtte til køb af bil jf. SEL § 114:

  • Der er i ankestyrelsen afgjort 8 sager – 4 stadfæstet, 1 ændring/ophævet, 1 hjemvisning og 2 afvisning.
  • Ophævet sag: Ankestyrelsen tog fejl omkring bopælskommune på tidspunktet for afgørelsen og måtte ændre ophævelsen til stadfæstelse.
  • Hjemvist sag. Ankestyrelsen begrundelse: Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at de kan afgøre om borger har ret til støtte til køb af bil på erhvervsmæssigt og trivselsmæssigt grundlag. Afgørelsen er ikke underbygget af faktuelle oplysninger (arbejds- og helbredsmæssige).

   

  Ansøgning om tilskud til hjælpemidler jf. SEL § 112:

  • 6 afgjorte sager – 5 stadfæstet og 1 afvisning.

   

  Ansøgning efter forbrugsgoder jf. SEL §113:

  • 6 afgjorte sager – 4 stadfæstet, 1 hjemvisning og 1 afvisning.
  • Hjemvist sag: Der er tale om en ansøgning om elkøretøj. Ankestyrelsen vurderede at kommunen ikke kan meddele afslag med begrundelsen, at der ikke er et nødvendigt kørselsbehov og behov for daglig kørsel. Samt at vurderingen ikke i tilstrækkeliggrad er underbygget af faktuelle oplysninger.

   

  Ansøgning om boligindretning jf.  SEL § 116:

  • 2 afgjorte sager – 2 stadfæstet.

   

  Ansøgning om merudgifter jf. SEL §100:

  • Der er i ankestyrelsen afgjort 8 sager – 4 stadfæstet, 1 ændret/ophævet, 2 hjemvist og 1 afvisning.
  • Ændret sager. En sag (medicin udgift) med begrundelse fra Ankestyrelsen, at udgiften til medicin er en nødvendig merudgift.
  • Hjemviste sager 2 sager:
   • Sag 1) Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at de kan afgøre, om er omfattet af personkredsen, der har ret til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige tilværelse.
   • Sag 2) Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan tage stilling til omfanget af dine nødvendige merudgifter. Vi kan på baggrund af sagens oplysninger ikke tage stilling til, om du har nødvendige merudgifter til diætkost. Vi kan heller ikke tage stilling til, om du har behov for specialvarer som følge af din diabetes.
   • I begge sager vurderes at de manglende oplysninger udgør en væsentlig del af kommunens beslutningsgrundlag og skal derfor indgå i den faglige vurdering, som kommunen skal foretage, når den skal afgøre sagen. Oplysningerne vil derfor kunne have væsentlig betydning for afgørelsens resultat.
   • Det er ligeledes påpeget, at det ikke fremgår af sagen, om kommunen har anvendt funktionsevnemetoden eller voksenudredningsmetoden til at vurdere din funktionsevne, og der er ikke øvrige oplysninger i sagen, der belyser, om der er sat ind med hjælpeforanstaltninger.

   

  2. Voksen Handicap:

  Der er afgjort 4 sager, to ophævelser, en hjemvisning og en afvisning.

   

  Ansøgning/ forlængelse om midlertidigt botilbud jf. SEL § 107:

  • Ophævelse af sag: Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret og begrundet sin vurdering samt at kommunen har en udvidet begrundelsespligt, når borgeren fratages støtte efter den sociale lovgivning.

   

  Ansøgning om ledsagelse jf. SEL § 97:

  • Hjemvist sag: Ankestyrelsen fandt, at den foreslåede løsning i afgørelsen, skulle være afprøvet i praksis, for løsningen kunne være en del af en begrundelse for afslag.

   

  Ansøgning om   jf. SEL § 85:

  • Ankestyrelsen fandt, at begrundelsen for at stoppe indsats ikke var fyldestgørende, og det var ikke tydeligt om formål var opfyldt.

   

  3. Visitationen:

  To sager er afgjort i ankestyrelsen, en stadfæstet og en afvisning.

   

  4. Boligvisitationen:

  Der afgjort 4 sager vedrørende ansøgning om ældrebolig med 4 stadfæstelser.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 179. Covid 19 - Tiltag inden for fagudvalgets område - maj 2020

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status for de tiltag der er gjort ifht. corona-krisen indenfor udvalgets område

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller til SSU, AET, PMT og BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning. 

  Børn, Unge og Læring, 12. maj 2020, pkt. 187:

  Til efterretning.

  Plan, Miljø og Teknik, 12. maj 2020, pkt. 278:

  Til efterretning.

  Beslutning

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

   Danmark er fortsat væsentligt påvirket af corona-krisen, selvom de sundhedsmæssige konsekvenser ikke har været så omfattende som først frygtet.

  Der foretages nu en gradvis og kontrolleret genåbning af det danske samfund. I ugen efter påske blev der foretaget en delvis genåbning af dagtilbud og af skolegangen for 0-5 klasse. Genåbningen er sket under skrappe nationale retningslinjer for hygiejne. Det har givet udfordringer både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til personale. Der er også sket en delvis genåbning af sundhedssektoren med tilsvarende skærpede hygiejneforanstaltninger. Den kommunale administration arbejder fortsat hjemmefra og rådhuset er fortsat lukket. Dog skal der i et vist omfang åbnes for møder med borgere inden for det sociale område.

  Der har fra mange sider været henvendelser om muligheden for at opstarte fritidsaktiviteter o.lign. De stevnske erhvervsvirksomheder er påvirket af corona-krisen i varierende grad. Stevns Kommune har fremrykket betalinger og fremrykket anlægsarbejder for at hjælpe virksomhederne. Stevns erhvervsråd har været opsøgende ifht. virksomhederne og tilbudt råd og vejledning. Der har været en stor stigning i ledigheden og det forventes at der snart foretages en gradvis åbning af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet.

  Krisestaben mødes fortsat 2 gange om ugen og her tages stilling til de helt aktuelle spørgsmål. Desuden har ”Beredskabs-ØU” været indkaldt til møde i forbindelse med beslutninger der skulle træffes om den delvise genåbning af daginstitutioner og skoler. Der samles op på beslutningerne i ”Beredskabs-ØU” på de ordinære møder i ØU.

  Udviklingen går hurtigt og der kommer daglige opdateringer fra KL. De kan ses på Prepare. Der udsendes desuden informationsmails til KB 1-2 gange om ugen.

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig status inden for udvalgets område.

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet ”Diverse orienteringer”

  Lovgrundlag

  En række love, bekendtgørelser og vejledninger er vedtaget/udstedt/udsendt som følge af corona-krisen. Nogle vejledninger er blevet revideret adskillige gange.

   

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser er fortsat uafklared. Der henvises til sag om budgetopfølgning på udvalgets dagsorden

   

  Historik

  Politiske sager:

  KB 26. marts: Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service

  SSU, PMT, AET og BUL 14-15 april: Covid19 tiltag inden for fagudvalgets område

  KB 30. april: Corona-indsats status april 2020

   

 • 180. Nyt plejecenter – status

  Beslutning

  Ikke tilstede: Mogens Haugaard Nielsen.

   

  Orienteringen taget til efterretning.

   

 • 181. Diverse orientering - SSU 13. maj 2020 (Lukket)

 • 182. Underskriftsark (Lukket)